Skip to main content

Full text of "Vilna Collection - Polish Resources"

See other formats& 


KSIĘGA ADRESOWA 

M. WILNA 

19 35 

WILEŃSKI KALENDARZ 
INFORMACYJNY ROCZNIK 

XXX 
NAKŁADEM I DRUKIEM JÓZEFA ZAWADZKIEGO W WILNIE. 


'wi 


DOM BANKOWY 


WILNO, UL. NIEMIECKA 37 

TELEP 1-70 i 4-40. 


Adres telegraf.-. „RYNDKAUFBANK* 


ZAŁATWIA WSZELKIE 
CZYNNOŚCI BANKOWE. SPÓŁDZIELNIA 

BAZAR PRZEMYSŁU LUDOWEGO 

WILNO. ZAMKOWA 8. 

Poleca po cenach hurtowych i detalicznych autentyczne 
*W YROBY LUDOWŁ (ze wszystkich dzielnic Polski). 
WŁODZIMIERZ PIKIEL 


WILNO, UL. WIELKA 7. TEL. 11-55. 


SUKNO, KAMGARNY I JEDWABIE 
TOWARY WEŁNIANE 1 LNIANE 

FUTRA 

WYSOKIE GATUNKI. 
CENY NISKIE. 
I ii i\ 
iś SSH 


^INTROLIOATORNIA WŁAP. STRZFD/IŃSKIFftO^ 


WILNO, KRÓLEWSKA 1. 

Oprawy ksiqżek. Kartonaże. Albumy do fotografij. Księgi handlowe. 
Notesy i bloczki. Pudełka i teczki. Naklejanie map. Dyplomy art. Tuby 
^do dypl. Galant. skórzana. Odnaw. sztychów. Konserwacja starodruk ów^^ 


iii 


GAZOL 


płynny gaz ziemny, w butlach, wytwarzany 
pod hasłem W KAŻDYM DOMU WŁASNA 
GAZOWNIA. Gazol używa się tam, gdzie 
gazu węglowego dostać nie można, lub jest zbyt drogi 
Miasta, zakłady przemysłowe, domy, wille, dwory, sanatorja, szpitale, 
nie posiadające gazu, będą go mieć dzięki Gazolowi. 

GAZOL NIE JEST TRUJĄCY. .\ GAZOL JEST TANI. 

„GAZOLINA", S. A. w Borysławiu, ekspozytura w Wilnie, 


Żądać demonstracyj. 


ul. Ostrobramska 19 m. 1. 


Żądać demonstracyj. KSIĘGARNIA I SKŁAD NUT • 

GEBETHNERA k WOLFFA i S-Ki j 

Wilno, ulica Mickiewicza Nr. 7. Telefon 624. | 

Stale zaopatrzona w DZIEŁA NAUKOWE a 
z wszelkich gałęzi wiedzy. LITERATURA ♦ 
PIĘKNA polska i obca. PODRĘCZNIKI } 
SZKOLNE dla szkół powszechnych, średnich | 
i wyższych. NUTY i nowości muzyczne 
w wielkim wyborze. 

Zamówienia wysyłamy odwrotną pocztą. | ZAftŁAD CYNROGRAFICZNY 

EGZYSTUJE OD ROKU 1919 

F. ZANIEWSKI 

WILNO, UL. WIŁLK.A 3 m. 9. 

KLISZE DO DRUKU JEDNOBARWNE I WIELOBARWNE. 

1 

M. MAĆKOWIAK i T. ROMAŃCZUK 

3 

MI 

WILNO, ul. Wielka Nr. 47 - vis a vis kościoła św. Kazimierza. 


I źl 

SUKNO, RŁAWAT. JF.DWABIE i TOWARY SEZONOWE 

5j 

£ 

CENY NAJNIŻSZE. 

ja 


^KSIĘGARNIA i ANTYKWARJAT WILEŃSKI 

ST. DORŻYNKIEWICZA w wilnie. uuwiel ka 9 . 

KUPUJE KSIĄŻKI UŻYWANE, PRZYJMUJE W KOMIS oraz POSIADA 
NA SKŁADZIE STALE KSIĄŻKI RZADKIE 1 WYCZERPANE. 


{ > 


Wileński Prywatny 
Bank Handlowy s. a. 

ZAŁOŻONY W 1873 R. 

INSTYTUCJA UL. MICKIEWICZA 8 CENTRALNA 

* 4-43 * 6-16 TELEFONY 3-16 * 4-06 * 


O D D ZIAŁY 

WARSZAWA — LIDA - 


SUWAŁK] — * BANK ZAŁATWIA WSZELKIE OPERACJE BANKOWE * 

PRZEKAZY PIENIĘŻNE DO LITWY i ROSJI 
oraz DO WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI W KRAJU I ZAGRANICĄ 

PRZYJMUJE WKŁADY: 

OSZCZĘDNOŚCIOWE, TERMINOWE I NA KAŻDE 
ŻĄDANIE oraz DEPOZYTY NA PRZECHOWANIE 

INKASUJE NALEŻNOŚCI W KRAJU I ZAGRANICĄ 

oraz WYNAJMUJE KASETKI (SAFES) w podziemnym skarbcu stalowym. 


PRACOWNIA RZEŹB.-KM1EHMUU 

ze zmechanizowanym działem szliferskim 

W WILNIE, ul. Rossa 15, telef. 17-29, 

rok założenia 1885. 

GOTOWE POMNIKI, NAGROBKI i PŁYTY pamiątkowe 
z granitów szwedzkich i krajowych, labradoritu, marmu¬ 
rów kieleckich i carrara. 

BUDOWA GROBOWCÓW ŻELBETOWYCH na wszyst- 
kich cmentarzach wileńskich i na prowincji. 

Wykonanie robót p g projektów własnych i otrzymanych. 


i 


I SKLEP MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH 

WILNO, ŚWIĘTOJAŃSKA 1. 


„ELEONORA” 


Poleca po cenach przystępnych: Papier, artykuły biurowe, artykuły szkolne, księgi, 

kwitarjusze, galanterję skórzaną. Dział art. malarski, kreślarski i rysunKowy. 4 

Dostawa do biur, urzędów i szkół ma dogodnych warunKach. ^ 
Szkoła Rzemiosł Budowłanycii w Wilnie 


WILNO. ROPANICA 5 . 


& 


TELEFON 9-43. 


WYKONYWA WSZELKIE PRACE wchodzące w zakres całokształtu robót inżynieryjno-budowlanych, 
ziemnych, naziemnych, wadnych, ustroi źelazo-betonowych. 

BUDUJE: Kościoły, gmachy rządowe, domy drewniane, murowane i z materjałów zastępczych 

z kompletnem wykończeniem. 

Wykonanie terminowe. Robota dokładna. 

PAŃSTWOWA SZKOŁA RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH w WILNIE istnieje od 1925 r. 

Posiada 2 wydziały: Murarski (z oddziałami betoniarskim i zduńskim), oraz ciesielski. Szkoła 
ma na celu przogotowanie wykwalifikowanych czeladników murarskich i ciesielskich (podmajstrów 
budowlanych) PrzySzkole internat. Szczegółowe warunki przyjęcia Dyrekcja Szkoły wysyła na żądanie. 


09 


m 


i wio mmm-amiMi ■ 

ROSSA 24 (d. własny). 

1 Pomniki gotowe i na obstalunek. 

towych i ogrodzeń. - - - - 

K. BŁOCKIEGO 

Budowa grobowców żelbe- 
Ceny dostępne.. 

7-1 l V 
WARSZTATY PAŃSTWOWEJ SZKOŁY TECHfllCZfJEJ 

W WILNIE, ul. Holendernia 12 (tel.11-92). 

Przyjmują wszelkie roboty, wchodzące W zakres: stolarstwa, dokładnej 
obróbki metali, kuźnictwa oraz odlewnictwa żeliwa i metali kolorowych. 

Warsztaty posiadają na składzie rozmaite narzędzia, okucia, zamki 
i sprzęt sportowy, jak: narty, kajaki, łodzie żaglowe i t. p. 

Specjalnością warsztatów są maszyny do obróbki lnu, jak: trzepaki 
i międlarki w/g projektów, uzgodnionych z Lniarską Centralną Stacją 
Doświadczalną w Wilnie. 

WYKONANIE ZAMÓWIEŃ SOLIDNE I FACHOWE. CENY UMIARKOWANE, 


a 


iii NARTY Prowadzi księgi rachunkowe 
i kontrolę rachunków, zestawia 
bilanse, sporządza sprawo¬ 
zdania przedsiębiorstw handlo¬ 
wych, przemysłowych, mająt¬ 
ków rolnych, spółdzielni i t. p. 
0 


100% UZYSKA KAŻDY 

na trwałości metalowych przedmiotów 
kupując 

l pokost, farby, lakiery i pędzle 

E w składzie farb i chemikalji 

„POLSKA FARBA" 

wł. JÓZEF TOMASZEWICZ 
Wilno, Dominikańska 11, tel. 11-36. PRACOWNIA 

FORTEPJANÓW I PIANIN 

nagr. wielkim złotym^medalem 
na II-gicb Targach Północnych 

M. ZAJEWSKI najdogodniej nabyć można tylko == 

w wytwórni, tam jest największy == 

wybór i najniższe ceny. == 

meilanirac j 

JÓZEFA MtSmEU | 

M WILNO, ul. Lipowa 4 (Sołtaniszki), = 

= tel. 13-92. = WILNO, 

UL. WILEŃSKA 27- ZAKŁAD KRAWIECKI 

J. ALU KON IS 

WILNO, UL. JAGIELLOŃSKA 1 
(róg Mickiewicza) 

Odznaczony złotym medalem 
za fachowe wykonanie, według 
kroju amerykańskiego. 

miiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii*; 

1 Wytwórnia iostrumeotów muzycznych [ 

E. PACAK 

= WILNO, ul. Zamkowa 17 m. 11. E 
| Egzystuje od roku 1902. 

| Przyjmuje zamówienia na instrumenty E 

I muzyczne dęte oraz reperację tako- E 

| wych. Wykonanie solidne. Ceny przy- E 

i stępne. Specjalny dział korekty instru- | 

| mentów strunnych. Udziela wszeikich E 

= informacyj na kupno fortepianów E 

i i pianin największej w Polsce fabryki E 

Arnolda Fibigiera. E 

ri 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m 11111111 


LITEWSKA 

Moia Kredytowa 

z ogr. odp. 

w Wilnie, ul. Wielka Nr. 12. 

Telefon 16-39. apr. atsak. 

Yilniuje, Didżioji g. Nr. 12. 

Tel. 16-39. 


Załatwia operacje w ZAKRES BANKOWOŚCI WCHODZĄCE. 
Przyjmuje W K HA DY (terminowe i na rachunki bieżące) 

NA NAJDOGODNIEJSZYCH WARUNKACH. 


IV 

:C£]( 3 *iPfcJL 5 iJ: 


p® 3 

s 


ECSG^^GBCil 


ELEKTROWNIA MIEJSKA 


8 


W WILNIE 

WYTWÓRNIA I BIURA 

ULICA DEREWNICRA 2. 

CENTRALA TELEFONICZNA 24 i 116: 

Elektrownia miejska zastosowała cały szereg taryf ułatwiających 
zużycie elektryczności w domu, w handlu i przemyśle. 

TARYFA GOSPODARCZA 25 gr. za kwg.; przy tej taryfie stosuje się poza licznikiem 
głównym, przenośny podliczmk, ktorego wskazania odliczają się od wskazań licznika głównego. 

Są goście —u) podoju jest chłodno. W kuchni niema ognia , zabrakło nafty — 
tu zbawcą staje się elektryczność. Mając czajnik lub płytką elektryczną — 
niema kłopotów. Parę minut , a można przyrządzić smaczną \au)ę — herbatę. 
Żelazko elektryczne przedstawia również idealny sprzęt w każdem gospodar¬ 
stwie domowem. 

Wogóle niema czynności w gospodarstwie domowem , którejby nie można było 
dokonać, przy pomocy elektryczności. 

dla , REKLAM ^5 gr za kwg. przy zastosowaniu osobnego licznika dla oświe¬ 
tlenia okien i reklam zewnętrznych, o ile odbiorca zobowiązuje się do oświetlania ich do godz. 21. 

TARYFA MEDYCZNA +5 gr. za kwg. przy zastosowaniu osobnego licznika wskazu¬ 
jącego zużycie wszelkiego rodzaju aparatów medycznych. 

TARYFA PRZEMYSŁOWA 32 gr. — li gr. za kwg., stosownie do ilości zużycia 
l czasu pracy. • 

STAŁA OBSŁUGA ABONENTÓW PRZEZ SPECJALNYCH MONTERÓW = 


Dsa 


SMOK' 


KoaoKwcDicntaraoMi 

PIERWSZE w WILNIE 

WARSZAWSKIE 

E. RAKOWSKIEGO 

Ulica Ostrobramska Nr. 16. Oddział: Kalwaryjska 1. 

sosnowych 


BIURO POGRZEBOWE 


Posiada największy wybór: TRUMIEN dębowych, metalowych . 

WIEŃCE metalowe, markotowe i KARAWANY. 

Przyczera zaznaczam, że tylko w WARSZAWSKIEM BIURZE P00RZEB0WEM L. RAKOWSKIEGO 
“ • ostrobramska Nr 18 z powodu ogólnego kryzysu ceny zostały zniżone do potowy 
. ' ~ SPŁACAŁ’-- r 


ZAMÓWIENI' «nna BYĆ spłacane rataml 

•KOKW^CDMCLAi KC30K IEaCDNC£Ka«01l 


; : | 

•y. T 


a 


i 


I 


;v;y« •. / 
ROBOTY LEŚNE I PARCELACYJNE 

Ini. leśnictwa J. ŁASTOWSKI 

WILNO, MICKIEWICZA 42 m. 5. TELEFON Nr. 10-84. 

Informacje od godz. lO—11 i 3 —6 wieczorem. 


—'— 

Egzystuje od 1904 r. j 


Egzystuje od 1904 r. 


ZAKŁAD MALARSKI 

JÓZEFA TOMKIEWICZA 

WILNO, UL. WIWULSKIEGO 8 m. 3 (dom własny). 

Poleca się w zakresie swoim, zaręczając sumienne wykonanie ściśle 
fachowo wszelkich robót malarsko-konserwacyjnych i pozłotniczych, 
oraz pokojowych od najskromniejszych do najozdobniejszych. Zakład 
posiada za sobą długoletnią praktykę i uznanie ze strony klijentów. 


IKJME 


=*0Q*= 
=*0O*= 
s WŁADYSŁAW BORKOWSKI i 

WILNO, UL. MICKIEWICZA 5. TEL. 372. 

UJ NAJWIĘKSZY WYBÓR MATERJAŁÓW PIŚMIENNYCH. ■ 

g Specjalne działy: Kreślarsko-malarski. Zabawek. Ram i obrazów, 
m Księgi rachunkowe Rolnicze. Dla p. p. Notarjuszy „Repertorium", 
plenipotencje i t. p. Dla p. p. Geometrów Rejestra pomiarowe. 

[II Papier światłoczuły. Numeratory. Pergamin na akta wieczyste. 
Kalendarze. Bilety wizytowe i wykonanie wszelkich druków. 
DOSTAWA DO BIUR. CENY NISKIE. 


2 
=*GQ*E 


E*CQd 
W* 


RI“ ^ 


„BŁAWAT POLS 

WILNO, UL. WIELKA 28. TEL. 15-92. 

Sklep bogato zaopatrzony w ostatnie nowości damskie i męskie. 
Polecamy: Wełny na Kostjumy, Suknie i Palta Damskie, 
Wełny na Ubrania i Palta Męskie, Krepy na Fraki, 
Smokingi i Sutany. 

po cenach najniższych. 


Jedwabie w wielkim wyborze 


MIIIIIIIIIIIIUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIItllllHIII»ll»«MHII* ,,,,,,,,,,,,,,,,,n,,,,,,,,l,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = 

SZKŁO OKIENNE i LUSTRA 

NA NAJDOGODNIEJSZYCH ^ 'TT 4^ 12 ¥ 

WARUNKACH POLECA W JL* • W V/ M*M V/ Ł/ 

| WILNO, UL. NIEMIECKA 3, TEL. 573. 

Firma egzystuje od r. 1888. p * K * °* 80,368 ‘ i 

... 

fi 

ROK WYDAWNICTWA XXX. KSIĘGA ADRESOWA 

M. WILNA 

WILEŃSKI KALENDARZ 
INFORMACYJNY 


NA ROK 

1935 


NAKŁADEM I DRUKIEM JÓZEFA ZAWADZKIEGO W WILNIE 

O**" 
OD WYDAWNICTWA. 


Poniżej umieszczamy kartę zwrotną, zawierającą miejsce 
na szereg uzupełnień, zakomunikowanie których pozwoli nam 
ulepszyć odnośne działy w przyszłym roczniku, utrzymując jed¬ 
nocześnie stały kontakt z Sz. Czytelnikami. 


Karta zwrotna 

do Wydawnictwa Wił. Kalendarza Informacyjnego — 
Księgarnia Józefa Zawadzkiego w Wifnie, Zamkowa 22. 


W roczniku bieżącym 

zauważyłem nastę¬ 
pujące usterki: 


W roczniku przyszłym 
proponuję umieścić 
następujące uzupeł¬ 
nienia: 


W dziale adresowym 
zauważyłem: 
a) brak następujących 
adresów, które pro¬ 
ponuję umieścić: 


b) niedokładności, 
które należy spro¬ 
stować, jak nastę¬ 
puje: Imię i nazwisko 
Adres . 


Wilno, dn. 


Zaćmienia słońca i Księżyca. 

W roku 1935 będzie pięć zaćmień słońca i dwa księżyca : 

1) Częściowe zaćmienie słońca d. 5 stycznia. 

2) Całkowite zaćmienie księżyca d. 19 stycznia. 

3) Częściowe zaćmienie słońca d. 3 lutego. 

4) Częściowe zaćmienie słońca d. 30 czerwca. 

5) Całkowite zaćmienie księżyca d. 16 lipca. 

6) Częściowe zaćmienie słońca d. 30 lipca. 

7) Obrączkowe zaćmienie słońca d. 25 grudnia. 

W Polsce widzialne będzie jedynie zaćmienie księżyca w dniu 
19 stycznia i to jedynie w postaci częściowej: początek zaćm. całkow. 
g. 16 m. 3, koniec zaćm. całk. g. 17 m. 31. 


JaK przewidzieć pogodę? 


Niebo 

Chmury 

Wiatr 

Zwierzęta 
i ptaki 

Pogoda 

będzie 

Jasnoniebieskie. 
Przejrzysty szary 
' poranek. Rosa lub 
lekka mgła rano. 
Czerwony zachód 
słońca. Niebo czy¬ 
ste, gwiaździste 
nocą. 

Lekkie, 

wysokie, 

białe 

i przejrzyste 

Słaby, 

północny 

lub 

wschodni 

Jaskółki fruwają 
wysoko. 

Żaby milczą. 
Ptaki śpiewają. 

Piękna. 

Czerwony wschód 
słońca. Gęsta 
i wysoka mgła rano. 
Bladoźółty zachód 
słońca. Gwiazdy 

1 jak za mgłą. Koło 
nad księżycem. 

Duże, 
ciemne, 
razem zwie¬ 
szające się 
nad całym 
horyzontem. 

Zachodni 

lub 

południowo- 

zachodni. 

Jaskółki fruwają 
blisko ziemi. 
Ptaki piszczą 
i są niespokojne. 
Żaby rechoczą 
wesoło. 

Deszcz. 

Ciemnoniebieskie. 
Żółty zachód 
j słońca. 

Ciężkie, 
silnie 
zaostrzone 
w swej 
formie. 

Krótkie, 
gwałtowne 
porywy na 
parę godzin 
przedburzą. 

Bydło 

na pastwiskach 
zbiera się 
w jedno stado 
i szuka 
schronienia. 

Burza. 

Czerwone lub 
złociste chmury 
przy zachodzie 
słońca. 

Gęste i ostre 
w brzegach, 
liczne małe 
chmurki. 

Wiatr 

zmienia 

kierunek. 

Zwierzęta 
są niespokojne. 

Zmiana. 

c/> 


13 

rp 


— 4 


tr. 

latach 1935—1943. 

Liczba zwrotów kalendarzowych. 


Pory roku. 


Liczba Złota 

Epakta. 

Okres słońca . 
Poczet rzymski . 
Litera niedzielna 


Według kalendarza Gregoriańskiego. 


XVII 

XXVI 

XII 

III 

F. 


Początek wiosny dnia 21 marca. 
Początek lata dnia 22 czerwca. 
Początek jesieni dnia 24 września. 
Początek zimy dnia 22 grudnia. 


r 

Święta ruchome. 


Niedziela Starozapustna 
w Mięsopustna . 

» Zapustna . . 

Popielec. 

Niedziela Wstępna . . 

* Sucha . . ! . 

* Głucha . . . 

* Srodopostna . 

» Męki Pańskiej 
« Palmowa . . 

Wielkanoc. 

Krzyżowe dni. 

Wniebowstąpienie Pańskie 
Zesłanie Ducha Św. 

Trójcy Św. 

Boże Ciało. 

Niedziela 1-sza Adwentu . 
Karnawału, licząc od Nowego 


17 lutego 
24 lutego 
3 marca 
6 „ 

10 „ 

17 * 

f 4 » 

31 „ 

7 kwietnia 
14 

21 i 22 kwietnia 
27, 28 i 29 maja 
30 maja 
9 i 10 czerwca 
16 czerwca 
20 „ 

0 , , _ . v - : . 1 grudnia 

Koku do Popielca, jest tygodni 9 i 1 dzień. 

Suche dni (kwartałowe). 

To 13 ,’. 1 ? , 116 marca < w n tygodniu Wielkiego Postu). 

Trzecie — 18 20 \ £ CZQtW ™. świątecznym tygodniu Zesł. Ducha Św.). 

Czwarte - S 20 i m ™®. 8 “ la , (w tygodniu po 14 września), 
uzwarte — 18, 20 i 21 grudnia (w tygodniu po III Niedzieli Adwentu). 

O poście. 

Bób następujący^ 1 " 8 ^ 8 Kanoniczne S° obecnie sprawa postu przedstawia się w spo- 

wszy8tkie U dnr 8 cai e ego na r b ok1 U ’ J ' 8j ’ WSZe,k '" Ch t,uszczów dozwolonem jest we 
św choci^h™!^ f WiQta ’ W ? tÓr6 wierni dowiązani są do słuchania mszy 

stu ^^jSSd!fŁ55. w dD1 postne ’ byle nie w czasie Wielkie ®° Po - 

3) W Wielką Sobotę od południa post ustaje 
i soboli ™ iQ3a: a > ? e wszystkie piątki całego roku, b) piątki 

ałf(2La n?atek^ , lbTi P08tU; - C) Śr ° d<5 Popielcową; d) w°tak zwani kwar- 
P i t' ? b 4) ; a mianowicie: 1) w drugim tygodniu Wielkiego 

Postu, 2) w świątecznym tygodniu Zielonych Świątek 3) w tvirodniu no 14 
tygodniu po III niedzieli Adwentu i e) 4 wigilje^a) przed P Zie- 

Hmi ś Sw . lątkarm - b ) P rzed Wniebowzięciem Matki Boskiej, c) przed Wszyst- 
kimi Świętymi i d) przed Bożem Narodzeniem. J ’ ' P 7 

iak Donieś,‘alei P ? stu ’ za wyjątkiem niedziel, w które jada się mięso, 

] poniedziałek, wtorek, środa i czwartek—wolno jadać takowe tylko raz na dzień! 
'«ii 


główne. Rok 1935 Ery Chrześcijańskiej jest: 
Rokiem 7443 Ery Bizantyjskiej. 


6648 
5696 „ 
2688 od 
1902 „ 
1610 „ 


Juljańskiej. 
Żydowskiej, 
założenia Rzymu, 
śmierci Chrystusa P. 
1 powszechnego so¬ 
boru w Nicei. 

1354 Ery Muzułmańskiej. 

970 od zaprowadzenia chrze¬ 
ścijaństwa w Polsce, 
chrztu Litwy przez 
króla Wład. Jagiełłę, 
założenia biskupstwa 
Wileńskiego, 
zaprzysiężenia aktu 
wieczystej unji Pol¬ 
ski z Litwą na Sej¬ 
mie Lubelskim, 
założenia Akademji 
Wileńskiej, 
ogłoszenia w Polsce 
Konstytucji 3 Maja. 


Rok 1935 
Rokiem 525 


495 

443 

410 


EWANGELJE 


na wszystkie niedziele i uroczystości w roku 1935. 353 

237 


163 

152 


141 


58 

38 

21 


17 


Ery Chrześcijańskiej jest: 
od bitwy pod Grunwal¬ 
dem. 

„ wynalezienia druku. 

„ odkrycia Ameryki. 

„ hołdu pruskiego 
w Krakowie. 

„ zaprowadzenia kalen¬ 
darza Gregorjańsk. 

„ wynalezienia maszyn 
parowych. 

„ 1-go rozbioru Polski. 
n wynalezienia oświe¬ 
tlenia gazowego. 

„ ostatniego rozbioru 
Polski. 

„ zaprowadzenia telegr. 
„ „ telefonu. 

n odkrycia radium. 

„ wybuchu wojny świa¬ 
towej. 

„ wskrzeszenia Państwa 
Polskiego. 


Na Nowy Rok, u Łukasza św. w r. 2. 
O obrzezaniu Chrystusa Pana. 

„ 3-ch Króli, u Mateusza św. w roz¬ 
dziale 2. O przybyciu mędrców 
ze wschodu. 

1 po 3 Królach, u Łukasza św. 
w rozdziale 2. O Chrystusie 
12-letnim w kościele. 

2 po 3 Królach u Jana św. w 
rozdziale 2. O godach w Kanie 
Galilejskiej. 

N. 3 po 3 Królach, u św. Mateusza 
w r. 8. O trędowatym i setniku. 
Oczyszczenie N. M. P., u Łukasza 
św. w rozdz. 2. O ofiarowaniu 
Chr. w kość. Jerozolimskim. 

4 po 3 Królach u Mateusza św. 
w rozdz. 8. O uciszeniu burzy 
morskiej. 

5 po 3 Królach u Mateusza św. 
w rozdz. 13. O kąkolu między 
pszenicą. 

Starozapustną, u Mateusza św. 
w rozdziale 20. O robotnikach 


Na św. Kazimierza, u Łukasza św. w 
rozdziale 22. O sługach, czu¬ 
wających i gotowych na przyj¬ 
ście Pana swego z godów. 

„ Popielec, u Mateusza św. w roz¬ 
dziale 6. Jak pościć należy. 

m N. Wstępną, u Mateusza św. w roz¬ 
dziale 4. O Chrystusie, kuszo¬ 
nym przez czarta. 

„ N. Suchą, u Mateusza św. w r. 17. 
O przemienieniu się Chrystusa. 

* N. Głuchą, u Łukasza św. w r. 11. 
O wypędzeniu czarta. 

„ Zwiastowanie N. M. P., u Łukasza 
św. w rozdziale 1. O poselstwie 
Anioła Gabrjela do N. M. P. 

„ N. Środopostną, u Jana św. w’ r. 6. 
O nakarmieniu 5000 ludzi. 

„ N. Męki Pańskiej, u Jana św. w 
rozdziale 8. O żydach, chcących 
ukamienować Jezusa. 


w winnicy. 

B N. Mięsopustną, u Mateusza św. w 


rozdziale 8. O siejbie słowa Bo¬ 
żego i jego owocach. 

N. Zapustną, u Łukasza św. w roz¬ 
dziale 18. Jezus przepowiada 
swą mękę i przywraca wzrok 
niewidomemu. 


N. Kwietną, u Mateusza św. w roz¬ 
dziale 21. O wjeździe Chrystusa 
do Jerozolimy. 

Wielki Czwartek, u Jana św. w T roz- 
dziale 13. O wieczerzy Pańskiej. 

Wielki Piątek, Pasja według Jana 
św. w rozdziale 18 i 19. 


N. Wielkanocną, u Marka św. w 
rozdz. 16. O Zmartwychwstaniu 
Chrystusa Pana. 


Na Poniedziałek Wielkanocny, u Łu¬ 
kasza św. w rozdz. 24. O dwóch 
uczniach, idących do Emmaus. 
„ N. Przewodnią, u Jana św. w roz¬ 
dziale 20. O pokazaniu się Chry¬ 
stusa uczniom. 

„ N. 2 po W., u Jana św. w rozdz. 10. 

O Chrystusie dobrym pasterzu. 
„ N. 3 po Wielk., u Jana św. wr. 16. 

O odejściu Chr. Pana do Ojca. 
„ N. 4 po Wielk., u Jana św. w roz¬ 
dziale 16. O opiece Ducha św. 
nad Kościołem. 

„ N. 5 po W., u Jana św. w roz. 16. O 
skutkach prośby w imię Jezusa. 
„ Wniebowstąpienie Pańskie, u Mar¬ 
ka św. w rozdziale 16. O wnie¬ 
bowstąpieniu Chrystusa Pana. 

* N. 6 po Wielk., u Jana św. w roz¬ 
dziale 15 i 16. O przyjściu po¬ 
ciechy Ducha Świętego. 

„ Zesłanie Ducha Św., u Jana św. 

w r. 14. O, zesłaniu Ducha Św. 
„ Poniedziałek Św., u Jana św. w 
rozdziale 3. O rozmowie Chry¬ 
stusa z Nikodemem. 

„ N. Trójcy Św., u Mateusza św. w r. 

28. O mocy, danej Apostołom. 
„ Boże Ciało, u Jana św. w rozdzia¬ 
le 6. O Sakramencie Ciała i Krwi 
Chrystusa Pana. 

„ N. 2 po Św., u Łukasza św. w r. 14. 

O wezw. na wielką wieczerzę. 

„ ŚŚ. Piotra i Pawła, u Mateusza św. 
w rozdziale 16. O władzy, da¬ 
nej św. Piotrowi. 

„ N. 3 po Św., u Łukasza św.wr. 15. 

O zgubionej owcy i groszu. 

„ N. 4 po Św., u Łukasza św. w r. 5. 

O obfitym Piotra połowie ryb. 
„ N. 5 po Św., u Mateusza św, w roz¬ 
dziale 5. O sprawiedliwości i 
pojednaniu się z bratem. 

„ N. 6 po Św., u Marka św w r. 8. 
O nakarmieniu 4000 ludzi. 

* N. 7 po Św., u Mateusza św. w r. 7. 

O fałszywych prorokach. 

„ N. 8 po Św., u Łukasza św. w r. 16. 

O niesprawiedliwym szafarzu. 

„ N. 9 po Św. u Łukasza św. w r. 19. 

O zburzeniu Jerozolimy. 

„ Wniebowzięcie N. M. P., u Łuka¬ 
sza św. w rozdziale 10. Mowa 
Chrystusa Pana do Marty. 
w N. 10 po Św., u Łukasza św. w r. 18. 
O faryzeuszu i celniku. 

* N. 11 po Św., u Marka św. w r. 7. 

O uzdrowieniu głuchoniemego. 

„ N. 12 po Św., u Łukasza św. w roz¬ 
dziale 10. O miłosiernym Sa¬ 
marytaninie. 


Na N. 13 po Św., u Łukasza św. w r. 17. 
O uzdrowieniu 10 trędowatych. 

„ N. 14 po Św., u Mateusza św. w r. 6. 
O służeniu Bogu i mamonie. 

„ N. 15 po Św., u Łukasza św. w r. 7. 
O wskrzeszeniu syna wdowy. 

„ Narodzenie N. M. P., u Mateusza 
św. w’ rozdziale 1. Księgi ro¬ 
dzaju Jezusa Chrystusa. 

„ N. 16 po Św., u Łukasza św. w r. 14 
O uzdrowieniu opuchłego. 

„ N. 17 po Św., u Mateusza św. w r.22. 
O miłpści Boga i bliźniego. 

i, N. 18 po Św., u Mateusza św. w r. 9. 
O uzdrowieniu paralityka. 

„ N. 19 po Św., u Mateusza św. w 
rozdziale 22. O wezwaniu na 
gody weselne. 

„ N. 20 po Św., u Jana św. w r. 4. 
O chorym synu królewskim. 

„ Wszystkich Św., u Mateusza św. 
w rozdziale 9. O tych, którzy 
są błogosławieni. 

„ Dzień Zaduszny, u Jana św. w r. 5. 
O wskrzeszeniu umarłych. 

„ N. 21 po Św., u Mateusza św. w 
rozdziale 18. O dłużniku i zło¬ 
śliwym słudze. 

„ N. 22 po Św., u Mateusza św. w roz¬ 
dziale 22. O oddawaniu mone¬ 
ty czynszowej. 

„ N. 23 po Św., u Mateusza św. w r. 9. 
O wskrzeszeniu córki księcia. 

„ N. 24 po św., u Mateusza św., w r. 
24. O Sądzie ostatecznym. 

„ N. 1 Adwentu, u Łukasza św. w 
rozdziale 21. O znakach na nie¬ 
bie i ziemi. 

„ Niepokalane Poczęcie N. M.P. u Łu¬ 
kasza św. w rozdz. 1. O posel¬ 
stwie Anioła Gabrjela do N.M.P. 

„ N. 2 Adwentu, u Mateusza św. w 
rozdziale 11. O poselstwie Jana 
do Chrystusa. 

„ N. 3 Adwentu, u Jana św. w r. 1 
O poselstwie żydów do Jana. 

„ N. 4 Adwentu, u Łukasza św. w r. 3. 
O Janie opowiadającym chrzest. 

„ Narodzenie Chrystusa Pana, u Łu¬ 
kasza św. w rozdz. 2. O naro¬ 
dzeniu Chrystusa Pana. 

„ Ś. Szczepana 1 Męcz., u Marka św. 
w r. 23. O poselstwie proroków. 

„ Młodzianków, u Mateusza św. w 
rozdz. 2. O ucieczce do Egiptu. 

„ N. po Bożem Narodzeniu, u Łuka¬ 
sza św. w r. 2. Proroctwo Sy- 
meona o Chrystusie i boleściach 
Maryi Panny. 


6 

N. 

7 

P. 

8 

W. 

9 

ś. 

10 

c. 

11 

p. 

12 

s. 


Obrzezanie Pańsk. Nowy Rok 1935. 

Imienia Jezus. Makarego Op., Martyn. 
Daniela M., Genowefy P. 
f Tytusa B., Rygoberta B. W. 
Telesfora P. M., Symeona Zak, 


Trzech Króli. Objawienie Pańskie. 

Lucjana i Juljana M. M. 
Seweryna Op., Juljana M. 
Marcjanny P. M., Jukunda M. 
Agatona P., Wilhelma B. W. 
t Honoraty i Hygina. 

Sw. Rodź. Arkad, i Modesta M.M. 


1 po 3 Kr. Weroniki i Glafiry P.P. 
Hilarego B. W.D. K.Feliksa. 

Pawła I Pust. 

Marcelego P. M. Ottona M. 
Antoniego Op. 

f Katedry Św. Piotra w Rzymie. 
Henryka B. W., Marty M. 


2 po 3 Kr. Fabjana i Sebastjana M. M, 
Agnieszki P. M. 

Wincentego i Anastazego. 

Zaślubiny N. M . P. Rajmunda. 
Tymoteusza B. M. 
f Naiorocenie Sw. Pawła Ap. 
Polikarpa B. M., Pauli Wd. 


3 po 3 Kr. Jana Złotoustego B. W. 
Objaw. św. Agnieszki P. M. 
Franciszka Salezego. 

Martyny P. M., Sawiny P. 

Piotra Nolasko, Marceli Wd. 
Wschód 

Zachód 

NOTATNIK 

'3 

o 

słońca 

słońca G. M. 

G. M. 


1 

7 45 

3 00 


2 

7 45 

3 01 


3 

7 44 

3 02 


4 

7 44 

3 03 


5 

7 44 

3 05 


6 

7 43 

3 07 


7 

7 43 

3 08 


8 

7 43 

3 09 


9 

7 42 

3 10 


10 

7 41 

3 12 


11 

7 40 

3 13 


12 

7 39 

3 15 


13 

7 38 

3 16 


14 

7 38 

3 17 


15 

7 37 

3 20 


16 

7 37 

3 21 


17 

7 36 

3 22 


18 

7 35 

3 24 


19 

7 34 

3 26 


20 

7 32 

3 28 


21 

7 30 

3 31 


22 

7 29 

3 33 


23 

7 28 

3 35 


24 

7 26 

3 37 


25 

7 25 

3 39 


26 

7 23 

3 41 


27 

7 22 

3 43 


28 

7 20 

3 45 


29 

7 18 

3 47 


30 

7 17 

3 49 


31 

7 16 

3 51 


STYCZEŃ 


sassa mm 
STYCZEŃ. 


Ubezpiecza od szkód ogniowych budynki, urzqdzenia, towary, ziemiopłody, 
fabryki i przedsiębiorstwa przemysłowe, składy, materjały, zapasy i t. d. 
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZEZORNOŚĆ"^ | 

założone w roku 1691 w 'Warszawie 
zrzeszone z Angielskiem T-yrera Ubezp. ffP R \J T*^ £ J 

i O.DDZIAŁ W WILNIE, ul. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 i 

1 (na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 

Odmiany księżyca. *) 

@ NÓW 5-go 
godz. 6 m. 20. 

© Pierwsza kwadra 11-go 
godz. 21 ra. 54. 

@ Pełnia 19-go 
godz. 16 m. 44. 

1 £ Ostatnia kwadra 27-go 
godz. 20 m. 58. 

*) Według danych zakomunikowanych? 
przez Obserwatorium Astronomiczne w Wil¬ 
nie. Czas Srodkowo-Europejski, liczony od 
północy. 

Od I-go stycznia otwórz 
swój rachunek bieżący 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 
na Antokolu z siedzibą Wilno, Zamkowa 18 . 

Bank czynny 9—1 rano i 5—7 wiecz. 

NOTATNIK 

m 

Święta wyzn. prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawia¬ 
sie stary styl) : 

Dnia 7-go (25.XII.1934 r.) Roż- 
diestwo Christowo, 14-go (1) Nowy 
Rok. 19(6) Bogojawlenie. 

Święta wyznania muzułm. 

i Dnia 6, 7 i 8 Ramazan Bajram. 

Styczeń. 

Co się dzieje w przyrodzie ? Przyroda jeszcze 
pogrążona w śnie zimowym. — Wolno polować 
do 15-go — na: niedźwiedzie i rysie. Przez cały 
miesiąc na zające szaraki i bielaki, dziki, sarny— 
kozły, żbiki, kuny leśne, norki, wiewiórki, dzikie 
łabędzie i gęsi, przepiórki, dzikie indyki-samce, 
dzikie gołębie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, ptaki 
krukowate i drapieżne, cietrzewie-koguty, ja¬ 
rząbki, pardwy, bażanty-koguty, słonki, dzikie 
kaczory, bataljony*). 

. *) Prtes cały rok nie wolno polować : na żubry, bobry 

kozice, świstaki, na samice i cielęta łosia, jelenia, daniela! 
na sarny-kozy i koźlęta, na niedźwiedzice (od niedźwiedzia- 
tek), na głuszcze-kury, bażanty-kury i czarne bociany (art. 48 
prawa Low.) oraz — do odwołania — na łosie-byki, dropie 
i dropie-kamionki (strepety) (rozp. Min. Roi.). J P 

KOMUKALHA MSI OSZCZĘDNOŚCI 

10. WILNO 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 

TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71. 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe 
od 1 złotego w złotych i złotych 
w złocie, płaci solidne opro¬ 
centowanie. 

Za wkłady i ich oprocentowanie 
ręczy m. Wilno całym swoim 
majątkiem. 


9 


LUTY — 28 dni. 
Wschód 

Zachód Święta katolickie 

NOTATNIK 

S 

słońca 

słońca 

i G. M.|G. M. 

1 

P. 

f Ignacego B. M., Brygidy. 


i 

7 13 

3 53 

2 

S. 

Oczyszczenie N. M. P. 


2 

7 11 

3 55 

3 

N. 

4 po 3 Kr. Błażeja B. M. 


3 

7 09 

3 57 

4 

P. 

Ansgarego i Andrzeja. B.B. W.W. 


4 

7 07 

3 59 

5 

W. 

Agaty P. M. 


5 

7 05 

4 01 

6 

ś. 

Doroty P. M., Sylwana, Tytusa B M. 


6 

7 04 

4 03 

7 

c. 

Romualda 0., Ryszarda K. 


7 

7 03 

4 05 

8 

p. 

f Jana z Matty, Emiljana. 


8 

7 00 

4 07 

9 

s. 

Apolonji P. M. Cyryla. 

« 

9 

7 58 

4 08 

10 

N. 

5 po 3 Kr. Scholastyki P., Sylwana. 


10 

6 56 

4 11 

11 

P. 

Objaw. K.M.P. w Lourdes . 


11 

6 54 

4 13 

12 

W. 

Eulalji P. 


12 

6 52 

4 15 

13 

ś. 

Jana i Dobrosława. 


13 

6 49 

4 15 

14 

c. 

Walentego Kapł. M, Zenona M. 


14 

6 47 

4 16 

15 

p. 

f Faustyna i Jowity M. M. 


15 

6 45 

4 18 

16 

s. 

Juljanny P. M., Juljana. 


16 

6 43 

4 24 

17 

N. 

Starozapustna. Patrycjusza B. W. 


17 

6 41 

4 26 

18 

P. 

Symeona. B. M. Maksyma M. 


18 

6 38 

4 28 

19 

W. 

Konrada M., Mansweta 


19 

6 35 

4 31 

20 

ś. 

Leona i Eucherjusza B. 


20 

6 33 

4 33 

21 

c. 

Maksymiljana, Eleonory, Feliksa. 


21 

6 31 

4 35 

22 

p. 

t Katedry Śtv. Piotra w Ant 


22 

6 29 

4 37 

23 

s. 

Piotra Damjana B. D. K. 


23 

6 26 

4 39 

24 

N. 

Mięsopustna. Macieja Ap ., Sergjusza. 


24 

6 24 

4 41 

25 

P. 

Zygfryda B. W., Cezarego. 


25 

6 22 

4 43 

26 

w. 

Aleksandra, Nestora. 


26 

6 21 

4 45 

27 

ś. 

Leandra B., Aleksandra 


27 

6 20 

4 48 

28 

c. 

Romana Op., Makarego. 


28 

6 14 

4 50 Wyjaśnienie znaków 

: f post zwykły. 

— 10 — 

LUTY. 


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 


99 


PRZEZORNOŚĆ 


44 


S. A. 


założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wtm Ubezp. „PRUDENTIAL** 
Ubezpiecza od: 

szkód ogniowych, odpowiedz, cywiln., od kradzieży z włamaniem, tnUISporty, 
Życie, posagi, renty, jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
ODDZIAŁ W WILNIE, ul. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 


Luty — od wyrazu luty — srogi, 
okrutny. 


Odmiany księżyca. 

9 Nów 3-go 
godz. 17 m. 27 
2) Pierwsza kwadra 10-go 
godz. 10 m. 24. 

@ Pełnia 18-go 
godz. 12 m. 17. 

(g Ostatnia kwadra 26-go 
godz. 11 m. 14. 


Święta wyzn. prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawia- 
sie stary styl): 

Dnia 15(2) Sretienje Gospodnie. 


Przysłowia: 

Gdy ciepło w lutym, zimno w 
marcu bywa, długo trwa zima, to 
jest niewątpliwa. 

Gromnice jasne i czyste, zimą 
potrwa zaiste. 


Pieniądz składany 

;i]i 

na Antokolu z siedzibą Wilno, Zanikowa 18 

pracuje, bo wprowadzony w życie gospodarcze 
przez kredyty zasila i rozwija rzemiosło, prze¬ 
mysł i handel, podnosi dobrobyt i zwalcza 
bezrobocie wśród chrześcijan. 


NOTATNIK 


Luty. 

Co się dzieje w przyrodzie? Przylatują: szpak, 
dzika kaczka (także w marcu), skowronek polny, 
skowronek borowy (lerka), gołąb siniak, czajka 
właściwa. Młode wyprowadza krzyżodziób. — 
Wolno polować na: dziki, wiewiórki, zające bie¬ 
laki (do 15), przez cały miesiąc na: dzikie 
indyki-samce, dzikie łabędzie i gęsi, cietrzewie- 
koguty, słonki, dzikie kaczory, bataljony. 


POSIADAJĄC NA KSIĄŻECZCE 
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

K. K. O. 

Zł. 100 .— 

masz możność powiększenia 
oszczędności 

o XX. 500.— 

wygraną w losowaniu dnia 
30 kwietnia lub 31 października 
każdego roku. 


i 


m 


i 


— u — W: 


m 


i 

I 
Święta katolickie 

NOTATNIK 

| Wschód 
c słoń ca 

Q G. M. 

I Zachód 

I słońca 

G. M. 

1 

P. 

Albina B. W. 


1 

6 10 

4 54 

2 

S. 

Heleny Cesarzowej. 


2 

6 08 

4 55 

3 

ŚN. 

Zapustna. Kunegundy Cesarzowej. 


3 

6 05 

4 57 

4 

P. 

Kazimierza Król. W. 


4 

6 03 

4 59 

5 

W. 

Adrjana i Euzebjusza M. M. 


5 

6 00 

5 01 

6 

ł Ś. 

f Popielec. Wiktora i Wiktoryna M. M. 


6 

5 58 

5 03 

7 

c. 

Tomasza z Akwinu W. D. K. 


7 

5 55 

5 05 

8 

p. 

f Bł. Wincentego Kadł. , Jana B. 


8 

5 53 

5 07 

9 

s. 

f Franciszki Rzymianki. 


9 

5 51 

5 09 

10 

N. 

1 p. Wstępna. 40 męczen. Wiktora M. 


10 

5 47 

5 11 

11 

P. 

Konstantego W. 


11 

5 45 

5 13 

12 

W 

Grzegorza Wielk. P. W. D. K. 


12 

5 45 

5 13 

13 

ś. 

t Suchy dz . Krystyny P.M., Nicefora 


13 

5 45 

5 15 

14 

c. 

Matyldy Kr. Wd., Leona B. W. 


14 

5 41 

5 17 

15 

p. 

f Suchy dz. Klemensa Hof bauera, Long. 


15 

5 38 

5 19 

16 

s. 

t Suchy dz. Abrahama Pust. ; Eufrozyny 


16 

5 34 

5 20 

17 

N. 

2 p. Sucha. Józefa z Arymatei W. 


17 

5 32 

5 22 

18 

P. 

Gabryela Arch., Cyryla B. 


18 

5 30 

5 24 

19 

W. 

Józefa Obi. N. M. P . 


19 

5 28 

5 26 

20 

ś. 

Wolf rama B., Eufemji M. 

Benedykta Op. 


20 

5 26 

5 28 

21 

c. 


21 

5 23 

5 30 

22 

p. 

f Katarzyny M., Bogusława B. 


22 

5 22 

5 32 

23 

s. 

f Katarzyny M. 


23 

5 21 

5 34 

24 

N. 

3 p. Głucha. Marka i Tymoteusza 


24 

5 16 

5 36 

25 

P. 

Zwiastowanie N. M. P. Ireneusza. 


25 

5 14 

5 38 

26 

W. 

Ludgera B. W., Tekli M. 


26 

5 10 

5 40 

27 

ś. 

Jana Dam. B. D. K. 


27 

5 08 

5 43 

28 

c. 

Jana Kapistrana W., Syksta. 


28 

5 05 

5 45 

29 

p. 

f Eustazego Op., Cyrylla M. 


29 

5 02 

5 47 

30 

s. 

f Kwiryna, Anieli Wd. 


30 

5 00 

5 48 

31 

i 

N. 

4 p. Środop. Balbiny P. 


31 

4 57 

5 50 


12 


MARZEC 


ŻYCIE (z badaniem i bez badania lekarskiego), posagi, renty, legaty, 
a także jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
najkorzystniej ubezpiecza 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

PRZEZORNOŚĆ 


44 


99 ■ 


S. A. 


założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wera Ubezp. f f PRUDENTIAL" 
ODDZIAŁ W WILNIE, ul. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(nawojew. WILEŃSKIE, "OWOGRÓDZKJE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 


Marzec — od mróz (marznąć) ze 
względu na częste przymrozki 
w tym miesiącu. 


Odmiany księżyca. 

9 Nów 5-go 
godz. 3 m. 40. 

© Pierwsza kwadra 12-go 
godz. 1 m. 30. 

© Pełnia 20-go 
godz. 6 m. 31. 

@ Ostatnia kwadra 27-go 
godz. 21 m. 50. 


Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 18-go Post Estery, 19 Pu- 
rym, 20 Szuszan Purym. 

Święta wyznania muzułm. 

Dn. 26,27, 28 i 29 Kurban-Bajram. 


Przysłowia : 

Na św. Kazimierza dzień się 
z nocą przymierza. 

Czterdziestu męczenników jakicb, 
czterdzieści dni po nich takich. 


Oszczędzaj i ucz drugich oszczędzać w 

CHRZEŚCIJAŃSKIM BANKU SPÓŁDZ. 

W WILNIE, ZAMKOWA 18. 

Głoś tę ideę w domu, wśród znajomych, w sto¬ 
warzyszeniach. Nakłoń choćby jedną osobę do 
systematycznego składania oszczędności, a już 
spełniłeś czyn dla dobra tejże osoby i Banku. 


NOTATNIK 


Marzec 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakwitają te drze¬ 
wa i krzewy, które rozwijają swe kwiaty przed 
rozwojem liści, jak leszczyna, olsza, dereń; poza 
tem kwitną przebiśniegi, podbiały, złoć przy- 
laszczka, w ogrodach kwitną ciemierniki.’ Przy¬ 
latują : gajówka, rudzik (raszka), gajówka ogro¬ 
dowa (pieszka), kos (i w kwietniu), zięba, sko- 
Wronek, pliszka biała, drozd śpiewak, kaczka 
cyranka, kania rdzawa, gołąb grzywacz, słonka, 
bekas, kulig wielki, żóraw pospolity. Wolno Do¬ 
łować na głuszce-koguty od 16. Przez cały czas 
na: cietrzewie-koguty, dzikie indyki-samce, ba- 
taljony, dzikie kaczory, sionki i gęsi. 


JEŻELI PRAGNIESZ WYGRAĆ 

500 zl. — 

musisz posiadać na książeczce 
oszczędnościowej 

KOIDUJ KASY OSZCZEOnaSn 
Ł WILIA 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11, 
TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71, 

nie mniej lOO zi. ~ 6 miesięcy 
poprzedzających losowanie. 
Losowania odbywają się dnia 
30-go kwietnia i 31-go października. 


■ . — 
KWIECIEŃ — 30 dni 

Święta katolickie 

NOTATNIK 

a 

Wschód 

słońca. 

G. M. 

Zachód 

słońca 

G. M. 

1 

P. 

Teodory M., Hugona. 


1 

4 55 

5 49 

2 

w. 

Franciszka k Paulo. 


2 

4 53 

5 53 

3 

ś. 

Ryszarda B. W. 


3 

4 51 

5 55 

4 

C. 

Izydora B. W. D. K., Platona W. 


4 

4 49 

5 57 

5 

P. 

f Wincentego Fer. W., Ireny. 


5 

4 45 

5 59 

6 

s. 

f Wilhelma Op., Celestyna. 


6 

4 42 

6 01 

7 

N. 

5 p. Mąki Pańsk. Epifanjusza B. M. 


7 

4 40 

6 02 

8 

P. 

Djonizego B. 


8 

4 38 

6 03 

9 

W. 

Marji Kleofasowej 


9 

4 36 

6 05 

10 

ś. 

Ezechjela Pr. M. 


10 

4 34 

6 07 

11 

c. 

Leona Wielk P. W. D. K. 


11 

4 31 

6.10 

12 

p. 

t Siedem boi. N. M. P. Wiktora M. 


12 

4 27 

6 12 

13 

s. 

f Hermenegilda Królew. M. 


13 

4 26 

6 14 

14 

N. 

6 p Palmowa. Walerjana i JustynaM.M. 


14 

4 23 

6 16 

15 

P. 

Anastazego M. 


15 

4 22 

6 20 

16 

W. 

Marceli ana i Lamperta M. M. 


16 

4 20 

6 21 

17 

ś. 

f Wielka. Aniceta P. M., Roberta W. 


17 

4 16 

6 23 

18 

c. 

f Wielki . Bogum. W., Apolonjusza M. 


18 

4 14 

6 25 

19 

p. 

f Wielki. Tymona M. 


19 

4 11 

6 27 

20 

s. 

f Wielka. Sulpicjusza i Serwiljana M. 


20 

4 09 

6 28 

21 

N. 

Zmartwychwstanie Chr. P., Anzelma B 


21 

4 06 

6 30 

22 

P. 

Wielkanoc. Sotera i Kaja. P. P. M. M 


22 

4 04 

6 31 

23 

W. 

Jerzego M. Wojciecha B. M. 


23 

4 02 

6 33 

24 

ś. 

Fidelisa Kapuc. M. 


24 

3 59 

6 35 

25 

c. 

Marka Ewang. 

f Kleta i Marcellina P. P. M. M. 


25 

3 57 

6 37 

26 

p. 


26 

3 55 

6 39 

27 

s. 

Teofila i Tertuljana B. B. W. W. 


27 

3 52 

6 41 

28 

N. 

Przewodnia. Pawła od Krzyża W., Wi- 


28 

3 49 

6 43 

29 

P. 

Piotra M., Roberta Op. [talisa M. 


29 

3 48 

6 45 

30 

W. 

Katarzyny Seneósk. P., Marjana. 


30 

3 45 

6 47 


— 14 — • KWIECIEŃ. 


Ubezpiecza od szk.ócł ogniowych budynki, urządzenia, towary, ziemiopłody, 
fabryki i przedsiębiorstwa przemysłowe, składy, materjały, zapasy i t. d. 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZE.ZORNOŚ Ć“ s a 

załoione w roku 1891 w 'Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wem Ubezp. „PRUDENTIAL** 


ODDZIAŁ W WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 


(nowojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 


Odmiany księżyca. 

® Nów 3-go 

godz. 13 m. 10. 

^ Pierwsza kwadra 10-go 
godz. 18 m. 42. 

@ Pełnia 18-go 
godz. 22 m. 9. 

<|£ Ostatnia kwadra 26-go 
godz. 5 m. 20. 

Święta wyzn. prawosławnego. 


2 kwietnia już można otrzymać 

procenty za wkłady terminowe 
złożone w 


[HJZEŚtlJAliSKIl HUKU SPÓŁDZIELCZYM 


NA ANTOKOLU 

z siedzibą: Wilno, Zamkowa 18. 


NOTATNIK 


Według nowego stylu (w nawia¬ 
sie stary styl): 

Dnia 7 (25-III) Błagowieszcze- 
nije Proświat. Bogorodicy, 21 (8) 
Wchód Gospodien wo Jerusalim, 

27 (14) Wileńskich Muczenników, 

28 (15) Pascha Gospodnia. 


Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 18, 19 24 i 25 święto Paschy 


Święta wyznania muzułm. 

5-go Nowy Rok 1354 ery muzuł¬ 
mańskiej, 14 dzień Aszura. 


Kwiecień. 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakwitają z drzew: 
wierzby, wiązy, jesiony, klony, topole, osika, nie¬ 
kiedy tranina, a w lasach liściastych przylaszcz- 
ki, zawilce, pierwiosnki, fiołki, wilcze łyko, ja¬ 
skier, pszonka, sasanka, mniszek; na łąkach 
kwitną kaczeńce. Przylatują : podróżniczek (ga¬ 
jówka), słowik rdzawy, kraska, pliszka żółta, 
swiergotek łąkowy, muchołówka, jaskółka, lelek 
(kosodój), dudek, drozd, kos, bocian (także 
w marcu), czapla siwa, rybołów, orlik krzykliwy, 
turkawka, rybitewka zwyczajna, bojownik (ba- 
taljon), siewka rzeczna, kokoszka wodna, prze¬ 
piórka (także w maju). Wolno polować : na głusz- 
ce-koguty, a pozatem tak jak w marcu. 


CZY KOCHASZ SWE DZIECI? - 
DOWIEDŹ SWEJ MIŁOŚCI 
CZYNEM- 

odkfadaj na książeczkę 
oszczędnościową 

komunaluej basy oszczędności 

I. WILNA 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 
TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71. M A J — 31 dni. 

Święta katolickie 

NOTATNIK 

’2 

Q 

Wschód 

słońca 

(KM. 

! Zachód 
słońca 

G. M. 

1 

Ś. 

Filipa i Jakóba Apost. 


1 

3 42 

6 49 

2 

c. 

Zygmunta Kr. M., Atanazego B. 


2 

3 40 

6 50 

3 

p. 

t Król. Kor. Pol., Znalezienie Krz. Św . 


3 

3 39 

6 52 

4 

s. 

Floriana M., Moniki Wd. 


4 

3 37 

6 54 

5 

N. 

2 po W. Piusa Y P. W., Anioła i Ireny 


5 

3 35 

6 56 

6 

P. 

Jana Ap . i Ewang. w oleju. 


6 

3 33 

6 58 

7 

W. 

Domiceli i Eufrozyny M. M. 


7 

3 32 

7 00 

8 

ś. 

Stanisława B. M. P. K. P. Obj. Ś. Mich. 


8 

3 30 

7 01 

9 

c. 

Grzegorza Nazj. B. W. D. K. 


9 

3 27 

7 03 

10 

p. 

f Izydora Or. 


10 

3 25 

7 05 

11 

s. 

Mamerta, Maksyma M., N.M P. Łask. 


11 

3 23 

7 07 

12 

N. 

3 po W. Op. Św. Józefa. Pankracego M. 


12 

3 21 

7 09 

13 

P. 

Serwacego B. W. 


13 

3 20 

7 11 

14 

w. 

Bonifacego. M. 


14 

3 18 

7 12 

15 

ś. 

Zofji Wd. M., Jana de la Salle. 


15 

3 17 

7 14 

16 

c. 

Jana Nepomuc. K., Bł. Andrzeja Bob. 


16 

3 14 

7 15 

17 

p. 

f Paschalisa W. 


17 

3 13 

7 17 

18 

s. 

Feliksa kapuc. M., Eryka. 


18 

3 11 

7 18 

19 

N. 

4 po W. Piotra, Celestyna P. W. 


19 

3 10 

7 19 

20 

P. 

Bernardyna Seneń. W. 


20 

3 08 

7 22 

21 

W. 

Wiktora M. 


21 

3 07 

7 23 

22 

ś. 

Julji P. M., Heleny P. 


22 

3 05 

7 25 

23 

c. 

Dezyderego B. M., Michała B. W. 


23 

3 04 

7 27 

24 

p. 

f Joanny i Afry, Zuzanny M. 


24 

3 02 

7 28 

25 

s. 

Grzegorza VII P. W. 


25 

3 01 

7 30 

26 

N. 

5 po W. Filipa Nereusza W. 


26 

3 00 

7 31 

27 

P. 

Krz. dz. Bedy W. D. K., Jana P. M. 


27 

2 59 

7 33 

28 

W. 

Krz. dz. Augustyna B. W. 


28 

2 58 

7 35 

29 

ś. 

Krz. dz. Teodozji P. M., Marii Magd. 


29 

2 56 

7 36 

30 

c. 

Wniebowst. Pańskie. Feliksa P., Ferd. 


30 

2 55 

7 38 

31 

p. 

f Anieli P., Petroneli P. 


31 

2 53 

7 39 


— 16 — 


r 

MAJ. 

1 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZEZORNOŚĆ"*.* 

założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z _A.ngielsk.iem T-wt m Ubezp. H P R U D £ N T I A L <4 
Ubezpiecza od: 

szkód ogniowych, odpowiedz, cywiln., od kradzieży z włamaniem, tT&USporty, 
Życie, posagi, renty, jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

! ODDZIAŁ W WILNIE, ul. Ad. Mickiewicza 2-4. tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 

Maj — od łacińskiej nazwy tego 
miesiąca Maius , który był 
poświęcony bogini wzrastania 
Mai. Jedyna to nazwa zapo¬ 
życzona. 

Mieszkając na prowincji można 
również składać oszczędności w 

CHRZEŚCIJAŃSKIM BANKU 
SPÓŁDZIELCZYM NA ANTOKOLLl 

Z SIEDZIBĄ WILNO, ZAMKOWA 18 
przekazując gotówkę przez P. K. O. 
na Konto naszego Banku 81 . 418 . 

Odmiany księżyca. 

i £ Nów 2-go 

godz. 22 m. 36. 

2) Pierwsza kwadra 10-go 
godz. 12 m. 54. 

© Pełnia 18-go 
godz. 10 m. 57. 

© Ostatnia kwadra 25-go 
godz. 10 m. 44. 

NOTATNIK 

Święta wyznania mojżesz. 

Dn. 21 Święto Wiosny (Lag Beomer). 

Przysłowia : 

W maju kwarta deszczu, kropla 
błota. 

Pankracy. Serwacy, Bonifacy, źli 
na ogrody chłopacy. 


JEŻELI PRAGNIESZ 
ZAPEWNIĆ SOBIE 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ - 

odkładaj na książeczkę 
oszczędnościową 

iWIlLIJ KISI OSZCZĘDNOŚCI 


UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 
TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71. Maj. 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakwitają • dę¬ 
by, buki, brzozy, porzeczki, czereśnie, wiśnie, 
grusze, jabłonie, czeremchy, tarniny; w środku 
maja zakwitają wreszcie te drzewa i krzewy, 
u których kwiaty pojawiają się dopiero po roz¬ 
woju pierwszych liści, jak bez, kasztanowce, 
głogi, jarzębina; w lasach kwitną borówki, czar- 
ne jagody, konwalje i wiele innych, a w ogro¬ 
dach bratki, narcyzy, tulipany. — Przylatują : 
wilga, gąsiorek, kukułka, jerzyk, chróściel, der¬ 
kacz, sokół,kobuz. Wolno polowaći na głuszce-ko- 
guty, dzikie indyki-samce, słonki łabędzie i gęsi 
(do 15). Na sarny-kozły (od 16). Przez cały 
miesiąc na: cietrzewie-koguty, bataljony i dzikie 
kaczory. 
CZERWIEC — 30 dni. 
to? 


P !i! 


, (/'V 


w 


m 


IIMT 


,«u 


JM Święta katolickie 

1 

s. 

Jakóba B. W. 

2 

N. 

6 po W. Marceilina i Blandyny 

3 

P. 

Erazma B. W. 

4 

W. 

Franciszka Car. W.. Saturniny. 

5 

s. 

Bonifacego B. M., Walerji M. 

6 

c. 

Norberta i Klaudjusza B. B. W. W. 

7 

p. 

f Roberta Op. 

8 

s. 

t Wigilja Maksyma i Medarda. 

9 

N. 

Zesłanie D. Św. Pryma i Felicjana M.M. 

10 

P. 

Świąteczny. Małgorzaty K. Zacharj. 

11 

W. 

Barnaby Ap. 

12 

ś. 

f Suchy dz. Jana W., Onufrego Pust. 

13 

0. 

Antoniego Padewskiego i W. 

14 

p. 

f Suchy dz. Bazylego Wielk. B.W.D.K. 

15 

s. 

f Suchy dz. Wita, Modesta i Kresc. 

~16 

HŃ7 

TpoŚw.Trój.Św. Benona B.W., Julitty 

17 

p. 

Jolanty W., Innocentego M. [iJust. 

16 

i w, 

Marka i Marcellina M. M. 

n 

) ś. 

Gerwazego i Protazego M. M. 

2C 

) c. 

Boże Ciało. Sylwerjusza P. M. 

21 

L P. 

f Alojzego Gonzagi W. 

2£ 

! S. 

N. M. P. Nieust. Pom. Paulina. B. W 

23 

N. 

2 po Św. Agrypiny P M., Zenona M. 

24 

P. 

Narodź. Siv. Jana Chrzcie. 

25 

W. 

Prospera B. W., Adalberta W. 

26 

ś. 

Jana i Pawła M. M. 

27 

c. 

Władysława Kr. W. 

28 

, P. 

f Serca Jezus. Leona II P., Ireneusza- 

29 

1 s. 

Piotra i Pawła Apost. Wsp. wsz. śś.Ap. 

30| N. 

_ 

| 3 po Św. Wspomnienie św. Pawła. 


NOTATNIK 


'H 

Wschód Zachód 
słońca 1 słońca 

Q 

G. M. | 

G. M. 

1 

2 52 

7 40 

2 

2 51 

7 42 

3 

2 50 

7 43 

4 

2 49 

7 45 

5 

2 48 

7 45 

6 

2 48 

7 46 

7 

2 47 

7 47 

8 

2 46 

7 48 

9 

2 45 

7 49 

10 

2 45 

7 50 

11 

2 44 

7 51 

12 

2 44 

7 52 

13 

2 44 

7 53 

14 

2 44 

7 54 

15 

2 44 

7 54 

16 

2 43 

7 55 

17 

2 43 

7 55 

18 

2 43 

7 55 

19 

2 43 

7 56 

20 

2 43 

7 56 

21 

2 43 

7 56 

22 

2 44 

7 57 

23 

2 44 

7 57 

24 

2 44 

7 57 

25 

2 45 

7 57 

26 

2 45 

7 57 

27 

2 45 

7 57 

28 

2 46 

7 57 

29 

2 46 

7 56 

|30| 2 47 

7 56 


— 18 — 
CZERWIEC 


ZYCIE (z badaniem i bez badania lekarskiego), posagi, renty, legaty, 
a także jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
najkorzystniej ubezpiecza 


towarzystwo ubezpieczeń 

„P R Z E Z O R N O Ś Ć“ s A 

założone w roku 1891 w Warszawie 


zrzeszone z Angielskiem T- wem Ubezp. f # P RUDENTI A L/‘ 
ODDZIAŁ W 'WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 2-4, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 


Czerwiec — od wyrazu czerw (pe¬ 
wien gatunek owadu). 

Pieniądz trzymany w domu nie rośnie, nie pra¬ 
cuje ani dla właściciela ani dla kraju, bo jest 
wycofany z obrotu. Powstaje przez to w całym 
kraju brak gotówki, drożyzna, bezrobocie, brak 
mieszkań, kryzys gospodarczy. 

Zanieś oszczędności do 

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 

Zamkowa 18. 

Odmiany księżyca. 

9 Nów 1-go 
godz. 8 m. 52. 

3 Pierwsza kwadra 9-go 
godz. 6 m. 49. 

© Pełnia 16-go 
godz. 21 m. 20. 

(J£ Ostatnia kwadra 23-go 
godz. 15 m. 21. 

@ Nów 30-go 
godz. 20 m. 44 


NOTATNIK 

Święta wyzm prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawia¬ 
sie stary styl): 

Dnia 6-go (24/Y) Wozniesienje 
Gospodnie, dn. 16(3) Piatidziesiat- 
nica, dn. 17(4) Św. Ducha. 

Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 7 i 8 Zielone Święta (Szewuos). 

Święta wyznania muzułm. 

Dnia 14 Mewlud — Narodzenie 
Muchameda Proroka. Czerwiec. 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakwitają. • akacje, 
zboża, maliny, wino, róże, a pod koniec mie¬ 
siąca zaczynają kwitnąć lipy; wśród zbóż kwit¬ 
ną maki, ostróżki, kąkole, w ogrodach tulipany, 
piwonje, kosaćce, róże. Dojrzewają : czereśnie, 
wiśnie, truskawki, poziomki. Jaja składają : 
padalce, jaszczurki, rodzi jaszczurka żyworodka; 
(żaba wodna, kumki, żaba zielona, żółw, skła¬ 
dają jaja zwykle w maju). Wolno polować: na 
sarny-kozły. 

ZAKŁAD ZASTAWNICZY 

Komunalnej Kasy Ositzednofci m. Wilii/ 1 

(LOMBARD) 

UL. TROCKA 14. TEL. 7-27 

(mury po-Franciszkańskie). 

Udziela pożyczek, pod zastaw 
różnych ruchomości. 

Przyjmuje przedmioty na prze¬ 
chowanie. 

Przeprowadza komisową sprze¬ 
daż zastawów. 


— 19 — 


LIPIEC — 31 dni 


yJłJPSiiiffiP 11(1^ 

ifflBPIPP"** 

pi#. 

<V, iffm ąŚ 

ej yrS! 

• 1 

h 

'(■ńs 

l>fc 

1 

*?< 

Święta katolic kie 


li 

Wschód 2 

Zachód 

NOTATNIK ; 

'S i 

słońca s 

iłońca 

3 1 

G.M. 

G. M. 

1 

P. 

Teodoryka Kapł. 


1 

2 48 

7 56 

2 

W. 

Nawiedzenie N. M. P., Martynjana. 


2 

2 49 

7 55 


Ś. 

Koronacja Obr. M. B. Ostr. 

3 

Anatoljusza i Heljodora M. M. 


3 

2 50 

7 55 

4 

c. 

Józefa Kalasantego W. 


4 

2 51 

7 55 

5 

p. 

f Antoniego, Zakkarja W. 


5 

2 52 

7 54 

6 

s. 

Najśw. Krwi P. J. Chr. Izajasza Pr. 


6 

2 53 

7 54 Dominiki. 

7 

N. 

4 po Św. Cyrylla i Metodego B.B.W.W. 


7 

2 54 

7 54 

8 

P. 

Elżbiety Kr., Eugenjusza. 


8 

2 55 

7 53 

9 

W. 

Weroniki P., Zenona M. 


9 

2 57 

7 52 

10 

ś. 

7 braci męcz. synów Felicyty. 


10 

2 57 

7 51 

11 

c. 

Pelagji P., Piusa I P. M. 


11 

2 58 

7 50 

12 

p. 

f Jana Gwalberta Op. 


12 

2 59 

7 49 

13 

s. 

Małgorzaty P. M., Anakleta P. M. 


13 

3 00 

7 49 

14 

N. 

5 po Św. Bonawentury B. W. D. K. 


14 

3 01 

7 49 

15 

P. 

Rozesłanie Ap., Henryka Ces. 


15 

3 02 

7 47 

16 

W 

N-M.P. Szkapi , Andrzeja i Bened. 


16 

3 03 

7 45 

17 

ś. 

Aleksego W., Westyny M. 


17 

3 04 

7 44 

18 

c. 

Szymona z Lipnicy W., Kamilla. 


18 

3 06 

7 43 

19 

p. 

f Wincentego k Paulo W. 


19 

3 08 

7 41 

20 

s. 

Czesława, Emilj., Hieron., Eljasza P. 


20 

3 10 

7 40 

21 

N. 

6 po Św. Praksedy P.M., Wiktora M. 


21 

3 11 

7 39 

22 

P. 

Marji Magdaleny, Platona. 


22 

3 13 

7 37 

23 

W. 

Apolinarego B. M., Teofila M. 

Bł. Kunegundy , Krystyny P. M. 


23 

3 14 

7 35 

24 

: Ś. 


24 

3 16 

7 34 

25 

1 c. 

Jakóba Apostoła. 
t Anny , Matki N. M. P. 


25 

3 18 

7 32 

26 

1 p. 


26 

3 19 

7 31 

27 

’ s. 

Natalji M., Pantaleona M. 


27 

3 21 

7 29 

28 

1 N. 

7 po Św. Innocentego i Wiktora. 


28 

i 3 23 

7 27 

2c 

) P. 

Marty P., Oława Kr. M. 

, Julity i Donatylli M. M. 


oc 

) 3 27 

7 27 

3( 

) w. 


3C 

) 3 27 

7 25 

3J 

i ś. 

Ignacego Lojoli W., Heleny Wd. 


31 

l 3 27 

7 23 


r 


- 20 — LIPIEC. 


Ubezpiecza od szkód ogniowych budynki, urządzenia, towary, ziemiopłody, 
fabryki i przedsiębiorstwa przemysłowe, składy, materjały, zapasy i t. d. 

towarzystwo ubezpieczeń 

„P R Z E Z O R N O Ś Ć“ s A 

Założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wem Ubezp. f f P RUDENTIA 

ODDZIAŁ W WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE 1 BIAŁOSTOCKIE). 

Lipiec — od kwitnących w tym 
czasie lip. 

KAŻDEGO MIESIĄCA wypłaca °/o °/o 
za większe wkłady terminowe 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy 

na Antokolu, z siedzibę Wilno, Zamkowa 18 . 

W ten sposób można Istnieć z pro¬ 
centów nie naruszając Kapitału. 

Odmiany księżyca. 

® Pierwsza kwadra 8-go 
godz. 23 m. 28. 

© Pełnia 16-go 
godz. 6 m. 00. 

Ostatnia kwadra 22-go 
godz. 20 m. 42. 

@ Nów 30-go 
■ godz. 10 m. 32. 

NOTATNIK 

Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 18 Post—oblężenie Jerozo- 
1 limy (Szywo-ozor Betamuz). 

Przysłowia. 

Lipiec, ostatek mąki wypiecz. 

Gdy siedmiu braci śpiących 
kropla dżdżu porosi, na siedmioty- 
godniową wilgoć się zanosi. 

Lipiec. 

Co się dzieje w przyrodzie? Dojrzewają: po¬ 
rzeczki, agrest, maliny, czarne jagody, a w koń¬ 
cu lipca wczesne gruszki (lipcówki). — Zakwi¬ 
tają: lipy> w ogrodach kwitną: malwy, słonecz¬ 
niki, lewkonje, lilje, szałwje, maki, rezedy. — 
Odlatują: czajka właściwa, kukułka. — Jaja skła¬ 
dają: wąż zaskroniec, gniewosz (miedzianka). — 
Wolno polować na: sarny-kozły, dziki, bataljony 
(od 10), dzikie kaczory i kaczki (od 16). 

- , 

KOMDNADIR HASA OSZCPOŚtl 

1. WILNA 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 

TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71. 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe 
od 1 złotego w złotych i złotych 
w złocie, płaci solidne opro- i 
centowanie. 

Za wkłady i ich oprocentowanie 
ręczy m. Wilno całym swoim 
majątkiem. 


— 21 - 

Wschód Zachód Święta katolickie 

NOTATNIK 

G 

słońca 

słońca Q ! 

G. M. 

G. M. 

1 

C. 

Piotra Apostoła w okowach. 


1 

3 29 

7 19 

2 

P. 

f N.M.P. Anielskiej. Stefana P. M. 


2 

3 31 

7 18 

3 

S. 

Znalez. relik. św. Szczepana M. 


3 

3 33 

7 17 

4 

N. 

8 po Św. Dominika W., Arystarcha M. 


4 

3 35 

7 15 

5 

P. 

N. M. P. Śnieżnej. Afry P. 


5 

3 37 

7 13 

6 

W. 

Przemienienie Pańskie. Sykstusa. 


6 

3 38 

7 11 

7 

ś. 

Kajetana W., Donata B. M. 


7 

3 39 

7 09 

8 

c. 

Cyrjaka, Larga i Smaragda M. M. 


8 

3 41 

7 07 

9 

p. 

f Romana M.. Rustyka M. 


9 

3 44 

7 05 

10 

s. 

Wawrzyńca M., Bohdana. 


10 

3 47 

7 03 

11 

N. 

9 po Św. Zuzanny i Dygny P. 


11 

3 48 

7 01 

12 

P. 

Klary P., Hilarji M. 


12 

3 49 

6 59 

13 

W. 

Hipolita i Kasjana M. M. 


13 

3 51 

6 57 

14 

ś. 

f WigUja. Euzebjusza kapł. M. 


14 

3 52 

6 54 

15 

c. 

Wniebowzięcie N. M. P. 


15 

3 54 

6 52 

16 

p. 

f Joachima Ojca N . M. P., Rocha. W. 


16 

3 55 

6 50 

17 

s. 

Jacka W Mirona i Pawła M. 


17 

3 57 

6 48 

18 

N. 

10 PO Św. Firmina B. W., AgapitaM. 


18 

3 59 

6 46 

19 

P. 

Mariana i Rufina W. W. 

19 

4 01 

6 44 

20 

W. 

Bernarda Op., Samuela Pr. 


20 

4 03 

6 42 

21 

ś. 

Joanny Fremiot Wd. 


21 

4 05 

6 39 

22 

c. 

Symforjana i Tymoteusza M. M. 


22 

4 07 

6 36 

23 

p. 

f Filipa i Benicjusza W. 


23 

4 09 

6 33 

24 

s. 

Bartłomieja Ap., Ptolomeusza. 


24 

4 10 

6 31 

25 

N. 

11 po Św. Ludwika Kr. Węg. 


25 

4 12 

6 29 

26 

P. 

N.M.P. Jasnog. Ireneusza. 


26 

4 14 

6 27 

27 

W. 

Józefa Kalas. Przen.rei.ś.Kazimierza. 


27 

4 16 

6 25 

28 

ś. 

Augustyna B. W. D. K., Hermana. 


28 

4 18 

6 22 

29 

c. 

Ścięcie gł. św. Jana Chrzciciela. 


29 

4 19 

6 19 

30 

1 p. 

f Róży Lim. P., Feliksa. 


30 

4 22 

6 18 

31 

s. 

Rajmunda W., Paulina B. M. 


31 

4 24 

6 14 

—* 


— 22 


SIERPIEŃ — 31 dni. 

SIERPIEŃ. 


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZEZORNOŚĆ* s.a. 

założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wem Ubezp. „PRUDENTIAL** 
Ubezpiecza od: 

szkód ogniowych, odpowiedz, cywiln., od kradzieży z włamaniem, transporty, 
życie, posagi, renty, jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
ODDZIAŁ W WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 2-4, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWO GRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 

Sierpień — od sierpa , gdyż w tym 
miesiącu przeważnie odbywa- 
_ ją się żniwa . 

Odmiany księżyca. 

3> Pierwsza kwadra 7-go 
godz. 14- ra. 22. 

© Pełnia 14-go 
godz. 13 m. 43 
C Ostatnia kwadra 21-go 
godz. 4 rn. 17. 

0 Nów 29-go 
godz. 2 m. 00. 

Święta wyzn. prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawia¬ 
sie stary styl): 

Dnia 19(6) Preobrażenje Gospod- 
nie, 28(15) Uśpienje Preśw. Bogo- 
rodzicy. 

Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 8 Post—zburzenie świątyni 
(Tjszo-Beaw). 

Przysłowia. 

Na święty Jacek z nowej psze¬ 
nicy placek. 

Kto na św. Bartłomiej siał, bę¬ 
dzie chleb miał. 


Sierpień. 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakicitają rośliny 
jesienne: wrzosy, goryczki; w ogrodach: malwy, 
astry, czarnuszki, goździki, rezedy.— Dojrzewają : 
borówki, jeżyny, jarzębina. — Odlatują: kania 
rdzawa, słowik rdzawy, wilga, jerzyk, trzciniak, 
rybołówka, bocian. — Wolno polować na: sarny- 
kozły, dziki, bataljony, dzikie kaczory i kaczki, 
dzikie łabędzie i gęsi, zaś od 16 na dzikie 
gołębie, drozdy kwiczoły, paszkoty, ptaki kru- 
kowate i drapieżne, cietrzewie jarząbki słonki 
i pardwy. 


POSIADAJĄC NA KSIĄŻECZCE 
OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

K K. O. 

Zł. 100.— 

masz możność powiększenia 
oszczędności 

o Zł. 500 .— 

wygraną w losowaniu dnia 
30 kwietnia lub 31 października 


Przezorny ojciec i mąż zapisuje się na Członka 

CHRZEŚCIJAŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 
NA ANTOKOLU. z siedzibą ZAMKOWA 18. 
póki żyje i pracuje stale korzysta z kredytu, 
umierając zabezpiecza rodzinie 1.000 Zł. f 2.000 Zł., 
albo 3.000 zł. zapomogi, wypłacane przez Bank 
niezwłocznie. 

Żądajcie Regulaminu Funduszu Zapomogowego 
Kasy Pogrzebowej. 


NOTATNIK 


— 23 — WRZESIEŃ — 30 dni. 

Święta katolickie 

NOTATNIK 

• *■4 

n 

Q 

Wschód 

słońca 

G. M. 

Zachód 

słońca 

G. M. 

1 

N. 

12 po Św. Pociesz. N.M.P., Idziego Op. 


1 

4 26 

6 12 

2 

P. 

Stefana Kr. Węg. 


2 

4 28 

6 10 

3 

W. 

Szymona Słupnika, Bronisławy P. 


3 

4 30 

6 06 

4 

ś. 

Rozalji P. 


4 

4 32 

6 04 

5 

c. 

Wawrzyńca, Justynjana B. W. 


5 

4 33 

6 02 

6 

p. 

f Zacharjasza Pr., Petronjusza. 


6 

4 34 

5 59 

7 

I s -I 

Jana M., Reginy P. 


7 I 

4 37 

5 58 

8 

N. 

13 po Św. Narodzenie N. M. P., Adrjana. 


8 

4 38 

5 56 

9 

P. 

Sergjusza P. W., Gorgonjusza. 


9 

4 40 

5 54 

10 

W. 

Mikołaja z Tolentu W. 


10 

4 42 

5 51 

11 

ś. 

Prota i Jacka M M. 


11 

4 44 

5 49 

12 

c. 

Gwidona W., Heronida M. 


12 

4 46 

5 49 

13 

p. 

f Eugenji P. 


13 

4 48 

5 45 

14 

s. 

Podwyższenie Krzyża Sw. 


14 

4 50 

5 40 

15 

N. 

14 po Św. Imienia N.M.P. , Nikodema. 


15 

4 52 

5 37 

16 

P. 

Eufemji P. M. 


16 

4 54 

5 35 

17 

W. 

Stygm. św. Franciszka. 


17 

4 55 

5 33 

18 

ś. 

f Suchy dz. Józefa W., Ireny M. 


18 

4 57 

5 30 

19 

c. 

Januarjusza B. M. 


19 

4 59 

5 27 

20 

p. 

t Suchy dz. Eustachjusza M. 


20 

5 01 

5 25 

21 

s. 

f S. dz. Mateusza Ap ., N.M.P. Bolesn. 


21 

5 03 

5 21 

22 

N. 

15 po Św. Tomasza B. W. 


22 

5 04 

5 19 

23 

P. 

Tekli P. M. 


23 

5 06 

5 18 

24 

W. 

N . M. P. od wykup . niewoln. 


24 

5 08 

5 15 

25 

ś. 

Błog. Ładysława z Gieln. 


25 

5 09 

5 12 

26 

c. 

Cyprjana i Justyny P. M. M. 


26 

5 11 

5 10 

27 

P. 

f Koźmy i Damjana M. M. 


27 

5 13 

5 08 

28 

s. 

Wacława Kr. M. 


28 

5 15 

5 04 

29 

N. 

16 po Św. Michała Archanioła . 


29 

1 5 17 

5 02 

30 

P. 

Hieronima kapł. W. D. K. 


30 

1 5 18 

5 00 


T 


— 24 — 

WRZE.SIE.N. 
2YCIE ^ bacIan ' em * bez badania lekarskiego), posagi, renty, legaty, 
a także jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
najkorzystniej ubezpiecza 

towarzystwo ubezpieczeń 

.PRZEZORNOŚĆ 


44 


99 


S. A. 


założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z -A.ngielsk.iem T-wem Ubezp. 9 .PRUDENTIAL” 
ODDZIAŁ W WILNIE, ul. Ad. Mickiewicza 2*4, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, HOWOGRÓDZK1E. POLESKIE i BI AŁOSTOCK1F). 


Wrzesień — od kwitnących w tym 
czasie wrzosów . 


Odmiany księżyca. 

© Pierwsza kwadra 6-go 
godz. 3 m. 26. 

© Pełnia 12-go 
godz. 21 m. 18. 

C Ostatnia kwadra 19-go 
godz. 15 m. 22. 

@ Nów 27-go 
godz. 18 m. 29. 


Święta wyzn. prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawiasie 
stary styl): 

Dnia 21 (8) Rożdziestwo Preśw. 
Bogorodzicy, 27 (14) Wozdwiżenje 
Kresta Gospodnia. 

Święta wyznania mojlesz. 

Dnia 28 i 29 Nowy rok 5696 
(Rosz Haszono). 


Przysłowie. 

W Narodzenie Panny Maryi 
pogodnie, będzie tak cztery ty¬ 
godnie. 


Posiadając oszczędności w kilku 
Bankach przekonasz się, że w 

CHRZEŚCIJAŃSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

przy ul. ZAMKOWEJ 18, 
osiągnąłeś najwięcej korzyści. 
Składaj sam i innych do składania namawiaj. 


NOTATNIK 


Wrzesień. 

Co się dzieje w przyrodzie? Kwitną wrzosy.— 
Dojrzewają : owoce zimowe, Żórawiny, orzechy 
laskowe. — Odlatują : dzika kaczka, gajówka (ru¬ 
dzik, ogrodowa), kulig wielki, kraska, pliszka, 
turkawka, przepiórka, gąsiorek. — Wolno polo¬ 
wać na jelenie-byki, daniele-rogacze, sarny-kozły, 
dziki, borsuki, przepiórki, kuropatwy, jarząb¬ 
ki, pardwy, słonki, (na cietrzewie-kury tylko do 
15) cietrzewie-koguty, bataljony, dzikie kaczory 
i kaczki (samice młode) oraz inne ptactwo 
wodne i błotne, dzikie łabędzie i gęsi, dzikie 
gołębie, drozdy, kwiczoły, paszkoty, ptaki kru- 
kowate i drapieżne. 


JEŻELI PRAGNIESZ WYGRAĆ 

500 zl. — 

musisz posiadać na książeczce 
oszczędnościowej 

HOHOIUINEJ UST OSZOfOltól 

n. wilia 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11, 
TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71, 

nie mniej lOO z\. — 6 miesięcy 
poprzedzających łosowanie. 
Losowania odbywają się dnia 
30-go kwietnia i 31-go października. 


— 25 — 


'M 


M 


r-mA 
i 


w 


Święta katolickie 


1 

W 

BŁ Jana z Dukli. Remigjusza B. W. 

2 

ś. 

Aniołów Stróżów. 

3 

C. 

Teresy od Dz. J., Kandyda i Ewalda. 

4 

P. 

f Franciszka Serafickiego W. 

5 

s. 

Placyda M. 

6 

N. 

17 po Św. NM.P.Różańc. Brunona W. 

7 

P. 

Marka P. W., Justyny P. M. 

8 

W. 

Pelagji, Brygitty Wd. 

9 

ś. 

Dyonizego B. M. 

10 

c. 

Franciszka Borg. W. 

11 

p. 

f Płacydy i Zenajdy P. P. 

12 

s. 

Maksymiljana, Ludwika Bertr. 

13 

N. 

18 po Św. Edwarda Kr. Węg. 

14 

P. 

Kaliksta P. M., Ewarysta. 

15 

W. 

Jadwigi Wd., Teresy P. 

16 

ś. 

Martynjana i Saturjana. 

17 

c. 

Wiktora M., Małgorzaty Alac. P. 

18 

p. 

t Łukasza Ewang Justa M. 

19 

s. 

Piotra z Alkantary W. 

20 

N. 

19 po Św. Jana Kantego , Ireny. 

21 

P. 

Urszuli P. M., Hilarjona Op. 

22 

W. 

Korduli i Alodji P. P. M. M. 

23 

ś. 

Seweryna i Romana B. B. M. M. 

24 

c. 

Rafała Archanioła. 

25 

p. 

f Kryspina i Kryspinjana M. M. 

26 

s. 

Ewarysta P. M. 

27 

N. 

20 po Św. Ghr. Kryst ., Sabiny P. M., 

28 

P. 

Szijm. i Tad. Ap. [FrumencjuszaB.W. 

29 

W. 

Narcyza B. W., Euzebji P. M. 

30 

ś. 

Germana i Serapjona B. B. W. W. 

31 

H 1 — 

c. 

f Wigilja. Symfronjusza M. 


NOTATNIK 


O 

G. 

M 

G. 

M. 

1 

5 

21 

4 

57 

2 

5 

23 

4 

55 

3 

5 

26 

4 

53 

4 

5 

27 

4 

49 

5 

5 

29 

4 

45 

6 

5 

31 

4 

43 

n 

i 

5 

34 

4 

40 

8 

5 

35 

4 

38 

9 

5 

37 

4 

35 

10 

5 

39 

4 

33 

11 

5 

40 

4 

31 

12 

5 

42 

4 

28 

13 

5 

44 

4 

26 

14 

5 

46 

4 

24 

15 

5 

48 

4 

22 

16 

5 

50 

4 

20 

17 

5 

52 

4 

18 

18 

5 

55 

4 

14 

19 

5 

57 

4 

13 

10 

5 

59 

4 

11 

21 

6 

01 

4 

08 

22 

6 

02 

4 

06 

23 

6 

04 

4 

04 

24 

6 

08 

4 

02 

25 

6 

10 

4 

00 

26 

6 

12 

3 

57 

27! 6 

14 

3 

54 

28 

6 

16 

3 

52 

29 

6 

19 

3 

50 

30 

6 

22 

3 

48 

31 

6 

24 

3 

46 


— 26 — 
PAŹDZIERNIK. 

Ubezpiecza od szkód ogniowych budynki, urządzenia, towary, ziemiopłody, 
fabryki i przedsiębiorstwa przemysłowe, składy, materjały, zapasy i t. d. 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 


99 


PRZEZORNOŚĆ 


założone w roku 1891 w Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem T-wem Ubezp. „PRUDENTIAL'* 

ODDZIAŁ W WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 
wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 


(na 


Październik — od paździorów, gdyż 
w tym miesiącu przeważnie 
odbywa się międlenie lnu 
i konopi. 


Odmiany księżyca. 

® Pierwsza kwadra 5-go 
godz. 14 m. 39. 

© Pełnia 12-go 
godz. 5 m. 39. 

3 Ostatnia kwadra 19-go 
godz. 6 m. 36. 

© Nów 27-go 
godz. Hm. 15. 


Dzión 31 października — to międzynarodowy 
„Dzień Oszczędności**, obchodzony uroczyście 
przez wszystkie kulturalne narody całego świata. 
W dniu 31 —X namawiaj wszystkich 
do ulokowania OSZCZĘDNOŚCI 

w Chrześcijańskim Banku Spółdzielczym 

Zamkowa 18 . 


NOTATNIK 


Święta wyznania mojźesz. 

Dn. 7 Sądny dzień (Jom Kipur). 
D. 12 i 13 Święto szałasów (Sukos). 
Dnia 18 Święto Palm (Hoszano- 
Rabo). 

Dnia 18 Szmini Aceres. 

Dnia 20 Szymchas Tora. 


Przysłowie. 

W św. Jadwigę jeśli deszcz nie 
pada, to do kapusty miodu Bóg 
dokłada. 


Październik. 

Co się dzieje w przyrodzie? Zakwitają: na po- 
lach i ścierniskach gwiazdnice, bratki, stokrot¬ 
ki. — Odlatują : skowronek (polny, borowy — 
także w listopadzie), świergotek łąkowy, lelek 
kozodój, kos, pliszka biała, drozd, gołąb grzy¬ 
wacz, żóraw pospolity, rybołów kulczyk, bojow¬ 
nik bataljon, kokoszka wodna, chróściel pospo¬ 
lity (derkacz), sokół kobuz. —■ Wolno polować 
tak jak we wrześniu oraz na żbiki, na dzikie 
inóyki-koguty i bażanty-koguty (od 16). CZY KOCHASZ SWE DZIECI? - 
DOWIEDŹ SWEJ MIŁOŚCI 
CZYNEM- 

odkładaj na książeczkę 
oszczędnościową 

U0H0IULHE1 KUSY OSItZEDtfOSCI 
WILKA 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 
TEL.: 17-73, 15.70 i 15-71. 


LISTOPAD — 30 dni. 

Święta katolickie 

NOTATNIK 

1 Dni 

Wschód 

słońca 

G.M. 

Zachód 

słońca 

G. M. 

1 

P. 

t Wszystkich Świętych. 


1 

6 22 

3 44 

2 

S. 

Dzień Zaduszny. Jerzego. 


2 

6 24 

3 42 

3 

N. 

21 po Św. Huberta B. W., Sylwji. 


3 

6 26 

3 40 

4 

P. 

Karola Borom. B. W., Witalisa M. 


4 

6 28 

3 38 

5 

W. 

Zacharjasza i Elżbiety. 


5 

6 31 

3 35 

6 

ś. 

Leonarda W., Feliksa. 


6 

6 33 

3 33 

7 

c. 

Nikandra i Karyny M. M. 


7 

6 35 

3 31 

8 

p. 

f Gotfryda i Maura B. B. W. W. 


8 

6 37 

3 30 

9 

s. 

Teodora i Oresta M. M. 


9 

6 39 

3 28 

10 

N. 

22 po Św. Opieki N. M. F. Andrzeja. 


10 

6 40 

3 26 

11 

P. 

Marcina B. M. 


11 

6 41 

3 24 

12 

w. 

Marcina. P. M, 5 braci męcz. 


12 

6 44 

3 22 

13 

ś. 

Stanisł.Kostki, Dydaka W., Zębiny M. 


13 

6 46 

3 21 

14 

c. 

Jukunda B. W., Jozafata B. M. 
f Leopolda W., Gertrudy P. 

M. B. Ostrobramską Edmunda B. 


14 

6 49 

3 20 

15 

p. 


15 

6 52 

3 19 

16 

s. 


16 

6 54 

3 16 

17 

N. 

23 po Św. Grzegorza Cudotw. B. 


17 

6 56 

3 14 

18 

P. 

Odona P., Pośw. baz. śśw. Ap. 


18 

6 58 

3 13 

19 

W 

Elżbiety Kr. Wd. 


19 

7 00 

3 11 

20 

ś. 

Feliksa Walezjusza W. 


20 

7 02 

3 09 

21 

c. 

Ofiarow. N, M. P. Alberta B. W. 


21 

7 03 

3 07 

22 

p. 

f Cecylji P. M., Marka i Stefanji. 


22 

7 04 

3 06 

23 

s. 

Klemensa P., Felicytaty M. 


23 

7 07 

3 04 

24 

N. 

24 poŚw. Jana od Krzyża W. 


24 

7 09 

3 03 

25 

P. 

Katarzyny P. M. Erazma. 


25 

7 10 

3 02 

26 

w. 

Piotra, Konrada, Sylwestra. 


26 

7 12 

3 01 

27 

ś. 

Wirgiljusza B. W., Barlaama W. 


27 

7 13 

3 00 

28 

c. 

Mansweta B. M., Rufa M. 


28 

7 15 

2 59 

29 

p. 

f Saturnina i Filemona M. M. 


29 

7 17 

2 58 

30 

s. 

Andrzeja Ap Justyny P. M. 


30 

7 19 

2 57 


LISTOPAD. 


TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„P R Z E Z O R N O Ś Ć“ s a 

założone w roku 1891 w 'Warszawie 

zrzeszone z -A.ngielsk.iem T-wem Ubezp. f p P \J O £ N TT I A L/** 
Ubezpiecza od: 

szkód ogniowych, odpowiedz, cywiln., od kradzieży z włamaniem, transporty, 
Życie, posagi, renty, jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
ODDZIAŁ W WILNIE, vil. Ad. Mickiewicza 24% tel. Nr. 6-49 i 19-24 
(na wojew. WILEŃSKIE, NOWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 

1 Listopad — od opadania liści. 


Odmiany księżyca. 

3) Pierwsza kwadra 4-go 
godz. 0 m. 11. 

© Pełnia 10-go 
godz. 15 m. 41. 

(Q Ostatnia kwadra 18-go 
godz. 1 m. 35. 

0 Nów 26-go 
godz. 3 m. 35. 

Święta wyznania muzułm. 

Dn. 27 pierwszy dz. Ramazanu postu. 


Przysłowia: 

Od świętego Marcina zima się 
poczyna. 

Na Stanisława Kostkę ujrzysz 
śniegu drobnostkę, a na Ofiaro¬ 
wanie przydadząć się i sanie. 


Listopad. 

Co się dzieje w przyrodzie? Odlatują: szpak, 
gołąb siniak, zięba, cyranka, słonka, bekas (cza¬ 
sem zimuje), błotniak zbożowy, czapla. — Przy¬ 
latują z północy, jeżeli śnieg i zimno i bawią 
do końca lutego lub początków marca: krzyżo^ 
dziób, gil, jemiołuszka, orzechówka, myszołów 
włochaty, czeczotka. Wolno polować tak jak 
w październiku z wyjątkiem kuropatw, na które 
nie wolno już polować oraz jeleni-byków i da- 
nieli-rogaczy, natomiast wolno polować na bor¬ 
suki, zające (szaraki i bielaki) i wiewiórki. 


JEŻELI PRAGNIESZ 
ZAPEWNIĆ SOBIE 

LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ ~ 

odkładaj na ksigżeczkę 
oszczędnościową 

HMIIUJ KUSY oszupofti 
I WILKU 

UL. MICKIEWICZA Nr. 11. 
TEL.: 17-73, 15-70 i 15-71. 


P. P. Członkinie i Członkowie 

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego 

nn HNTOKOLCI z siedzibą ZRMKOWA 18 
korzystając z kredytu, jednocześnie zabezpieczają 
rodzinie zapomogę 1.000 zł., 2.000 zł., albo 3.000 zł. 
z funduszu zapomogowego = (Kasa Pogrzebowa). 


NOTATNIK 


— 29 — 

Święta katolickie 

NOTATNIK 

l 

Dni 

a 

- 

Zachód 

słońca 

G.M. 

1 

N. 

1 Niedz. Adw. Eligjusza, Natalji. 


1 

7 20 

2 56 

2 

P. 

Bibjanny P. M. 


2 

7 22 

2 55 

3 

W. 

Franciszka Ksawerego. W. 


3 

7 24 

2 54 

4 

ś. 

Barbary P. M., Piotra Chryzologa. 


4 

7 25 

2 53 

5 

c. 

Sabby Op., Niceta B. W. 


5 

7 26 

2 52 

6 

p. 

t Mikołaja B. W., Leoncji M. 


6 

7 27 

2 52 

7 

s. 

Ambrożego B. W. 


7 

7 29 

2 51 

8 

N. 

2 Adw- Niepokalane Pocz. N. M. P. 


8 

7 31 

2 50 

9 

P. 

Walerji i Leokadji P. P. M. M. 


9 

7 32 

2 50 

10 

W. 

Najśic. M. P. Loretańskiej. 


10 

7 33 

2 50 

11 

ś. 

Damazego P. W., Sabina B. W. 


11 

7 34 

2 49 

12 

c. 

Aleksandra M. 


12 

7 35 

2 49 

13 

p. 

f Łucji P. M., Otylii P. 

Djoskora i Herona M. M. 


13 

7 36 

2 49 

14 

s. 


14 

7 37 

2 49 

15 

N. 

3 Adw. Walerjana i Ireneusza M. M. 


15 

7 38 

2 49 

16 

P. 

Euzebjusza B. M. 


16 

7 39 

2 50 

17 

w. 

Łazarza B., Olimpji Wd. 


17 

7 39 

2 50 

18 

ś. 

f S. dz. Oczek. N.M.P. , Gracjana B.W. 


18 

7 40 

2 50 

19 

c. 

Darjusza i Nemezjusza M. M. 


19 

7 41 

2 51 

20 

p. 

f Suchy dz. Teofila i Zenona M. 


20 

7 42 

2 51 

21 

s. 

t Suchy dz. Tomasza Apost. 


21 

7 42 

2 51 

22 

N. 

4 Adw. Herona M., Zenona żołn. 


22 

7 43 

2 52 

23 

P. 

Wiktorji P. 


23 

7 43 

2 52 

24 

W. 

f Wigilja. Adama i Ewy, Irminy P. 


24 

7 43 

2 52 

25 

ś. 

Narodzenie Chr. Pana. 


25 

7 44 

2 53 

26 

c. 

Szczepana 1 Męcz. 


26 

7 44 

2 54 

27 

p. 

t Jana Apost. Ewang. 


27 

7 45 

2 55 

28 

s. 

Młodzianków M. M. 


28 

7 45 

2 56 

29 

N. 

Niedz. po Nar. Chr. Pana. Tomasza B. 


29 

7 45 

2 57 

! 30 

P. 

Eugenjusza B. W. 


30 

7 45 

2 58 

1 31 

W. 

Sylwestra P. W., Melanji roatr. 


31 j 7 45 

2 59 


— 30 — GRUDZIEŃ. 


yz badaniem i bez badania lekarskiego), posagi, renty, legaty, 
a także jednostki i grupy od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
najkorzystniej ubezpiecza 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„P R Z E Z O R N O Ś Ć“ s A 

założone w rok.u 1891 w 'Warszawie 

zrzeszone z Angielskiem. T-wetn Ubezp. |yP H \J O £ N X 1 A L/** 

ODDZIAŁ W WILNIE, \il. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. 6-49 i 19-24 

(na wojew. WILEŃSKIE. OWOGRÓDZKIE, POLESKIE i BIAŁOSTOCKIE). 

Odmiany księżyca. 

]§) Pierwsza kwadra 3-go 
godz. 8 m. 27. 

(g) Pełnia 10-go 
godz. 4 m. 10. 

Ostatnia kwadra 17-go 
godz. 22 m. 57. 

@ Nów 25 go 
godz. 18 m. 49. 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY 

NA ANTOKOLU W WILNIE 

Przyjmuje: drobne oszczędności oraz 

większe wkłady i płaci wysokie oprocentowanie. 
Za większe wkłady terminowe wypłaca %% 
co miesiąc. 

NOTATNIK 

Święta wyzn. prawosławnego. 

Według nowego stylu (w nawiasie 

1 stary styl): 

1 Dnia 4 (21/XI) Wwiedienje wo 

chram Preśw. Bogorodzicy. 

Święta wyznania mojżesz. 

Dnia 21—28 poświęcenie świą¬ 
tyni (Chanuka). 

Święta wyznania muzułm. 

Dn. 27, 28 i 29 Ramazan-Bajram. 

Grudzień. 

Co się dzieje w przyrodzie? Przyroda pogrążo¬ 
na w zimowym śnie. — Wolno ■polować tak jak 
: w listopadzie z wyjątkiem borsuków, na które 

1 nie wolno już polować. Wolno także polować na: 

| niedźwiedzie i rysie (od 16). 

! 

ZAKŁAD ZASTAWNICZY j 

Noaaoalngj Kasy Oizcz^dnoici m. Wilna 

(LOMBARD) 

UL. TROCKA 14. TEL. 7-27 

(mury po-Franciszkańskie). 

Udziela pożyczek pod zastaw 
różnych ruchomości. 

Przyjmuje przedmioty na prze¬ 
chowanie. 

Przeprowadza komisową sprze- i 
daż zastawów. 


— 31 — 
WYKAZ ALFABETYCZNY 

główniejszych imion Świętych Pańskich, z oznaczeniem 

daty obchodu. 


Adama. . • • • 
Adelajdy .... 

Adolfa B. 

Agapita M. . . . 

Agaty P. M. . . . 
Agnieszki P. M. . 
Alberta B. W. . 

Albina B. 

Albiny P. . . . . 
Aleksandra D. K. 
Aleksandra B. M. 
Aleksandra M. . 
Aleksandra Żołnierza 
Aleksandra P. M. . 
Aleksandra M. . . 
Aleksandry M. . . 
Aleksego W. ... 
Alfonsa Liguori . . 
Alfonsa Rodriguez 

Alfreda. 

Alojzego Gonzg. . . 
Amalji P. . . . 
Ambrożego B. D. K. 

Amelji P. 

Anastazego M. . . 
Anastazego P. . . 
Anastazego .... 
Anastazji Wd. 

Anastazji K. . . . 
Anatola B. W. . • 

Anatolji M. 

Andrzeja B. ... 
Andrzeja B. ... 
Andrzeja P. P. . . 
Andrzeja P. P. . . 
Andrzeja z Awel. W 
Andrzeja Apost. 

Anieli 

Anieli P. M, 

Anioła 

Anny Matki N. M. 
Ansgarego B 
Antoniego Op. W. 
Antoniego Padewskiego 
Antoniego Zakkaria 
Antonina B 
Antoniny M. . . . 
Anzelma B. D. K. 
Apolinarego B. W. 
Apolonji P. 


24 grudnia 
10 grudnia 

17 czerwca 

18 sierpnia 

5 lutego 
21 stycznia 
21 listopada 

1 marca 

16 grudnia 

9 lutego 

26 lutego 

27 lutego 
27 marca 

3 maja 

12 grudnia 

20 marca 

17 lipca 

2 sierpnia 
30 paździer. 

3 lipca 

21 czerwca 

2 marca 

7 grudnia 
10 lipca 

22 stycznia 
27 lutego 

15 kwietnia 
14 sierpnia 
26 paździer. 

3 lipca 
9 lipca 

4 lutego 
21 lutego 

6 maja 

16 lipca 

10 listopada 
30 listopada 

30 marca 

31 maja 

5 maja 
26 lipca 

4 lutego 

17 stycznia 

13 czerwca 

5 lipca 
10 maja 

1 marca 
21 kwietnia 

23 lipca 

9 lutego 


Apolonjusza M.18 kwietnia 

Apolonjusza B. 7 lipca 

Atanazego B. W. D. K. 2 maja 

Atanazji Wd.14 sierpnia 

Augustyna Apost. Anglji 28 maja 
Augustyna B. D. K. . . 28 sierpnia 
Aurelji.28 września 

Balbiny P.31 marca 

Barnaby Ap.11 czerwca 

Barbary P. M.4 grudnia 

Bartłomieja Ap.24 sierpnia 

Benedykta Op.21 marca 

Benedykta Pust. ... 16 lipca 

Benedykty P. 6 maja 

Benjamina.31 marca 

Bernarda Op. D. K. . . 20 sierpnia 
Błażeja B. M. . . . . . 3 lutego 

Bogumiła.18 kwietnia 

Bogumiła.10 czerwca 

Bogumiły.20 grudnia 

Bogusława B.22 marca 

Bogusława. 1 lipca 

Bogusławy.23 września 

Bohdana.19 marca 

Bohdana W.10 sierpnia 

Bohdany. 6 lutego 

Bolesława.19 sierpnia 

Bolesławy.22 lipca 

Bonawentury Kareł. . . 14 lipca 
Bonifacego M. ... 14 maja 
Bonifacego B. Flor. . . 30 maja 
Bonifacego B. M. . . . 5 czerwca 

Bronisława.29 lutego 

Bronisława. 6 paździer. 

Bronisławy.18 sierpnia 

Bronisławy. 3 września 

Brunona W.6 i 16 paźdz 

Brygidy P. 1 lutego 

Brygidy Wd. 7 paździer. 

Cecylji P. M.22 listopada 

Celestyna P. 6 kwietnia 

Cyprjana B. ..... 16 września 

Cyprjana M.25 września 

Cyrylla Al. B. W. D. K. 9 lutego 
Cyrylla Jer. B. W. D. K. 18 marca 

Cyrylla Djak.29 marca 

Cyrylla B.7 lipca 


32 - iJzesiawa . . . . , 
Czesława W. . . ( 
Czesławy . . , , , 

Damazego P. . , 
Darnjana B. . . 
Damjana M. . 
Daniela M. 

Daniela Pr. 

Dezyderjusza B. . , 
Domiceli P. . , 
Dominika W. . . . 
Dominiki P. M. . 
Donata M. 

Donata A. ... i 
Doroty M. P. . [ 

Dydaka W. 

Dyonizego B. . . 
Dyonizego B. M. , . 

Edmunda B. . . . 
Edwarda Kr. . . 
Eljasza Pr. . . . * 
Eleonory P. . # . 
Elżbiety Wd*. i 

Elżbiety. 

Elżbiety Kr. W. W. 

Emila Al. 

Emila D. 

Emila M.* 

Emilji P. 

Emiljana B. ... 
Emiljarmy P. . . 

Erazma B. 

Erazma B. . " . . 

Erazma B. 

Ernesta O. . i . * 

Eufemji M. 

Eufemji P. M. . . 
Eufrozyny P. 
Eufrozyny M. 

Eugenji P. M. ! . ’ 
Eugenjusza .... 
Eugenjusza .... 
Eugenjusza B. . ] ] 
Eustachego .... 

Eustachego. 

Ewy .. ' 

Ewarysta P. 
Ezechjasza Kr. 
Ezechjela Pr. * [ 

fabjana. 

Felicjana M. 

Felicjana M. 

Feliksa. 

Feliksa B. W. . . . 
Feliksa Pap. . . . 
Feliksa II Pap. . . . 

Feliksa Al. 

Feliksa M. 

Feliksa YValezjusza . 


. 20 kwietnia 
. 20 lipca 
. 12 stycznia 

. 11 grudnia 
. 12 kwietnia 
. 27 września 
. 3 stycznia 

. 21 lipca 

. 23 maja 
. 7 maja 

4 sierpnia 

. 6 lipca 

. 17 lutego 
• 7 sierpnia 

. 6 lutego 

. 13 listopada 
. 8 kwietnia 

. 9 paździer. 

10 listopada 
13 paździer. 

20 lipca 

21 lutego 
8 lipca 

5 listopada 
. 19 listopada 
. 22 maja 

. 15 września 
. 6 paździer. 

30 czerwca 
8 lutego 
30 czerwca 

2 czerwca 

3 czerwca 
25 listopada 

12 stycznia 
20 marca 
16 września 
16 marca 

7 maja 

13 września 

8 lipca 

13 listopada 
30 grudnia 
16 lipca 

20 września 
24 grudnia 
26 paździer. 

30 paździer. 

10 kwietnia 

20 stycznia 
24 stycznia 

9 czerwca 

14 stycznia 

21 lutego 
30 maja 

29 lipca 

30 sierpnia 
24 paździer. 

20 listopada 


Ferdynanda Kr.30 maja 

Filipa Ap. i maja 

Filipa N. W.26 maja 

Filipa Benicjusza W. . 23 sierpnia 

Filemona M.29 listopada 

Filomeny P. M. 5 lipca 

Florentyny.20 czerwca 

Florjana Al.28 stycznia 

Florjana Al. 4 maja 

Franciszka Sal. B.W.D.K. 29 stycznia 
Franciszka a Paulo W. 2 kwietnia 
Franciszka Cer. W. . . 4 czerwca 

Franciszka Seraf. W. . 4 paździer. 

Franciszka B.10 paździer. 

Franciszka K. W. . . 3 grudnia 

Franciszki Wd. 9 marca 


Gabrjela Arch. 

Gaspara Kr. 

Genowefy P. 

Gerarda B. ..... 

Gertrudy P. 

Gertrudy P. 

Gerwazego. 

Gotfryda B. 

Grzegorza B. 

Grzegorza P. D. K. . . . 
Grzegorza B. Naz. . . 
Grzegorza VJI Pap. . . 
Grzegorza Cud. 

Heleny Ces. 

Heleny .. 

Heleny Wd. M. 

Heljodora B.. 

Henryka B. M. . . * . 

Henryka Ces. 

Hermana M. 

Hieronima W. 

Hieronima D. 

Hilarego. 

Hilarji Al.’ . 

Hipolita Af . 

Honoraty P. 

Huberta B. 

Hugona B. 


18 marca 

6 stycznia 

3 stycznia 

24 września 
17 marca 
15 kwietnia 

19 czerwca 

8 listopada 

4 stycznia 
12 marca 

9 maja 

25 maja 

17 listopada 

2 marca 
22 maja 
31 lipca 

3 lipca 

19 stycznia 
15 lipca 

28 sierpnia 

20 lipca 

30 września 
14 stycznia 

12 sierpnia 

13 sierpnia 
11 stycznia 

3 listopada 
1 kwietnia 


Idziego Op. 1 września 

Ignacego B. Al. l lutego 

Ignacego Loioli W. . . 31 lipca 

Ildefonsa.23 stycznia 

Imienia Afaryi ... 12 września 

Innocentego M. 17 czerwca 

Innocentego P. M. . . . 28 lipca 

Iren y . 5 kwietnia 

I ren 7. 5 maja 

Ireny AC. . ..18 września 

Ireny P.20 paździer. 

Ireneusza B. W. ... 25 marca 

Ireneusza B. AC.28 czerwca 

Ireneusza B. AC. 4 lipca 

Ireneusza M.26 sierpnia 


33 


3 

Ireneusza M.15 grudnia 

Iwona W.19 maja 

Izabeli P.15 marca 

Izabeli Kr. 3 września 

Izajasza Pr. 6 lipca _ 

Izydora B. D. K. 4 kwietnia 

Izydora Oracza .... 10 maja 

Jacka W.20 sierpnia 

Jacka M.U września 

Jadwigi Wd.15 pazdzier. 

Jakóba Pust.17 lutego 

Jakóba ApoSt. 1 maja 

Jakóba Apost.25 lipca 

Jakóba St. B. W. . . . 1 czerwca 

Jana Jałmużnika ... 23 stycznia 
Jana Chryz. B. W. D. K. 27 stycznia 
Jana z Matty W. . . . 8 lutego 

Jana Bożego. 8 marca 

Jana D. D. K.27 marca 

Jana Ap. w oleju ... 6 maja 

Jana Nepom. K. M. . . 16 maja 

Jana Pap.27 maja 

Jana Franciszka ... 16 czerwca 
Jana Chrzciciela ... 24 czerwca 

Jana Męcz.26 czerwca 

Jana z Dukli. 9 lipca 

Jana Gwalberta 0. . . 12 lipca 

Jana M. 7 sierpnia 

Jana Kapistrana ... 23 pazdzier. 

Jana Kantego.24 pazdzier. 

Jana od Krzyża .... 24 listopada 
Jana Ewangelisty ... 27 grudnia 

Jerzego M.23 kwietnia 

Jerzego B. W.2 listopada 

Joachima O. N. M. P. . 3 września 

Joanny Wd.24 maja . 

Joanny Fremiot Wd. . 21 sierpnia 

Józafata M.26 września 

Józefa z Arymatei . , 17 marca 
Józefa Obi. N. H. P. . 19 marca 
Józefa Kalas. W. . . . 4 lipca 

Józefa z Kopert .... 18 września 

Julji P. M.22 maja 

Juljana M.7 stycznia 

Juljana M. 8 stycznia 

Juljana M.13 lutego 

Juljanny P. M.16 lutego 

Juljanny P M.19 czerwca 

Juljanny M.17 sierpnia 

Juljusza Pap.12 kwietnia 

Justyna M.14 kwietnia 

Justyna M.17 września 

Justyny M.16 czerwca 

Justyny P. M.26 września 

Justyny P. M.30 listopada 

Justyny P. M. 7 pazdzier. 

Kajetana W. 1 sierpnia 

Kaliksta Pap.14 pazdzier. 

Kamilla W.13 lipca 


Karola W. 0.28 stycznia 

Karola Boromeusza . . 4 listopada 

Karoliny. 5 lipca 

Katarzyny P.13 lutego 

Katarzyny W. 5 marca 

Katarzyny Kr. Szw. . . 23 marca 
Katarzyny Sen. P. . . . 30 kwietnia 
Katarzyny P. M. ... 25 listopada 
Kazimierza Królew. W. 4 marca 

Kazimiry.21 sierpnia 

Klary P.12 sierpnia 

Klaudji M.20 marca 

Klemensa B. M. ... 15 marca 

Klemensa Pap.23 listopada 

Konrada W.19 lutego 

Konrada B.26 listopada 

Konstancji P. M. ... 18 lutego 

Konstancji.19 września 

Konstantego B. 2 września 

Kurduli P.22 pażdzier 

Kornelji M.31 marca 

Kośmy M.27 września 

Kryspina M. ..... 25 pazdzier. 

Krystyny PM.24 lipca 

Kryspiny. 5 grudnia 

Krzysztofa Męcz. ... 25 lipca 
Kunegundy Ces. ... 3 marca 

Kunegundy Król. Pol. . 30 lipca 

Leokadji P. 9 grudnia 

Leona B.20 lutego 

Leona I Pap.11 kwietnia 

Leona II Pap.28 czerwca 

Leonarda M.28 czerwca 

Leonarda W. 6 listopada 

Leontyny P.15 marca 

Leopolda W.15 listopada 

Longina M.15 marca 

Lucjana B.• . U lutego 

Lucjana M. 7 stycznia 

Ludwika W.12 pażdzier. 

Ludwika Kr.25 sierpnia 

Ludwiki P.15 kwietnia 

Łady sława z Gieln. . . 26 września 

Łazarza B.17 gru.mia 

Łucji P.13 grudnia 

Łukasza Ewang. ... 18 pażdzier. 

Macieja Apost.24 lutego 

Magdaleny.22 lipca 

Maksyma M.18 stycznia 

Maksyma B.29 maja 

Maksyma B. M. 8 czerwca 

Maksymiliana B. ... 12 p-tżdzier. 

Maksymiljana B. ... 18 listopada 

Małgorzaty P. M. . . . 13 lipca 

Małgorzaty Kr. S. . . . 10 cz. rwca 

Małgorzaty Al.17 pażdzier. 

Mamerta B.11 maja 

Marcellego P. M. ... 16 stycznia 


34 - Marcelli Wd.31 sljcznia 

Marcellina P.18 czerwca 

Marcellina M.26 kwietnia 

Marcellina M. . . . . . 2 czerwca 

Marcina B. 11 listopada 

Marcina Pap. 12 listopada 

Kleof. 9 kwietnia 

MftijL Egipc. 10 kwietnia 

Marji Magdaleny P. . . 29 maja 
Marji Magdaleny w Jer. 22 lipca 

Marjana W.30 kwietnia 

Marjana W. 19 sierpnia 

Marjusza. 19 stycznia 

Marka M.. . 24 marca 

Marka Ewang.25 kwietnia 

Marka P. W. 7 paździor. 

; arka M . 22 listopada 

Marty M. 19 stycznia 

Marty M.29 lipca 

Marty M.20 paździer. 

Maryi N. P. Zaślubiny 23 stycznia 
Maryi N. P. Oczyszcz. . 2 lutego 

Maryi N. P. Objaw, w L. 11 lutego 
Maryi N. P. Zwiastow. 25 marca 
Maryi N. P. 7 Boleści . 23 marca 
Maryi N. P. 7 Boleści . 15 września 
Maryi N. P. Dóbr. Rady 26 kwietnia 
Maryi N. P. Pośr.Łask. 31 maja 
Maryi N. P. Wsp. wier. 24 maja 
Maryi N. P. N. Pomocy 27 czerwca 
Maryi N. P. Nawiedz. . 2 lipca 

Maryi N. P. Szkaplern. 16 lipca 
Maryi N. P. Anielskiej 2 sierpnia 
Maryi N. P. Śnieżnej . 5 sierpnia 

Maryi N. P. Wniebowz. 15 sierpnia 
Maryi N. P. Jasnogórsk. 30 sierpnia 
Maryi N. P. Narodzenie 8 września 
Maryi N. P. Wykupu . 24 września 
Maryi N. P. Różańców. 1 paździer. 
Maryi N. P. Opieki . . 16 listopada 
Maryi N. P. Ofiarowan. 21 listopada 
Maryi N. P. Niep. Pocz. 8 grudnia 
Maryi N. P. Loretańsk. 10 grudnia 
Mateusza Ap. i Ewang. . 2l września 
Matyldy Król. Wd. . . 14 marca 

Maurycego M.22 września 

Medarda B. M. . . . . 8 czerwca 

Me anji P. M. 31 grudnia 

j J0ra . 6 stycznia 

Metodego B. . . . . 7 ii Dca 

pchała B. W.23 maja 

Michała Archanioła . . 29 września 

Mieczysława. 1 stycznia 

Mikołaja z Tolentynu . 10 września 

Mikołaja B.. 6 grudnia 

Moniki Wd. 4 ma j a 

Nar. św. Jana Chrzcie. 24 czerwca 
Nar. św. Pawła ap. . . 25 stycznia 
Nar sw Augustyna . . 5 maja 

Natalji P. M.27 lipca 


Natalji ....... 

Nikodema K. M. 
Norberta B. . . 


1 grudnia 
15 września 
6 czerwca 


Olimpji. 

Onufrego P. .... 
Oskara B. W. . . . \ [ 
Ottona ... . 

otym p. m. .. .;; 


17 grudnia 

12 czerwca 
3 lutego 

16 stycznia 

13 grudnia 


Pafnucego M. 19 kwietnia 

Pankracego M. 12 maja 

Paschalisa W. 17 ma j a 

Paulina B. 22 czerwca 

Paulina B. W. 31 sierpnia 

Paulmy M. ...... 6 czerwca 

Pawła Pust.. stycznia 

£ aw } a .. 22 marca 

Pawła od Krzyża ... 28 kwietnia 

Pawła M. 26 czerwca 

Pawła Ap. 

. . 29 czerwca 

Pawła M.. sierpnia 

Bolagii.23 marca 

Pe agji P. M. 11 iip Ca 

Pelagji Pok. 8 paździer 

Petronelli P. 31 m aja 

Piotra Nolasko .... 31 stycznia 
Piotra Dam. D. K. . . 23 lutego 

Piotra Egz. 2 kwietnia 

Piotra z Wer. M. . . . 28 kwietnia 

£ 10tra M.29 kwietnia 

Piotra Celest. P. . . 19 maja 

Piotra i Pawła Ap. . . 29 czerwca 
Piotra w Okowach . . 1 sierpnia 

Piotra KI. W. 9 września 

Piotra z Alkant. W. . . 19 paździer. 
Piotra Al. B. W. ... 26 listopada 

Piotra Chryz. 4 grudnia 

Piusa V Pap. 5 maja 

p iusa B.u iip Ca 

Polikarpa B. M. . , . . 26 stycznia 
Prokopa. 5 lipca 


Rafała Arch..24 paździer. 

Rajmunda W.31 sierpnia 

Reginy P. 7 września 

Remigjusza B. 1 paździer 

Roberta W.17 kwietnia 

Roberta Op.29 kwietnia 

Roberta Op. 7 czerwca 

Rocha W.16 sierpnia 

Romana Op.28 lutego 

Romana M. 9 sierpnia 

Romualda Op. 7 lutego 

Romualda B. 1 lipca 

Rozalji P. 4 września 

Róży Limańskiej ... 30 sierpnia 

Bóży P. 5 września 

Rudolfa.17 kwietnia 

Ryszarda Kr.7 lutego 

Ryszarda B.3 kwietnia 


- $5 — 


• •: . ' 
Sabina W.U lipca 

Sabiny P.29 sierpnia 

Sabiny M.27 paździer. 

Sadoka M. 2 czerwca 

Saleiego M.12 marca 

Salomei P.17 listopada 

Samuela Pr.20 sierpnia 

Scholastyki P.10 lutego 

Ścięcie gł. św. Jana Chrz, 29 sierpnia 

Sebastjana M.20 stycznia 

Serafina W.12 paździer. 

Serafiny P.29 lipca 

Serwacego B.13 maja 

Seweryna Op. 8 stycznia 

Seweryna Op. 8 czerwca 

Seweryna B. W.23 paździer. 

Stanisława B. 8 maja 

Stanisława. 5 sierpnia 

Stanisława Kostki ... 16 listopada 

Stefana B. M. 2 sierpnia 

Stefana Kr. Węg. ... 2 września 

Stefanji M.22 listopada 

Sylwestra B. 7 września 

Sylwestra Op.26 listopada 

Sylwestra P.31 grudnia 

Symeona Zakon. ... 5 stycznia 

Symeona B.18 lutego 

Syxta Pap.18 marca 

Szczepana M.26 grudnia 

Szymona z Lipn. ... 18 lipca 

Szymona. 3 września 

Szymona Ap.28 paździer. 

Tadeusza Ap. ..... 23 paździer. 

Tekli M.26 marca 

Tekli P. M.23 września 

Telesfora P. M. 5 stycznia 

Teodora W. 7 stycznia 

Teodora M. ..... . 9 listopada 

Teodory M. ..... . 1 kwietnia 

Teodory Pok.11 września 

Teodozjusza B. W. . . 17 lipca 
Teodozji P. M. . . . . 29 maja 

Teofila B.27 kwietnia 

Teofila M.23 lipca 

Teofila M.20 grudnia 

Teofili P. M.28 grudnia 

Teresy P.15 paździer. 

Tomasza z Akw. W. . . 7 marca 

Tomasza z Villanuova . 22 września 

Tomasza Apost.21 grudnia 

Tomasza Kantuar. . . 29 grudnia 
Tymoteusza B. M. . . . 24 stycznia 

Tymoteusza M.24 marca 

Tymoteusza M.22 sierpnia 

Tytusa B.4 stycznia 

Urbana P. . . . _ „ . 25 maja 
Urszuli P.21 paździer. 

Wacława Kr. Czech. , 28 września 
Waeławy.15 kwietnia 


Walentego Kapł. M. . . 14 lutego 

Walentego M. 12 września 

Walentyny P. M. . . . 25 lipca 

Walerego B. W.28 stycznia 

Walerji M. 5 czerwca 

Walerji P. 9 grudnia 

Walerjana M.14 kwietnia 

Walerjana B. W. . . . 15 grudnia 

Wandy.23 czerwca 

Wawrzyńca M. .... 10 sierpnia 
Wawrzyńca J. B. M. . . 5 września 

Weroniki P.13 stycznia 

Weroniki z Jul. 9 lipca 

Wiktora M. 6 marca 

Wiktora M.21 lipca 

Wiktora.12 kwietnia 

Wiktora M.21 maja 

Wiktora P.28 lipca 

Wiktora B.17 paździer. 

Wiktorji P. M.23 grudnia 

Wilhelma B.10 stycznia 

Wilhelma Op. 6 kwietnia 

Wilhelma Op.25 czerwca 

Wilhelma Księcia ... 28 maja 

Wincentego M.22 stycznia 

Wincentego B.20 marca 

Wincentego Fer. W. . . 5 kwietnia 

Wincentego k Paulo W. 19 lipca 
Wincentego Kadłubka . 8 paździer. 

Wirgiliusza B. W. . . . 27 listopada 

Wita M.. . 28 kwietnia 

Witalisa M. .. 4 listopada 

Witolda.12 listopada 

Władysława Króla Węg. 27 czerwca 

Władysławy.13 grudnia 

Włodzimierza.16 stycznia 

Wojciecha B.23 kwietnia 

Zacharjasza M. 10 czerwca 

Zacharjasza Proroka . . 6 wrzośnia 

Zacharjasza i Elżbiety . 5 listopada 

Zbigniewa.17 marca 

Zbigniewa .. 1 kwietnia 

Zdzisława.29 stycznia 

Zdzisława.16 grudnia 

Zenona M.14 lutego 

Zenona M.23 czerwca 

Zenona M. 9 lipca 

Zenona M.20 grudnia 

Zenona Żołn.22 grudnia 

Ziemomysła.14 września 

Ziemowita.19 paździer. 

Zofji z 3 -ma córkami . 15 maja 

Zofji W. M.10 września 

Zuzanny M.• . 24 maja 

Zuzanny P.U sierpnia 

Zygmunta Kr.2 maja 

Zygfryda B. W.25 lutego 

Zyty p.27 kwietnia 

Znalezienie św. Stefana 

1 -go męczennika . . 3 sierpnia 


— 36 — uraniMwt 


STAŁY KALENDARZ 

na określanie dnia tygodnia dla każdej daty w ciągu lat od 1801 do 1980 roku. 


A. (lata) 


(miesią ce) 


1801—1900 


1901— 
—1980 


01 

29 

57 

85 


25 

53 

02 

30 

58 

86 


26 

54 

03 

31 

59 

87 


27 

55 

04 

32 

60 

88 


28 

56 

05 

33 

61 

89 

01 

29 

57 

06 

34 

62 

90 

02 

30 

58 

07 

35 

63 

91 

03 

31 

59 

08 

36 

64 

92 

04 

32 

60 

09 

37 

65 

93 

05 

33 

61 

10 

38 

66 

94 

06 

34 

62 

11 

39 

67 

95 

07 

35 

63 

12 

40 

68 

96 

08 

36 

64 

13 

41 

69 

9 i 

09 

37 

65 

14 

42 

70 

98; 

10 

38 

66 

15 

43 

71 

99 

11 

39 

67 

16 

44 

72 


12 

40 

68 

17 

45 

73 


13 

41 

69 

18 

46 

74 


14 

42 

70 

19 

47 

75 


15 

43 

71 

20 

48 

76 


16 

44 

72 

21 

49 

77 

00 

17 

45 

73 

22 

50; 

78 


18 

46 

74 

23 

51 

79 


19 

47 

75 

24 

52 

80 


20 

48 

76 

25 

53 

81 


21 

49 

77 

26 

54 

82 


22 

50 

78 

27 

55 

83 


23 

51 

79 

28 

56 

84 


24 

52 

80 C. (nazwa dni) 


Niedziela 

Poniedz. 

Wtorek 

Środa 

Czwartek 

Piątek 

Sobota 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

36 

36j 37 Objaśnienie. Powyższy r stały kalendarz tf służy do wygodnego stwierdzenia każdego dnia 
tygodnia w okresie czasu od r. 1801 do r. 1980; to znaczy, że jeżeli chcemy wiedzieć w któ¬ 
rym dniu tygodnia zdarzył się w przeszłości jakiś ważny wypadek, albo w którym dniu tygo¬ 
dnia przypadnie w przyszłości jakaś rocznica lub coś podobnego, to możemy dogodnie stwier¬ 
dzić według powyższej tabeli. Oczywiście najprzód trzeba wiedzieć dokładnie datę, bod bez tego 
tabela ta nic nie pomoże. Wiedząc datę, odnajdujemy najprzód w dziale A rok owej daty od 
tego roku idziemy w poprzek na prawo do działu B aż pod miesiąc owej daty i znajdziemy tam 
pewną liczbę; tę liczbę dodajemy do liczby dni owej naszej daty; ze zsumowaną liczbą idiiemv 
do działu C i szukamy tam tejże liczby; nad nią jest podany dzień tygodnia, o który nam chodzi. 

Przykład : Dn. 7 września 1812 rozegrała się pod Borodynem (około 110 kim. od Moskwy) bardzo 
wielka i krwawa bitwa między Rosjanami, a wojskami Napoleona. W którym dniu tygodnia to było? 

Odpowiedź : W dziale A rok (18)12; w dziale B (wrzesień) jest liczba 2; otóż 2-f- 7=>*9* 
w dziale C liczba 9 jest pod poniedziałkiem. Więc w poniedziałek była owa bitwa. 

Przykład drugi: Ktoś się urodził dnia 10 maja 1882 roku. Jaki to był dzień tygodnia? 

Odpowiedź : W dziale A rok (18)32; stąd na prawo pod maj (w dziale B); jest tam liczba 1 
otóż 1 + 10 =*11; w dziale C liczba 11 jest pod środą. Więc urodził on się w środę. 

— 37 — 


a 


m 


& 


wm 


■ 

IM •• 

I 


h'\ 

Tjfc ■ 


p 

h 


li 


WILNO 


KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY Z UWZGLĘDNIENIEM 
TOPOGRAFJ] ORAZ STATYSTYKI MIASTA. Początki Wilna giną w pomroce dziejowej. Najnowsze bada¬ 
nia wykazały jednak, iż już w czasach przedhistorycznych istniała 
w miejscu dzisiejszego miasta ludna osada słowiańska, pow¬ 
stała dzięki skrzyżowaniu się w tern miejscu dróg handlowych, 
łączących morze Bałtyckie z Czarnem. Dopiero w XIII wieku 
Litwini pod naciskiem Kawalerów Mieczowych oraz Krzyżaków 
prowadzący ekspansję w kierunku południowo-wschodnim prze¬ 
noszą święte Romowe ze Żmudzi w dolinę nad Wilją i tu budują 
drewnianą świątynię Perkunasa. Około r. 1320 W. Ks. Lit. Gie¬ 
dymin przeniósł z Trok stolicę do Wilna i wzniósł zamek warowny 
na Górze Turzej (później Zamkowej); już za panowania jego 
miasto wzrasta, zaludnia się i zabudowuje. Wskutek tych to nie¬ 
wątpliwie wielkich zasług Giedymina podanie ludowe widzi w nim 
założyciela miasta, co wszakże ścisłe nie jest. 

Chrzest Św. przyjęło Wilno z rąk Króla Władysława Jagiełły 
i Królowej Jadwigi w r. 1387, poczem na fundamentach świątyni 
Perkunasa wzniesiono kościół katedralny. Od początku prawie 
istnienia swego musiało Wilno wytrzymywać częste najścia Krzy¬ 
żaków, którzy palili miasto, wyrzynając w pień jego mieszkańców 
(np. w r. 1390). Spokój dopiero zapanował, gdy Jagiełło w r. 1392 
pogodził się z Witoldem i mianował go namiestnikiem swoim. 
W roku 1413 utworzone zostało województwo Wileńskie; pod rzą¬ 
dami Witolda miasto wzrastać zaczęło w liczbę mieszkańców 
i zamożność, przyczem jednak większość budowli pozostawała 
drewnianą. Podróżnik francuski Gilbert de Lannoy podaje między 
innemi taki opis miasta (1413 r.): „ . . . jest długie i wązkie zgóry 
na dół, bardzo źle zabudowane domami drewnianemi, a są nie¬ 
które kościoły z cegły. Rzeczony zaś kasztel na górze jest obwie¬ 
dziony drzewem obrobionem na sposób muru”. Miasto jest według 
tego naocznego świadka „w różnego narodu kupców i rzemieślni¬ 
ków zamożne”. 

— 38 — 
Istotny jednak rozwój Wilna zaczyna się za Aleksandra Jagielloń¬ 
czyka, który rozbudowuje i ozdabia miasto, opasując je murami 
warownymi o pięciu bramach; rozwój ten dosięga szczytu za Zyg¬ 
muntów. W r. 1522 nadano w Wilnie Statut Litewski; za panowania 
Z} gmunta Starego powstają pierwsze szpitale, rozwijają się szkoły 
paiafjalne, pojawiają się pierwsze drukarnie (Fr. Skoryny) oraz 
papiernie. Pierwszy druk wileński nosi datę 1525 r. Istnieje opis 
Wilna również i z owych czasów (w dziele Brauna i Hogenberga) 
gdzie m. in. czytamy: „Wilno jest miastem bardzo ludnem, rozległem, 
stolicą biskupią Litwy i jej Wiel. Księstwa. Otoczone jest murem 
z bramami stale otwartemi. Domy przeważnie drewniane, skupione 
i niskie, nie oddzielone od kuchen ani też stajen, aczkolwiek wiele 
bydła i innych zwierząt się hoduje, ani też nie pomieszczone 
w doborowem miejscu, prócz kilku ulic, przy których ludzie obcych 
narodowości, miasto to w celach kupieckich odwiedzających, pobu¬ 
dowali sobie z cegły wytworne domy, zdobiące dzielnicę niemiecką 
i zamkową. W Wilnie znajdują się dwa zamki, z których jeden 
bardzo rozległy o obszernych komnatach i wspaniałej budowie. 
Drugi zaś jest położony na górze i umocniony basztami. Stały 
pobyt w Wilnie (od r. 1544) Króla Zygmunta Augusta z dworem 
dodał miastu więcej jeszcze świetności i przyczynił się do dalszego 
rozwoju. Król obdarzył Wilno przywilejami, zakładał szkoły, zbudował 
sporo gmachów okazałych (wśród nich ratusz i ludwisarnię); za jego 
panowania ludność wzrosła do 100 tysięcy. Tu w Wilnie poznał 
król i zaślubił potajemnie (1547 r.) Barbarę Radziwiłłównę. Atmo¬ 
sfera artystyczna, wytworzona przez króla, szczerego miłośnika sztuki, 
nadała miastu swoisty charakter, czyniąc zeń najbardziej na północo- 
wschód wysuniętą placówkę zachodniej kultury. Następny król — 
Stefan Batory obdarzył Wilno, w którem często i chętnie przebywał, 
dwiema instytucjami wielkiej wagi: Akademją Jezuicką (1579 r.) 
oraz Trybunałem Litewskim (1581 r.) jako najwyższą instancją 
sądową W. Ks. L. 

Po złotym wieku przychodzi niestety dla Wilna nie już upadek, 
ale zagłada niemal — w połowie XVII w. Po strasznym pożarze 
w r. 1610 oraz morowem powietrzu, które wkrótce potem nastąpiło, 
uległo miasto zupełnemu rozgromieniu w roku 1655 przez wojska 
moskiewskie, które się w niem lat 6 prawie utrzymywały, a razem 
z Rzeczpospolitą, której mocarstwowe stanowisko coraz bardziej chyliło 
się do upadku, już raz utraconej dawnej świetności odzyskać nie mogło. 

Olbrzymie pożary z końca XVII i pierwszej połowy XVIII w. 
w dalszym ciągu niszczyły to, co przetrwało najazd wraży. Kraszewski, 


— 39 — pisząc o tym okresie, słusznie zaznacza: „że w tylolicznych klęskach 
które wieki XVII i XVIII tak ciężkimi Wilnu czyniły, nie znikły 
zupełnie starożytne pamiątki i ślady pisane jego dziejów, cudownem 
jest prawie. Wiele jednak i bardzo wiele straciło pod wszelkimi 
względami. W tak starożytnem mieście ledwie kilka pozostało 
budowli, noszących starożytności cechy; odbudowane po pożarach 
na nowy sposób, dziś nam nic nie przypominają, nic nie znaczą”. 
Dopiero dłuższy okres pokoju za Stanisława Augusta sprowadza 
zmianę na lepsze. Ruch budowlany ożywia się. Akademja po kasacie 
zakonu Jezuitów przekształconą zostaje na Szkołę Główną W. Ks. 
Lit. (1781 r.). W r. 1751 powstaje pierwsze czasopismo w Wilnie 
„Kurjer Litewski" (tygodnik), zaś w r. 1785 otwarty zostaje pierwszy 
stały teatr polski. 

Po drugim rozbiorze Rzeczpospolitej Wilno zostaje przyłączone 
do Rosji, a w r. 1794 utworzono gubernję Wileńską. Wprawdzie 
w tym że roku wybuchło powstanie i pułk. J. Jasiński opanowuje 
miasto, ale w parę miesięcy później Moskale doń wracają, a w r. 
1795 znoszą nawet samorząd miejski. Jednocześnie przystępują oni 
do systematycznego burzenia zabytków miasta, świadczących o prze¬ 
szłości: oba zamki (górny i dolny) padają ofiarą tego niesłychanego 
wandalizmu. Jakkolwiek odtąd przez cały wiek dziewiętnasty ucisk 
polityczny kultury i narodowości polskiej ustawicznie sie wzmaga, 
danem było raz jeszcze wielkiemu ognisku nauki polskiej, jaką stał 
się Uniwersytet Wileński, przekształcony w r. 1803 ze Szkoły Głównej, 
zajaśnieć żywym płomieniem rozkwitu, by zgasnąć potem na długie 
lata. Poziom naukowy Uniwersytetu w pierwszem ćwierćwieczu 
XIX stulecia był tak wysoki, że zaliczano go do pierwszorzędnych 
uczelni w Europie. Nazwiska profesorów, takich jak Śniadeccy, 
Lelewel oraz uczni jak Mickiewicz, Słowacki — złotemi głoskami 
utrwaliły sławę wileńskiej Alma Mater. Wybitnie współdziałał 
z ruchem naukowym, jaki się ówcześnie w Wilnie zogniskował, 
księgarz i drukarz uniwersytecki Józef Zawadzki, który swą oficynę 
drukarską postawił na wysokim poziomie, a działalnością wydawniczą 
objął szerokie horyzonty. 

Po krótkim przebłysku w r. 1812 nadzieji, wywołanych wejściem 
Napoleona, który tu zgórą 2 tygodnie przebył, przygotowując swój 
pochód w głąb Rosji, zaczyna się prawdziwe martyrologjum Grodu 
Jagiellonów, upamiętnione takiemi datami, jak r. 1823 (proces Fila¬ 
retów), r. 1831 (powstanie listopadowe), r. 1839 (kaźń Konarskiego), 
r. 1863 (powstanie styczniowe i bestjalstwa Murawjewa); każda myśl 
wówczas, każden żywszy odruch tłumiony był z całą bezwzględnością 

przez carskich satrapów, wśród których prym trzyma Murawjew 
zwany *wieszatielem u . V/ samem Wilnie stracono 37 patrjotów, tysiące 
zaś mężczyzn i kobiet wysłano stąd na Sybir lub w głąb Rosji. 
W związku z uciskiem politycznym upada miasto także i pod 
względem zaludnienia, licząc w r. 1825 około 46.000, zaś w r. 1833 
już tylko około 36.000 mieszkańców, by spaść w okresie powsta¬ 
niowym zapewne jeszcze bardziej. Celem odebrania miastu do reszty 
jego dotychczasowego zachodniego charakteru zamknięto w drugiej 
połowie XIX w. szereg kościołów katolickich przerabiając je na cerkwie 
oraz wzniesiono kilka nowych cerkwi w bizantyjsko - moskiewskim 
stylu. Nawet domy prywatne zmuszone były z rosyjska przyozdabiać 
swe fasady, większości zaś ulic narzucone zostały nazwy obce 
duchowi i przeszłości miasta. Śmiało rzec można, że jeżeli dziś 
Wilno z trudem napędzając kulturalny zachód Europy, pozostaje 
wciąż o dziesiątki lat w tyle, zawdzięczamy to wyłącznie długoletniej 
niewoli i poniewierce pod rządami rosyjskimi. 

Po przegranej przez Rosję wojnie z Japonją nastąpiły zmiany 
w polityce wewnętrznej Rosji, a w związku z tern zaczęło się 
ożywienie w mieście. W r. 1905 udzielono po latach 42-ch koncesji 
na pismo w języku polskim (Kurier Litewski), a wkrótce teatr 
polski Nuny Młodziejowskiej otworzył swoje podwoje. Stara firma 
Józefa Zawadzkiego po dłuższej przymusowej bezczynności ożywiła 
znacznie swą działalność wydawniczą. Powstał szereg stowarzyszeń 
polskich i jakkolwiek niektóre z nich zostały wkrótce zamknięte 
(Sokół, Oświata), w rezultacie jednak pozostały pewne, minimalne 
zresztą, swobody. Ludność miasta w owym czasie poważnie wzrosła 
i sięgała bezpośrednio przed wojną 200 tysięcy. Miasto znacznie 
rozrosło się i zabudowało w kierunku Pohulanki, dworca kolejowego 
oraz Zwierzyńca. 

Wybuch Wielkiej Wojny zastał Wilno walczące cicho lecz 
wytrwale o swe prawa i zelektryzował je narówni z całą Polską. 
Wkrótce wypadki potoczyły się w innem niż dotychczas tempie. 
18 września 1915 r. wkroczyły do miasta wojska niemieckie, zajmując 
narazie życzliwe stanowisko w stosunku do ludności i zezwalając 
na funkcjonowanie samodzielnie utworzonej milicji miejskiej. Wkrótce 
jednak bezwzględność niemieckich okupantów wzięła górę i miasto, 
które bezpośrednio od działań wojennych nie ucierpiało, zostało 
ekonomicznie doszczętnie zrujnowane rekwizycjami i zupełnym 
brakiem pracy i zarobków. Z wiosną 1917 r. wybuchł głód powszechny. 
Ludność miasta znacznie uszczuplona poprzednio już wskutek ewaku¬ 
acji urzędów oraz fabryk do Rosji, obecnie stopniała jeszcze bardziej, 


— 41 — gdy ż kto tylko mógł uciekał na wieś, gdzie w każdym razie łatwiej 
było o wyżywienie. W r. 1917 Niemcy stworzyli fikcyjne państwo 
litewskie ze stolicą w Wilnie i tu powołali do życia rząd tegoż 
p. n. „Taryba”. Lecz gdy w końcu grudnia r. 1918 na skutek prze¬ 
granej wojny okupanci ustąpili z Wilna, wraz z nimi i Taryba 
przeniosła się do Kowna. W Wilnie utworzyła się organizacja woj¬ 
skowa „Samoobrona Wileńska” celem obrony przed bolszewikami. 
Zbyt szczupłe jednak były siły Samoobrony oraz zbyt wielkie braki 
v/ jej uzbrojeniu by mogła ona sprostać swemu zadaniu i już 
5 stycznia 1919 r. wkroczyli do miasta bolszewicy, których trzy 
i pół miesięczne rządy krwawo zapisały się w dziejach miasta. 
Jedynie wiara w cudowne ocalenie mogła umożliwić ludności prze¬ 
trwanie tego okropnego najazdu. Nareszcie nadszedł ten dzień 
pamiętny; 19 kwietnia 1919 r. na niespodziewających się niczego 
bolszewików jak piorun z nieba spadli szwoleżerowie polscy pod 
wodzą pułk. Beliny, a wsparci piechotą legjonową, którą dzielni 
kolejarze-polacy, sami narażając swe życie przewieźli tymczasem 
z Lidy—po ciężkich walkach zajęli miasto. W ten sposób oręż pol¬ 
skiego żołnierza przywrócił gród Jagiellonów Polsce, mieszkańców 
zaś z pod niechybnej wyzwolił zagłady. 

Już nazajutrz po swem wyzwoleniu gościło Wilno w swych 
murach ówczesnego Naczelnika Państwa oraz Wodza Naczelnego 
Józefa Piłsudskiego, który osobiście kierował wyprawą na Wilno, 
a przybywszy do miasta ustanowił w niem siedzibę nowego Zarządu 
Krajem p. n. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Dzięki pomocy 
zachodnich dzielnic Wilno powoli zaczęło odżywać, organizując 
na nowo swe życie kulturalne i gospodarcze. Dnia 11 października 
tegoż roku uroczyście został otwarty przez Naczelnika Państwa 
Uniwersytet, wskrzeszony po 87 latach niebytu. 

Zmienne losy wojny (bolszewicko-polskiej) sprawiły, iż dnia 
13 lipca 1920 r. Wilno po raz wtóry wpadło w ręce bolszewików, 
których ponowny pobyt w mieście zaznaczył się szeregiem okru¬ 
cieństw i gwałtów nad bezbronną ludnością. Dopiero załamanie się 
frontu bolszewickiego pod Warszawą spowodowało, iż nie czując 
się dość pewnie w Wilnie odstąpili miasto Litwie Kowieńskiej, która 
przeniosła tu swą stolicę, próbując gwałtownie jej nadać cechy 
litewskości. Na skutek orężnej akcji gen. L. Żeligowskiego prze¬ 
chodzi Wilno dn. 9 października 1920 r. z powrotem w ręce polskie 
i staje się znów stolicą, tym razem nowotworu politycznego p. n. 
Litwy Środkowej. Taka tymczasowość, szczęśliwie jednak, długo 
nie trwała i już 8 stycznia 1922 r. odbyły się wybory do Sejmu 


— 42 — 
Orzekającego o przynależności państwowej nowego państewka. 
Uchwałą z dn. 20 lutego tegoż roku Sejm ten uchwalił wcielenie 
Ziemi Wileńskiej do Polski bez zastrzeżeń, co zostało w sposób 
uroczysty dokonane d. 18 kwietnia tegoż roku, przyczem z Ziemi 
Wileńskiej utworzone zostało nowe Województwo Wileńskie. 
Z chwilą uznania przez Mocarstwa Sprzymierzone uchwałą z dnia 
14 marca 1923 r. wschodniej granicy Polski, ustrój polityczny 
Wileńszczyzny należy uważać jako ostatecznie ustalony. 

Z uroczystych wydarzeń lat ostatnich najbardziej uwydatniły 
się: Koronacja cudownego obrazu N.M.P. Ostrobramskiej w roku 
1927, Wystawa Regjonalna i Targi Północne w r. 1928, a wreszcie 
Obchód Jubileuszowy 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego 
w r. 1929. 

Wilno z najbliższą okolicą położone jest na lekko pofałdowa- 
nem płaskowzgórzu, pociętem Wilją, Wilenką i parowami; najwyższy 
poziom wyniosłości dochodzi do 240 m., podczas gdy poziom Wilji 
znajduje się na 87 m. nad poz. morza. Szerokość geograficzna 
Wilna — 54°4T; długość geogr. (od połudn. Grenwich) — 25°15'. 

Obszar Wielkiego Wilna wynosi 10.400 ha, zaś obszar miasta 
bez przyłączonych gmin wiejskich — 2.000 ha. Ogrody i parki pu¬ 
bliczne (z Zakrętem i Altarją) zajmują około 177 ha, skwery i zie¬ 
leńce około 2 ha, lasy podmiejskie (stanowiące własność miasta) 
około 300 ha. Długość ulic i różnych dróg wynosi około 403 km., 
w tern zabrukowanych przeszło 142 km. 

Ludność miasta według stanu na 1/X 1934 r. (bez wojska) 
wynosi 208.010, (w/g II Powsz. Spisu Ludn. z dn. 9.XII. 1931 r. — 
stałej ludności było 193.337, w czem polaków 65,94%, żydów 
28,24% rosjan 3,77%, białorusinów 0,8%, litwinów 0,73%, niemców 
0,28% i innych narodowości 0,24%). 

Uwaga : Obliczenia %-we ludności odnoszą się do dat II Spisu 

Powszechn. nie zaś do obliczeń teoretyczn. I/X—1934 r. 

Nieruchomości zabudowanych według stanu na 1.YI1I. 1932 r. 
było 8.157, w tern: o budynkach murowanych 1.171, drewnianych 
5.304, oraz mieszanych 1.682. 

Wodociągi, kanalizacja i światło. Długość sieci wodocią¬ 
gowej w r. 1933/34 wynosiła 67.050 m., a kanalizacyjnej 61.286 m. 
Produkcja wody w r. 1933/34 1.580.965 m 3 . Produkcja elektryczn. 
7.930.310 kw/g. Produkcja gazu 398.420 m 3 . 

Szkolnictwo. Na terenie wielkiego Wilna w roku szkolnym 
1933/34 było 46 szkół powszechnych (381 nauczyc., 18.658 uczniów), 
w tern 4 szkoły specjalne; szkół prywatnych elementarnych 47. 

(328 nauczycieli, 6.197 uczn.), 32 szkół zawodowych i dokształ- 
cających (459 naucz., 4.988 uczniów), w tem państwowych 5 (126 
naucz. 1.483 uczn.), 6 seminarjów nauczycielskich (3 prywatne) 
oraz 21 szkól średnich (15 prywatn.). Oprócz wyżej wymie¬ 
nionych istnieją w Wilnie Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych 
(47 nauczyc., 327 uczn.), oraz Wyższa Szkoła Nauk Politycznych 
przy Instytucie Badań Europy Wschód. (26 wykładowców, 184 
słuchaczy). Na Uniwersytecie Stefana Batorego w roku akadem. 
1932/33 liczba słuchaczy i słuchaczek wynosiła 3.923 (w r. 1931/32— 
3.887). Z tej liczby na polaków wypada 58,20%, na żydów 30,18%, 
na rosjan 3,33%, białorusinów 2,61%, rusinów 1,43%, litwinów 
2>47 / 0 ; reszta inne narodowości. Na poszczególnych wydziałach 
ogólne liczby studjujących przedstawiały się następująco: huma¬ 
nistyczny 648, teologiczny 136, prawa i nauk społeczn. 1.449, ma¬ 
tematyczno-przyrodniczy 544, studjum rolnicze 157, lekarski 706, 
oddz. farmaceutyczny 177, sztuk pięknych 106. 

Komunikacje. Środki lokomocji składały się w r. 1933 z: 
259 samochodów (w tem pół- i ciężarowych 36), 105 motocykli, 
2.136 rowerów, 533 dorożek i powozów oraz 433 wozów ciężaro¬ 
wych. Komunikacja autobusowa w Wilnie w 1933 roku obejmuje 
6 linji, na których kursowało przeciętnie 31 wozów. 

Handel i przemysł. Na rok 1934 wykupiono świadectw han¬ 
dlowych—4.819, w tem: kat. 1—4, 11—542, III—2.373, IV—1.883, 
Va i Vb 17. Świadectw przemysłowych wykupiono 444 w tem 
kat. III—2, IV—18, V—28, VI—42, VII—61, VIII—293. Ogółem 
wszystkich świadectw — 5.263. 

Budżet m. Wilna na r. 1934/35 według preliminarza zamyka 
się kwotą 8.651.020 zł. i wykazuje ważniejsze pozycje w docho¬ 
dach: zysk z przedsiębiorstw 1.712.220; podatki i opłaty 3.616.355, 
w wydatkach: administracja ogólna 1.252.515; splata długów 1.326.905; 
drogi i place publiczne 153.620; oświata 782.840; zdrowie publiczne 
1.258.960; opieka społ. 817.795; bezpieczeństwo publiczne 469.005. 

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiii l „i„i„ m ,iiii imu,' „„„„iiiimiimuuMmmmmuMunuuH mmnmmmmmmmm 

j DRUKARNIA JÓZEFA ZAWADZKIEGO J 

| WILNO, ŚW. ANNY 3. TEL. 5-20. 

| WYKONYWA SOLIDNIE I PUNKTUALNIE WSZELKIE ROBOTY jj 
| W ZAKRES DRUKARSTWA WCHODZĄCE, A W SZCZEGÓLNOŚCI: | 

| DRUKI WIELOBARWNE, KOLOROWE, AKCJE I TABELARYCZNE. S 

niiiiiiimimin.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,|,|,,|,,,,|,,,,,|||,,,,|||,,,|,|,|,|||||||||||||||||||||||||||||,|||,|„„ a , || „ || ,||„,| || „ || | |||||||||||||||||r p 

— 44 — 


% IOwwiasS; DZIAŁ INFORMACYJNY. 


TARYFA KOLEJOWA 


na przewóz osób, psów i bagażu normalno- i szeroko-torowemi Polskiemi 
Kolejami Państwowemi i normalno - torowemi kolejami prywatnemi, 


zarządzanemi przez Państwo. 


I« Przewóz OSÓb. Zasady obliczania. 


1. Opłaty za przewóz osób w wagonach klasy I, II i III pocią¬ 
gów osobowych i pośpiesznych oblicza się według specjalnych tabeli 
opłat, przyczem ceny biletów klasy II są 1% razy, zaś klasy I—2% razy 
wyższe niż w klasie III. 

2. Ceny biletów na pociągi luksusowe (ekspresowe) otrzymują się 
przez dodanie do cen biletów na pociągi pośpieszne połowę cen tychże 
biletów z zaokrągleniem sumy wzwyż do najbliższej liczby podzielnej 
przez 10. 

3) Ceny biletów dodatkowych na miejsca numerowane do siedze¬ 
nia w wagonach osobowych (miejscówki), bez względu na rodzaj 
i odległość przejazdu, wynoszą: w kl. III — 1.00 zł, w kl. II — 1.50 zł. 
i w kl. I — 2.50 zł. 


Plllllllllllllłlllllllllllllltllllllllllim 
Polskiej Loterji Państwowej 
należy* nabywać tylko w 
najszczęśliwszej kolekturze WILNO, UL. WIELKA 6. 


Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 


KONTO w P. K. O. Nr. 145.461. 


^lillilllllllllllllllilllllllllllllllllllilllllllllllNIlll^ 
II. Bilety peronowe. 

1. Cena biletu peronowego na wstęp jednorazowy wynosi 30 gr. 

2. Cena miesięcznego biletu peronowego na wstęp w ciągu wska¬ 
zanego w bilecie okresu czasu wynosi trzydziestokrotną cenę biletu 
peronowego na wstęp jednorazowy (p. 1). 

3. Miesięczne bilety peronowe są imienne i z fotografją właści¬ 
ciela; stacje, dla których zaprowadza się takie bilety, ustala kolej we¬ 
dług swego uznania i w miarę potrzeby. 

4. Miesięczne bilety peronowe wydaje się na dany miesiąc kalen¬ 
darzowy. 

III. Przewdz psów. 

1. Opłata za przewóz psów, zabieranych do wagonów osobowych, 
lub przewożonych w wagonach bagażowych, albo w osobnych pomiesz¬ 
czeniach wagonów pociągami osobowemi, mieszanemi lub pośpiesznemi, 
wynosi połowę ceny odnośnego biletu klasy III. 

2. Za przechowanie psów, nieodebranych w ciągu dwóch godzin 
po przybyciu ich na stację przeznaczenia, pobiera się .opłatę po 30 gr. 
za sztukę i za każdą rozpoczętą dobę. 

IV. Przewóz bagażu. 

1. Opłaty za przewóz oblicza się według stref po 10 kim. i według 
opłat jednostkowych za 10 kg., przyczem każde zaczęte 10 kim. liczy 
się za pełną strefę, oraz każde zaczęte 10 kg. za 10 kg. 

2. Opłaty od 10 kg. za daną odległość (stawki przewozowe) zaokrą¬ 
gla się zawsze wzwyż do najbliższej linji podzielnej przez 10. 

3. Najniższa należność za przewóz bagażu wynosi 40 gr. 

4. Za ubezpieczenie strat, mogących wyniknąć skutkiem nietermi¬ 
nowej dostawy bagażu, pobiera się od każdego zaczętego złotego zadekla¬ 
rowanej sumy oraz od każdych zaczętych 10 kim. odległości przewozu 
1 U°/o n ^jmniej 1 zł. Przypadającą do pobrania należność zaokrągla się 
do pełnych groszy wzwyż. 

5. Za bagaż, nie zabrany przez odbiorcę w ciągu 24 godzin od 
chwili przybycia odnośnego pociągu, kolej pobiera opłatę za przecho¬ 
wanie po 30 gr. od sztuki za każdą zaczętą dobę. 

6. Za przeważenie bagażu przy wydaniu na żądanie odbiorcy kolej 
pobiera opłatę w wysokości 20 groszy od sztuki. 

II 

I TEKSTY USTAW riSffiŁSfrS: 

także książki z dziedziny prawa, skarbowości, ekonomji etc. 

posiada na składzie i poleca: 

Księgarnia Józefa Zawadzkiego 

W WILNIE, ZAMKOWA 22. 

W — 46 — 


KRÓTKA TARYFA OPŁAT STEMPLOWYCH 

w/g ustawy z dnia 1. VII. 1926 r. obowiązującej na całym 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1-go stycznia 
1927 r. w brzmieniu ogłoszonem w Dzienniku Ustaw Nr 41 
z 18.V. 1932 r. (poz. 413). 


Artykuły 

ustawy 

PRZEDMIOT 

Stawka 

opłaty 

58 

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości — zasad- 

4% 


niczo (od ceny sprzedażnej). 

66 

Umowa kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych . . 

1% 

67 

Umowa kupna-sprzedaży rzeczy ruchomych z wy¬ 
jątkiem lasu na wyrąb (zawsze 1%), którą bądź 
sprzedawca, bądź kupujący zawarł w zakresie 
swego przedsiębiorstwa, podlegającego podat¬ 
kowi przemysłowemu lub ustawowo od tego 

0,2% 


podatku zwolnionego (od ceny sprzedażnej) 

90 

Umowa o wykonanie usług (od sumy wynagro- 

1% 


dzenia). 

90 p. a 

O ile umowę zawarł choć jeden z kontrahentów w zakr. swego przedsięb., podlegającego podatk. 
przemysł, lub ustawowo od tego podatku zwoi- nionego. 

0,2% 

66 

Przelew wierzytelności i innych praw (od war¬ 
tości świadcz, wzaj., gdy go nie wymieniono— 

1% 


od nomin. sumy wierzyt.). 

72 i 90 

Rachunki, stwierdzające należność za sprzedane 
rzeczy lub wykonane usługi oraz pokwitowania, 
stwierdzające odbiór pieniędzy za sprzedane 

1% 


rzeczy lub wykonane usługi (od sumy rach.) . 

72 i 90 

O ile zachodzi warunek, wymieniony w art. 67 i 90 p. a (od sumy rach.). 

Uwaga: rachunki do 20 zł. — wolne od opł. stempl. 

0,2% 

88 

Dzierżawa (od tenuty dzierżawnej świadczeń 

1% 


za cały czas dzierżawy). 

105 

Zawiązanie spółki.. 

2% 

114 

Oblig. 

0,5 % 

-83 i 84 

Pożyczka pod zastaw nieruchomy i ruchomy . . 

0,5% 

122 

Weksle — wysokość opłaty uwidoczniona na blan- 
kiecie wekslowym. 


134 

Umowa przygotowawcza, zobowiązująca do za¬ 
warcia w przyszłości umowy ostatecznej (od 

0,2 % 


sumy umowy ostatecznej). — 47 — 
Artykuły 

ustawy 

PRZED MIOT 

Stawka 

opłaty 

111 

Pełnomocnictwo oraz każdy egzemplarz i odpis . 

5 zł. 


,, wyłącznie do zastępstwa przed sądem 

lub innym urzędem publicznym. 

3 zł. 


Pełnomocnictwo w sprawie, należącej w I-ej 
instancji do Sądu grodzkiego, sądu przemy¬ 
słowego lub kupieckiego, sądu pracy lub urzę¬ 
du rozjemczego do spraw najmu, jeżeli war¬ 
tość sporna przewyższa 100 zł. (do 100 zł. 
wolne od opłaty). 

1 zł. 


Pełnomocnictwo do odbioru sumy pieniężnej po¬ 
nad 500 zł. (do 500 zł. wolne od opłaty) . . 

1 zł. 


Odpisy pełnomocnictw w sprawie należącej 
w pierwszej instancji do Sądu grodzkiego, 
przemysłowego, kupieckiego, sądu pracy lub 
urzędu rozjemczego do spraw najmu .... 

1 zł. 

117 

Poręczenie — zasadniczo. 

5 zł. 

136 

Pokwitowanie z odbioru gotówki i papierów pro¬ 
centowych, weksli ponad 50 zł. 

25 gr. 

145 

Uwaga: pokwitowania do 50 zł.—wolne od opł. stempl. 
Podanie do Urzędów Państwowych. 

5 zł. 


i od każdego załącznika. 

50 gr. 

147 

Odwołanie od wymiaru podatku (daniny publicz- 
nej).. ; . 

2 zł. 


Odwołanie przy sumie spornej ponad 50 zł. do 
100 zł. (do 50 zł. wolne od opłaty). 

50 gr. 


Podania innej treści tyczące się danin publicz. 

3 zł. 


i od każdego załącznika. 

50 gr. 


10% dodatek do wszystkich opłat wyżej wymienionych w razie 
uiszczenia gotówką, przy uiszczeniu znaczkami stemplowemi 
dodatek mieści się w cenie sprzedażnej znaczków. 

Uiszczenie opłaty — znaczkami stemplowemi do 300 zł., ponad 
300 zł. — do Kasy Skarbowej gotówką. 

Termin Uiszczenia opłaty — 3 tygodnie od dnia podpisania pisma, 
od rachunku — przed doręczeniem odbiorcy, od pokwitowa¬ 
nia — przy wystawieniu, od wekslu — przed podpisaniem 
wekslu. 

Skasowanie znaczków — zasadniczo przez przepisanie początkowemi 
lub końcowemi wyrazami tekstu; na rachunkach, pokwito¬ 
waniach, połnomocnictwach dozwolone jest kasowanie przez 
przepisanie datą skasowania, oraz nazwiskiem albo firmą. 

Podwyżka — za nieuiszczenie opłaty w należnej sumie we właściwym 
terminie i w sposób prawidłowy, podatnik ma zapłacić 
5 krotną podwyżkę stemplową, od rachunków zaś, weksli 
i pokwitowań — 25 krotną. 


TARYFA POCZTOWO-TELEGRAF1CZNA. 


OBRÓT WEWNĘTRZNY 
i z W. M. GDAŃSKIEM. 

1. Listy: Miejscowe 

Zamiejsc. 

do wagi 20 g. . . 

15 gr. 

25 gr. 

ponad 20— 250 g. 

30 „ 

50 „ 

„ 250- 500 g. 

40 * 

80 „ 

„ 500—1000 g. 

60 , 

1.20 „ 


2. Kartki pocztowe: 

pojedyncze ... I 10 ^ 15 „ 

z odpowiedzią | 20 „ 30 „ 

Wymiary: największy 15X10,5 cm. 

najmniejszy 10><7 cm. 

3. Kartki widokowe 

oraz kartki świąteczne (Boże 
Narodzenie i Nowy Rok): 

zawierające na stronie po¬ 
przedniej pozdrowienia, życzenia 
lub inne formułki grzeczności 
wyrażone najwyżej w pięciu sło¬ 
wach lub przy pomocy pięciu 
ogólnie przyjętych liter począt¬ 
kowych — 5 gr. 

4. Biiety wizytowe: 

zawierające życzenia, kondo- 

lencje lub inne formułki grze¬ 
czności, wyrażone najwyżej w 
pięciu słowach lub przy pomocy 
pięciu ogólnie przyjętych liter 
początkowych podlegają opłacie 
dla druków do wagi 25 gramów, 
o ile są przesłane w otwartej 
kopercie (z napisem na stronie 
poprzedniej ,,Druk“) — 5 gr. 

5. Druki: 

a) pojedyncze: 

do wagi 20 g. 5 gr. 

ponad 20 g. do 50 g. — 10 gr. 

„ 50 g. „ 100 g. — 15 gr. 

„ 100 g. „ 250 g. — 25 gr. 

» 250 g. „ 500 g. - 50 gr. 

* „ 500 g. „ 1.000 g. — 60 gr. 

1.000 g. w 2.000 g. — 70 gr. 
*) Tylko pojedyńczo wysyłane tomy. 

b) wysyłane jednocześnie w ilości: 

ponad 500 do 1.000 szt. . . .70% 

„ 1.000 „ 5.000 „ . . -65% 

„ 5.000 „ 10.000 „ . . . 60% 

„ 10.000 śzt.50% 

opłaty jak za druki odpowiedniej wagi. 


c) bezadresowe w ilości: 

1.000 do 5.000 szt. zł. 8, 
ponad 5.000 „ 10.000 „ „ 7,50 

„ 10.000 „ 50.000 „ „ 7,— 

„ 50.000 „ 100.000 „ „ 6,50 

„ 100.000 szt.. 6,—, 

d) ulotki w ilości: 

1.000 do 5.000 szt. zł. 7,— 
ponad 5.000 r 10.000 „ „ 6,50 

„ 10 000 „ 50.000 „ „ 6,— ; 

„ 50.000 100.000 „ „ 5,50 

„ 100.000 szt.. 5,—- 


rP t* 
O CL, 


to 

rP N>- 

O o* 


6. Próbki towarów: 

do wagi 100 g. — 15 gr. 

„ » 250 g. — 25 gr. 

ponad 250 g. do 500 g. — 50 gr. 

Wymiary: 45X20X10 cm. rulony 45 
cm. długości i 15 cm. średnicy. 
Najwyższa waga 500 gr. 


7. Pzesytkl mieszane 

(druki, próbki towar. pap. han dl. 
pojedyncze). 

do wagi 100 gr. — 15 gr. 

ponad 100 do 250 gr — 25 gr. 

„ 250 do 500 gr. — 50 gr. 

r 500 do 1000 gr. — 60 gr. 

8. Listy wartościowe: 

Opłata jak za list polecony odpo¬ 
wiedniej wagi. 

Należność asekuracyjna za każde 
100 zł. podanej wartości lub części: 

przy listach zamkniętych 10 gr. 
„ „ otwartych 30 „ 

Wartość dopuszczalna listów pry¬ 
watnych zł. 10.000. 

Wartość dopuszczalna listów urzę¬ 
dowych zł. 100.000. 

Obr6t z W. M. Gdańskiem. 

Oplata jak wyżej. 

Należność asekuracyjna za każde 
300 zł. podanej wart. lub ich części 
50 gr., najmniej jednak 100 gr. 

Wartość dopuszczalna jak wyżej. 


9. Paczki (zwykłe): 


WAGA 

w kilogr. 


S T R 

E F Y 


I 

i n 

i ni 

1 IV 

do 100 
km. 

100—300 

km. 

300—60 

km. 

ponad 
600 km. 

złote i 

grosze 

do 1 fcg. 

-.50 

-.50 

-.60 

-.60 

1— 3 

-.70 

-.80 

1.20 

1.40 

3— 5 

—.90 

1.30 

1.80 

2.30 

5—10 

1.30 

2.30 

3.— 

3.50 

10—15 

1.70 

3.- 

4.50 

5.— 

15-20 

2.— 

3.80 

5.80 

7.— — 49 — 


4 
Paczki zawierające urzędowe wydawnictwa 
polskie i zagraniczne oraz książki: 
S T R 

E F Y 


WAGA 

i i 

u i 

ni i 

IV 

w kilogr. 

do 100 
km. 

o 

o 

co • 

1 a 

300-600 

km. 

ponad 
600 km. 


złote i 

gros 

z e 

do 1 kg. 

-.25 

—.25 

—.30 

-.30 

1- 3 

-.35 

-.40 

—.60 

—.70 

3— 5 

—.45 

—.65 

-.90 

1.15 

5-10 

-.65 

1.15 

1.50 

1.75 

10-15 

-.85 

1.50 

2.25 

2.50 

15—20 

1.- 

1.90 

2.90 

3.50 

Paczki żywnościowe oraz paczki 
z oprzędami jedwabnemi: 

do 5 kg. 
ponad: 

-.50 

— .50 

1.— 

1.20 

5 do 6 kg. 

—.50 

-.50 

1.20 

1.50 

6 „ 7 „ 

—•50 

-.70 

1.30 

1.70 

7 „ 8 „ 

—.50 

-.80 

1.50 

2.— 

8 „ 9 „ 

-.60 

-.90 

1.60 

2.30 

9 „10 „ 

—.60 

1.20 

2_ 

2.90 

10 „ 15 „ 

—.80 

1.60 

3.— 

4.50 

15 „20 „ 

1.00 

2.20 

4.— 

5.50 


Paczki wartościowe: 

a) opłata od wagi jak wyżej, 

b) należność asekuracyjna za każde 
100 zł. podanej wartości lub ich część — 

10 gr * . - . 

c) nalezytosc manipulacyjna przy 

paczkach do 200 zł. podanej wartości— 
20 gr., ponad 200 zł. — 40 gr. 

Za paczki do polsk. urz. poczt. Gdańsk 1 
prywatne i urzędowe 
Opłata jak za paczki w obrocie 
wewnętrznym. 

10. Przekazy: 

a) pocztowe: zwykle, pobraniowe i zleceniowe 

do 20 zł. — 20 gr 

ponad 20 do 50 zł. — 40 gr 

„ 50 „ 100 zł. — 60 gr 

„ 100 „ 500 zł. — 1.00 gr 

, 500 „ 1000 zł. — 1.00 gr 

1000 „ 2000 zł. — 2.00 gr 


adresowane poste-restante, lub. do 
miejscowości należącej do zamiejsco- 
wego okręgu pocztowego. 

n. Telegramy: 

a) miejscowe zwykłe, opłata 
od wyrazu 5 gr., opłata zasadni¬ 
cza — 25 gr. 

b) zamiejscowe zwykłe, opłata 
od wyrazu 15 gr. najmniej jednak 
za 3 wyrazy. Opłata zasadnicza 
jak wyżej. 

c) pilne, opłata od wyrazu —30 
gr., najmniej jednak za 3 wyrazy. 

Dodatkowa opłata od każdego 
telegramu zamiejscowego 25 gr. 

12. Należytości dodatkowe: 

a) polecenie przesyłek poczto¬ 
wych — 30 gr. 

b) pobranie (zaliczenie) — 50 gr. 

c) zwrotne powiad. (odbioru) — 
25 gr. 

d) ekspres — 50 gr. 

e) poste-restante — 10 gr. 

13. Czasopisma: 

Obrót wewnętrzny i z Woln. M. Gdańskiem. 

1. Opłata za przesłanie i do¬ 
ręczenie : 

Za każdy egzemplarz prenume- 


ponad 


do wagi 

25 gr. 

—1,0 

gr. 

25 < 

do 

50 

g- 

—1,1 

gr- 

50 

n 

75 

g- 

-2,2 

gr. 

75 

n 

100 

g- 

-2,5 

gr. 

100 

T) 

150 

g- 

—3,0 

gr. 

150 

n 

250 

g- 

-3,5 

g r - 

250 

w 

500 

g- 

-6,7 

gr. 

500 

V 

1000 

g* 

—9.0 

gr. 

1000 

łł 

2000 

g- 

—12 

gr- 

R. P. za 

każdy 

egzempl. 

bez 

względu 

na wagę 

1. 

,1 gr. OBRÓT ZAGRANICZNY. 


Do Polskiego U. P. Gdańsk 1 
opłata jak wyżej. 

b) przekazy telegraficzne: 

a) opłata jak pod a 

b) opłata manipulacyjna za spo¬ 
rządzenie telegr. przekazowego—20 gr. 

c) telegraficzna za telegram prze¬ 
kazowy i za korespond. osobistą. 

d) opłata za pośpieszne doręcze¬ 
nie, jeżeli nie chodzi o przekazy 


1. Listy: 

do wagi 20 g. — 55 gr. 

za każde dalsze 20 g. — 30 gr. 

do Austrji, Czechosłowacji, Ru- 
munji i Węgier 

do wagi 20 g. — 45 gr. 

za każde dalsze 20 g. — 30 gr. 

Wymiary jak w obrocie wewnętrznym. 


— 50 — 

2. Kartki pocztowe: 

pojedyńcze 30 gr. 
z opłaconą odpowiedzią 60 gr. 
do Austrji, Czechosłowacji, Ru- 
munji i Węgier — 25 gr. 
z odpowiedzią . — 30 gr. 
Wymiary: największy 15X10,5 cm. 

najmniejszy 10X7 cm. 

3. Druki: 

za każde 50 g. — 10 gr. 
Najwyższa waga 2 kg. Waga 
pojedyńczo wysyłanych tomów 
może wynosić 3 kg. 

Wymiary najw.: jak dla listów. 

Przesyłki mieszane. 

Za każde 50 gr. — 10 groszy 
najmn. jednak 20 groszy. 

Jeżeli przesyłka składa się z dru¬ 
ków i próbek towarów, w innych wy¬ 
padkach najmniej — 60 gr. 

Najwyższa waga 2 klg. (reszta 
jak w obrocie wewn.). 

4. Próbki towarów: 

za każde 50 g. — 10 gr. 
najmniej jednak — 20 gr. 
Najwyższa waga 500 g. 
Wymiary: 45X20X10 cm. 
Rulony: 45Xló cm. 

5. Papiery handlowe: 

za każde 50 g. — 10 gr. 
najmniej jednak — 60 gr. 
Najwyższa waga 2 kg. 

Wymiary: jak dla listów. 

6. Listy wartościowe: 

Opłata jak za list polecony 
odpowiedniej wagi i należytość 


asekuracyjna za każde 300 złotych 
lub część tychże — 50 gr. Wartość 
nie może przekraczać 5.000 fr. zł. 

W obrocie z W. M. Gdańskiem 

10.000 zł. 

7. Paczki : 

Opłaty różne (zależnie od 
kraju przeznaczenia i od drogi 
przewozu), oznaczone szczegółowo 
w zagranicznej taryfie pocztowej. 

8. Przekazy: 

Z krajami, z któremi obrót 
podjęto z wyjątkiem Kanady, Sta¬ 
nów Zjedn. Amer. i Wielk. Bryt.: 

do 100 zł. — 80 gr. 
Za każde dalsze 100 zł. lub ich część 50 gr. 
Do Kanady, St. Zj. Am. i W. Bryt.: 

do 100 zł. — 1.00 gr. 
Za każde dalsze lOOzł. lub ich część 1 zł. 

9. Telegramy: 

Opłaty różne (zależnie od kraju 
przeznaczenia i od drogi), ozna¬ 
czone szczegółowo w zagranicznej 
taryfie telegraficznej. 

10. Naleźytości dodatkowe: 

a) polec, przes. poczt_45 gr. 

b) za doręczenie pośpieszne 
przesyłek listowych i paczek—1 zł. 
Uwaga: Naleźytości za paczki 
i telegramy w ruchu zagranicz¬ 
nym oraz naleźytości od podanej 
wartości przy paczkach i listach 
z podaną wartością ustalone w fran¬ 
kach i centymach, przelicza się na 
złote w/g ustalonego kursu fran. zł. 


TARYFA TELEFONICZNA. 

(Wyciąg z taryfy telefonicznej) 

Opłata jednorazowa za poszczególne rozmowy. 
Opłata wynosi za jednostkę 
6 min. rozmowy miejscowej pro¬ 
wadzonej z rozmównicy 15 gr. 

Za rozmowy międzymiastowe: 


Odległość 

W godz. 
silnego 
ruchu 

W godz. 
słabego 
ruchu 
odl9 do 8 

do 10 km. 

—.20 

— 15 

ponad 10 do 15 

—.30 

-.20 

- 15 . 20 „ 

—.40 

—.25 

. 20 „ 25 , 

-.50 

-.30 


ponad 25 do 50 kim. 

1.— 

—.60 

. 50 . 100 „ 

2.— 

1.20 

. 100 „ 200 . 

3.— 

1.80 

„ 200 „ 300 „ 

3.50 

2.10 

„ 300 „ 400 . 

4.— 

2.40 

. 400 „ 500 „ 

4.50 

2.70 

. 500 „ 600 „ 

5.— 

3.— 

. 600 „ 700 „ 

5.50 

3.30 

. 700 „ 800 „ 

6 — 

3.60 

„ 800 „ 900 „ 

6.50 

3.90 

Za rozmowy pi 

ne pobiera się 


— 51 — 


i 

Za połączenie poza godzinami 
urzędowemi: 

przez jedną noc lub jedno po¬ 
łudnie — 30 gr. 


poza godzinami Miesięcznie za jednorazowe 


dzienne 4.50 zł. 


I • 

ią noc lub jedno po- Miesięcznie za dwufazowe 

30 gr. dzienne 9 złotych. 


OPŁATY PASZPORTOWE 

(CO KOSZTUJE PASZPORT I JAK GO OTRZYMAĆ?) 
W Starostwie Grodzkiem — ul. Żeligowskiego Nr. 4. 


Paszporty zagraniczne: 


I. 1. Paszporty zagraniczne wydają się w okienku Nr. 5 w godz. 
między 10 a 1-szą. 

2. Podania należy pisać na specjalnie w tym celu przygotowa¬ 
nych blankietach (do nabycia w korytarzu, biuro podań). 

3. Zezwolenie na wyjazd władz wojskowych muszą mieć mężczyźni: 
a) którzy nie służyli w wojsku, posiadający kat. „A tt , b) zali¬ 
czeni do ponadkontyng., c) szereg, urlopow., d) oficerowie rez. 
Wszelkie dokumenty wojskowe winno się dołączać do podania. 

4. Wyciąg z ksiąg meldunkowych m. Wilna. 

5. Dołącza się również 2 fotograf je bez okrycia głowy. 

II. Paszport kosztuje 400 zł., wielokrotny 1600 zł. 

II. Paszporty ulgowe są wydawane na wyjazd zagranicę: 

1. W sprawach handlowych za opłatą 100 zł. 

2. W celu studjów — za opłatą 80 zł. (przedstawić dowody studjów). 

3. Osobom niezamożnym w celu kuracji za opłatą 80 zł. 

4. „ w ważnych sprawach osobistych 80 zł. 

Pozatem ulgowe paszporty wydawane są uczestnikom zjazdów 
naukowych, zawodów sportowych i t. d. oraz osobom, delego¬ 
wanym przez instytucje państwowe i samorządowe tylko na 
podstawie zezwoleń Min. Skarbu. 

[V. Paszporty bezpłatne wydawane są na podstawie zaświadczeń 
Urzędu Emigracyjnego w Warszawie lub Urzędu Pośrednictwa 
Pracy w Wilnie. 

V. Starostwo Grodzkie udziela zezwoleń na pobyt w Polsce 
obywatelom państw obcych (okienko Nr. 2). KSIĘGARNIA KAZIMIERZA 


WILNO, UL. WILEŃSKA 38. TEL. 9-41. P. K. 0. 81.951. 


Poleca: PODRĘCZNIKI SZKOLNE, UNIWERSYTECKIE 
NA UPOMINKI KSIĄŻKI OZDOBNE DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. MATERJAŁY PIŚMIENNE. 


WAŻNIEJSZE MIARY ] WAGI. 

A) Układ metryczny miar. 


Miary długości albo linjowe. 

Kilometr (km.)=1000 metrom. 

Hektometr (hm)=100 „ 

Dekametr (dam )=10 , 

Metr (m) jednostka zasadnicza. 
Decymetr (dm) 0,1 metra. 
Centymetr (cm) 0,01 
Milimetr (mm) 0,001 „ 

Miary powierzchni. 

Hektar (ha) = 100 arom albo 10000 
metrom kwadr. 

Ar (a)=100 metrom kwadratowym. 
Centy ar (ca) = 0,01 ara albo 1 metr. 
kwadr. 


Miary drzewa. 

Dekaster (das) = 10 sterom. 

Ster (s) = 1 metrowi sześciennemu. 
Decyster (ds)=0,l stera. 

Miary wagi. 

Tonna (t) = 1000 kilogramom lub 10 
centnarom. 

Centnar lub kwintal metrycany (q)= 
100 kilogramom. 

Kilogram (kg> jednostka zasadnicza. 
Hektogram (hg) = 100 gramom. 
Dekagram (dek) =10 
Gram (g) = 0,001 kilograma. 
Decygram (dg) — 6,1 grama. 
Centygram (cg) = 0,01 grama. 
Milligram (mg) = 0,001 giama. 


B) Inne miary, dotychczas używane. 


Miary długości. 

1 mila == 7 wiorst. 

1 wiorsta = 500 sążni. 

1 sążeń = 3 arszyny. 

1 arszyn = 16 wierszków lub 28 cali. 

Miary powierzchni. 

1 włoka=20 dziesięcin lub 30 morgów. 
1 morga = 300 prętów kw. 

Miary drzewa. 

I sążeń kubiczny=27 arszynów kub. 


Miary wagi. 

1 pud = 40 funtów. 

1 funt = 32 łuty. 

1 łut = 3 zołotniki. 

Miary objętości. 

1 korzec = 4 ćwierci. 

1 ćwierć = 8 garnców. 

1 garniec = 4 kwarty. 

1 kwarta =. 4 kwaterki czyli szklanki 


C. Porównanie miar metrycznych z innemi miarami. 

1 wiorsta = 1,065 km.; 1 km. = 0,94 w. 

1 sążeń = 2,13 m.; 1 m. = 047 s. 

1 cal = 2,4 cm.; 1 cm. = 0,41 c. 

1 sąż. kwadr. = 4,55 metr. kwadr. 

1 dzies. = 1,09 ha; 1 ha = 0,916 dzies. 

1 s. kub. = 9,64 m. kub.; 1 m. kub. 0,104 s. kub. 

1 pud = 16,381 kg.; 1 kg. = 0,066 puda. 

1 funt = 0,409 kg.; 1 kg. = 2,44 funt. 

1 łut = 12,7 gr.; 1 gr. = 0,08 gr. 

1 kwarta = 0,75 litr.; 1 litr = 1,33 kw. 


— 53 - 

Ii 


w 


m 


HJERARCHJA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 

Jego Świątobliwość 

OJCIEC ŚWIĘTY PIUS XI PAPIEŻ 

(przedtem kard. Achilles Ratti, były Nuncjusz Ap. w Polsce), 
ur. 1857 r., obrany Papieżem 6 lutego i koronowany 11 lutego 1922 r. 

Nuncjusz Apostolski w Polsce 
Mgr. FRANCISZEK MARMAGOl 

Arcybiskup. 

HIERARCHJA KOŚCIELNA W POLSCE. 

A. Obrządek Łaciński . 

Prowincja Gnieznieńsko-Poznańska. 

Arcybiskup Metropolita Dr. August Hlond 
Prymas Polski, Kard. i legatus 
natus Św. Stolicy Apost. 

Biskup Sufragan Gnieźnieński Antoni 
Laubitz, Bp. tytuł. Jasseński. 

Biskup Sufragan Poznański Walenty 
Dymek, Bp. tyt. Madyteński 


Biskup Chełmiński Dr. Stanisław Oko¬ 
niewski. 

Biskup Sufragan Konstanty Dominik, 
Bp. tyt. Atrybitaneński. 

Biskup Włocławski Karol Radoński. 
Biskup Sufragan Dr. Wojciech Owczarek 
Bp. tytuł. Askalonitański. 


Prowincja Warszawska. 


Arcybiskup Metropolita Warszawski J.Em. 
Aleksander Kakowski, S. K. R. 
Kardynał-Presbyter. 

Biskup Sufragan Dr. Stanisław Gall, 
Arcyb. tytularny Karpotoski. 
Biskup Sufragan dr. Antoni Szlagowski. 

Bp. tyt. Irenopolitański. 

Biskup Wojsk Polsk. Józef GawlinaM.S.T. 
Biskup Płocki Antoni - Juljan Nowo¬ 
wiejski S. T. M., asystujący przy 
tronie papieskim. 

Biskup Sufrag. Leon Wetmański. S.T.M. 

Bp. tyt. Karnadoński. 

Biskup Sandomierski Włodzimierz Jasiń¬ 
ski. S. T. K. 

Biskup Sufragan Paweł Kubicki S.T.K. 
Bp. tytuł. Chanateński. 


Biskup Lubelski Marjan Leon Fulman, 
S. T. M. 

Biskup Sufragan Adolf-Józef Jełowicki 
Bp. tytuł. Lorymeński Prałat- 
Dom. Jego Świątobl. 

Biskup Podlaski Dr. Henryk Przeź- 
dziecki. 

Biskup Sufragan Dr. Czesław Soko¬ 
łowski, Bp. tytularny Pentako- 
meński. 

Biskup Łódzki yacat. 

Biskup Sufragan Dr. Kazimierz Tomczak, 
Bp. tyt. Sykceński. 

Rezyduje w Warszawie Edward Ropp, 
Arcyb. Metrop. Mohyl. 


Prowincja Wileńska. 


Arcybiskup Metropolita Wileński Romuald 
Jałbrzykowski, S. T. M. 

Biskup-Sufragan Kazimierz-Mikołaj Mi- 
chalkiewicz, Biskup tytularny 
Tyatyrski, Protonotarjusz Apo¬ 
stolski. 


Biskup Łomżyński Dr. Stanisław Kostka 
Łukomski. 

Biskup Sufragan Bernard Dembek, Bp. 
tyt. Troadeński. 

Biskup Piński Kazimierz Bukraba. 
Biskup Sufragan Dr. Karol Niemira, 
Bp. tyt. Tawiański. 


ml 


— 54 — 
Arcybiskup Metropolita Lwowski Dr. Bo¬ 
lesław, Twardowski Prałat Dom. 
Jego Świątobliwości. 

Biskup Sufragan Dr. Eugenjusz Baziak, 
Bp. tyt. Foceński. 

Biskup Przemyski Franciszek Barda, 


Prowincja Krakowska. 


Książę Arcybiskup Metropolita Dr. Adam 
Stefan Sapieha, Asystent Tronu 
Papieskiego. 

Biskup Sufragan Stanisław Rospond, 
Bp. tyt. Dordoneński. 

Biskup Tarnów. Dr. Francisek Lisowski. 
Biskup Sufragan Edward Komar, Bp. 
tyt. Alindeński. 


Biskup Kielecki 

S. T. M 

Biskup Częstochowski Dr. Teodor Kubina. 
Biskup Śląski Dr. Stanisław Adamski. 
Biskup Sufragan Teofil Bromboszcz, 
Bp. tyt. Kandybeński. 

Biskup Dr. Michał Godlewski mieszka 
w Krakowie. 


Wolne miasto Gdańsk. 

Biskup Gdański Edward 0’Rourke. 

B Obrządek Ormiański . 

Arcybiskup Metropolita Lwowski obrz. Ormiańskiego Dr. Józef-Teofil Teodorowicz. 
G. Obrządek Grecko-Katol. 

Biskup Sufragan Dr. Grzegorz Łakota 


Arcybiskup Metropolita Lwowski Andrzej 
Aleksander Szeptycki. 

Biskup Sufragan Jan Buczko, Bp. tytuł. 
Kadoeński. 

Biskup Przemyski Józefat Kocyłowski. 


Bp. tyt. Dawieński. 

Biskup Stanisławowski Grz. Chomy szyn. 
„ Sufragan Jan Latyszewski, Bp. 
tyt. Adadeński. 


Centralne Władze i Urzędy Państwowe 
w Warszawie. 


Prezydent Rzeczypospolitej : prof. dr. 

Ignacy Mościcki, Zamek. 
Kancelarja cywilna . Zamek. Godziny 
przyjęć 13—14 po poł. 

Prezydjurn Rady Ministrów , Pałac 
Namiestnikowski Krakowskie 
Przedmieście 46/48. 


Zagranicznych , 
Wewnętrznych , 


Ministerstwo Spraw 
Wierzbowa 1. 

Minister stiuo Spraw 
Nowy Świat 69. 

Ministerstwo Skarbu , Rymarska 3/5. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych, No¬ 
wowiejska 1/3/5. 

Ministerstwo Spraioiedliioości , Długa 7 

Ministerstwo Wyznań Relig. i Ośw. 
Publ.j Aleja Szucha 25. 

Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol¬ 
nych , Pałac Prymasowski, Se¬ 
natorska 15. 


Ministerstwo Komunikacji i Robót 
Publicznych , Chałubińskiego 4. 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu, 
Elektoralna 2. 

Ministerstwo Opieki Społecznej , Dłu¬ 
ga 38/40. 

Ministerstwo Poczt i Telegrafów , PI. 
Napoleona 8. 

Generalna Dyrekcja Monopolu Tyto¬ 
niowego, Nowy Świat 4. 

Generalna Dyrekcja Monopolu Spi¬ 
rytusowego , Leszno 1. 

Generalna Dyrekcja Loteryj PańsUco- 
wych, Nalewki 2. 

Najwyższa Izba Kontroli Państwa , 
Zórawia 44. 

Prokuratura Generalna R. P., Ko¬ 
pernika 36/40. 

Najwyższy Trybunał Administracyjny , 
Miodowa 22. 

Sąd Najwyższy , Plac Krasińskich 5. 

Główny Urząd Statystyczny , Al. Jero¬ 
zolimska 32. 

Główny Zarząd Drukarń Państwo¬ 
wych, Miodowa 22. 

Główny Urząd Ziemski, Ujazdowska 7* 

Główny Urząd Miar, Elektoralna 2. 

Główny Urząd Probierczy, Złota 22. 

Główny Urząd Pocztowy, PI. Napo¬ 
leona 8. 

Urząd Pożyczek Państwowych , Sena¬ 
torska 29. 

Urząd Długów Państw., Rymarska 1. 

Urząd Patentowy, Elektoralna 2. 

Główna Komenda Policji Państwowej, 
N. Świat 67. 

Komenda Straży Granicznej, Leszno 5. 


Korpus Ochrony Pogran., Chałubiń¬ 
skiego 36. 

Monitor Polski, Miodowa 22. 

Polska Agencja Telegraficzna, Kró¬ 
lewska 5. 

Dziennik Ustaw, Długa 50. 

Powszechny Zakład Lbezpieczeń Wza¬ 
jemnych, Kopernika 36/40. 

Bank Gospodarstwa Krajowego, N. 
Świat. 11/13. 

Bank Polski, Bielańska 10/12. 

Państw. Bank Rolny , Nowogródzka 50. 

Pocztowa Kasa Oszczędności, Jasna 9. 

Mennica Państwowa, Markowska 18. 

Województwo, Al. Ujazdowska 5. 

Komisarjat Rządu , Senatorska 16. 


Zagraniczne Poselstwa i Konsulaty 
w Warszawie. 


Apostołka Nuncjatura, Al. Szucha 12. 

Argentyna — Poselstwo i Konsulat, 
Żabia 4. 

Austrja—-Poselstwo, Koszykowa ll-b. 
Konsulat , przy Poselstwie. 

Belg ja — Poselstwo i Konsulat, Ś-to 
Krzyska 25/6. 

Br azyl ja — Poselstwo, Aleja Róż 4. 
Konsulat, Zgoda 4. 

Bułgar ja — Poselstwo i Konsulat, 
Ujazdowska 39. 

CfoiK — Poselstwo i Konsulat, Moko¬ 
towska 14/15. 

Gzecho-Słowacja— Poselstwo i Konsu¬ 
lat, Koszykowa 18. 

Danja — Poselstwo i Konsulat, Plac 
Małachowskiego 4 

Estonja—Poselstwo i Konsulat, Aleja 
Ujazdowska 19/4. 

Finlandja—Poselstwo i Konsulat , Plac 
Napoleona 3. 

Francja — Ambasada i Konsulat, Aleja 
Róż 2. 

Grecja — Poselstwo i Konsulat, Mar¬ 
szałkowska 48/5. 

Hiszpanja — Poselstwo, Hotel Euro¬ 
pejski. 

Holandja—Poselstwo i Konsulat, Czac¬ 
kiego 9, m. 8. 

Italja — Ambasada i Konsulat , Plac 
Dąbrowskiego 6. 

Japonja — Poselstwo, Foksal 10. Abw- 
przy Poselstwie. 

Jugosławja p. S. H. S. 


Łotwa — Poselstwo i Konsulat, Szkol¬ 
na 6. 

Meksyk—Konsulat, Szpitalna 5 m. 15. 

Niemcy — Ambasada i Konsulat, 
Piękna 17. 

Norweg ja — Poselstwo i Konsulat, 
Foksal 3. 

Persja — Poselstwo i Konsulat, Kre¬ 
dytowa 8. 

Peru—Konsulat, Oboźna 11. 

Portugalja — Poselstwo i Konsulat, 
Foksal 14. 

Rosja — p. Zw. Soc. R. R. 

Rumunja — Poselstwo, Wiejska 10. 
Konsulat, przy Poselstwie. 

S. H. S. (Jugosławja) — Poselstwo 
i Konsulat, Ujazdowska 33. 

Stany Zjednoczone Ameryki Półn. — 
Poselstwo, Foksal 3. Konsulat, 
Jasna 11. 

Szwecja — Poselstwo i Konsulat, Kró¬ 
lewska 3. 

Szwajcar ja — Poselstwo, Smolna 25. 
Konsulat, przy Poselstwie. 

Turcja — Poselstwo i Konsulat, Szo¬ 
pena 2-a. 

Urugwaj — Konsulat, Hortensji 6. 

Węgry — Poselstwo i Konsulat, Moko¬ 
towska 48. 

Wielką Brytanja — Ambasada, Nowy 
Świat 18. Konsulat, Al. Róż 10. 

Włochy — p. Italja. 

Związek SocjaL Republik Rad—Posel¬ 
stwo i Konsulat, Poznańska 15. - 56 — 


ADRESY M. WILNA. 


I. Władze i Urzędy 


A. Instytucje rządowe i pół-urzędowe. 

URZĄD WOJEWÓDZKI. 


Ulica Magdaleny 2 (Plac Katedralny), godziny urzędowe w ciągu całego rokn 
od 8 do 15, w soboty od 8 do 13%. Dyżurny urzędnik w godzinach pozaurzę- 
dowych — telef. Nr. 1 (pok. Nr. 48). 

Godziny przyjęć interesantów od 12 do 14, w soboty do 13. 


Wojewoda — Władysław Jaszczołt, 
tel. 57, mieszk. Pałac Rzpltej, 
tel. 111. 


Wice - Wojewoda i Naczelnik Wy¬ 
działu Ogólnego — Marjan Wła 
dysław Jankowski, tel. 5-12, 
mieszk. tel. 30. 


I. Wydział Ogólny. 


Naczelnik Wydziału Marjan Wład. 
Jankowski, pok. 61, tel. 5-12, 
mieszk. tel. 30. 

Oddziały: 1) Organizacyjny, Kierownik 
Dr. Ludwik Bar, pokój 
58, telef. 16-33. 

2) Budżetowo-Gospodarczy, 
Naczelnik Wydziału Wło¬ 
dzimierz Hryhorowicz, 
p. 44, tel. 9. 

Kancel. Wydz. pok. 57, godz. 


Naczelnik Rachuby, Ry¬ 
szard Wolański, pok. 46, 
tel. 9. 

Ref. Adm.-Gosp. Hilary 
Żywaczewski p. 50, tel. 1. 

3) Wojewódzki Inspektor 
Starostw Wacław Lemi- 
szewski, p. 34, tel. 16-33. 

j, 11%—14, w soboty do 13. 


Biuro Informacyjno-Podawcze, pok. 48, tel. 1, godziny przyjęć 11% — 14, 
w soboty do 13. 

Administracja „Wileńskiego Dziennika Wojewódzkiego 4 *, pok. 50, tel. 1. 


II. Wydział Bezpieczeństwa Publicznego. 


Naczelnik Wydziału p. o. Stefan 
Wincenty Nowaczek p. 38, t. 11. 

Zast. Nacz. Wydz. Marjan Kamiński 
p. 37, telef. 11, mieszk. t. 17-99. 

Oddziały: 1) Bezpieczeństwa, Kierow¬ 
nik Wilhelm Popławski, 
p. 40, tel. 6-35 

Kancelarja Wydziału, pok. 56, 


2) Społeczno-Narodowościo- 
wy, Kierownik Bohdan 
Aleksandrowicz, pok. 60. 
tel. 6-35. 

3) Porządku Publiczn., Kie¬ 
rownik Witold Reiss, po¬ 
kój 36, tel. 6-35, mieszk. 
tel. 8—75. 

przyj. 11%—14, soboty do 13. 


57 — 

III. Wydział Samorządu. 


Naczelnik Wydziału Józef Rakowski, 
pokój 70, tel. 6-34. 

Oddziały: 1) Ogólny, p. o. Kierownika 
Ryszard Huszcza, p. 66. 

2) Samorządu Miejskiego — 

Kierownik Benedykt Dze- 
najewicz, pok. 69. 

Kancelarja Wydziału, pok. 68, godz. przyj. 11 y 2 —14, w soboty do 13. 


3) Samorządu Ziemskiego, 
p. o. Kierownika Szymon 
Kozak, p. 66. 

3) Inspektor Związków Ko¬ 
munalnych, Aleksander 
Żyłko, p. 67, tel. 6-34. 


IV. Wydział Administracyjny. 


Naczelnik Wydziału Michał Pawli¬ 
kowski, p. 63, tel. 5-26. 

Oddziały: 1) Administracyjny. Sprawy 
ogólno-adm., karno-adm. 

łowieckie, Naczelnik 
Michał Pawlikowski, p.63, 
t. 5-26. 

2) Administr. - Prawny, Kie- 
ro wnik Antoni D worzecki- 
Bohdanowicz, p. 65. 

Sprawy Obywatelstwa, Z. 
Maciejewski, p. 64. 

Kancel. Wydz., p. 68, godz. przyj. 


3) Aprowizacyjny, Kierownik 
M. Szczepowski, pok. 64. 
tel. 5-26. 

4) Wyznaniowy, Kierownik 
Wiktor Piotrowicz, p. 62, 
tel. 17-55, 

5) Kultury i Sztuki, konser¬ 
wator na woje w. Wileń¬ 
skie i Nowogródzkie, Dr. 
Stanisław Lorentz, p. 95. 
tel. 7, mieszk. tel. 18-17. 

—14, w soboty do 13. 


V. Wydział Wojskowy. 


Naczelnik Wydziału Stefan Wiśniew- 
ski, p. 40a, tel. 16-86. 

Referat poborowy i ogólny, Wacław 
Stankiewicz, p. 42. 

Kanc. Wydz , pok. 41., godz. 


Refarat Mob.—J. Malesiński p. 42. 
Referat OPL. biernej Radca W. Ko¬ 
walski, p. 94, refer. W. Nowina- 
Pzybylski, pok. 41. 
przyj. 11%—14, w soboty do 13. 


VI. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych. 

(W. Pohulanka 24). 5) Wodno-Meljoracyjny (W. Pohu¬ 
lanka 35), kier. inż. August 
Kropiwnicki, p. 2, tel. 18-33. 

6) Inspektorat Ochrony Lasów, 
kier. inż. Stefan Pietrzykowski, 
pok. 11. 

7) Inspektorat Weterynaryjny, insp. 
lek. wet. Mieczysław Rymkie¬ 
wicz, p. 12, tel. 12-39. 

przyj. 11 % —14, w soboty do 13. 


Instruktor korporacyj przemysłowych 
Dr. Stanisław Paczyński, pok. 74, 
tel. 4-50. 

VIII. Wydział Komunikacyjno-Budowlany. 


Naczelnik Wydziału - inż. Aleksander 
Zubelewicz, p. 89, godz. przyjęć 
12-14, tel. 10-77. 

Oddziały: 

1) Wodny. Kier. inż. Witold Rut¬ 

kowski, pok. 72, godz. przyj. 

12 — 14, tel. 10-06. 

Państwowy Zarząd Wodny— 

ul. Obozowa Nr. 86, tel. 10-92 

(Łosiówka). 

2) Budowlany.Kier. inż. Wilhelm 

Markiewicz, p. 79, t. 2-10. 

a) Referat inspekcji budow¬ 
lanej insp. inż. Fr. Wojcie¬ 
chowski, pok. 78, t. 2-10. 

b) Referat architektom, inż. 
Jerzy Paprocki, pok. 78, 
tel. 2-10. 

c) Referat Zarządu Nieru¬ 
chomości Państwowych, 

Kancelarja Wydziału, pok. 77, godz. 


B.Zagrodzki, p. 91, t. 3-08, 

d) Refer. Grobownictwa Wo¬ 
jennego — B. Łęczycki, 
p. 76, tel. 3-08. 

e) Referat Pomiarowy, A. 
Mikołajun, p. 77, tel. 4-16. 

3) Drogowy. Kier. inż. Tadeusz 
Sokołowski, p. 83, tel. 4-26. 

a) ReferatSamochodowy,inż. 
Włodzimierz Krukowski, 
p. 86, tel. 1-02. 

b) Kontroler ruchu samo¬ 
chodowego J. Iwańko- 
wicz, p. 86, tel. 1-02, 

c) Referat Turystyki, inż. 
Włodzimierz Krukowski, 
p. 86, tel. 1-02. 

Kierownictwo Budowy Dróg— Ostrobram¬ 
ska 16, tel. 9-93, inż. Czesław 
Topolewicz. 

przyj. liy 2 —14, w soboty do 13, tel. 3-08 


IX. Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia. 


Naczelnik Wydziału Dr. Henryk 
Rudziński, p. 22, godz. przyj. 
12—14, t. 10-33. 

Oddziały: 

1) Pracy i Opieki, kier. Oddziału 
radca Aleksander Trocki, p. 14, 
tel. 9-56. 

a) Referat Opieki, radca Bro¬ 
nisław Ciuński, pok. 11, 
telef. 14-02, referent H. 
Sławińska. 

Referat do spraw ubez¬ 
pieczeniowych, Ignacy 
^ancelarja Wydziału, pok. 24, godz. 

Przychodnia lekarska dla funkcjonarjuszów 

czynna od 


b) 


Pracownia Weterynaryjno-Rozpoznawcza — 

Zygmuntowska 12, telef. 14-11, 
godz. urzęd. w ciągu całego roku 
od 8 do 15, w soboty od 8 
do 13 l / 2 . 

Kierownik lek. wet. Antoni Nowi¬ 
cki, tel. 14-11, godz. przyj. 9—12. 

Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo- 
Rolnych — ul. Magdaleny 2 Urząd 
Wojewódzki, p. 26, t. 2-27, godz. 
urzęd. w ciągu całego roku od 
8 do 15, w soboty do 13. 

Kierownik Biura, inż. Karol Bohda- 


— 9 - Łepkowski, p. 9, tel. 14-02. 
c) Referat do spraw inwalid. 
wojennych, Gustaw Prze¬ 
włocki, p. 12, tel. 14 02. 

2) Zdrowia, p. o. kier. Oddziału 
Dr. Marjan Przyałgowski, 
radca p. 21, tel. 10-33. 
Inspektor lekarski Dr. Antoni Turuto, 
p. 18, tel. 10-33. 

Inspektor Farmaceut., Józef Kalajeff, 
p. 19, tel. 10-33. 

Lustrator gaspod. szpitali państw., 
Witold Drobiazko, p. 17, t. 10-33. 
przyjęć 11 %—14, soboty do 13, tel. 10-33. 

państwowych, ul. Wielka Nr. 51, telef. 16-94, 
godz. 9 do 18,30. 


nowicz, pok. 26, tel. 2-27, godz. 
przyj. 12 — 14, w soboty do 13. 

Wojewódzki Urząd Rozjemczy do spraw 
majątkowych posiad. gospo¬ 
darstw wiejsk.—ul. Magdaleny 2, 
Urząd Wojew., pok. 27, tel. 2-27. 

Przewodniczący Urzędu — Sędzia 
Wacław Węckowicz, pok. 27, 
tel. 2-27, godz. przyj. 13 —14 
prócz sobót. 

Sekretarz—mgr. J. Święcicki, p. 27 
tel; 2-27. 

STAROSTWO GRODZKIE WILEŃSKIE 

Ul. Żeligowskiego Nr. 4. 


Starosta Grodzki — Tadeusz Wielo¬ 
wieyski, godz. przyjęć 10—12 
codzien. pok. 1, tel. 2-12, mieszk. 
pryw. ul. Żeligowskiego 4, te- 
lef. 16-21. 

Wice-Starosfa Grodzki— Józef Czer¬ 
nichowski godz. przyj. 10—12, 
p. 20, tel. 16-93, mieszk. pryw. ul. 
Mickiewicza 35, tel. 9-05. 

Referent Bezpiecz.—Kierownik Czesław 
Iwanicki, pok. 4, tel. 11—01, 
godz przyj. 10—13, m. Młyno¬ 
wa 2, tel. 16—98. 

Referent prasy polskiej — Stanisław 
Radziwon, pok. 6, tel. 11—01, 
godz. przyj. 10—13, m. Lwow¬ 
ska 1—2, tel. 16—46. 

Referent prasy rosyjskiej i białoru¬ 
skiej — Lebecki Władysław, 
pok. 5, tel. 11—01, godz. przyj. 

10 — 13, m. Piłsudskiego 7 — 12. 

Referent prasy żydowskiej — Rafał 
Wulc, pok. 6, tel. 11—01, godz. 
przyj. 10-13, m. Wielka 30 — 

23, tel. 13—86. 

Referent prasy litewskiej — Kwiat¬ 
kowski Jan, pok. 5, tel. 11—01, 
godz. przyj. 10—13, m. Garbar¬ 
ska 16—2. 

Referat Administracyjno-Prawny — 
Kierownik Leon Czarnocki, pok. 

6, tel. 11—01, godz. przyj. 10— 

13, m. Bernardyński 10—5. 

Referat Wojskowy — kierownik Wi- 

STAROSTWO POWIAT. 

Subocz 3, tel. 6-13, 

Starosta Pow.— Jerzy Tramecourt, g. 
przyjęć 10—12. Tel. Nr. 1-06. 
mieszk. pryw. Subocz 3, t. 1-06. 

Zastępca Starosty -Norbert Trzaska- 
Pokrzewiński, g. przyj. 10—12, 
t. 106, m. pr. Wielka 19—9, t. 71. 

Sekretarz Starosty — Stanisław 
Klukowski, godz. przyj. 10—12, 
tel. 6-13, od godz. 8—10 t. 1-06, 
m. pr. Gimnazjalna 10—3,t. 11-26. 
Naczelnik Kancelarji — p. o. Nizio- 
łomska Marja, godz. przyjęć od 
10-14, tel. 6-13, m. pryw. Ta¬ 
tarska 12—17. 

Referaty: godz. przyj, od 11-13. 

Bezpieczeństwa — Kierownik 
Bohdan Wendorf, tel. 6-13, 
m. Portowa 12—1, tel. 1-89. 
Administracyjno-Prawny—Kie¬ 
rownik Antoni Rudziński, 
tel. 6-13, m. Beliny 16—4. 


ktor Podziunas, pok. 9, godz. 
przyj. 10—13, tel. 2-25, m. pry w. 
ul. Stara 25. 

Referat Administracyjno-karny — kie¬ 
rownik Maksymiljan Rok, p. 12, 
g. przyj. 10—13, tel. 2-25, m. 
pryw. ul. Wileńska 42-12. 

Referat Zdrowia — kierownik dr. 
Edward Bielski pokój 20, godz. 
przyj. 10 — 13, tel. 2-25, mieszk. 
pryw. ul. Holendernia 11. 

Referat Weterynarji, ul. Wielka Po¬ 
hulanka 24 — kierownik lek. 
wet. Tadeusz Rychwa, godziny 
przyj. 12—14, pok. 13, m. pryw. 
Ostrobramska 2—7, t. urzęd. 52. 

Referent Opieki Społecznej — Kie¬ 
rownik Dr. Adam Bonasewicz, 
godz. przyj, 10—13, pokój 19, 
tel. 2-25, m. pryw. ul. Witol- 
dowa 25. 

Referat Ochrony Lasów, ul. W. Po¬ 
hulanka 24— Kierownik Refer. 
przyjmuje od 11 — 13, pok. 15, 
tel. 52. 

Urząd Sanitarno-Obyczajowy — kie¬ 
rownik dr. Bolesław Sutocki- 
Małkowicz, godz. przyj, w przy¬ 
chodni sanit - obycz. 9 — 12, 
tel. 1-84, m. pryw. ul. Tomasza 
Zana 7—4. 

Dyżurny urzędnik — urzęduje od g. 
15 — 8 rano, w soboty od g. 
13% — 8 rano, p. 18, tel. 2-25. 

WILEŃSKO - TROCKIE. 

'odz. urzęd. 8 — 15. 

Admin. - Karny — Kierownik 
Bronisław Nowicki, t. 6-13. 
m. Gimnazjalny 6—3. 
Wojskowy — Kierownik Wła¬ 
dysław Paszkiewicz, tel. 6-13, 
m. Arsenalska 6—10. 
Zdrowia i Opieki Społecznej — 
Kierownik dr. Fekecz Sta¬ 
nisław, tel. 4-20, urzęduje 
przy ul. Wileńskiej 12, miesz. 
św. Tgnacego 8—2. 
Weterynarji—dr. Józef Mackie¬ 
wicz, t. 6-13, m. Zawalna 22—1. 
Ochrony Lasów — Kierownik 
inż. Daszewski Włodzimierz, 
tel. 613, m. Mickiewicza 48—6. 
Komitet Lokalny Funduszu 
Pracy na powiat Wil.-Trocki, 
kierownik biura — Stanisław 
Klukowski, tel. 6-13, godziny 
przyj. 12—13. 


60 - 

OKRĘGOWA IZBA KONTROLI PAŃSTWA 
W WILNIE. 

Ul. Ad. Mickiewicza Nr. 3. 

Terytorjalna kompetencja Izby: Województwo Wileńskie i Nowogródzkie. 
Godziny urzęd. od 8 do 15, w soboty od 8 do 13,30. 


Prezes — Zenon Mikulski, pok. 119, 
t. gab. 113, m. Zygmuntowska 
22—7, tel. 10. 

Sekretariat — Sekretarz osobisty 
pokój 121, telef. gab. 113. 

Dział ogólny — Kierownik Działu 
Jan Juchnowicz, pok. 110, tel. 
gab. 153. 

Wydział I — Kontrola Urzędów Mini¬ 
sterstw: Skarbu, Rolnictwa i Re¬ 
form Rolnych Naczelnik Wy¬ 
działu Wojciech Aleksandrowicz, 
pokój 99, telef. gab. 14-36. 

Wydział II — Kontrola Urzędów Mi¬ 
nisterstw : Spraw Wojskowych, 


Poczt i Telegrafów — Kierow- 
nik Wydziału Wiesław Cywiń¬ 
ski pok. 117, tel. gab. 11-53. 

Wydział III — Kontrola Urzędów 
Ministerstwa Komunikacji — 
Naczelnik Wydziału Emil De- 
gentesz pok. 101, tel. gab. 11-48. 

Wydział IV — Kontrola Urzędów Pre- 
zydjum Rady Ministrów, Mini¬ 
sterstw : Spraw Wewnętrznych, 
Sprawiedliwości, Opieki Spo¬ 
łecznej, Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego Prze¬ 
mysłu i Handlu — Naczelnik 
Wydziału Witold Rusiecki, pok. 
108, tel. gab. 17-55. 


SĄD APELACYJNY W WILNIE, 

Mickiewicza 36, godz. urzęd. od 8 do 15. 


Prezes — Wyszyński Wacław, godz. 
przyj. 12 — 14, prócz sobót, pok. 
235, tel. 119 (mieszk. ul. Portowa 
14 m. 5, telef. 32). 

Wice-Prezes — Dmochowski Włady¬ 
sław, Przewodniczący Wydz. I 
(Karnego) godz. przyj. 11 — 12, 
pok. 242, tel. 101, (mieszk. 
ul. 3 Maja 13—3). 

Wice-Prezes — Parfjanowicz Marjan, 
Przewodniczący Wydz. II (Cy¬ 
wilnego) g. przyj. 12—13, pok. 
203, tel. 101, (m. ul. Antokol- 
ska 50—3). 

Sędziowie: 

Bądzkiewicz Juljan, pok. 207, tel. 

101,(m. ul. Mickiewicza28—8). 
Suszczewicz Mikołaj, pokój 241, 
t. 101, (m. Tartaki 34a—25). 
Jundziłł Adam, pok. 238, t. 101, 
(m. Gdańska 6—4). 
Jodziewicz Aleksander, pok. 238, 
tel. 101, (Pańska 4—3). 

Iljin Dymitr, pok. 241, tel. 101, 
(m. T. Zana 7—8). 

Dudziński Bronisław, pok. 207, 
tel. 101, (m. Tartaki 34a—21). 


Węckowicz Wacław, pok. 207, 
tel. 101, (m. Kamienna 7—1). 
Rybasiewicz Edward, pok. 207, 
tel. 101, (m. Wileńska 30—11). 
Folejewski Józef, pok. 207, 
tel. 101, (m. zauł. Montwił- 
łowski 17). 

Urniaż Wincenty, pokój 207, tel. 

101, (m. Artyleryjska 2—1). 
Góra Edward, pok. 238, t. 101, 
(m. Ciasna 3—12). 

Czarnecki Władysław, pok. 207, 
tel. 101, (m. Mickiewicza 36—5). 
Dembicki Jan, p. 207, tel. 101, 
(m. Brzóska 4). 

Sędzia Apel. Śledczy do spraw wyjąt¬ 
kowego znaczenia: Kwiatkowski 
Kazimierz, p. 228, tel. 119,(m. Za- 
kretowa 7 - 4). 

Sekretarjat Prezydjalny: Naczelny 
Sekretarz — Ebel Stefan, pok. 
234, tel. 119. 

Sekretarjat Wydz. I (Karnego): Na¬ 
czelny Sekretarz — Bukowski 
Józef, p. 244, tel. 101. 

Sekretarjat Wydz. II (Cywilnego): 
Naczelny Sekretarz — Klajn 
Jerzy-Gustaw, p. 204, tel. 101. 


- 61 - : - 

Rachuba Sądu Apelacyjnego : Kierow¬ 
nik — Rakowski Bronisław, 
pok 246, tel. 101. . 

Prokuratura Apelacyjna w Wilnie: 

Prokurator — Przyłuski Józef, 
godz. przyj. 12 — 14, p. 214, 
tel. 49, mieszk. ul. Suwalska 
5 m. 2, tel. 12-11. 

Wice prokurator — Sulkiewicz 
Konstanty, p. 208, tel. 12-17, 
(m. Wileńska 31—5). 


Wiceprokurator — Quirini Józef, 
pok. 223, tel. 12—17, (m. Tar¬ 
taki 34a—25). 

Wiceprokurator — Zahorski 
Henryk, pok. 208, tel. 12-17 
(m. T. Zana 7—11). 
Wiceprokurator—Turowicz Sta¬ 
nisław, pok. 223, tel. 12-17. 
(m. zauł. Montwiłowski 4—2). 

Naczelny Sekretarjat prokuratury: Se¬ 
kretarz Nałęcz-Moszczyński Na¬ 
poleon, p. 212, tel. 12-17. 


SĄD OKRĘGOWY W WILNIE. 

Mickiewicza Nr. 36, godziny urzędowania od 8 do 15. 


Prezes Sądu Kaduszkiewicz Michał, 
pokój 102, t. 236, godz. przyj. 13— 
14, (m. ul. Rzeczna 6, tel. 668). 

Naczelny Sekretarz Brzozowski Wła¬ 
dysław, pok. 103. 

Wydział I. (Cywilny I instancji). 

Przewodniczący Wiceprezes 
Janicki Juljusz, pok. 40a, t. 115. 
Sędziowie: 

Cywiński Wacław. 

Wereszczako Kazimierz. 
Legiejko Adolf. 

Rubel Jan. 

Jakubowski Michał. 

Narębski Piotr. 

Siawciłło Józef. 

Selens Stanisław. 

Chełstowski Kazimierz. 
Tarasiewicz Witold. 

Wilewski Szczepan. 

Kaling Michał. 

Bułhak Józef. 

St. Sekretarz Stępowicz Jan. 
Wydział II. (Cywilny odwoławczy). 
Przewodniczący 
Januszkowski Witold, pok. 220-a. 
Sędziowie: 

Burhardt Stanisław. 

Rogiński Antoni. 

Mianowski Stanisław. 

Dowgiałło Kazimierz. 
Achmatowicz Konstanty. 

Nacz. Sekretarz Juchniewicz Józef, 
pok. 216, tel. 15 02. 

Wydział III. (Karny I instancji). 

Przewodniczący Wiceprezes 
Brzozowski Wacław, pok. 140, 
tel. 237. 


Sędziowie: 

Sienkiewicz Czesław. 

Bobrowski Konrad. 

Zaniewski Józef. 

Orlicki Albert. 

Limanowski Tadeusz. 
Tomaszewski Wilhelm. 

St. Sekretarz Wilkaniec Leon, pok. 
141, tel. 237. 

Wydział IV. (Karny odwoławczy). 

Przewodniczący Wiceprezes 
Pluciński Mieczysław, pok. 
106, tel. 2-34. 

Sędziowie: 

Niekrasz Stefan. 

Skinder Witold. 

Drąc Wacław. 

Misiewicz Leon. 

St. Sekretarz — p. o. Jasiński 
Kazimierz pok. 105, tel. 234. 

Wydział V. (Karny Skarbowy). 

Przewodniczący Wiceprezes 
Borejko Antoni p. 139. 

Sędziowie: 

Brant Olgierd. 

Smiekałow Aleksy. 

Bagieóski Bogdan. 

St. Sekretarz Buchowiecki 
Zygmunt, pok. 138. 

Rejestr Handlowy. 

Przewodniczący sędzia Jaku¬ 
bowski Michał. 

Sekretarz Szegidewicz Aleks, 
pok. 11. 

Hipoteka: Pisarze hipoteczni Sumorok 
Leon, Piotrowski Hieronim. 
Rachuba: Księgowy Kanis Stanisław, 
pok. 1, tel. 154. 


- 62 — 
Archiwum: Archiwarjusz Arski Jan. 

Sędziowie Śledczy: ul. Gimnazjalna 
21, tel. 167. 

Szelking Adam. 

Łabanos Rafał. 

Kawecki Bohdan. 

Sąd Grodzki w Wilnie, ul. 3 Maja 3, 
tel. 238. 

Kierownik Sądu Krukowski 
Michał. 

Sędziowie: 

Sulkiewicz Aleksander. 

Zaleski Adam. 

Stankiewicz Stefan. 

Sadowski Cezary. 

Pławski Bohdan. 

Staniszewski Michał. 

Kot wieki Jerzy. 

Iszora Józef. 

Bocheński Franciszek. 
Zmaczyński Felicjan. 
Weinbaum Aleksander. 
Gutowski Witold. 

Obrocki Kazimierz 
Szulc Paweł. 

Lachowicki-CzechowiczPaweł. 
St. Sekretarz Sfcorwid Włodzi¬ 
mierz. 

Sąd Pracy (ul. Zawalna 2), t. 16-77. 

Przewodniczący sędzia Szum- 
ski-Szauman Witold. 
Sekretarz Stankiewicz Aleks. 
Notarjusze przy kancelarji Hipo¬ 
tecznej Sądu Okręgowego: 
Buyko Jan, p 20, t. 1 -62. 
Szemioth Wiktor, p. 17, t. 5-10. 
Bułharowski Stanisław, p. 12, 
tel. 20-20. 

Rożnowski Aleksander, pok. 15, 
tel. 7-67. 

Notarjusze na m. Wilno: 

Bohuszewicz Seweryn, ul. Het¬ 
mańska 2, tel. 4-88. 

Strzałko Władysław, Wielka 36, 
tel. 11-07. 

Kaliniewicz Aleksander, ulica 
Trocka 3 m. 1, tel. 4-14. 
Platakis Józef, ul. Wielka 56. 

PROKURATOR JA I 

Oddział 

Uniwersytecka 6/8, 
Terytorjalna kompetencja Oddziału 
Prokuratorji Generalnej w Wil¬ 
nie— Województwo Wileńskie, 
Nowogródzkie, Poleskie i część 
Białostockiego. 

Prezes Oddziału Prokuratorji Gene¬ 
ralnej w Wilnie Jan Illaszewicz, 
tel. gab. 3, g. przyj, od 11 do 12. 


Tłumacz Przysięgły przy Sądzie 
Okręgowym: Wierzyński Jó¬ 
zef, pok. 18. 

Komornicy: 

Matuchniak Władysław, ulica 
Zygmuntowska 4-6. 
Leśniewski Wacław, ul. M. Po¬ 
hulanka 13, m. 2. 
Maciejowski Antoni, ul. Bazyl- 
jańska 4, m. 8. 

Mościcki Juljan, ul. Wileńska 25. 
Ciehoń Władysław, Jezuicka 8. 
Lenartowicz Antoni, ul. Subocz 
9 m. 3. 

Rubom Artur, ul .Zygmuntow¬ 
ska 6. 

Fiediaj Jerzy, ul. Ofiarna 2—27. 
Zan Roman, Zygmuntowska 12. 
Wojciechowski Stefan, ul. Za¬ 
krętowi 13. 

Wawrzewski Edward-Stanisław, 
ul. Jagiellońska 8-23. 

Prokuratura Sądu Okręgowego: 
Prokurator Szaniawski Stani- 
nisław pokój 113, tel. 2-35 
w mieszk. 9-07, (ul.Moniuszki 
19-4). 

Wiceprokuratorzy: 

Dowbor Bohdan. 

Popow Piotr. 

Jastrzębski Czesław. 

Klasse Odo Oktaw. 
Wyszkowski Stanisław. 
Pawluć Zygmunt. 

Baniewicz Czesław 7 . 

Janowicz Aleksander. 
Piotrowski Dominik. 
Radwański Jan. 

Sokołowski Aleksander. 
Zajączkowski Henryk. 

Podprokuratorzy: 

Gałkowski Stanisław. 
Łukaszewicz Benedykt. 
Odyniec Seweryn. 
Jaczynowski Jerzy. 

p. o. Naczeln. Sekretarza — 

Jarmoliński Stanisław, t. 33. 

NERALNA R. P. 

w Wilnie 

’el. Nr. 3, 17-20 i 8-44. 

Zastępca Prezesa Oddziału Prok. 
Gen. R. P. St. Radca Mieczy¬ 
sław Obiezierski tel. 17-20. 
Sekretarz Naczelny Oddziału Prok. 
Gen. Referendarz Konstanty 
Cierpiński, tel. 17-20, 

Radca Prok. Gener. R. P. Władysław 
Bądzyński, tel. 17-20. 


63 — Starszy Radca Prok. Gener. Stani¬ 
sław Zdanowicz, tel. 17-20. 
Radca Prok. Gen. Kazimierz Zwier- 
ko, tel. 17-20. 

Referendarze Prokur. Gen.: 
Stanisław Szokaiski. 

Antoni Hleb-Koszański. 

Janina Marcinowska. 

Eugenjusz Korwin-Kurkowski. 
Jan Rutski. Sawa Frydman. 

Marja Haniczówna. 

Aplikanci Prok. Gen.: 

Helena Folejewska. 

Kancelarja — Kierownik Kancelarji 
Prokuratorji Gener. R.P. Ignacy 
Skarżyński, tel. 8-44. 

Dział Rachunkowy —Kierownik Dzia¬ 
łu Rach. Kazimierz Dziakowicz, 
tel. 8-44. 


KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI PAŃSTW. 
I URZĄD ŚLEDCZY W WILNIE. 

(Ul. Ostrobramska 6). 

Godz. urzęd. od 8 do 15. Godz. przyjęć u Komend. Wojew. i Kierown. Refera¬ 
tów 11 — 13. lnformacyj udziela dyżurny—I p., p. 9. Telefony Centr. Kom. Wojew. 

13-18, 3-14, 1-34 i 9-67. 

Komendant Wojewódzki P. P.— In¬ 
spektor Buczowski Alojzy gab. 

I p., p. 8-a, tel. 130, Ostrobram¬ 
ska 6—8, I piętro tel. 307. 

Inspekcja. Podinspek. Tomaszewski 
Zygmunt, I p., pok. 10, t. centr. 

Kom. Woj.m. W.Stefańska 32-3, 
tel. 2-92. 

Referat I Administracyjno - Perso ¬ 
nalny i Emerytalny — Kier. 

Kom. Jacyna Czesław, II piętro 
p, 14, tel. Centr. Kom. Woj., 
m. Makowa 15—21, tel. 6 40. 

Referat II Budżetowo - Gospodar¬ 
czy — Kier. Podkom. Dworak 
Bolesław, II p , p. 19, tel. centr. 


Kom. Wojew., Słowackiego 21-a 
m. 6, tel. 8-03. 

Referat III Wojskowy — Kier. Kom. 
Basiński Stefan, II p., pok. 23, 
tel. centr. Kom. Wojew. mieszk. 
W A Pohulanka 16—48, t. 19-57. 
Urząd, Śledczy — parter. Nacz. Urz. 
Sled.—Komisarz Zemler Hugo, 
I p., p. 11, godz. przyj. 8—15, 
t. 1-51, m. Kalwaryjska 4—3, 
tel. 1-37. 

Zastępca Nacz. Urzęd. Śled. — Ko¬ 
misarz Jasiński Tadeusz gab. 
na part. p. 2, godz. przyj. 8—15, 
tel. centr. Kom. Woj., mieszk. 
Słowackiego 21 m. 4. 


KOMENDA POLICJI PAŃSTWOWEJ M. WILNA. 

Ul. Ś-to Jańska 3, godz. urzęd od 8 do 15, 
w soboty do 13 A / 2 . Telef. 120, 141, 217, 302. 

Kierownik Wydziału Śledczego — 

podkomisarz Puchalski Wła¬ 
dysław, p. 10, tel. 155, m. Prze¬ 
jazd Antokolski 10, tel.16-11. 

Sekretarz Komendy P.P. m. Wilna— 

przód. Aleksander Łygo, p. 6, 
tel. 141. 


Komendant Policji Państwowej 
miasta Wilna — yacat pok. 1, 
tel. 58, godz. przyjęć dla intere¬ 
santów 12 — 14. 

Zastępca Komendanta P. P. miasta 
Wilna — komisarz Józef Kwaś- 
nicki, pok. 9, godz. przyj, dla 
interesantów od 10—12, tel. 120, Zawalna 56, telef. 121, kie¬ 
rownik — podkomisarz Dawi- 
dowicz Kazimierz, tel. 17-87, 
zast. — aspir. Kwasowiec Jan. 
Beliny 9, tel. 1-22, kierownik— 
Komisarz Szmieloff Mikołaj, 
tel. 19-32. 

Tatarska 2, telef. 127, kierow¬ 
nik — podkomisarz Kubarski 
Józef, telefon 2-61, zast.—aspir. 
Bauman Czesław 


r ] a t y P. P. 

Kalwaryjska 84, tel. 124, kie¬ 
rownik— asp. Iwańczyk Jan. 
Wiwulskiego 22—10, tel. 128, kie¬ 
rownik — asp. Salmoński Wacł. 
Zarzecze 21, tel.. 126, kie¬ 
rownik — aspirant Żmudziński 
Tadeusz, tel. 17-21. 

Rezerwa P. P. m. Wilna, ul. Gaona 12. 
tel. 302. Komendant — aspirant 
Kossowski Czesław. 

Rezerwa konna, ul. Żeligowskiego 4, 
tel. 2-67. 


M*9PWhi3 Posterunki: 


I. Kolejowy — Dworzec osobowy. 

Telef. 123. Komendant st. przo¬ 
downik Dostatni Józef. 

91. Wieś Bołtupie. Telefon łączy się 
przez 124. Komendant — przód! 
Jaszczak Stanisław. 


III. Antokolska 94. Telefon 125. Ko¬ 
mendant—st. przodownik Cyp- 
ko Stanisław. 

Wartownia P. P. w Kolonji Wileń¬ 
skiej. Tel. 13-59. Komendant— 
st. post. Skrzetuski Wilhelm. 


IZBA SKARBOWA 


Gmach Państwowy przy ul, 

Wileńska Izba Skarbowa rozciąga 
działalność swoją, jako władza Ii-ej 
instancji skarbowej, na m. Wilno i 8 
powiatów W oj. Wileńskiego, a miano¬ 
wicie : Wil.-Trocki (obecnie Y Urząd 
Skarb. m. Wilna), Brasławski, Dziś- 
nieński, Mołodeczański, Oszmiański, 
Postawski, Swięciański i Wilejski. 

Pod względem organizacyjnym 
Wileńska Izba Skarbowa posiada pięć 
wydziałów, 12 Kas (w tern Kasa Urz. 
Opłat Stemplowych), 12 Urzędów Skar¬ 
bowych, Podatków i Opłat Skarbowych, 

1 Urząd Opłat Stempl., oraz 2 Urzędy 
Skarb. Akcyz i Monopolów Państwo¬ 
wych (w Wilnie i Wilejce-powiat). 
Prezes Izby — Jerzy Nawrocki 
(telef. 2), pokój 25. Przyjmuje 
od 14-ej do 15-ej (z wyjątkiem 
środy i soboty). 

Sekretarz t. 9-59 (p. 26). 

Wydział I Ogólny — Naczelnik Wy¬ 
działu Roman - Jan Szczęsny, 
tel. 3-36, (pok. 32), godz. przyj. 

U — 14, m. ul. Mickiewicza 24, 

(tel. 11-49). 

Oddział I — Ogólny i Osobowy, p. 34, 
tel. 1-40, Kierownik A. Sawicki. 
Oddział II — Gospodarczy, tel. 1-40, 
pok. 35 — Kierowmik A. Kon- 
radi. 

Kancelarja Izby, p. 27, t. 9-59, Kier. 

I. Blana. 

Wydział II Podatków Bezpośred¬ 
nich — Kierownik Wydziału 
Adam Mathiasz, pok. 20, t. 44, 
g. przyj. 13—15. 

Oddział I — Administracyjny, p. 19, 
tel. 1-96. Kier. A. Andrzejewski. 
Oddział II — Podatku przemysł., p. 18, 
t. 1-96, Kierown. Wł. Brona- 
kowski. 

Oddział III — Podatku dochodowego, 
majątkowego, wojskowego, kapi¬ 
tałów i rent, p. 18. Kierownik 
K. Berezowski, tel. 1-96. 

Oddział IV — Podatki realne: podatek 
gruntowy, od nieruchomości, 


Wielka Pohulanka Nr. 10. 

lokali i placów niezabudowa¬ 
nych, p. 19, tel. 1-96. Kierown. 
Wł. Ostrowski. 

Wydziałowi temu podlega 12 Urzędów 
Skarbowych i Biuro Informa- 
cyjno-kontrolne. 

Wydział III — Naczelnik Wydziału 
J. Starczewski, pok, 33, tel. 47, 
godz. przyj. 9—15. 

Zastępca — A. Dutkiewicz, pok. 38. 
Kierownicy Oddziałów: M. Malinow¬ 
ski, pok. 38, A. Worono, p. 39, 
E. Urniaż, pok. 40, tel. 47. 
Wydział IV — Kierownik Wydziału 
G. Hajkowicz, pok. 22 tel. 2-15 
Kierownicy Oddziałów: K. Szałkowski, 
pok. 23, W. Houwalt, pok. 24, 
tel. 2-15. 

Kierownik Wydziału przyjmuje w e 
od 12-14. 

Wydział V — Naczelnik Wydziału 
yacat, pok. 16, tel. 1-09. 
Kierownicy Oddziałów: K. Samorewicz, 
tel. 1-09, pok. 17. 

Kierownik Wydz. przyjmuje w godzin. 
11.30-13. 

Urzędy Skarbowe : 

I Urz. Skarb. m. Wilna — W. Pohu¬ 

lanka 10, tel. 5-59. Kierownik 
M. Zochowski. 

II Urz. Skarb. m. Wilna — Bazyljań- 

ska 4, t. 2-31, Kier. W. Ryttel. 

III Urz. Skarb. m. Wilna—Wingry 6, 

tel. 3-33, Kierownik Henryk 
Szutowicz. 

IV Urz. Skarb. m. Wilna—Bazyljań- 

ska 4, tel. 14-32, Kierownik H. 
Ficher. 

V Urz. Skarb. m. Wilna (b. pow. Wil.- 

Trocki). W. Pohulanka 18, t.10-53. 
Kierownik J. Barburski. 

Urz. AkcyziMonop. Państw, m. Wilna'— 
Zawalna 56, tel. 4—81, Kierow¬ 
nik W. Zwierowicz. 

Urz. Opłat Stemplowych m. Wilna — 
W. Pohulanka 10, tel. 11—19, 
Kierownik O. Kucharski. 


65 — 


5 Do wiadomości płatników: 

Koi\ta czekowe P.K. O. 

Izby Skarbowej. 38490 

Kasy I Urzędu Skarb. . 38314 


Kasa II Urzędu Skarb. . 38270 

* III * „ - 38274 

* IV „ „ 38053 

„ V * 38311 

Kasy Urzędu Opł. Stempl. 38315 


URZĄD CELNY. 

Ul. Ponarska, Stacja Towarowa, tel. 40. 

Naczelnik Urzędu Marjan Leichtfried ul. Zakretowa 2 m. 1, tel. 3 — 10. 
Ekspozytura Urzędu Celnego przy Urzędzie Pocztowym Wilno 2. 
Dworzec osobowy, tel. 87, godziny przyjęć — godziny urzędowe. 

Ekspozytura celna Wilno—Lotnisko w Porubanku, tel. 80. 


KURATORJUM OKRĘGU SZKOLNEGO WILEŃSKIEGO. 

Obejmuje terytorjalnie Województwa Wileńskie i Nowogródzkie. 
Ul Wolana 10, tel. 9-32. 


Kurator Okręgu Szkolnego Wileń¬ 
skiego Kazimierz Szelągowski, 
g. przyj.: wtorki, czwartki od 12 
do 14-ej, soboty od 11 do 13, 
p. 1, tei. 53, mieszk. tel. 9-46. 

Sekretarz Kuratora O. S. W. Janina 

Kondratowiczó wna, pok. 2, t. 53, 
godziny przyjęć jak wyżej. 

Naczelnik Wydziału Ogólnego Sta¬ 
nisław Wroński, godziny przyj, 
jak wyżej, p. 7, tel. 9-34. 

Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 
Średniego, Władysław Głu¬ 
chowski pok. 14, godz. przyjęć 
jak wyżej, tel. 7-76. 

Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 
Powszechnego Jan Czystowski, 


pok. 29, godz. przyjęć jak wyżej, 
tel. 95. 

Naczelnik Wydziału Szkolnictwa 
Zawodowego — inż. Grzegorz 
Merson, pok. 3. tel. 9-35, godz. 
przyj, jak w. 

Naczelnik Biura Personalnego, 

Józef Fela, pok. 11-a, telef. 9-33, 
godz. przyj, jak wyżej. 

Oddział Finansowy Kuratorjum, 

Kierownik Rachuby Hieronim 
Kalicki, oficyna I piętro godz. 
przyj, jak wyżej, tel. 2-11. 
Kancelarja Ogólna— Kierownik Kan- 
celarji, Oktawja Zacharzewska, 
pok. 22, godz. przyjęć jak wyżej. 
Telef. ogólny Kurat. O. S. W. Nr. 9-32. 


UWAGA: W całem Kuratorjum przyjęcia interesantów odbywają się 
we wtorki i czwartki od 12 do 14; w soboty od 11 do 13. 


Inspektoraty Szkolne m. Wilna i pow. Wileńsko-Trockiego. 

Przy ul. Portowej Nr. 5, tel. Nr. 2-52. 


Inspektor Szkolny Obwodu Wileń. 
miejsk. w Wilnie, Stanisław 
Starościak, tel. 2-52, przyj, wtorki 
i piątki od godz. 12 — 15. 

Podinspekor Obwodu Szkolnego 
Wileńskiego miejsk. wWIlnie, 

Aleksander Makarewicz, przyj, 
we wtorki i piątki od 12—15. 


Inspektor Szkolny Obwodu Wileń¬ 
skiego w Wilnie, Wincenty 

Ziemecki, przyjmuje codziennie 
od godziny 12 do 15. 

Podinspektor Obwodu Szkolnego 
Wileńskiego, Ludwik Wojnar, 
przyjmuje jak wyżej. 


66 — DYREKCJA OKRĘGOWA KOLEI PAŃSTWOWYCH. 

Ul. Słowackiego 2, telef. centr. 5-22 i 5-23. 

OKRĘGOWA DYREKCJA POCZT I TELEGRAFÓW W WILNIE. 

Ul. Sadowa 25, Nr.Nr. Centr. telef. 76, 1-42, 4-46, 15-56. 4-10 3-46 


Terytorjalny zakres działania Dy¬ 
rekcji Obejmuje: 

Okręg administracyjny Wileń¬ 
ski, Województwo Nowogródz¬ 
kie, Województwo Poleskie 
i powiaty Grodzieński. Wołko- 
wyski i część powiatu Bielskie¬ 
go Województwa Białostoc¬ 
kiego. 

Prezes Dyrekcji : Inż. Mieczysław 
Nowicki, godz. przyj, od 11 do 
12, tel. 54 i przez centralę 
Dyrekcji, tel. Centr. Dyr. 9, 
mieszk. 16-42 

Kierownik Sekretar- prezyd. Janina 
Sokołowiczówna, tel. 90 i tel. 
Centr. Dyr. 18. 

Komisja dyscyplinarna : Przewod¬ 
niczący Mr. Wojciech Wierzbiń¬ 
ski, tel. Centr. Dyr. 31. 
Kierownik Referatu Społecznego, 

Tadeusz Brożek, tel. Centr. 
Dyr. 27. 

Samodzielne Biuro Wojskowe: kier. 
por. Antoni Kalinowski, tel. 
Centr. Dyr. 12. 

Oddział Budowlany: Kierownik inż. 
Józef Sobolewski, godz. przyj, 
od 11—13, tel., Centr. Dyr. 29. 
Biuro referentów, tel. Centr. 
Dyr. 14. 

Kancelarja Główna: Naczelnik 
M. Szeligowski, tel. Centr. Dyr. 33 
i 39, Biuro informacyjno-po- 
dawcze, Michał Andruszkiewicz. 
WYDZIAŁY: 

I Administracyjny— Naczelnik vacat. 
O ddziały: 

1) Osobowy—kierownik Edward 

MUller, g. przyj, od 11 — 
13, tel. Centr. Dyr. 21. 
Biuro referentów—tel. Centr. 
Dyr. 24. 

2) Organizacyjny — kierownik 

Wincenty Rasiewicz,godz. 
przyjęć od 11—13, telef. 
Cen. Dyr. 28, m 1 - 89 .'^ 
Biuro referentów, telef. 
Centr. Dyr. 27 i 30. 

3) Gospodarczy — kierownik, 

Eugenjusz Kozłowski, g. 
przyj. 11—13, tel. Centr. 
Dyr. 23. 


Biuro referentów telefon 
Centr. Dyr. 7. 

II. Pocztowy : Naczelnik Aleksander 

Czaykowski, g. przyj. 11—13, tel. 
Centr. Dyr. 19, m. tel. 18-85. 
Oddziały: 

4) Komunikacyjny — kier. Jan 

Sołtys, godz. przyj. 9-1], 
tel. Centr. Dyr. 25. 

5) Ruchu pocztowego — kier. 

Wanda Lewicka, g. przyj. 
11 —13, tel. Centr. Dyr. 6. 

6) Ruchu kasowego—kierown. 

Mr. Wojciech Wierzbiń¬ 
ski, godz. przyj. 12 — 13, 
t. Centr. Dyr. 11, m. 16-81. 

III. Telegraf iczno-telefoniczny: Na¬ 

czelnik — inż. Władysław 
Wierzchowski, g. przyj. 11—13, 
tel. Centr. Dyr. 36, m. 16-16. 
Oddziały: 

7) Budowy i konserwacji—kier. 

Stefan Narkiewicz, godz. 
przyj. 11—13, tel. Centr. 
Dyr. 8 i miejsk. 6-33. 
Referat materjałowy—Win¬ 
centy Rynkiewicz,t. Centr. 
Dyr. 17. 

Referat budowy—Stanisław 
Mickiewicz, t. Cen. Dyr. 10. 

8) Administracji i eksploatacji. 

Kier. Mr. Aleksander Ku¬ 
piec g. przyj. 11—13, tel. 
Centr. Dyr. 37. 

Biuro Referentów—tel. Centr. 
Dyr. 15. 

IV. Rachunkowy: Naczelnik Paweł 

Garniewicz, g. przyj. 11—13, 
tel. Centr. Dyr. 38. 
Oddziały: 

9) Księgowości—kier. Augustyn 
Zniszczyński. godziny przyj. 
11 — 13, tel. Centr. Dyr. 35. 

10) Likwidacji Poborów — kier. 
PiusZajtz, godz.przyj.il — 13, 
tel. Centr. Dyr. 16. 

11) Kontroli Rachunków— kier. 
Jan Holak, g. przyj. 10—12. 
tel. Centr. Dyr. 20. 

Biuro inspektorów, t. Centr. Dyr. 25. 
1) Inspektor I obw. — Jakób 
Małochleb, tel. Centr. Dyr. 
34, m. tel. 15-58. 


2) Inspektor poczt. II obw. — 
Mr. Ludwik Świderski. 

3) Inspektor poczt. III obw. — 
Mr. Michał Zandler. 

4) Inspektor poczt. IV obw. — 
Mr. Bohdan Szpądrowski. 

5) Inspektor poczt. V obw. — 
Antoni Kalinowski. 


6) Inspektor poczt. VI obw. — 
Mr. Ant. Aniskowicz. 

7) Inspektor ambulansowy — 
Michał Budkiewicz. 

Skład Materjałów Pocztowych: — 

Nacz. Leonard Jarocki, tel. Centr. 
Dyr. 22. 


Urzędy i agencje pocztowo-telegraficzne w Wilnie. 


Urząd Pocztowy Wilno 1— Ś-to Jań- 
ska 13 — Vvielka 1. 

1 ) Naczelnik Urzędu Juljan Giece- 
wicz — godziny urzędowe od 8 
do 15 oprócz niedziel i świąt. Gab. 
tel. Nr. 59, wejście od ul. Wiel¬ 
kiej I piętro, mieszk. pry w. Nacz. 
urzędu Aiitokolska 12, t. 20-60. 

2) Zastęp. Nacz. Urzędu Bolesław 
Bubczewski pok. 69, telefon 17-10, 
godziny urzęd. 8 — 12 i 15 — 18. 
(wejście gł. od ul. Wielkiej, I p.). 

3) Kancelarja Urzędu — Kierownik 
Aleksander Bober, p. 67, tel. 89, 
g. urz. 8—15, (wejście gł. od ul. 
Wielkiej I p.). 

4) Administrator gmachu p. 67, t. 89 
(wejście I od ul. Wielkiej I p.), 
godz. urzęd. od 8—15. 

5) Dział przesyłek niedoręczalnych, 
pok. 71, tel. 17-22 (wejście I od 
ul. Wielkiej I piętro) godz. urzęd. 
8—15 oprócz świąt i niedziel. 

6 ) Dział zleceniowy, tel. 15-29, godz. 
urzęd. od 8—15 (wejście I od ul. 
Wielkiej p. I.). 

7) Sala listonoszy, godz. urzęd. od 

7 do 18, tel. 16-99. 

8 ) Ekspedycja Główna, tel. 2-20, 
czynna przez całą dobę. 

9) Kasa główna, godz. urzęd. 8—18, 
tel. 2-58. 

10) Dział doręczeń korespond. war¬ 
tościowej, od 7 do 12 i od 13 do 
8 -ej, tel. 17-46. 

11) Dział gazetowy oraz hurt. sprzedaż 
znaczk. i blank, weksl. oraz znaczk. 
stempl., t. 15-29, godz., urz. 8—15, 
(wejście od ul. Wielkiej, parter.) 

12) Dział pączkowy i emerytalny, 
I od godz. 8 do 18, II od godz. 

8 do 15, tel. 17-28. 

W dnie powszednie urząd czyn¬ 
ny dla klijenteli: 

a) Sprzedaż znaczków i druków 
płatnych, przyjmowanie przesyłek li¬ 
stowych zwykłych i poleconych, wy¬ 
dawanie przesyłek listowych poste- 
restante i skrytki od god. 8 do 20. 

/ 


b) Wydawanie przesyłek listo¬ 
wych urzędowych i wojskowych oraz 
przesyłek niedoręczonych przez listo- 
noszów i przesyłek poleconych abo¬ 
nentom skrytek od g. 8 do 15, (prócz 
tego sprzedaż znaczków pocztowych 
oraz przyjmowanie przesyłek poleco¬ 
nych za dopłatą 30 gr. od godz. 20 do 
8 rano, a w niedziele i święta od g. 
11 do 8 rano dnia następnego w kasie 
telegrafu). Sala skrytek pocztowych 
otwarta od godz. 8 do 22. 

c) Wydawanie zleceń pocztowych 
(weksli) od 8 do 15. 

d) Przyjmowanie przekazów poczt., 
rozrachunkowych i telegraf, od g. 8 do 18 
(prócz tego przekazy telegraficzne za 
dopłatą 30 gr. mogą być nadawane od 
g. 18 do 8 rano, a w niedzielę i święta 
przez całą dobę w kasie telegrafu). 

e) Wypłata przekazówpocztowych, 
rozrachunkowych i poste - restante 
i czekowych P.K.O. od godz. 8 do 18. 

f) P.K.O. w obrocie oszczędnoś¬ 
ciowym i w dziale ubezpieczeń na 
życie oraz przyjmowanie wpłat czeko¬ 
wych od. g. 8 do 18. 

Podejmowanie wkładów" z ksią¬ 
żeczek oszczędnościowych P. K. O. od 
godz. 8 do 18. 

g) Przyjmowanie paczek i listów 
wartościowych od godz. 8 do 18. 

Wydawanie tego rodzaju przesy¬ 
łek, oraz przesyłek listowych i z po¬ 
braniem od 8 do 15. 

Przekazy telegraficzne wypłaca 
w dniu ich nadejścia, urząd telefon.- 
telegr., na mieście od 8 do 20, w ra¬ 
zie niedoręczenia na mieście, w urzę¬ 
dzie w ciągu doby od chwili nadej¬ 
ścia, bez względu na godzinę. Potem 
przekazy takie wypłaca urząd poczto¬ 
wy Wilno 1. Wypłata emerytur tylko 
od dnia 2-go każdego miesiąca, za 
miesiąc płatny zgóry; emerytury funk- 
cjonarjuszów pocztowych i kolejowych 
płatne od 1 każdego miesiąca. 

W niedziele i dnie świąteczne od 
g. 9 do 11 tylko sprzedaż znaczków 


— 68 — 


mm* i druków płatnych, przyjmowanie 
zwykłych i poleconych przesyłek li¬ 
stowych oraz wydawanie gazet, prze¬ 
syłek pośpiesznych i paczek z żywemi 
zwierzętami. Sala skrytek pocztowych 
czynna od godz. 9 do 13. 

Również i listonosze Urzędu 
Wilno I w dnie te doręczają tylko 
przesyłki pośpieszne z wyjątkiem prze¬ 
kazów pośpiesznych i telegraficznych, 
które doręcza Urząd telefon -telegraf, 
w sposób wyżej podany oraz awiza 
na niedoręczone przesyłki pośpieszne 
i paczki zwykłe z żywemi zwierzętami. 

W święta Nowego Roku, pierwsze¬ 
go dnia Wielkiej Nocy. Trzeciego Ma¬ 
ja, pierwszego dnia Zesłania Ducha 
Świętego, Bożego Ciała i pierwszego 
dnia Bożego Narodzenia — urząd zu¬ 
pełnie nie czynny i żadnych przesy¬ 
łek nie doręcza. 

Urząd telegraficzny w Wilnie — 

S-to Jańska 13 — Wielka 1. 

1) Naczelnik Urzędu Kazimierz Do- 
rożyński, godz. urz. od 8 do 15 
oprócz niedziel i świąt. Gabinet 
telef. 15-50, wejście od ul. Ś-to 
Jańskiej piętro I, mieszkanie przy 
urzędzie 11 piętro nad telegrafem, 
tel. 20-50. 

2) Dział Administracyjno - Rachun¬ 
kowy—-Kierownik Feliks Sienkie¬ 
wicz, tel. 4-05,, godz. urz. 8 — 15 
(wejście od ul. S-to Jańskiej I p.). 

3) Dział Ruchu Telegraficzno - Tele¬ 
fonicznego — Kierownik Feliks 


Sienkiewicz, go dz. urzęd. 8—15 
(wejście od ul. Ś-to Jańskiej I p.). 

4) Dział Techniczny—Kierownik Fe¬ 
liks Wasilewski, tel. 2-69, godz. 
urz. 8—15 (wejście od ul. Ś-to 
Jańskiej I p.). 

5) Telegraf i rozmównica publiczna 
telefoniczna czynne przez całą do¬ 
bę (wejść, od ul. Ś-to Jańskiej p. I). 

6) Kancelarja i kasa stacji telefo¬ 
nicznej telef. 14, godz. urz. 8—15, 
(wejście od ul. Wielkiej piętro I). 
Dyżurny Kierownik ruchu telegra¬ 
ficznego, tel. 2-50. Rozmównica 
tel. 2-13 i 2-19. 

7) Ekspedycja telegrafu telef. 20-51. 

8) Przyjmowanie przekazów telegra¬ 
ficznych w dnie powszednie od 
godz. 18 do 8 rano oraz sprzedaż 
znaczków pocztowych i przyjmo¬ 
wanie listów poleconych od godz. 
20-ej do 8-ej rano, a w niedziele 
i święta przez całą dobę (za opła¬ 
tą 50 gr.) w kasie telegrafu. 

9) Dział Radjowy, godz. urzęd. od 
8 do 15. 

Urząd Pocztowo-Telegr. Wilno 2 — 

Dworzec Osobowy — Naczelnik 
Aleksander Meyer, tel. 10-87.— 
Mieszk. ul. Zygmuntowska 4 
m. 3, tel. 9-82. 

Kancelerja tel. 16-69, czynna od 8—15. 

Ekspedycja „ 36 „ całą dobę. 

Urząd Poczt. Celny tel. 87 czynny 
od 8 do 15. 

Telegraf, tel. 1-59, czynny 8—22. 


Urząd, Poczt.-Tełegr. Wilno 3 —Antokol 25 


77 

»» 


77 

4 

— Stara 6 

77 

w 


* 

5 

— Kalwaryjska 31 

„ 

n 

77 

n 

6 

— 3 Maja i 

77 

B 

77 

77 

7 

— Zarzecze 26 


n 

77 

77 

8 

— Ponarska 63 

n 

n 

77 

77 

9 

— W. Pohulanka 31 

» 

n 

77 

17 

10 

— Zawalna 33 

Agencja 

w 

77 

n 

11 

— Koszary I Bryg. 


Pośrednictwo pocztowe Wilno-Jerozolimka 
Agencja Poczt.-Teł. Kolonja Wileńska 
„ - „ Porubanek 


Urząd od godziny 
tel. 833 czynny 8—12 i 15—18. 


77 

834 

n 

77 

77 

77 

835 

77 

77 

77 

77 

64 

77 

8—15 

— 


497 

77 

77 

— 

77 

17-01 

77 

8-12 

77 

n 

97 

77 

8—15 

77 

n 

166 

77 

77 

n 

77 

311 

77 

8-12 

77 

77 

r 

14-26 

13-59. 

czynne od 8 

-11 


1-86 i 14-63. 


DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH W WILNIE 

ul. Wielka 66, godz. urzęd. od 8 do 15, w soboty od 8 do 13. tel. 1-45 (ogólny) 

Dyrekcja Lasów Państwowych w Wilnie rozciąga swą działalność na cały teren 
Rzplitej, położony na północ od Niemna czyli na lasy Województwa Wileń¬ 
skiego—w całości, powiat Wołożyński, Lidzki i część Stołpeckiego — w Woje¬ 
wództwie Nowogródzkiem, oraz część pow. Grodzieńskiego w Województwie 
Białostockiem. -Podlegają jej 41 nadleśnictwa państwowe, położone na tych 
terenach oraz Państwowy Tartak Parowy w Jeziorach pod Grodnem. 


- 69 — 

Dyrektor — Edward Szemioth, godz. 
przyjęć dla interesantów od 
11—13, prócz czwartków pok 1. 
tel. 7-92, (dod. sekr. osob.). 
Wydziały; 

1) Biuro Organizacji i Inspekcji, 

Kier. Marjan Hoppen, inform. 
wgodz.odll—13, pok. 2, 1.12-51. 

2) Biuro Produkcji Drzewa, Kier. 

Jan Tomaka, ul. Mickiewicza 29, 
tel. 13-49. 

3) Biuro Użytkowania i Zbytu 

Drewna, Kier. Borys Pliss, 
infor. w godz. 11 — 13, pok. 7, 
tel. 12-53. 

4) Biuro Użytków Ubocznych i Go¬ 

spodarstw Nieleśnych, Kier. 


Leon Huszcza, infor. w godz. 
11 — 13, pok. 14, tel. 12-79. 

5) Biuro Prawne, Kier. Jerzy Bielic, 

inform. w godz. 11—13, pok. 
15, tel. 15-59. 

6) Biuro Finansowe, Kier. Stanisław 

Polankiewicz, inform. w godz. 
11 — 13, pok. 3, tel. 7-93. 

7) Biuro Techniczne, Kier. Jan 

Łukaszewicz, inform. w godz. 
11 — 13, pok. 11, tel. 12-59. 

8) Oddział Osobowy, Kier. Leon 

Szumski, inform. w godz. 11— 
13, pok. 10, tel. 12-59. 

9) Sekretarjat, Kier. Ireneusz Arci¬ 

szewski, inform. w godz. 11 — 13, 
pok. 25, teł. 15-55. 


WILEŃSKI OKRĘG ADMINISTRACJI MIAR. 

ul. Trocka 10, tel. 753. 


Obejmuje: Województwa Wileńskie i Nowogródzkie i z Województwa Biało¬ 
stockiego powiaty: Augustowski, Grodzieński, Suwalski, Sokolski i Wołkowyski. 
Siedzibą Okręgowego Urzędu Miar jest m. Wilno (ul. Trocka Nr. 10, tel. 753). 
Naczelnik Okręgu Józef Sasinowicz, przyjm. interesantów od 9—12. 

Miejscowy Urząd Miar w Wilnie ul. Trocka 10, tel. 3-64. Kierownik Edward 
Możanowicz, przyj. 9—12. 

Przyjmowanie i wydawanie oraz udzielanie informacji w sprawach legalizacji 
narzędzi mierniczych od g. 8%—12. 

Kasa czynna od g. 9—12. Informacje w sprawach administr.-karnych od g. 9—13. 


URZĄD PROBIERCZY W WILNIE. 

Trocka 10, m. 3, tel. 83. 


Naczelnik Urzędu Probierczego — 

J. Prokopowicz, pryw. adr. ul. 
W. Pohulanka 14—56. 
Przyjmowanie wyrobów, zlewków, pró¬ 
bek i t. p. z metali szlachetnych 
do próbowania i ocechowania 


odbywa się we wszystkie dni 
za wyjątkiem świąt od g. 8—11. 
Wydawanie ocechowanych wyrobów 
i innych od g. 11 do 14 m. 30. 
Kasa czynna od godz. 8 do 13. 


ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WILNIE 

Słowackiego 8, godz. urzęd. 8 — 15, tel. 12-96. 


Dyrektor: Wacław Gizbert Studnicki, 
(telef. 12-96), przyjmuje 11—13, 
(adres pryw.: ul. Teatralna 4). 

Kustosz: Dr. Ryszard Mienicki. 

Archiwum składa się z dawnego ar¬ 
chiwum Centralnego (akt daw¬ 
nych b. Rzplitej polskiej), gen.- 
gub., gub. zarządu wil., sądo¬ 
wych, skarbowych, dóbr pań¬ 
stwowych, kontroli, b. rosyjsk. 


wileńskiego okręgu szkolnego, 
szlacheckiego b. gub. wileńskiej, 
b. Murawjewskiego, Litwy Środ¬ 
kowej, części prawosławnego i u- 
nickiego, konsystorskiego i inn. 
pomniejszych, oraz odzyskanych 
z archiwów mińskich archiwa- 
ljów terytorjum części b. gub. 
mińskiej wchodzących w granice 
obecnej Rzplitej. BIBLIOTEKI PAŃSTWOWE W WILNIE. 


1. Biblioteka Uniwersytecka. 

Uniwersytecka 5, tel. 569. 

Godziny funkcjonowania czytelni: 
publicznej, profesorskej i cza¬ 
sopism od 9—20. 

Pracownie Rękopisów, 

Map, Starodruków . 9 — 15. 

Wypożyczalnia ... 12—15. 
Katalogi. 9—15. 

Dyrektor Dr. Adam Łysakowski? 

przyj. 13—14, (miesz- 
Wielka 17 m. 14). 

Bibljotekarze naukowi : 

Stanisław Lisowski. 

Mikołaj Dzikowski. 

Michał Brensztejn. 

Dr. Michał Ambros. 

Dr. Stefan Burhardt. 

Dr. Helena Hleb-Koszańska. 

2. Bibljoteka Państw, im. Wrób¬ 

lewskich. 

Zygmuntowska 2, tel. 13-76. 
Czytelnie czasopism i książek dla 


pracown. nauk. otwarta jest od 
godz. 10—15. 

Muzeum ikonograficzne Wilna 
i inne zbiory muzealne do¬ 
stępne w godz. od 10 do 15 
po porozumieniu z Dyrekcją 
i Kustoszem. 

Dijrektor bibljoteki 

Dr. Erwin Koschmieder, 
Prof. U. S. B., przyjmuje od 
godz. 13—14, pok. 4., m. Arse- 
nalska 8. 

Kustosz muzeum 

Ludwik Abramowicz, p. 12, 
przyjmuje w środy i so¬ 
boty od godz. 14—15, 
m. Sierakowskiego 21—6. 

Bibljotekarze naukowi: 

Helena Drege, pok. 7. 

Marja Obrubańska. 

Sekretarz bibljoteki 

Stefan Prus-Wiśniewski. 
pok. 6. 


POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH. 

Wilno, ul. Mickiewicza 18, telefony 1-08, 19-05, 19-06, 19-07. 


Inspektor Wojewódzki inż. Witold 
Jan Wojewódzki, godz. przyj. 
10—13, tel. 19-05, m. Mostowa 
3a, tel. 12-85. 

Zastępcy: Kazimierz Dorożyóski i 
Józef Grocholski, t. 108. 

Radca Prawny — Kazimierz Okulicz, 
tel. 1-08. 

Referaty: Sekretarjat i Dział Dobro¬ 
wolny Ogniowy i Gradowy — 
kierownik Alfons Matulewicz, 
tel. 1-08. 


Ubezpieczeniowy Przymuso¬ 
wy—kierownik Broni¬ 
sław Obrębski, 1.19-07. 

Rachuby — kierownik Ja¬ 
nina Juchnowiczowa. 
tel. 19-06. 

Pogorzelowy — kierownik 
Stanisł. Chodasewicz, 
tel. 19-07. 

Inspektor na pow. WiL-Troc¬ 
ki i m. Wilno — inż. 
Jan Markiewicz, tel. 
19-07. 


WIL. OKRĘG WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH R. P. 

Inspektor Franciszek Pianko. 

Biuro — gmach Urzędu Wojewódzkiego, pok. 95, telef. 6-82. 

Przyjęcia we wtorki od godz. 8 do 15. 


KONSULAT ŁOTEWSKI W WILNIE 

ul. Sierakowskiego 4, tel. 13-34. 

Konsul F. Donas, przyjmuje od godz. 10—12 w dnie powszednie. 

mieszkanie oraz telefon — jak wyżej. 


— 71 — 
B. Instytucje Samorządowe. 

ZARZĄD MIEJSKI W WILNIE. 

Dominikańska 2, godz. urzęd. od 8—15. 


Prezydent m. Wilna — Dr. Wiktor 
Maleszewski, pokój 24, tel. 5. 

Wice-Prezydenci: 

1. Adam Piłsudski, tel. 2-14. 

2. Teodor Nagurski. 

3. Kazimierz Grodzicki, t. 6-08. 

Ławnicy: 

1. Ludwik Sokołowski. 

2. Kazimierz Niżyński. 

3. Janina Hurynowiczówna. 

4. Marja Hilierowa. 

5. Zygmunt Fedorowicz. 

6. Stanisław Kubilus. 

7. Michał Taub. 

Szef Kancelarji S. Narkiewicz-Jodko, 
pok. 17, tel. 28. 

Kancelarja sekcji nieruchomości, 

tel. 6-08. 

Kancelarja wydziału podatkowego, 

tel. 17-86. 

Kancelarja wydz. zdrowia i opieki 
społecznej, tel. 17-32. 
Kancelarja wydziału kultury i 
oświaty, tel. 15-97. 

Kancelarja wydziału technicznego, 

tel. 2-02. 

Archiwum Miejskie, Trocka 14. 
Straż Ogniowa — Komendant p. o. 
Eugenjusz Rusek, tel. 45. 

Pogotowie Ratunkowe, tel. 6. 

Izba dezyfenkcyjna, tel. 22. 

Lista Radnych m. Wilna: 

1. Bagiński Stefan. 

2. Baturo Stanisław. 

3. Biński Tadeusz. 

4. Biszewski Edward. 

5. Burhardt Aleksander. 

6. Bursztojn Benjamin. 

7. Cymbler Abram. 

8. Czernichów Józef. 

9. Czystowski Jan. 

10. Fedorowicz Zygmunt. 

11. Fieldorfowa Janina. 

12. Gagis Antoni. 


13. Gliński Mieczysław. 

14. Grodzicki Kazimierz. 

15. Grabek Henryk. 

16. Grontkowski Stanisław. 

17. Hurynowiczówna Janina. 

18. Jankowski Wiktor. 

19. Januszewicz Stanisław. 

20. Jasieński Roman. 

21. Juchniewicz Józef. 

22. Kaczanowski Władysław. 

23. Kawenoki Abram. 

24. Kiersnowski Tadeusz. 

25. Kodź Stanisław. 

26. Komarnicki Wacław. 

27. Kowalski Edmund. 

28. Kownacki Piotr. 

29. Kozłowski Eugenjusz. 

30. Krakowiak-Krakowski Izaak. 

31. Krestjanow Aleksander. 

32. Kubilus Stanisław. 

33. Kudrewicz Eugenjusz. 

34. Luboński Kazimierz. 

35. Łajewski Władysław. 

36. Maleszewski Wiktor. 

37. Mazurkiewicz Władysław. 

38. Młynarczyk Kazimierz. 

39. Moszczyński Wacław. 

40. Namieciński Antoni. 

41. Niżyński Kazimierz. 

42. Odyniec Wacław. 

43. Olechnowicz Bronisław. 

44. Piłsudski Adam. 

45. Piotrowski Władysław. 

46. Prokofjew Efim. 

47. Pazowski Tadeusz. 

48. Rafes Izaak. 

49. Rekść Henryk. 

50. Rubel Jan. 

51. Segall Bolesław. 

52. Sienkiewicz Konstanty. 

53. Skarżyński Adam. 

54. Spiro Łazarz. 

55. Staniewiczowa Eugenja. 

56. Suszyńska-K waso wcowaJadwiga 

57. Szabad Cemach. 

58. Tracz Ferdynand. 

59. Umiastowski Witold. 

60. Walter Stanisław. 


61. Wierusz-Kowalska Hanna. 

62. Wygodzki Jakób. 

63. Wysłouch Seweryn. 

64. Żuk Grzegorz. 

Sekretarz Rady Miejskiej Marjan 
Dziewicki, pokój Nr. 18 teł. 28 
Wydz. Ewidencji Ludności zł. z Biu¬ 
rem adresowera, oraz biuro 
meldunkowe, Dominikańska 2. 


Centr. Biuro Statystyczne, Domi¬ 
nikańska 2. 

Elektrownia miejska, Derewnicka 2 
(Rybaki 14) za Wilją, Dyrektor 
inż. J. Glatman, tel. 24 i 1-18, 
godz. przyj, od 9—13. Zgłosze¬ 
nia. Informacje. Kasy. Pogoto¬ 
wie techniczne wieczorowe od 
15 do 23-ej, tel. 24. 


WILEŃSKO - TROCKI POWIATOWY ZWIĄZEK SAMORZĄDOWY. 

Wileńska 12, tel. 105 (ogólny i aparat dodatk. Inspektora Samorządu Gminnego) 
oraz 332 (Kierownik Biura), godz. urzędowe-te same co we wszystkich urzędach. 


Przewodniczący Wydziału Powia¬ 
towego — Starosta Jerzy de 
Tramecourt, przyjm. w g. 9—11. 

Kierownik Biura Wydziału Powia¬ 
towego Wincenty Orlicki, — 
przyjmuje od godz. 12 do koń¬ 
ca urzędowania. Adres prywat¬ 
ny Tupaciszki II, dom Nr. 14 m. 1. 

Kierownik Rachuby — Zenon Ła- 
wióski. 

Skarbnik— Michał Wojewódzki. Kasa 
czynna do godz. 1 po południu. 

Inspektor Samorz. Gminnego —Ro¬ 
muald Gintowt-Dziewiałtowski. 


Pom. Inspektora —Józef Byczkowski. 

Kierownik Powiat. Zarządu Dróg.— 

inż. Zenon Łukasiawicz, t. 420. 

Kierownik Działu Zdrowia i Opieki 
Społ. — dr. Stanisław Fekecz. 

Kierownik Lecznicy Zwierzęcej. — 

Lekarz Weterynarji, Stefan 
Stankiewicz. 

Agronom Powiatowy— Stefan Wasi¬ 
lewski. 

Kierownik Szkoły roln. w Bukisz- 
kach — Daniel Imiela. 


Przewodniczący Powiatowego Urzędu Rozjemczego do spraw kredytowych. 


IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W WILNIE. 

Ul. Mickiewicza 32. Godz. urzęd. od 8 % do 15 % w soboty do godz. 14-ej. 

Prezes — Roman Ruciński, tel. 6-63, mieszk. Jagiellońska 10, tel. 17-88. 

p. O. Dyrektora inż. Władysław Barański, tel. 65, dodatk. m. Mickiewicza 32. 

Kierownik Działu Administracyjnego —E. Jutkiewicz, tel. 1-16. 

„ „ Prawnego, Polityki Socj. i Szkoln. Zawód. — B. Nogid, t. 4-62. 

„ „ Obrotu Towarowego — A. Dmitrjew, tel. 6-73. 

„ „ Podatkowego — E. Brąz, tel. 11-30. 

„ T Komunikacyjnego i Drzewnego — N. Kronik, tel. 11-30. 

„ „ Statystyki i Katastru oraz Sprawozd.-Prasow. — A. Tański, 

tel. 17-25. 

Ogólny telefon biura w godzinach nieurzędowych — 17-25. 


IZBA RZEMIEŚLNICZA W WILNIE. 

Ul. Gdańska 6. Biuro czynne od 8—15-ej, telef. 18-86. 

Prezes Izby Władysław Szumański, przyjmuje interesantów od 13—15-ej, pry w. 
m. Mickiewicza 1, tel. 12-78. 

Wice-Prezes Izby Łazarz Kruk. 

Dyrektor Izby Kazimier Młynarczyk, tel. 18-36, przyjmuje interesantów od 12—14, 
pryw. mieszk. Rydza Śmigłego 35. 


— 73 — 
Członkowie Zarządu Izby: 

Stankiewicz Stanisław. Uziałło Józef. Lichtmacher Szymon. 


Pokój Nr. 1 

. Nr. 2 

„ Nr. 3 

„ Nr. 4 

„ Nr. 5 

» Nr. 6 


Gabinet Prezesa. 

Gabinet Dyrektora. 

Sala posiedzeń. 

Kancelarja, Referat Administracyjny, Kasa. 

Referat Egzaminacyjny, Ref. Prawno-Ekonomiczny. 
Referat Statystyczny. 

Biuro Eksportowe. 


r - V, WILEŃSKA IZBA ROLNICZA W WILNIE. 

(Jl. Dominikańska 13. Biuro czynne od 8—15, soboty 8—13%. 

Prezes Izby Czesław Krupski, tel. 14-05. 

p. O. Dyrektora — inż. Jan Czerniewski, tel. 14-05. 

Kierownik Działu Wytwórczości Roślinnej — inż. K. Niemirowicz, tel. 14-02. 

» » „ Zwierzęcej — inż. Z. Poniatowski, tel. 14-02. 

Wydział Ekonomiczny, tel. 14-10. 

Rachuba i Kasa, tel. 14-10. 

Ogólny, tel. 14-10. 


WYDAWNICTWA 0 WILNIE I OKOLICACH I 


1 ALBUM WIDOKÓW WILNA, 15 plansz.zł. 3.— i 

= Jarocki Si. OKOLICE WILNA. Przewodnik turystyczny z ilustr. i mapką. ,, I 20 1 

| Janowski L. W PROMIENIACH WILNA I KRZEMIEŃCA - - - „ 2.— jj 

= Jeleńska E. KALWARJA POD WILNEM z ilustr.„ 1.50 1 

| MAPA WOJEWÓDZTWA WILEŃSKIEGO w podziałce 1:300.000 - „ 3.— I 

H PLAN M. WILNA, ze spisem ulic - -- -- -- -- „I .30 = 

POWSTANIE 1831 R. NA LITWIE. W pamiętnikach współczesnych. 

Wydał H. Mościcki- Z ilustracjami - ------ it 5.20 s 

| Puzynina G. W WILNIE I W DWORACH LITEWSKICH. Pamiętnik 

(1815 — 1843) z liczn. ilustr. - -- -- -- -- tf ] 2. — || 

§ Szumski Si. W WALKACH I WIĘZIENIACH (1812—1848). Z ilu¬ 
stracjami rotograw. - - - - - - - - - - - ,, 8.— § 

| Zahorski LLY. PRZEWODNIK PO WILNIE z liczn. ilustr. i planem śródm. wycz. p 
„ LEGENDY I PODANIA WILEŃSKIE z ilustr. - - - „ 3.60 1 


I DO NABYCIA W KSIĘGARNI JÓZEFA ZAWADZKIEGO W WILNIE, ZAMKOWA 22 § 
oraz we wszystkich księgarniach. 

— 74 — 
C. Zarządy Wyznaniowe. 

KURJA METROPOLITALNA RZ.-K. WILEŃSKA. 

M. Magdaleny 4, tel. 900. 


J. E. Arcybiskup-Metropolita Ro¬ 
muald Jałbrzykowski, tel. 9-79. 
Biskup Sufragan J. E. Kazimierz 
Mikołaj Michalkiewicz, tel. 12. 

Kapituła Bazyliki Archikatedralnej. 

Prałaci: 

1. Ks. Jan Hanusowicz, Prałat Pre- 

poz., Prał. J. Św., M. S. T. 

2. Ks. Adam Sawicki, K. S. T. Prałat 

Archidjakon. 

3. Ks. Kazimierz - Mikołaj Michalkie- 

wicz, Prałat Kustosz, M. S. T. 
Bp. Sufr. Wileński. 

4. Ks. Franciszek Wołodźko, M. S. T. 

Prałat Schol. 

5. Ks. Jan Uszyłło M. S. T. Prałat 

Kantor. 

Kanonicy: 

1. Ks. Karol Lubianiec M. S. T. 

2. Ks. Lucjan Chalecki, Szambelan 

J. Sw. M. S. T. 

3. Ks. Leon Żebrowski M. T. 

4. Ks. Stanisław Maciejewicz M. T. 

5. Ks. Adam Sawicki K. T. 

6. Ks. Antoni Cichoński M. T. 
Prokurator Kapituły Kanonik Ks. 

A. Cichoński. 

Sekretarz Kapituły Ks. Leon Że¬ 
browski, Kanonik. 

Wikarjusze: 

Ks. Franciszek Bielawski. 

Ks. Władysław Kisiel. 

Magister Cerom. Ks. Jan Ostreyko. 

Kurja Archidiecezjalna. 

Godz. 11-13, tel. 900. 

Wikarjusz Generalny J.E.Kazimierz- 
Mikołaj Michalkiewicz, Bp. Sufr. 
Kanclerz Ks. A. Sawicki, tel. pryw. 
404. 

Notarjusze: 

1. Ks. Józef Poniatowski. 

2. Ks. Jan Ostreyko. 

3. Ks. Stanisław Czyżewski. 

Wydział Metryczny, Kier. Wł. Kali¬ 
nowski. Czynny codz. 10 — 13. 

Seminarjum Wileńskie: 

Rektor Ks. Prał. Jan Uszyłło, M. S. T. 
Inspektor Ks. Kan. Karol Lubianiec. 
Prefekt Ks. Dr. Władysław Suszyński. 

Profesorowie: 

Ks. Jan Uszyłło, M. S. T. 

Ks. Karol Lubianiec, M. S. T. 


Ks. Wincenty Taszkun, M. S. T. 
Prokurator Seminarjum Ks. Jan Kra¬ 
sowski. 

Bibljotekarz Seminarjum Ks. Jan 
Krasowski. 

Ojciec Duchowny Ks. Dr. Jan Ellert, 

Kościoły parafjalne miejskie. 

1. Sw. Jana — prób. ks. Tadeusz 

Makarewicz, ul. Ś-to Jańska 12, 
tel. 5-47. 

2. Św. Teresy —prób. ks. Stanisław 

Zawadzki, ul. Bazyljańska 3, 
tel. 4-38; przy kościele Kaplica 
Ostrobramska z cudownym 
obrazem N. M. P. 

3. ŚW. Ducha — prób. ks. Adam 

Kulesza, ul. Dominikańska 4, 
tel. 2-29 

4. Wszystkich Świętych — prób. 

ks. Józef Songin, ul. Za walna 54, 
tel. 8-07. 

5. św. Franciszka (Bernardynów)— 

prób. ks. Jan Kretowicz, ul. Św. 
Anny 10, tel. 3-55. 

6. Św. Rafała — prób. ks. Jan Ada¬ 

mowicz, ul. Wiłkomierska 2, 
tel. 10-14. 

7. ŚwŚw. Jakóba i Filipa — prób. 

ks. Piotr Żarnowski, ul. 3 Maja, 
tel. 2-76. 

8. ŚwŚw. Piotra i Pawła— prób. ks. 

Tad. Zawadzki, ul. Antokolska, 
tel. 3-61. 

9. Najśw. Serca P. Jezusa —prób. 

ks. Stan. Nawrocki, ul. Archa¬ 
nielska 6, tel.6-48. 

10. Niepok. Poczęcia N. M. P.— prób. 

ks. Anicety Butkiewicz, ul. Żu¬ 
browa, tel. 3-95. 

11. św. Mikołaja — prób. ks. Krzy¬ 

sztof Czybir, ul. Św. Mikołaja 6. 

12. Św. Anny — prób. ks. Dr. Leon 

Puciata, ul. Św. Anny 10. 

Zakony i kongregacje zakonne. 

Męskie: 

1. Klasztor O.O. Franciszkanów — 

Trocka 14. Gwardjan ks. Gerard 
Domka. 

2. Kolegjum Tow. Jezusowego — 

Wielka 58, tel. 77. Rektor ks. 
Wincenty Orsaczek. 

3. Klasztor Bonifratrów — pl. Na¬ 

poleona 6. Przełożony O. Jan 
Boży Krauze. a&mi 
4. Klasztor KsKs. Misjonarzy — ul. 

Subocz 18. Superjor ks. Jan 
Rzymełka. 

5. Klasztor Ks.Ks. Salezjanów — ul. 

ul. Dobrej Rady 22. Superjor 
ks. Wojciech Kuczewski. 

6. Klasztor Ks.Ks. Salezjanów — 

Stefańska 41. Dyrektor ks. Jan 
Romano wicz. 

Żeńskie: 

1 Klasztor SS. Benedyktynek — ul. 
Św. Ignacego 3. Ksieni Julja 
Anzelma Milicz. 

2. Dom SS. Dominikanek — ul. Wi¬ 

tebska 21, Przełożona Melanja 
Zamler. 

3. Klasztor SS. Bernardynek — przy 

kość. Św. Michała. Przełożona 
Józefa Stanisława Wierzbicka. 

4. Klasztor SS. Wizytek—ul. Rossa 2. 

Przełóż. Pawła-Stanisława Pau- 
bowiczówna. 

5. Dom. SS. Szarytek —ul. Subocz 16. 

Przełożona Marja Burba. 

6. Zgrom. Sióstr Św. Rodziny z Na¬ 

zaretu — Sierakowskiego 13. 
Przełożona Marja Fides Tou- 
chowiczówna. 

7. Dom SS. Matki B. Miłosierdzia — 

Senatorska 25. Przełóż. Marja 
Irena Szulc-Krzyżanowska. 

8. Dom SS. Salezjanek — ul. Ste¬ 

fańska 37. Przełożona Laura 
Meozzi. 

9. Dom SS. Misjonarek od Św. Ro¬ 

dziny — ul. Wielka 40. Przełóż. 
Konstancja Selonisówna. 

10. Dom SS. Urszulanek od Serca 

Jez. — ul. Skopówka 4. Przeł* 
Franciszka Bosiacka. 

11. Zgromadzenie SS Misjonarek N. 

Serca Jezusowego — Kościół 
Unicki obrz. gr.-kat., ul. Sawicz 
Nr. 13 — Proboszcz O. Paweł 
Macewicz,m. W. Pohulanka6—2. 

Dziekani: 

1. Białostocki — Ks. Aleks. Cho- 
dyko. 


2. Bieniakoński — Ks. Józef Du- 
bietis. 

3. Brasławski — Ks. Mieczysław 
A kr ej ć. 

4. Brzostowicki — Ks. Stanisław 
Szyroki. 

5. Dąbrowski — Ks. Leopold 
Chomski. 

6 . Głębocki — Ks. Antoni Zien¬ 
kiewicz. 

7. Grodzieński — Ks. Ignacy 01- 
szański, K. H. 

8 . Kalwaryjski — Ks. Stanisław 
Miłkowski. 

9. Knyszyński —Ks. Jerzy Żamejć. 

10. Lidzki — Ks. Hipolit Bojaru- 
niec K. H. 

11 . Łunnieński — Ks. Mieczysław 
Radziszewski. 

12. Miorski — Ks. Adolf Soko¬ 
łowski. 

13. Nadwilejski — Ks. Bolesław 
Teżyk. 

14. Oszmiański — Ks. Paweł Pie¬ 
karski. 

15. Raduński — Ks. Bolesław Mo¬ 
czulski. 

16. Słonimski — Ks. Romuald 
Świrkowski 

17. Sokolski—Ks. Józef Marcinkie¬ 
wicz. 

18. Święciański — Ks. Dominik 
Gajlasz. 

19. Świrski — Ks. Józef Zero. 

20. Trocki — Ks. Klemens Malu- 
kiewicz. 

21. Turgielski—Ks. Paweł Szepecki. 

22. Wasiliski — Ignacy Cyraski. 

23. Wilejski — Ks. Adolf Śnieżko. 

24. Wileński (miasto) — Ks. Kan. 
Jan Adamowicz M. S. T. 

25. Worniański — Ks. Jan Włady¬ 
sław Sielewicz. 

26. Wiszniewski — Ks. Dr. Ilde¬ 
fons Bobicz. 

27. Wołkowyski—Ks. Albin Jaro¬ 
szewicz, M. S. T. 

28. Zdzięciolski — Ks. Józef Sa¬ 
wicki. 


KONSYSTORZ PRAWOSŁAWNY 

Ostrobramska 10. 


J. E. Teodozjusz, Archijepiskop Wi¬ 
leński i Lidzki. Wilno, Ostro¬ 
bramska 10, tei 17-07, godziny 
przyjęcia: wtorki i piątki 

od 11-13. 

Konsystorz Prawosławny w Wilnie, 
Ostrobramska 10, tel. 4-53, godz. 
urzędowania od 9—15. 


Członkowie Konsystorza: 

Protojerej Mikołaj Tuczemski. 

„ Jan Kraskowski. 

„ Stefan Gromadski, 

„ Nil Kulczycki, 

Sekretarz Konsystorza — Aleksy 

Śnieżyński. 


76 - KONSYSTORZ WILEŃSKI EWANGELICKO-REFORMOWANY. 

Zawalna 11, godz. urzęd. 10—3, telef. 519. 


Prezydent SConsystorza Bronisław 
Iżycki-Herman, mieszk. ul. Por¬ 
towa 4-4, tel. 10-76. 

Vke - Prezydent Generalny Superin- 
tendent Michał Jastrzębski, 
mieszk. ul. Zawalna 11—5. 

P. o. Generain. Sekretarza Wacław 
Mackiewicz, Zawalna 22, m. 3. 


Duchowni Członkowie Konsystorza: 

1) Jan Kurnatowski. 

2) Paweł Dilis. 

Świeccy Członkowie Konsystorza: 

1) Stan. Falkowski. 

2) Marcin Reczyóski. 

3) Szymon Czarnocki. 


PARAFJA EWANGELICKO-AUGSBURSKA. 

Ul. Niemiecka 9. 


Pastor Zygfryd Loppe, przyjmuje 
od 4 do 5 w sprawach duchow¬ 
nych i świeckich, tel. 20-52. 
Kolegjum Ewangelicko-Augsburskie 
Niemiecka 9—9. Kantor, t. 20-52. 


Prezes W. Otto, Węglowa 12, tel. 16-79? 
przyjmuje Niemiecka 9 m. 9? 
w kantorze we środy od 10-ej 
do 12-ej godz. 


GMINA WYZNANIOWA ŻYDOWSKA w WILNIE. 

Ul. Orzeszkowej 7, tel. 17-96. 


Przewodniczący Rady: dr. Jakób 
Wygodzki. 

Zastępca Przewodniczącego Rady: 
Grzegorz Żuk. 

Przewodniczący Zarządu: Łazarz Kruk. 
Zastępca Przewodniczącego Zarządu: 
Mojżesz Zajdsznur. 

Rabin Gminy: b. Senator Izaak Rubin- 
sztejn, Portowa 7, przyj. 10—12, 
tel. 549. Biuro czynne od 9—15. 
Zastępca — Rabin Samuel Frid, ul. 
Beliny 1, tel. 463. 


Biuro Zarządu Gminy: ul. Orzeszko¬ 
wej 7, czynne od g. 9—15. 

Kierownik Gminy: Izrael Werbliński, 
gabinet kier. pok. 6, tel. 17-96, 
przyjm. 10—12, adres pryw. ul. 
Węglowa 10—3. 

Kancelarja ogólna: p. 4, tel. 17-96. 

Wydział finans.-etatowy: p. 5, t. 6 —11. 

Wydział cmentarny: p. 3. Kierownik 
E. Fłaks, tel. 6-11. 

Wydział Opieki Społecznej, tel. 6-83. 


DUCHOWIEŃSTWO KARAIMSKIE. 


Hachan Karaimski Rzeczypospolitej 
Polskiej: J. E. Hadży Seraja 
Chan Szapszał — Wilno, ulica 
Stroma 5 — 6, godz. przyj. 11—13. 
Duchowny Zarząd Karaimski w Pol¬ 
sce: m. Troki. 

Prezes Żarz. Duch. : Hachan. 
Członkowie Zarządu Duchownego; 

1. Ułłu-Hazzan i prób. Trock. 
Kienesy Szymon Firkowicz. 


2. Hazzan prob. Wil. Kien. Jó¬ 
zef Łobanos — Wilno, Zwie¬ 
rzyniec, ulica Grodzka 6. 
GMINY KARAIMSKIE. 

a) W Wilnie — Prezes Adwo¬ 
kat Izaak Zajączkowski ul. 
Gimnazjalna 8—3, t. 18-02. 

b) W Trokach — Prezes Józef 
Nowicki, m. Troki, telef. 2, 
ulica Wileńska, d. wł. 


WYZNANIE MUZUŁMAŃSKIE. 


Muftjat —zauł. Św. Michalski 5. 

Mufti — Dr. Jakób Szynkiewicz, godz. 

przyjęó: 10 — 12 (prócz świąt j 
i piątków). 


Gmina muzułmańska — ul. Siera¬ 
kowskiego 21—3. 

Prezes Gminy Stefan Bazarewski. 
Imam meczetu w Wilnie Ibrahim 
Smajkiewicz, ul. Lwowska 35—1. 


- 77 — 

D„ Urzędy, Dowództwa i Zakłady 
Wojskowe. 


Inspektor Armji w Wilnie — Willa 
„Podzamcze*, tel. 16-30. 
Dowództwo Obszaru Warownego Wil¬ 
no—plac Ignacowski. (godz. urz. 
od 8 — 15), tel. 16-55 do 16-59. 
Komenda Miasta Wilna — Tadeusza 
Kościuszki 3, tel. łączy D. O. War. 
P. K. U. Wilno - Miasto—Wielka 47. 
P. K. U. Wilno-Powiat — Wielka 47. 


Ofic. insp. Garnizonu, T. Kościuszki 3« 
Dow. I Dyw. P. Leg. — ul. Wielka 23- 

r 3 Sam. Bryg. kaw. 71 — ul!* Wiel¬ 
ka 23. 


Dow. 1 p. p. Leg. — Koszary I Bryg. 

» 5 „ v „ v n n 

* 6 „ „ „ —Plac Ignacowski. 

Dow. 85 p. 1. — Kosz. N.-Wilejskie- 

„ 4 p. uł.—Koszary Tuskulańskie- 

„ 13 p. uł. — Kosz. N.-Wilejskie- 

Dow. 1 p. a. 1. Leg.—ul. Św. Anny 2- 
n 19 p. a. 1. — Koszary N.-Wi- 
lejskie. 

Dow. 3 p. a. c. — Koszary Poniatow¬ 
skiego. 

Dow. 3 d. a. k.—Koszary Rafałowakie. 
„ 33 d. a. 1. — Koszary Poniatow¬ 

skiego. 

Dow 3 d. a. plt. — Porubanek. 

Dow. 3 b. sap. — Kościuszki 1. 

„ 7 szw. pion. — Kościuszki 12. 

Detasz. plut. sam. — ul. Piaski. 

Dow. Plut. Zand Wojsk. Wilno—Tad. 
Kościuszki 3. 

Bryg. K. O. P. Wilno — Ostro¬ 
bramska 7. 


2 bat. pom. art. — Rossa 10. 

K. telegr. 1 Dyw. Piech. Leg.—Kosza¬ 
ry I Bryg. Leg. 

K. łączn. D. O. War. Wilno — plac 
Ignacowski 3. 

1 dyw. 5 p. lotn. — Porubanek. 

Kompanja Wydziel. 4 bat. czołgów 
i samochód, pancernych — Ko¬ 
szary I Bryg. Legjonów. 


Pom. Składn. Inż. Grodno, w Wilnie, 
ul. Piłsudskiego. 

Del. Szt. Główn. przy Dyr. P. K. P. 
W. Pohulanka. 

Przedst. M. S. Wojsk, przy O. U. Z. 
W. Pohulanka. 

Duszpasterstwo Garnizonu — Plac 
Ignacowski., gmach D. O. W. 

Prokuratura przy W. S. Okr. III. — 
Subocz 17. 

Wojskowy Sąd Okr. III. —Subocz 17. 

r> d R^j. „ „ „ 

Wojskowe Więzienie Śledcze Nr. III.— 
Kościuszki 10. 

Lek. Insp. Garn. — T. Kościuszki 3. 

Nacz. Lek. Garn. — „ „ 3. 

„ Lek. Wet. Garn.— „ 3. 

Szpital Wojsk. O. W. — Antokol. Sa- 
pieżyńska. 

Delegat 3 Okr. Szef. Budownictwa — 
Kościuszki 1. 

Piekarnia Zakł. Gosp. D. K. O. III— 
Konarskiego. 

Pomocnicza Składnica Uzbr. Nr. 11— 
ul. Legjonów 2. 

Rejonowy insp. koni,—Kościuszki 3. 

Rzeźnia Zakł. Gosp.—Konarskiego. 

Skł. Mat. Intend.—Legjonowa 2. 

Skład drzewa A. Z. Z. III — Kur- 
landzka 2. 

Dom Inwalidów — Zawalna 1. 

Kasyno Garnizonowe—Mickiewicza 13. 

Ognisko podof. zawód, garniz. Wil. — 
Tatarska 5. 

Stów. „Rodzina Wojskowa" — Mickie¬ 
wicza 13. 

Okręgowy Ośrod. W. F. — Ludwi- 
sarska 4. 

Komenda Obw. P. W. — Domini¬ 
kańska 13. 


— 78 — 
Instytucje społeczne, 

stowarzyszenia, wolne zawody, zakłady naukowe. 


ADWOKACI 


(Okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie) 


Abramowicz Witold, Montwiłłowski 
zauł. 15, tel. 11-94. 

Achmato wicz Aleksander, Mostowa 3- a. 

Achmatowicz Bohdan, Mickiewicza 19 
mieszk. 9. 

Andrejew Paweł, Mickiewicza 37 m. 3, 
tel. 13-08. 

Bagiński Stanisław, Jakóba Jasiń¬ 
skiego 6 m. 6, telef. 8-15. 

Bajraszewski Konstanty, Mickiewicza 
44 m. 10. 

Bajraszewski Maciej, Mickiewicza 41 
mieszk. 2, telef. 6-75. 

Barańczyk Izaak, Stefańska 10. 

Berland Szmuel, Jakóba Jasińskie¬ 
go 1 m. 4. 

Boguszewski Władysław, Portowa 
23 m. 19. 

Brumberg Arja, W. Pohulanka 23 m. 2, 
tel. 18-89. 

Burhardt Aleksander, Zygmuntowska 
12 m. 7, telef. 11-32. 

Buyko Zygmunt, Piłsudskiego 1 m. 2, 
tel. 12-05. 

Obili Samuel, Zawalna 10. 

Czernichów Józef, Hetmańska 2, te¬ 
lefon 2-95. 

Dlugacz Izaak, Wileńska 15 m. 2, 
tel. 19-22. 

Drejer Szmuel, Niemiecka 29, tel. 9-66. 

Dynowska Wiera, Gimnazjalna 10 m. 5. 

E.jgiel Samuel, Styczniowa 8 m. 4. 

Engiel Mieczysław, Dąbrowskiego 
5 m. 3, tel. 5-09. 

Eydrygiewicz Mieczysław, Mickiewi¬ 
cza 21 m. 6. 

Falkowski Eugenjusz, Jakóba Jasiń¬ 
skiego 7 m. 3. 

Florczak Kazimierz, Mickiewicza 46 
mieszk. 6. 

Frydman Józef, Zamkowa 26, tel. 15-37 
(przyj. 5—7). 

Gordon Józef, Zamkowa 20, tel. 10-80. 

Grądzki Leon, 3-go Maja 1 m. 1. 

Iwanowski Stanisław, Dąbrowskiego 
7 m. 10. 

Izraelitówna Helena, W Pohul. 2 ra. 19. 

Iżycka Zofja, Zawalna 22 m. 5. Iżycki Tadeusz, Zawalna 22 m. 5. 

Jamontt Maciej, Zygmuntowska 18. 
telef. 10-29. 

Jankowski Witold, 3-go Maja 9 m. 9, 
tel. 15-04. 

Janowski Jan, Zamkow r a 26. 

Jasiński Zbigniew, Orzeszkowej 3 m. 3, 
telef. 10-28. 

Jodko Witold, Portowa 4 m. 6. 

Juchniewicz Antoni, Dąbrowskiego 5 
mieszk. 4. 

Jundziłł Zygmunt, Portowa 26 m. 
telef. 11-40. 

Kacnelson Daniel, Subocz 
tel. 15-65. 

Kacnelson Leon, Wlieńska 
tel. 18-78. 

Kamieński Jan, Portowa 6 m. 3. 

Kapłan Izrael, Wileńska 28—9, t. 5-82. 

Kapłan Wolf, Niemiecka 35 m. 9. 

Kiaksztowa Stanisława, Benedyktyń¬ 
ska 2—4. 


Kiersnowski Tadeusz, Zawalna 7 m. 1. 
tel. 17-49. 

Kopacewicz Bolesław, Mickiewicza 
62-a m. 4. 

Korngold Henryk, Mickiewicza 28, 
telef. 7-31. 

Kosiński Marjan, Mickiewicza 24 m 6, 
telef. 11-22. 


Kowalska Jadwiga, Gdańska 1 m. 9. 
Kowalski Marjan, Mickiewicza 19 m.21, 
tel. 5-32. 


Kozłowski Eugenjusz, Sierakowskiego 
24 m. 3, tel. 18-46. 

Koźliński Władysław, J. Jasińskiego 
15 m. 5. 

Krajowski-Kukiel Stanisław, Kaszta¬ 
nowa 5 m. 4, tel. 16-70. 

Krasowski Bronisław, Jagiellońska 
10 m. 5, tel. 13-70. 

Krestjanow Aleksander, Mickiewicza 
35 m. 10. 

Kruszewski Zygmunt, M. Pohulanka 
10 m. 5. 

Krzyżanowski Bronisław, Jakóba Ja¬ 
sińskiego 6 m. 4, telef. 5-55. 


M m 


i 


Kulikowski Leon, Mickiewicza 46 m. 3, 
telef. 1-35. 

Lejbman Maks, Wielka 3, tel. 4-36. 

Lityński Władysław, Mickiewicza 9, 
tel. 13-89. 

Łuczyński Wincenty, Mickiewicza 21 
m. 5, tel. 18-27. 

Łuczywek Jan, Jagiellońska 9 m. 3, 
tel. 18-30. 

Makowiecki Edward, ul. Mickiewicza 
42, m. 3. 

Maliński Maksymiljan, 3 Maja 11 m. 4, 
tel. 11—78. 

Marcinowski Aleksander, Mickiewi- 
wicza 17 m. 2, tel. 3-03. 

Matyasz Jaromir, Jakóba Jasińskie¬ 
go 7, tel. 3-56. 

Mertens Leonard, Jagiellońska 8 m. 14, 

Milchikier Izaak, Mickiewicza 4—6. 

Milewski Feliks, Mickiewicza 4 m. 9. 
tel. 416. 

Miller Antoni, Sierakowskiego 14. 

Mincerowa Janina, Portowa 10 m. 3. 

Mitkiewicz Stanisław, Jakóba Jasiń¬ 
skiego 11. 

Mołożawy Borys, Sierakowskiego 6 m. 3. 

Muchanow Włodzimierz, Mickiewi¬ 
cza 35 m. 3. 

Olechnowicz Bronisław, Mickiewicza 
49, tel. 14-49. 

Osiecimski Władysław, S-to Jerski 
5 m. 12, tel. 11-12. 

Pachman Eufemjusz,, Słowackiego 11. 

Parczewski Walenty, Mickiewicza 22, 
m. 36, tel. 13-14. 

Petrusewicz Kazimierz, Mickiewicza 
37 m. 2, tel. 3-98. 

Piekarski Bolesław, Słowackiego 16—5. 

Piwocki Antoni, Montwiłłowski 5. 

Popiel Michał, J. Jasińskiego 15 m. 1. 

Porębski Ignacy, Kasztanowa 3 m. 15. 

Powirskier Adolf, Wielka 18 m. 2, 
tel. 19-86. 

Preiss Ab ram, W. Pohulanka 14, 
telef. 16-95. 

Preiss Jerzy, Portowa 4 m. 5, t. 8-68. 

Przybora Iwo, Jagiellońska 8 m. 17. 

Riza-Ternawiot Grzegorz, 3 Maja 9—14. 

Riza-Ternawiot Mikołaj, 3 Maja 9 m. 14. 

Rodziewicz Leonard, 3 maja 3 m. 1, 
telef. 14-38. 

Rodziewicz Wacław, Montwiłłowski 5, 
telef. 10-68. 

Romankiewicz Andrzej, Zygmuntow- 
ska 4 m. 5. 

Romankiewicz Jan, Mickiewicza 22 
m. 38. 

Rubaszew Borys, Jagiellońska 10 m. 7, 
tel. 14-74. 

Rubinow-Rubinowicz Józef, 3 Maja 9 
m. 11, tel. 3-84. 


Rubinów Eljasz, 3 Maja 9 m. 11, t3-84. 

Rudnicki Eljasz, W. Pohulanka 14, 
mieszk. 25. 

Rutkiewicz Józef, Kasztanowa 3 m. 15. 

Rymkiewicz Witold, Wileńska 25. 

Sawiński Mikołaj, Mickiewicza 35. 

Sejfer Naurn. Mickiewicza 28 m. 3. 
tel. 8-48. 

Siawciłło Wacław, Jagiellońska 5 m. 15, 
tel.15-23. 

Sienkiewiczówna Marja, Podgórna 1 
m. 9. 

Sipowicz Stanisław, Św. Jakóba 16—7. 

Słonimski Leon, Kasztanowa 2—11. 

Smilg Emanuel, Poznańska 3, tel. 6-22. 

Sopocko Józef, Mickiewicza 5, m. 5, 
tel. 6-53. 

Srolowicz Benjamin, Zawalna 24 m. 4. 

Steckiewicz Feliks, Piekiełko 5 m. 9. 

Strumiłło Marjan, Mickiewicza 21 m. 3, 
tel. 13-85. 

Stuczyński - Lubliński Michał-Izrael, 
Mickiewicza 48 m. 4. 

Sukiennicki Wiktor, z. Portowy, te¬ 
lef. 18-92. 

Świda Witold, Portowa 26, tel. 8-47- 

Szabelska Eugenja, Mickiewicza 43* 
mieszk. 4. 

Szatkowski Kazimierz, Mickiewicza 44 
m. 6. 

Szczęsnowicz Wojciech, Kasztanowa 4, 
m. 8. 

Szlozberg Leon, Niemiecka 28—2. 

Szpakowski Mieczysław, Ofiarna 4—4. 

SztukowskaHelena, Mickiewicza 62—7. 

Szyndler Jarosław, Sierakowskiego 23 
m. 1. 

Szyrwindt Saweljusz, Zawalna 17. 

Szyszko wski Bolesław, Pańska 17, 
telef. 5-21. 

Tejtel Józef, Portową 3. 

Tórczyński Roman, Św. Filipa 4—10. 

Turski Zbigniew, Kasztanowa 3 m. 4. 

Uciechowski Józef, Sadowa 15 m. 4, 
tel. 4-65. 

Węsławski Stanisław, Niemiecka 3—4, 
tel. 10-88. 

Wirszyłło Roman, 3 Maja 15. 

Wirszyłło Tadeusz, Kasztanowa 4—11. 

Wiścicki Jan, Ofiarna 4, tel. 19-25. 

Wiszniewski Włodzimierz, Wileń¬ 
ska 29 m. 4, tel. 18-45. 

Wulfin Załman, Trocka 9. 

Wygodzki Miron, Gdańska 1. 

Wojewódzka Jadwdga Jagiellońska 16, 
m. 8. 

Zabielski Antoni, M. Pohulanka 16. 

Zagórski Ignacy, Mickiewicza 36 m. 6, 
tel. 12-12. 


80 — Zajączkowski Izaak, Gimnazjalna 8. 
Zajkowski Józef, Mostowa 16 m. 4. 
Zaks Eljasz, Ofiarna 2, m 9, tel. 8-89. 
Załkind Eufemjusz, ul. Sadowa 12. 
Zasztowt-Sukiennicka Halina, z. Por¬ 
towy 5 m. 1, tel. 18-92. 


Zawadzka Wiktorja, Sierakowskiego 8. 
Zilberbach Borys, Wielka 56, m. 12. 
Zmitrowiez Józef, Góra Bouffalowa 
19 m. 6. 

Żuk Hirsz, Zawal na 15 rn. 12-a, 
tel. 5-81. 


APLIKANCI ADWOKACCY 
(Okręgu Sądu Okręgowego w Wilnie). 


Alter Mendel, Wileńska 22 m. 12. 
Altszulerówna Ruchoma, Kwiatowa 4, 
mieszk. 8. 

Andrełowicz Mikołaj, Mickiewicza 41, 
mieszk. 15. 

Baławienski-Orleninow Anatol, Orzesz¬ 
kowej, 11-b m. 5, tel. 19-46. 
Bloch Pejsach, Zawalna 30 m. 2. 
Bunimowicz Hirsz, Sadowa 9 m. 3. 
Coch Hirsz, Garbarska ?. m. 4. 
Czarnous Stanisław, 3 Maja lim. 6. 
Czarny Gierc, Sierakowskiego 24 m. 8. 
Dąbrowski Wojciech, Sierakowskiego 
23 m. 2. 

Fenster Szymon, Gdańska 6 m. 3. 
Gilelsówna Raisa, Beliny 1 m. 31. 
Głownicka Zofja, Sołtańska 11. 
Gordon Abram, Trocka 11, m. 10. 
Gorzuchowski Mieczysław, Zamkowa 9. 
Hryniewiczówna Eugenja, Witoldo- 
wa 4-a. 

Iszorzyna Stanisława, Kasztanowa 7, 
mieszk. 2. 

Kirzner Łazarz, Pańska 21 m. 2. 

Kodź Stanisław, Skopówka 7 m. 9. 
Kon Pinkus, Zawalna 10. 

Kownacki Piotr, Kasztanowa 4 m. 11. 
Krajewska Helena, Kalwaryjska 11—6. 
Lipkind Dawid, Zawalna 25 m. 8. 
Łuczywkówna Kazimiera, Jagiellońska 
9 m. 3. 

Markman Jojne, Szopena 1. 
Milkonowicki Szepsel, Nikodema 6-4. 
Mokrzecka Olimpja, Św. Filipa 2 m. 17. 


Muchanowowa Eugenja, Mickiewicza 
35 ro. 3. 

Mussman Brunon, Węglowa 16 m. 3. 
Nosowicz Antoni, Grodzka 11-a m. 1. 
Okulicz Kazimierz, Kasztanowa 3—13, 
Orensztejn Mojżesz, Jagiellońska 3—18. 
Perelsztejn Jakób, Sadowa 4 m 2 
tel. 3—18. 

Potrebówna Nina, Sierakowskiego. 
21 m. 5. * ’ 

Rak Jan, Ś-to Jakóbsba 16 m. 7. 
Romerowa Anna, Sosnowa 3 m. 1. 
Rozenhauz Lew, Gdańska 6 ra. 3. 
Rusiecki Bernard, zauł. Bernard. 3—15. 
Rymdejkówna Stanisława, Stara 5 m. 1. 
Sotnikow Gleb, Bakszta 15 m. 26. 
Stempelberg Izrael-Zelik, Wileńska 3. 
Swirski Borys, Zamkowa 20 m. 3. 
Sypniewska Aleksandra, Jagiellońska 
5 m. 15. 

Szabelski Konstanty, Mickiewicza 43, 
mieszk. 2. 

Szapiro Mojżesz, Słowackiego 16. 
Śzejnberg Jakób, Wileńska 16 m. 2. 
Szejnkestel Szmul, Piłsudskiego 8—1. 
Szkielonek Mikołaj, Mickiewicza 30—3. 
Tejtelbaum Flawjusz, W. Pohulanka 
14 m. 26. 

Tejtelbaumowa Zeneida, W. Pohu¬ 
lanka 14 m. 26. 

Totwen Stanisław, Kalwaryjska 1—1. 
Wiszniewski Jerzy, Wileńska 29 m. 4. 
Wołk Albert, Niemiecka 3 m. 12. 
Zilbersztajn Jakób, Bazyljańska 7—3. 


adwokacka rada 

Okręgu Sądu Apelacyjnego w Wilnie. 


Dziekan Rady—adw. Bronisław Krzy¬ 
żanowski, J. Jasińskiego 6—4 
tel. 5-55. 

Wice Dziekan — adw. Zbign. Jasiński, 
Orzeszkowej 3—3, tel. 10-28. 

Sekretarz—adw. Wincenty Łuczyński. 
Mickiewicza 21—5, tel. 12-87. 

Dziekanat Rady — Mickiewicza 36, 
pok. 28, tel. 13-27, przyj, inter. 
od godz. IM3. 


Gabinet Dziekana Rady—Mickiewicza 
36, pok. 28, tel. 13 27. 
Kancelarja czynna od 10—3-ej. 
Dziekan przyjmuje osobiście od 

12 - 2 . 

Pokoje adwokatów : Mickiewicza 36. 
pok. 26, tel. 4-58. 

Konsultacja odbywa się w gmachu 
Sądu Grodzkiego, p. 17; czynna 
od godz. 12— 1-ej. 


— 81 — 


6 
AGENCJE PRASOWE 


Polska Agencja Telegraficzna, Oddział 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 15—5, 
tel. 6-74 i 17-85. Kierownik Zyg¬ 
munt Bogucki. 

Przedstawicielstwo Agencji Wschod¬ 


niej (w Warszawie), Mickiewi¬ 
cza 15-24, tel. 2-43. 

Katolicka Agencja Prasowa, Metro¬ 
politalna 1. Kierownik Ks. Fran¬ 
ciszek Kafarski. 


AKUSZERKI. 


Bartoszewiczówna Janina, Antokol- 
ska 51 m. 1. 

Rocewiczówna Stanisława, Antokol- 
ska 62. 

Bogusławska-Wisłocka Aleksadra, Mły- 
nowa 5/7, m. 20. 

Bohdziewicz Bronisława, Holender- 
nia 6, 

Bohdanowiezówna Eugenja Trębacka 
16-4. 

Brynkiewicz-S^kielonkowa Marja, Mi¬ 
ckiewicza 44-22. 

imiiiiiiiiiiiiiiłiiiimiiiiiiiHiiiiiaiiiiiii uiaiiHiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiK 

| BRZEZiNA MARJA, Grodzka 27 1 
(Z vierzyniec), dyplom, akusz. | 

| masaż, z długoletnią prak- 1 

tyką. Akuszerja oraz masaż | 
leczniczy. 

'uiimmuimmumimmimiimiiimmiimimmmiimjiiimiimuiiiiuiiim 

Bublewiczówna Janina, Trocka 6. 

Budrewiczówna Marja, Rossa 31—4. 

Buraczewska - Ozolin Marja, Szepty¬ 
ckiego 14 — 15. 

Cichocka Irena, Szpital Kolejowy. 

Cybowiczowa Aleksandra, Popław¬ 
ska 10—1. 

Cynkutis Marja, Portowa 2. 

Czajkowska Regina, Wielka 22—25. 

Drozdowska Dominika, Parkowa 7. 

Ejsmont Kazimiera, Skopówka 7—4. 

Farynówna Weronika, Zakrotowa 5-b, 
mieszk. 11. 

Felman Zofja, Kalwaryjska 37—6. 

Giryłowicz Marja. Zamkowa 18. 

Gołowaczówna Bronisława, Połocka 
15-6. 

Groner Zofja, W. Pohulanka 41—24. 

Grygorowicz Bronisława, Zamkowa 7. 

Jacynowiczówna Konstancja, Krzywe 
Koło 5—3. 

JerzykowskaAleksandra, Połocka 54-2. 

Kozłowska Paulina, PopowsKa 8—8. 

Korchowa Janina, Holendernia 4—l. 

Kunicka-Cieńska Marja,Mostowa 25—2. 


Laknerowa Marja, Kasztanowa 7—5. 

Lichtmacher B. Dominikańska 12—21, 
Zastrzyki i bańki. 

Małachowska Anna, Kalwaryjska 36—6, 

Matwiejówna Aleksandra, Senator¬ 
ska 14. 

Michno Marja, Kalwaryjska 12—9. 

Milewska Jadwiga, Pióromont 2—10. 

Nelczarska Marja, Kalwaryjska 23—4. 

Nowicka Janina, Raduńska 31—2. 

Ościanko Anastazja, Targowa 13—9, 
od 9-7. 

Paszkowska Genowefa, Antokol—domy 
urzędnicze. 

Pawłowska Aleksandra, Zarzeczna 27. 

Rabinowicz B., Szopena 2 m. 5. 

Rymkiewiczowa Anna, Rydza-Śmigłe- 
go 5-4. 

Sadowska Zofja, Senatorska 13—4. 

Siiina Genowefa, Targowa 9-13. 

Skrobutanówna Marja, Rydza Śmigłe¬ 
go 43-6. 

Śledziewska Marja, Ostrobramska 22, 
mieszk. 4. 

Stankiewiczówna Marja, Nadleśna 19. 

Subocz Jadwiga, Skopówka 9—6. 

Szołkowska Zofja, Grodzka 10. 

Szulakowska Marja, Teatralna 4—3. 

Walukie wieżowa Marja, Krakowska 
67-3. 

Wieliczko Marja, Mickiewicza 33/7, 
mieszk. 18. 

Wielisiejówna Helena, Tomasza Zana 
3 -4. 

Wileńska Helena, Giedyminowska 23, 
mieszk. 6. 

Wolańska Anna, Zamkowa 17—1. 

Wolska Kazimiera, Objazdowa 8—1. 

Wołłejko Stanisława, Zarzeczna 17—16 
(bańki cięte i zastrzyki). 

Wysocka Marja, Św. Anny 7. 

Zalewska Helena, Mickiewicza 5. 

Żakowiczowa Marja, ul. Giedymi¬ 
nowska 30 - 3. 


BIBLIOTEKI, CZYTELNIE I MUZEA. 


Bibljoteka Uniwersytecka,Uniwersyte¬ 
cka 5. Tel. 569. Czytelnie otwarte: 
publicz., profesorska i czaso¬ 


pism od godz. 9—20. Wypoży¬ 
czalnia 12—15. Pracownie rę¬ 
kopis. 9 — 15. Katalogi 9—15. 


82 — 
Bibljoteka Państwowa im. Wróblew¬ 
skich Zygmuntowska 2, telef. 
13-76. Czytelnie czasopism i ksią¬ 
żek dla pracow. nauk. otwarte 
są od g. 10-15. 

Bibljoteka Centralna Pedagogiczna 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wilińskiego. Otwarta codzien¬ 
nie 10—13 i 17—20 w niedziele 
—13. Sto Michalski 5. 

Bibljoteka Archiw. Państw., Słowac¬ 
kiego 8. Czytelnia otwarta od 
godz. 9—15. 

Bibljoteka i Muzeum T-wa Przyjaciół 
Nauk. — Lelewela 8. Bibljoteka 
czynna w dnie powszednie od g. 

9 do 1. Wypożyczać do domu 
mogą tylko członkowie T-wa. Mu¬ 
zeum otwarte dla publiczności 
w niedziele od 12 do 2-ej. Za 
wstęp płacą: osoby pojedyncze 
po 50 gr., wycieczki zbiorowe 
szkolne, robotnicze, rzemieślni¬ 
cze i żołnierskie w grupach nie 
większych niż 20 osób po 20 gr. 
od osoby i tylko na zamówienia 
tel. 14-79. 

Bibljoteka Wil. Tow. Lekarskiego, 
Zamkowa 24. 

Bibljoteka Synodu Ewang.-Reformow., 

C Z A S O 

r Alma Mater Vilnensis* —Bakszta 12. 

„Drukarz Wileński* — Uniwersy¬ 
tecka 4. 

„Dziennik Wileński" — Mostowa 1, 
tel. 12-44. Administracja od 9—8 
wiecz. Redakcja od 12—4. 

„Express Wileński*, Mickiewicza 11-a, 
t. 5-80. Administracja od 8%—7, 
Redakcja od 11—12 w. 

„Głos Wileński* — Mostowa 1, telef 
12-44. 

„I. K. C.“, Oddział w Wilnie, Wileń¬ 
ska 26, tel. 14-82. 

„Kurjer Warszawski", Oddz. w Wilnie, 
Tatarska 2, tel. 63. 

„Kurjer Wileński* — Biskupia 4, tel. 
administr. 99, red. 79. Admini¬ 
stracja od 9 do 3, Redakcja od 
1 do 3% i 6—10. 

„Nasz Przyjaciel*, (tygodn. społ.-polit. 
dla miast i wiosek) Św. Anny 10. 

„Nowiny Codzienne" — (dziennik), 

Św. Anny 10. 

„Pax" — Uniwersytecka 9. 

„Przegląd Gosp. Ziem Półn.-Wschod." 
Mickiewicza 24 m. 11, tel. 1-92. 

„Przegląd Wileński* — Sierakow¬ 
skiego 23. 


Za walna 11. Czytelnia otwarta 
od godz. 16—19. 

Bibljoteka I i Czytelnia Tow. Pomocy 
w Samokształceniu im. Tomasza 
Zana, W. Pohulanka 14 15. 

Pisma, książki naukowe i z li¬ 
teratury pięknej. Otwarta w po¬ 
niedziałki od 1—8, i inne dnie 
powsz. od 10 rano do 10 wiecz. 
W niedz. i święta zamknięta. 
Bibljoteka II (wypożyczalnia) T-wa 
Pomocy w Samokształceniu im, 
T. Zana (dawn. E Żukowskiej), 
Mickiewicza 28. Otwarta od 11 
do 5 prócz niedziel i świąt. 
Bibljoteka „Dobra Książką*, P. M. S, 
Zarzecze 16; czynna od godz. 4 
do 6 wiecz. Książki tylko dobre. 
Opłata: dorośli 1 zł.,młodz. 50 gr. 
mms. Książki relig. bezpłatnie. 
Bibljoteka i Czytelnia Koła P. M. S. 

t . im * T * Kościuszki, Ponarska 42. 
Bibljoteka i Czytelnia Koła P. M. S. 
im. H. Sienkiewicza, Wiłko- 
mierska 1. 

Bibljoteka Miejska Nr. 1 (z czytelnią), 
Konska 12, otwarta od godz. 

. 14—20 z wyj. niedziel. 
Bibljoteka Miejska Nr. 2 (z czytelnią), 
Bonifraterska 8—1, otwarta od 
g. 14—20 z wyj. niedziel. 

PISMA. 

„Słowo" — ul. Zamkowa 2, tel. 2-28, 
gabinet nacz. redakt. 2-62, re¬ 
dakcji—sekret. 17—82, Admini¬ 
stracja czynna od 9—4. 

„Sprawy Nauczycielskie" — 3 - go 
Maja 13. 

„Tygodnik Rolniczy", Jagiellońska 3, 
tel. 7-84. 

„Wiadomości Akcji Kat. Arch. Wil.* — 
(miesięcznik), Metropolitalna 1. 
„Wileński Przegląd Prawniczy* — 
Mickiewicza 49. 

„Włóczęga" — (mieś.), Przejazd 12. 
„Zagary" — Góra Bouffałowa 4. 

„Zycie i Technika* — Holendernia 12. 

Białoruskie: 

„Białoruska Krynica* — (tyg.) — Za- 
walna 1 — 1. 

„Christjanskaja Dumka"—Zawalna 1, 
mieszk. 3. 

„Letapis* T-wa Biełaruskaj Szkoły, 
Bonifraterska 2. 

„Śamapomacz* — Połocka 4—10. 
„Szlach Moładzi" — Zawalna 1—3. 
„Praleski" (mieś.) — Zawalna 1—3. 
„Nowy Szlach* (mieś.) — Kalwaryj- 
ska 16—2. 


— 83 


„Yilniaus Rytojus u , - 
5-6. 

„Jaunimo Draugas tt — Dąbrowskiego 
5-6. 

^yilniaus Ąuśra“ — św. Mikołaja 8, 
„Vilniaus Żodis*—Wileńska 15. 
„Lietuviu Tauta“—Antokolska 6. 
„Lietuviskas Baras u — Literacki 11—20. 


Rosyjskie : 

„Nasze Wremja“—Wileńska 34 — 8, 
tel. 15-79. 

Żydowskie: 

„Cajt M —Wielka 39, tel. 8-21. 

„Owent Kurjer u —Kwiatowa 7, tel. 6-29. 

„Wilner Radio u —Szopena 1, t. 15-77. 

„Wilner Tog u . (piśmo codz. bezpart. 
organ poilt. - liter.), redakcja i 
administracja—ul. Wileńska 16. 
tel. 7-42. 


DENTYŚCI LEKARZE. 


Arciszewska Julja, Mickiewicza 46—1 
(9—1 i 3-6). 

Ass L., Zamkowa 16—4, przyj. 10—11 
i 3—6. 

Augustynowiczowa Zenaida, Gedy- 
minowska 31—4. 

Białoguska Paulina, Zygmuntowska 
28-10. 

Bloch Aron, Bazyljańska 9—8. 

Bobrowska Wanda, Tatarska 1—16 
(od 1—3 i 6-8). 

Bonizeło Emilja - Marja, Zamkowa 1. 

Chackielewicz L., Jagiellońska 5—33. 
godz. przyj. 10—12 i 5 — 7. 

Chodźko - Książkiewiczowa Halina, 
Wileńska 34 — 10, (od 10—12 
i 4—7). 

Dzierżyńka Franciszka, Uniwersytecka 
3-4 (od 4—7). 

Fiodorowicz Wacław, Arsenalska 6 — 8, 
(od 8-11 i 4—7). 

Frydman L., Zawalna 24—8. 

Galińska Regina, Wielka 13. 

nniiiiiiiimiiiiiiniiimiiiimiiittiiiiiiiiiiiMiimiimunniiiimiiiiiiiiiiHiiiiiii 

I G1NTYŁŁO STANISŁAW, Wilen- 1 
ska 22—2, tel. 15-16, przyj. | 
od 12—6 wie'-z. „Sollux“. | 

HiiiiiiiiiiiiiiummiiiiiiiMiimiHiiHiiiiiiiiiMiHiiiiiiiiiiuiiiiiimimiiiiiiiiiiii 

Gasperowiczowa Klementyna, Beliny 
3-3. 

Goldbarg M. ambulatorjum denty¬ 
styczne, Wielka 26, przyjmuje 
9—2 i 3-7, tel. 10-54. 

Gordon Rachela, Trocka 9. 

Hołówko - Żebrowska Józefa, Konar¬ 
skiego 49. 

Horwatt-Bożyczkowa Aleksandra, Do¬ 
minikańska 16—9. 

Iwanter Nison, Wileńska 25, od godz. 
10 do 6. 

Iżycka Irena, Ludwisarska 2—3. 

Jaszuńska Róża, Rydza-Śmigłego 2. 

Jeselewicz N., Wileńska 6. 

Jeśmanowa Eug.-Idalja, Stara 25-2. 

Jordański Wincenty, Sapieżyńska 17. 


Kac Ber., W Pohulanka 2 — 18 (od 
10-1% i 3%—7 %). 

Kaczergiński Leon, Wileńska 36 — 5. 

Kamiński Szmeral, Kalwaryjska 8—6. 

Kęstowiczowa Jadwiga, Orzeszkowej 
3—1 (10-2 i 4-6). 

Kisiel-Andrzejkiewiczowa Anna, Mi¬ 
ckiewicza 4—2, (od 1—7). 

Kurowska - Stankiewiczów a Ludwika, 
Mickiewicza 22—9 (od 4—6). 

Leskes Kłok B., Wileńska 15 — 1, 
(przyj 10—12 i 4—7). 

Lutomska-Tarasowa Zenaida, Mickie¬ 
wicza 30—4. 

Mackiewiczowa Helena, Zawalna 22 — 1. 

Mazurowska Stefanja, Słowackiego 3, 
mieszk. 4. 

Morgowicki Izaak, Mostowa 9—12. 

Mokrzecka Ludwika, Święciańska 9—1. 

Mongirdowa Felicja, Beliny 4. 

Mozes Rubin, Wielka 5—12. 

Nemzerowa Elżbieta, Szpitalna 4—2. 

Ożyńska Smolska-Marja, Ofiarna 4—3 
(od 9—12 i od 4— 6). 

Odlanicka - Poczobutówna 'Wiktorja, 
Moniuszki 8—2. 

Pacowska-Syliwanowicz-Swiechowska. 

Stefanja, Garbarska 7 — 3. 

Pasiński Władysław, Jagiellońska 7, 
m. 2. 

Pieszczyńska - Wilczyńska Henryka, 
Arsenalska 6. 

Piotrowski Lucjan, zauł. Św. Michal¬ 
ski 2—15. 

Piotrowska Jadwiga, Jagiellońska 10 
m. 12 (od 10-2 i 4-6). 

Prużan Chana, Antokolska 42. 

Rauba - Błażejewiczowa Marja, Objaz¬ 
dowa 8-2, tel. 12-30 (od 3—6). 

Ryttler - Andrejewa Marja, Mickiewi¬ 
cza 4—5 (od 10—1 i 3—5). 

Rodziewiczowa - Poklewska - Koziełl, 
Sosnowa 7—2. 

Rymkiewiczowa Marja,Gar barska5—13. 

Sawicz-Sianko Marja-Wanda, Zarzecz¬ 
na 30—7, (od 4—6). 


- 84 — 
Seiepuro-Choromańska Amelja, Bis¬ 
kupia 2—1. 

Siedlecka-BurboMarja, Piłsudskiego 25. 

Sławiński Bolesław, Wiroidowa 18. 

Słoni mska-Wajnberg Zofja, Kasztano¬ 
wa 2—11. 

Siucki Józef, Zarzeczna 3. 

Spalter Zofja, Miłosierna 6—4 (przyj. 
8-2 i 4-8). 

Saaworejko Felicjana, Legjonowa 28. 

Saerzon-Gutman L., Mickiewicza 22, 
m. 21, tei. 19-16. 

SawengrubonównaMarj a-Jadwiga, Mic¬ 
kiewicza 42, (od 10—2 i 4—5, 
z wyjątk. czwartków). 

Wejnbaumowa Marja, Wileńska 33—1, 

FELCZERZY I 

Adlerowa Mina, Popławska 27-a—5. 

Bejlin Sz. (starszy felczer), Mickie¬ 
wicza 35 39, tel. 1-29. 

Bekier Adam, Krakowska 38—5. 

Blondes Dawid, Mickiewicza 37—11. 

Bruk Chaim, Rudnicka 4—3. 

Frączakowa M., Wielka 29 m. 8. Za¬ 
strzyki i bańki. 

Kac D. (starszy felczer), Zarzecze 3— 
14, tel. 6-12. 

Kac Mowsza, Szpitalna 4—8. 

Kapłan M., Nowogródzka 57—1. 

Koiesińska Pelagja, W. Pohulanka 12-4. 

Lebecki Jan, Zawalna 60—11. 

INŻYNIEROWIE, BUDO\ 

Abramski Eljasz, inż.-mech, Biskupia 
4-10, tel. 2-97. 

Adolph Władysław, inż., Dobra 1. 

Antonowicz Roman, inż. dróg i mo¬ 
stów, Dąbrowskiego 10 — 2. 

Baranowski Stanisław, inż. hydrot., 
Poleska 35. 

Bejnarowicz Klemens, inż. technol., 
W. Pohulanka 37. 

Benenson Abram, inż., Subocz 19. 

Bielecki Adam, inż. technol., ul. Ło¬ 
kieć 8 3. 

Biazewski Edward, inż. elektr., Kalwa- 
ryjska 9. 

Błażejewicz Kazimierz, inż., Objazdo¬ 
wa 8, tel. 12-30, przyj. 8 — 15 
i 17—19. 

Borowski Jan, inż. arch., Antokolska 
6/1 m. 3, przyj. 16—18. 

Bortkiewicz Stanisław, inż. technol., 
Orzeszkowej 11—20. 

Budkiewicz Włodzimierz, inż. komun., 
Kolejowa 45. 


Wiłkomirski I., ul. Hetmańska 2 — 3. 
(od 9—2 i 4-6). 

Wincz-Małachowska Marja, W. Pohu¬ 
lanka 6—20. 

Witkowska -Dobryczowa -Gizelewska- 
Marja, Wiwulskiego 4. 

Wojewódzka Wanda, Śniadeckich 4—3 
(od 10—2 i 5—6). 

Wojszwiłłówna Helena. Zawalna 22—4. 

Wolański Adam, Wileńska 26 — 6 
(od 11—5). 

Zajączkowska - Mahrburżyna Wanda - 
Janina, Sierakowskiego 14—3. 

Zak-Rotnicka R., Ludwisarska 7—6. 

Zylberbachowa S., Wielka 19—6. 

Żukowska Janina, J. Jasińskiego 15-4 
(od 11—2 i 5-7). 

MASAŻYSTKI. 

Lewinson Ber, W. Stefańska 28—9. 

Margolski M., Rudnicka 4. 

Martyni S., Grodzka 10. 

PrużanC., Zawalna34—19 przyj, całodz. 

Rewenelli Genowefa, Mohylewska 4. 

Rode Mieczysław, Kalwaryjska 15, 
Prez. Zw. Felcz. R. P. 

Sawklewiczówna Anna, Z. Benedyk¬ 
tyński 8 -15. 

Stefanowieżowa Katarzyna, felozerka- 
masażystka. Garbarska 10. 

Sukjan Pinchus, W. Pohulanka 14—23. 

Szer Aron, Ponarska 3. 

Szer Dawid, Ostrobramska 18—6. 

fNICZOWIE I TECHNICY. 

Ciechanowicz Piotr, inż. elektr., An¬ 
tokolska 54—1. 

Chądzyński Bronisław, inż. góm., 
W. Pohulanka 19. 

Chotkowski Maurycy, inż. komunik., 
Żakietowa 5. 

Cywiński Justyn, inż. miern., Holen- 
dernia 15, tel. 12-16. 

Czerwiński Tadeusz, budown., Gar¬ 
barska 5. 

Czechowicz Jarosław, inż. technol., 
Sierakowskiego 23—7. 

Dąbrowski Jan, inż. tech.. Kolejowa 17. 

Doboszyński Stanisław, inż. techn., 
Wileńska 28-7. 

Domański Bolesław, inżynier technol., 
Zamkowa 13. 

Downarowicz Antoni, inż. technol., 
Witoldowa 5—4. 

Dubiejkowski Leon, archit., Pod¬ 
górna 2. 

Dudo Michał, inż. techn., W. Pohu¬ 
lanka 20 m. 1. 


— 85 Dunin - Wąsowicz Marjan, inż. bud. 
i komun., W. Pohulanka 16. 

Dzenajewicz Benedykt, inż. mech., 
Gimnazjalna 6—4. 

Epsztejn M, inż., Mickiewicza 62, te- 
lef. 1-38. 

Fiedorowicz Józef, inż. hydro technik, 
Zygmuntowska 20. 

Ginet-Kuncewicz Józef, inż. leśny, 
Sierakowskiego 25—2. 

Glatman Juljusz, inżynier elektryk. 
Elektrownia miejska. 

Grodzki Przemysław, inż. bud., Za¬ 
krętów a 11, tel. 9-40. 

Gumowski Jan, inż. mech., Zygmun¬ 
towska 22—6. 

Hajdukiewicz Witold, Połocka 45-a. 

Hajdukiewicz Władysław, inż. techn., 
Popławska 27-a. 

Hartung Zygmunt, technik, Kalwa- 
ryjska 1. 

Hołownia Wacław, inż. arch., Mickie¬ 
wicza 1 m. 17. 

Iwaszkiewicz Józef, inż, meljor., przed¬ 
stawiciel Kraj. To w. Meljorac., 
Zygmuntowska 18—3, tel. 5-56. 

Jacewicz Władysław, inż. meljor., 
Św. Jacka 9—1, tel. 13-11. 

Jankowski Czesław, inż., Mickiewicza 
42 m. 7. 

Janowicz Ludwik, inżynier górniczy, 
Kościuszki 14. 

Januszewicz Stanisław, technik, Po- 
powska 4 a. 

Jastrzębski Włodzimierz, tech. komun. 
Garbarska 5—4. 

Jensz Henryk, inż. techn., Holender- 
nia 17, tel. 1-80. 

Kawenoki Abram, inż.-mech., Kole¬ 
jowa 9—4. 

Kiełczewski Stanisław, inż. mechanik, 
Mickiewicza 31—3. 

Kiełczewski Witold, inż. mierniczy, 
Mickiewicza 31. 

Kiewlicz Jan, ehem., Antokolska 4. 

Kluss Tadeusz, inż. miern., Mickie¬ 
wicza 1 — 17 

Klebanow Abram, 3-go Maja 11. 

Knaur Bolesław, inżynier mechanik, 
W. Pohulanka 45 m 2. 

Koch Franciszek, inż. techn., Mickie¬ 
wicza 22—40. 

Komąj D., inż., Bosaczkowa 5, 1.12-77. 

Komarowski Józef, inż. budowniczy, 
Kazimierzowski 9—3. 

Koneczny Władysław, inż. mechanik, 
Królewska 9—4. 

Kowalewski Jak., inż. bud.. Litewska 7. 

Krakowski I., inż.-mech., Piłsudskie¬ 
go 2—36, tel. 3-86. 


Krasnopolski Otton, inż. arch., Pod¬ 
górna 3—9. 

Krukowski Włodzimierz, inż., Prze¬ 
jazd 17. 

Kubilus Stanisław, inż.-techn., Mo¬ 
niuszki 8—4. 

Kukliński Jarosław,;inżynier techno]., 
Wileńska 35 m. 10, tel. 1-77. 

Kulesza Edward, inż. cyw. Bakszta 6. 

Kuleszo Zygmunt, tech. budowlany, 
Magistrat. 

Kulwiński Alfred, inż techn., W. Po¬ 
hulanka 36—7. 

Lange Borys, M. Pohulanka 6. 

Lange Edward, inż. bud., M. Pohu¬ 
lanka 6. 

Laskowski Włodzimierz, inż. kom. r 
Kościuszki 14—4. 

Latkowski Walerjan inż. mechanik, 
Sosnowa 2—2. 

Leśniewski Zygmunt, inż.. Mostowa 
5— 5. 

Łaciński Wenancjusz, inż.. Piwna 9. 

Łastowski Józef, inż. leśny, Mickie¬ 
wicza 42—5. 

Łaszkiewicz Kazimierz, inż. technik. 
Portowa 19. 

Lepkowski Józef, inż. chemik., Lud- 
wisarska 4. 

Łokuciewski Bronisław, techn. budów.. 
Wileńska 25. 

Łomnicki Marjan, inż. agr., Sołtań- 
ska 46. 

Łukaszewicz Jeremi, inż. elektryk, 
Św. Jakóba 12—3. 

Maksymowicz Witold, inż., Piekiełko 3. 

Markiewicz Wilhelm, inż. mechanik. 
Rosa 19—1. 

Merson Grzegorz, inżynier budowl., 
Zarzecze 16 — 1. 

Mieczkowski Władysław, inż. arch., 
Holendernia 3. 

Mieszko wski Henryk, hydro - techn., 
Antokolska 13—5. 

Modzelewski Jarosław, inż. hydrol. 
Gimnazjalna 6—9. 

Nejman Tomasz, inżynier mech., Por¬ 
towa 6—4. 

Nekanda-Trepka Antoni, inż. technol., 
Antokolska 54. 

Nieciejowski Eugen., inż. Jagielloń¬ 
ska 16—7. 

Ostrowski Franciszek, inżynier, Krzy¬ 
we Koło 18-b. 

Ożyński Jan, inż. budowl., Ofiarna 4. 
m. 5, tel. 15-08. 

Parnes Leon, Wileńska 24. 

Piątkowski Władysław, inż. mech., Po- 
powska 10-1. 


- 86 

lr.w ĄV-* * ' * • •\‘ v ‘vó>.*'*\\\\^; v , V 


Piegutkowski Ludwik, inżynier, Pań¬ 
ska 15-1. 

Piekarski Romuald, tech. dróg. i bud., 
Wiikomierska 5 — 1. 

Pietraszewski Władysław, inż. cyw., 
Podgórna 5—2. 

Przesiecki Michał, inż. mech., Kra¬ 
kowska 20—1. 

Przysiecki Ignacy, inż. mech., Mickie¬ 
wicza 24—10. 

Protasewicz Mikołaj, inż. dróg. i kom., 
Al. Róż 4—6. 

Rodziewicz Rajmund, inż. budowl., 
Sosnowa 7—2. 

Rouba Edward, inż. tech., Dąbrow¬ 
skiego 3—3. 

Rozwadowski Romuald, techn. bud., 
Kopanica 5. 

Rukoyżo Zygmunt, chemik, Miła 14—4. 

Rutkowski Witold, inż. hydr., Anto- 
kolska 39. 

Rutsztęjn Salomon, inż.-chem., Rydza- 
Smigłego 20—1. 

Sienkiewicz Stan., techn. meljor.. Jas¬ 
na 32-5. 

Siestrzencewicz Stefan, inż. arch., T. 
Zana 5—12. 

Skawiński Jan, inż. mechanik, Kopa¬ 
nica 5. 

Skwarczewski Aleksander, inż. komun, 
(projekt, prowadź, i kier. robót), 
Żakietowa 2, 

Sławiński Wacław, inżynier technol., 
Mickiewicza 42—12. 

Smorgoński I., inż. archit., Jagielloń¬ 
ska 16 m. 5, tel. 5-35. 

Smorgoński Teodor, inż.-arch., Mickie¬ 
wicza 35-11. 

Smorygo Michał, tech. budowl.. Jas¬ 
na 12. 

Sochaczewski Juljan, techn. garbarski, 
Bazyljańska 1. 

Sole S., inż., Wileńska 25. 

Sokołowicz Kazimierz, inż. elektro¬ 
technik. Krakowska 51 — 7. 

Sokołowski Tadeusz, inż komun., Mo¬ 
stowa 3a—19. 

Stankiewicz Ignacy, inż. technolog. 
Słucka 17-1, 


Statler Wacław, inż., Jagiellońska 9, 
mieszk. 12. 

Strzeszewski Ryszard, inż. Sierakow¬ 
skiego 23/3. 

Suchow Cyryl, inż. miern., Rzeczna 11 
m. 10. 

Sznee Michał, inż. budów., Mickiewi¬ 
cza 46. 

Szulc Cyryl, inż. elektr., Mostowa 3a—10. 

Swidziński Michał, inżynier technol., 
Dobra 4. 

Świecimski Bogusław, inż. arch., pro¬ 
jekty, budowa i izolacja od wil¬ 
goci, Zamkowa 26—6, tel. 20-25. 

Tarłowski Henryk, inż. agron., Anto- 
kolska 58. 

Tołłoczko Józef, inż. budów, i meljor.; 
projekty uprawn. kier. robót, 
urządz. wodne przy zakł. w ł odn. 
ich prawna odbud. i rzeczozn., 
ul. Mostow T a 5. 

Tołwiński Konstanty, inż. komunik., 
Dąbrowskiego 5—1. 

Tomaszewski Aleksander, inż. leśny. 
Kasztanowa 2—17. 

TrochimowiczMieczysł., Wielka 19—3. 

Trojan Marjan, inż. cywilny, Wiwul- 
skiogo 22 (dom własny). 

Tyszka Stanisław, inż. miern., Wio¬ 
senna 3—2. 

Trzeciak Jan, inż. chemik, J. Jasiń¬ 
skiego 6—1. 

Uciechowski M., Szopena 1 — 10. t. 8-20. 

Walicki Franciszek, inż. mierniczy, 
Swironek 1. 

Wątorski Stanisław, inż., Objazdowa 8. 

Wojciechowski Franciszek, inżynier 
budown., Ostrobramska 19. 

Wierzbicki Wacław 7 , inż. mech. Cias¬ 
na 3—4. 

Wilczewski Gabrjel, inżynier komun., 
Kościuszki 14. 

Wrześniowski Paweł, inżynier chem., 
Maków 7 a 21. 

Zagrodzki Bronisław, inż., Holender- 
nia 8-1. 

Zielecki Jan, techn. komun., Zygmun- 
towska 22. 

Zelmans N., inż. chemik, Niemiecka 
33-6, tel. 11-54. 


MIERNICZOWIE PRZYSIĘGLI. 


Baniowicz Zygmunt, Subocz 6a m. 13. 
Bantle Piotr, Archanielska 5 m. 3. 
Błażejewicz Kazimierz, inż., Objazdo¬ 
wa 8. 

Brocki Aleksander, , Słomianka 4 — 7. 
Brusa Władysław, Śniadeckich 3—31. 
Bujwid Witold, Popławska 7. 
Dąbrowski Wacław 7 , Rossa 10 m. 1. 


Halicki Wacław, Piłsudzkiego 3—3. 
Jankowski Czesław inż., Mickiewicza 
42 m. 7. 

Jodko Mikołaj, Pożarowa 7—1. 
Kalinowski Andrzej, Lwowska 13-a, 
mieszk. 3-a. 

Kiełczewski Wit., inż., Mickiewicza 31. 
Kluss Tadeusz, Mickiewicza 1—17. 


— 87 — 


I; 

m 

I 

;3£l 

v£>-1 

W 


m 

m 

111 


y^l 

\ 

V*yl 

B Wm •. . 

Kownacki Jan, Fabryczna 2-a. 

Kuszkow Dymitr, zauł. 2-gi Polowy 7. 

Lokuciewski Józef, Wiwulskiego 20. 

Mackiewicz Józef, Dąbrowskiego 7—1. 

Michniewicz Stefan, Teatralna 2a—5 
(przyj. 11—12 i 3—5). 

Miedziunas Józef, Mickiewicza 15—4. 

Rybiński Jan, Legjonów 63 m. 2. 

Sokołow M»chal, Podgórna 4—12. 

Stulgióski Tadeusz inż., ul. Uniwersy¬ 
tecka 2 m. 2. 

LĘKA 

Abłamowicz Olga, Kasztanowa 7 — 7, 
choroby kobiece i akuszerja 
(od 9—10 i 3—5). 

Abramowiczówna-Lichtmanowa Etel, 
Szopena 6, m. 2, wewn. 

Abramowicz Ignacy, Biskupia 4, 
okulista, 

Abramowicz Izaak, Wielka 30 —3 (od 
12—3 i 4—6) kobiece i akuszerja, 
tel. 12—49. 

Achmatowicz Leon, Mostowa 3-a — 1, 
chirurg (od 6—7), tel. 11-17. 

Alchimowicz Bolesław, Pańska 27—2, 
wewn. i dziec. 

Alksnin Mieczysław-Fortunat, Wiwul¬ 
skiego 5, wodoleczn. 

Anforowicz-Szczepanowa Jadwiga, ul. 
Zamkowa 3—9, wener., skórne 
i kobiece (od 8—9 i od 2—5 l / a ). 

Bagiński Stefan, Zakretowa 2 — 5, 
wewn. i dziec., (spec. pluć.) od 5 
do 6% doc. U.S. B., tel. 8-81. 

Bałuk Władysław, Bonifraterska 10—7, 
chor. wewn. 

Baniowicz Napoleon, neurolog, b. asyst. 
Kliniki U. S. B., Ordynator Lecz¬ 
nicy Lit. Stów. Pora. Smit., Gie- 
dyminowskal8— !,(od3%—4%). 

Baranowska - Rozęnkranc Katarzyna, 
Kalwaryjska, 21 m. 18, tel. 5-84, 
wewn. (od 4—6). 

Baranowski Leon, Wileńska 32—6, 
dziecięce, t. 18-21, (od 4—6). 

Baranowski Lew, Szopena 8—4, dziec. 

Baranowicz Paweł, Derewnicka 4—33, 
chirurg. 

Baucer Michał, Jagiellońska 3/5—12. 

Bądzyński Wacław, Wileńska 30—15, 
wewn. 

Bejgiel Raisa, W. Pohulanka 27—19, 
otolaryng. 

Berensztein Sz. Josel, Mickiewicza 
28—5, skórne i wener. 

Berger-Rymini Rywka, Kwiatowa 7—3, 
chor. dziec. 


Szymanowicz Mieczysław, parcelacja, 
pomiary i sporządzanie wszel¬ 
kich planów, Mickiewiwicza 15, 
mieszk. 4. 

Użycki Zygmunt, Tartaki 34a—4. 

Walicki Franciszek, inż., Świronek 1. 

Witko Jerzy, Moniuszki 11. 

Zaremba Franciszek, 3 Maja 1—2. 

Zdrojewski Adam, Kalwaryjska 56. 

Żakowicz Marjan, Objazdowa 6—4. 

R Z E 

Berlinerblau Leopold, Wileńska 25—6, 
otolaryng. 

Bielińska Wiktorja, Popowska 39—3. 

Bieliński Kazimierz, Kalwaryjska 9. 

Bielski Edward, Holendernia 2, wewn. 

Biełoszabski Włodzimierz, Dobra 1—2. 
medycyna sądowa. 

Bikus-Borowska Helena, Zarzecze 20-2. 

Billewicz Juljan, Kasztanowa 4—2, 
medycyna sąd., (od 12—2 i 3—5). 

Bloch Mikołaj, Teatralna 3, ginekolog, 
tel. 7—85. 

Blumowi^z Adolf, Wielka 21, tel. 9-21, 
wener. skórne, (od 9—1 i 3—8). 

Boguszewska Jadwiga, Sierakowskiego 
14 — 5. Lekarz szkolny, wewn. 
i higiena. 

Bohuszewicz Jozafat, Sióstr Miłosier¬ 
dzia 6, chirurg, roentg. 

Bojarczykówna Zofja, Letnia 5, psych. 

Bomasz Dawid, Poznańska 3—4, wewn. 
(od 10-1 i 4—6). 

Bonasewicz Adam, Witoldowa 10> 
chirurg 

Borkowska - Z * wadzka Adela, Ty zen- 
hauzowska 4—14, dziec. 

Borodziczówna Antonina, Ślepa 9 — 1, 
wewn. 

Borowski Antoni, Lwowska 7, wewn. 
(gruźlica). 

Bortkiewicz - Rodzie wieżowa Janina, 
Wiwulskiego 6-c—9. 

Borusewicz Czesław, Słowiańska 5—10 
wewn 

Borysowicz Jerzy, Letnia 5, neurolog. 

Borysewicz Tomasz, Zamkowa 17, 
położn. 

Brodzki Michał, Piwna 2, tel. 5-88, 
wewn. (od 4—6). 

Brokowski Stefan, W. Pohulanka 36—3, 
higjena szkolna. 

Bublej Jan. Ostrobramska 25, wewn., 
(od 6-7). 


88 
Bublejowa Nina, Ostrobramska 25, 
stomat. 

Bach Rafał, Niemiecka 35, tel. 8-64, 
położn. ginekol. (od li — 1 
i 4 — 6). 

Burak Maks, Za walna 16. 

Burak Maks, Zawalna 41. 

Butkiewicz Leon, Stefańska 39—2, 
wewn. 

Bużański Lejzer, W. Pohulanka 2—7, 
położn. i ginek., tel. 14 — 18. 

Cholem Emanuel, Zawalna 18, uro- 
logja, tel. 10-63, przyjmuje od 
12-14 i 17-19. 

Chomiczówna Helena, Antokolska 56, 
mieszk. 4, wewn. 

Cymbler Abram, Mickiewicza 12, skór¬ 
ne, wener., syfilis i moczopłc. 
(od 9-2 i 5-8). 

Cynkutisówna Helena, Pańska 21—1, 
wewn. (poniedz., środy i piątki 
od 5-7). 

Czarnecki Edward, Wielka 17—12, 
wener. wewn., doc U. S. B. 

Czarnowski Czesław, Zygmuntowska 
22, uszu., nosa i gardła (wtorki, 
czwartki i soboty od 7 — 8 
oraz codzień od 9—10 r.), 1.17-04. 

Dąbrowski Juljan Stefan, Popławska 
10 — 2 . 

Dembińska-Bocianowska Zofja, Be- 
liny 16—2. 

Dębski Walenty, Kalwaryjska 6—8, 
wewn. i nerw. (4—5). 

Długi Hirsz, Zawalna 47,położn.-ginek. 

Dobaczewski Eugenjusz, okulista, 
Królewska 1, (od 4 — 5%). 

Dobrzański Jerzy, ginekolog i aku- 
szer, Zawalna 8 — 3. Ordynator 
Szpitala kolejowego, przyj, od 
4—5 codz., tel. 15-90. 

Dowbor-Tarasiewicz Lucja, Zakreto- 
wa 9, chor. oczu. 

Dulewiczowa Mar ja, Sapieżyńska 11, 
m. 2, okulistka. 

Dunin-Horkawicz Wiktor, Portowa 12 
m. 5, okulista, przyj. 5—7. 

Dunin-Horkawieżowa Helena, Porto¬ 
wa 12—5, bakterjol. (od 7 do 9). 

Dylewski Benedykt, Ś-to Jańska 11—2, 
dróg oddech., tel. 16-17. 

Dziadul Bronisław, Sosnowa 17, wewn. 

Dziekiewiczówna Stefanja, Mickiewi¬ 
cza 4, położn. i wewn. 
Dziobówna Helena, Tyzenhauzowskal6. 

De will Feliks, Witoldowa 22—3, cho¬ 
roby dzieci. 

Dzwillowa Helena, Witoldowa 22—3, 
ginekol. położn. 

Ejdryg ewiczówna Biruta, Przejazd 18, 
dziec. 


Ejger Marjan, Zakretowa 9, prof. fizjol. 

Einikowa Eugenja, Jasna 35. 

Elkind Szejna, Zawalna 66 —15, wewn 

Epsztejn Sz oma, Zawalna 30, wewn. 

Erdmanowa Alina, Mickiewicza 41— 
14, kobiece i ginekologja (od 
9—10 i 3-4), tel. 18-48. 

Fedosewicz Stanisław, Klinika U.S.B. 
Antokol, skórne i wener. 

Fejgenberg Jakób, Kijowska 2-a, telef 
12-27, dziec. (od 8-10 i 3-5), 

Fejgus Hilary, Zawalna 60 —1, wewn. 
(przyjmuje codz. 10—12 i 5—7), 
tel. 8-12. 

Fekecz Stanisław, Jezuicka 8—2. 

Frydman Jakób, asyst. Klin. Wewn. 
U. S. B., Niemiecka 37, wewn. 
i dziec. (od 4—7), tel. 5-13. 

Garnault Marja, Krakowska 39 — 4, 
ginekologja. 

Garniewicz Stanisław, Lwowska 12, 
wewn. 

Garszwówna Marja, ul. Jagiellońska 
3—17, dziecinne. 

Gawałkiewicz Władysława, Piwna 
9—2, położn. 

Gawrońska - Szabad Róża, Zawalna 2, 
dziec. 

Gelman G., Zawalna 17—5, tel. 13-94 
Laborat. chem.-bakterjol. 

Gelmanowa Marjem, Zawalna 17, 
dziec. 

Genzel Juljusz, Stefańska 1—4, Asyat. 
Klin. neur. U.S.B. (9—10 i 3—4)- 

Gerlee Eugenjusz, Portowa 14 — 6, 
dziec. (od 4—5), tel. 18-35. 

Gedgowd Walery, Grodzka 10, wewn. 

Gierszun Grzegorz, Dominikańska7—1, 
skórne, wener. (od 9 —11 i 4—6), 
tel. 7-68. 

Gilels Mojżesz, Nowogródzka 6, chi¬ 
rurg, tel. 14-17.. 

Gilelsówna Wiera, Beliny 1 — 3, chirurg. 

Ginsberg Leon, Wileńska 3, wener., 
skórne, tel. 5 67, (od 8—1 i 5—8). 

Girszowicz M., J. Jasińskiego 6, tel. 
7-21, Ord Szpit. i Lek. Spec. 
Ubezp. Społ., wewn., spec.: serce 
i przem. materji —codz. (5—7), 
prócz piątków. 

Globus Anna, W. Pohulanka 33—6, 
dziec. 

Globus Eljasz, Wileńska 28, tel. 5-90, 
skórne i wener. (od 10—12 
i 5-7). 

Gojdź Michał, Arsenalska 4—5, chor. 
wewn. (od 7—9), tel. 16-74. 

Goldman Abraham, Nowogródzka 64, 
chirurg. 


89 — 


B 


i 


HK 


Goldburt-Goldberg A., Ostrobramska 
20—6, telef. 11-82, wewn. (od 
10—12 i 4—6). 

Gołyński Bolesław, Szpit. wojsk, na 
Antokolu, fizyczne wychów. 

Gordon Grzegorz, J. Jasińskiego 24, 
położn., tel. 2-33. 

Gordon Mojżesz, Sadowa 7 — 8, 
tel. 11-83, wewn. 

Gorfejnowa Rebeka, Nowogródzka 5, 
wewn. 

Grabiński Bolesław, Mickiewicza 1 — 4, 
stomatol., chor. zębów i jamy 
ustnej (od 16—20). 

Gryglewicz Teofil, prof. bakterjol., 
Objazdowa 2. 

Gudyński Benjamin, Ludwisarska 2, 
wewn. i ginekol. 

Gurwicz Abram, Dominikańska 17—3, 
chor. oczu (od 8—11 i 5—8). 

Halicki Stanisław, okulista, Tyzen- 
hauzowska 4—1 (od 4-5). 

Hanusowicz Bolesław, Dyrektor Szpit. 
Sawicz, Zamkowa 7—1 skórne 
i weneryczne (od 6—7) 

Hiller Stanisław, ul. Zakretowa 21, 
prof. U. S. B., histolog. 

Homulicka Helena, Zwierzyniecka 35, 
codzień oprócz świąt, wewn. 

Hryniewiczówna Franciszka, Mostowa 
5—2, anat. patol. 

Hurynowicz Janina, docent U. S. B., 
neurologja, J. Jasińskiego 6—7, 
(poniedziałki, środy i piątki 
od 5—6), tel. 18-32. 

Idelson Debora W., W. Pohulanka 
15 — 13, chirurgja i kobiece. 

Iszora Eugenjusz, Mickiewicza 22, 
dziec. (od 4—5), tel. 62. 

Iwanter Leon, dr. med., Mickiewicza 
24—8. Zakład roentgenol.i elek¬ 
tromedyczny (od 11—2 i 5—7). 
tel. 9-63 

Jabłonowski Władysław, Portowa 12, 
wewn. (od 10 — 2 i 5—6), 

Jabrow Tszer, Kalwaryjska4—2, t.12-38, 
wewn. (od 8—9 i 4—6). 

Jakowicki Władysław, prof., Arsenal- 
ska 6 — 3, ginekol. 

Jakubiańcówna Wanda, Letnia 5, 
psychjatrja. 

Jakubowski Zygmunt, Zawalna 16—7, 
anatomja patolog., (od 5—7). 

Jankowski Daniel, Jakóba Jasińskiego 
10—17, wewn. 

Jankowska Halina, Tatarska 2 — 3, 
psychjatrja, (ponied-r. i czwartki 
5—6), tel. 1-65. 

Janowicz Jan, Lecznica—Aleja Róż 3, 
chirurg, tel. 17-71. 


Januszewjczówna Wiktorja, Wileńska 
33, wewn. 

Januszkiewicz Aleksander,prof. U.S.B., 
Uniwersytecka5, t. 27, wewn. (od 
4—6), codziennie. 

Januszkiewicz Stanisław, Podgórna 5, 
mieszk. 4, wewn. 

Jasiński Wacław, prof. dr. med. 
Wielka 24—26, tei. 8-60, dziec. 
(od 4—6) prócz wtorków. Dyr. 
kliniki chor. dziec. U. S. B. 

Jaszpan D., Wileńska 31—4, tel. 5-83, 
wewn. (od 9—11 i 3—5). 

Jazwiński Antoni, Bazyljańska 1 — 5, 
ginekol. położn. 

Jedwabnik Dawid, Wileńska 22—1, tel. 
1-78, płucne (od 8—9 i 4—5). 

Jodkówna Janina, anat. opisowa, 
Ogórkowa 18-1. 

Kabacznik Markus, Św. Ignacego 8, 
chor. ucha, nosa i gardła. 

Kac Zacharjasz, Stefańska 4—16, dziec. 

Kapilman Abram, W. Pohulanka 3, 
wewn. 

Kapłan Aleksander, ul. Zawalna 47, 
tel. 2-00, wewn., specj. żołądek 
i kiszki (od 5 — 7). 

Kapłan S., dr. med., specj. chor. wen. 
skórne, Zawalna 4—12 (w po¬ 
dwórzu). 

Karaffa-Korbutt Kazimierz, prof. hig. 
U. S. B., dr. medyc., Antokoi, 
Zakład Higjeny, tel. 9*01. 

Karnicki Aleksander, Mickiewicza 
28—8 telef. 6-62, położn, gine¬ 
kolog. (od 5—6). 

Karnicka-Binszel Kazimiera, Jagiel¬ 
lońska 9, dziec. 

Karnicki Wacław, Mickiewicza 28 — 8, 
położn., ginekol. 

Karyszkowski Leon, Ludwisarska 7—3. 

Kasperowicz Feliks, Sapieżyńska 7—1. 
higjena. 

Kasze Michlewska Wanda Helena, 
Konarskiego 60—1. 

Kaulbersz-Marynowska Hanna, Anto- 
kolska 30, dziec. (od 4—5). 

Kenigsberg Dawid, Mickiewicza 4 — 11, 
tel. 10—90, skórne i weneryczn. 
(od 9 — 1 i 5—8>. 

Kiakszto Antoni, Benedyktyńska2—4, 
tel. 9-54, chirurg, (od 4—6). 

Kieljotisówna Władysława, Holender- 
nia 9, dziec. 

Kieturakis Zdzisław Aleksander, Mi¬ 
ckiewicza 35—11. 

Kisiel Karol, Biskupia 2 — 2, wewn., 
(od 6%-7%) tel. 16-37. 

Klemczyński Eugenjusz, 3-go Maja 
13—2, ginekol. i położn. (od 6 
do 7), tel. 15-45, 
90 - 


Klukowski Jan, Zygmuntowska 8—6, 
wewn. 

Kodź Kazimierz, Artyleryjska 2—2, 
wewn. 

Kolodner Berko, Nowogródzka 15—3, 
wewn. i dziec., tel. 11-74. 

Komajowa-Epsztejn Marja, Bosaczko- 
wa 5., chor. kob. i wewn. (od 
4 - 7). tel. 12 - 77. 

Kontrym Konstanty, Lwowska 41—4, 
farm. 

Kopeć Witold Walerjan, Kai waryjska 
22, tel. 1-17 (od 5—6), bakterjol. 

Korolkiewicz Konstanty, Mostowa 5, 
roentgenolog. 

Korta Józef, higjena szkolna, Piłsud¬ 
skiego 34. 

Kowczyk Witalis, Bakszta 15. 

Kowarski H., J. Jasińskiego 6—1, te- 
lef.jl-49, choroby dzieci (od 9—10 
i 5-6). 

Krapanówna Zofja, św. Michalska 6, 
Higjena Szkolna. 

Krotow Włodzimierz, Zygmuntowska 
20—8, wewn, rentgenol. 

Królewski Wacław, W. Pohulanka 12, 
otolaryngolog. 

Kruszyński Jan, ul. Zakretowa 7, 
histolog 

Krym - Szapszałowa Wiera, Stroma 
5-6, oczne. 

Krzyżanowski D., prof., ul. Śnia¬ 
deckich 3—32, (przyj, od 12 — 1 
4—7) tel. 7-00, wewn. 

Kucharski Jakób, W. Pohulanka 41, 
m. 1, wewn. 

Kucharski Józef, 3-go Maja 11, chi- 
rurgja, Ord. szpit. św. Jakób a 
i leczn. św. Józefa (od 5—6). 

Kudrewicz Zygmunt, Zakretowa 15, 
skórne, wener. 

Kulikowska Anna, Mostowa 7 m. 6, 
psych] atrja. 

Kulikowska Helena, Krzywa 15, bak¬ 
terjol. 

Kolejewska Konstancja, Tyzenhauzow- 
ska 16, wewn. — oczne. 

Kuncewiczówna Zofja, zauł. Portowy 
3—4, płucne. 

Kwaskowska Marja, Konarskiego 13, 
m. 8, okulistka. 

Kwitowa Helena, Śniadeckich 3 — 16. 

Krzemiański Abel, Kwiatowa 7 — 8, 
wewn. 

Lachowiczówna Jadwiga, Bakszta 6, 
dziec. 

Legiejko Witold, Kasztanowa 5—2, 
specj. chor. płuc i żoł. (od 11—1 
i 6—7), tel. 16-75. 


Lerenman Efroim, W. Stefańska 23—3, 
tel. 12-21, chirurg (od 2 — 3 
i 5 — 7). 

Lewande S., ul. Zawalna 16, tel. 5-74, 
chor. uszu, gardła i nosa. 

Lewin Michał, ul. Teatralna 4 — 3, 
telef. 5-85, dziec. (od 8 — 9 
i 4V a -6). 

Libo Aleksander, Zawalna 22—7, tel. 
5-99, chor. uszu, ncsa i gardła 
od 8—9 i 1 — 5). 

Lichtmacher Nadzieja, Kwiatowa 4—8 r 
ginekol.-położn. 

Lidzki Abram, Zawalna 8, chirurg. 

Łapiński Adam, Objazdowa 6—5, bak¬ 
terjol. 

Łęski Józef, Mickiewicza 37—4, wewn. 
(od 4-5). 

Łobza Władysław, ul. Mickiewicza 22, 
wewn. 

Łopatto Konstanty, Portowa 19, po- 
łożn., ginekol. tel. 18-13. 

Łuczyński Romuald, Ludwisarska 5—5 
położn.-ginokol. 

Łukaszewicz Juljan, Piłsudzkiego 20, 
m. 1. wewn. 

Łukiewicz Kazimierz, ul. Lubelska 7 
wener., skórne. 

Łukowski Ludwik, dr. medyc., Dyrekt. 
Szpit. m. dla dzieci, Zawalna 
2, tel. 5-92, dziec. (od 4—5). 

Maciejewska Helena, Klinika Chirur¬ 
giczna na Antokolu, chirurg, 
Brzeg Antokolfcki 10. 

Mahrburg Stanisław, Sierakowskiego 
14— 3, anatom, patol. 

Majnemer Fiszel, Jagiellońka 1 — 4, 
chor. położn.-ginek. (od 4—6). 

Maków Jakób, Stefańska 26-3. 

Makower Adolf, Teatralna 4—3, wewn. 

Makow r er-Szadowska Rachela, W. Po¬ 
hulanka 16—4, dziec. 

Maleszewski Wiktor, Biskupia 4, chi- 
rurgja. 

Malinowski Tadeusz, Kalwaryjska 68. 

Małkowicz - Sutocki Bolesław, Toma¬ 
sza Zana 7—4, wener. i skór. 

Małkowska-Kaj Irena, Kolonja Wileń¬ 
ska, Działka 34, bakterjol. 

Mancewicz Eugenjusz, Kier. Polikl. 
Stomat. U.S.B. Mickiewicza 9—6, 
stomatolog, chor. jamy ustnej 
i zębów (chirurgja). 

Marczenko Tamara, Zakrętowi 5—3, 
wewn. 

Margolis Gordon S., Wileńska 39—4, 
tel. 9-20, zakład roentgenolog. 
(od 9—1 i 5—7). 

Markiewicz Stanisław, Mickiewicza 22-a 
(od 5—6), okulista. 


— 91 — 

Marynowski Zbigniew, Antokoiska 30, 
chor. płuc. 

Marzyński Michał Maciej, Letnia 5. 

Meszalówna Esfir, Kijowska 9, dziec. 

Michejda Kornel, profesor chirurg. 
Cicha 1, tel. 85, w poniedziałki 
środy i piątki (od 4 — 5), 

Mienicki Marjan, ul. Wileńska 31, 
skórne i wener. (od 4—7). 

Mieżańcówna Janina, Artyleryjska 18, 
wewn. 

Miksza-Koiszewska Janina, Wielka 19, 
mieszk. 3, położn.-ginek. 

Milewska Marja, Mickiewicza 4—9, 
tel. 4-16, okulistka. 

Minkiewicz Michał, Aleja Róż 4—3, 
wewn. (od 3%—4%). 

Morawska Halina, Piłsudskiego 7/9 — 
mieszk. 11, ginekol. położn. 

Morawski Wacław, zauł. Św.-Michal¬ 
ski 6, wener. i skórne (od 3—5). 

Moszyńska Józefa, Garbarska 3—15, 
chirurg. 

Muraszko Jadwiga, Kasztanowa 2—12, 
tel. 12-48, chor. ddec. (od 5—6). 

Murza-Murzyczówna Helena, W. Pohu¬ 
lanka 35, anatom, opis. 

Mussmanowa Jadwiga, Węglowa 16—3. 

Narkiewicz Adolf, Biskupia 2, tel. 21, 
wewn. 

Nejmanowa Fania, Zawalna 10, nerw. 

Nikołajewa Helena, Antokoiska 25, 
wewn. 

Nejman Icek, Zawalna 10, neurolog. 

Niewiński Józef, Montwiłłowska 12—2. 

Nowicka-Piotrowska Jadwiga, Witol- 
dowa 5—1, wewn. 

Obuchowiczówna Aleksandra, Chocim- 
ska 20. 

Odyniec Wacław, Wielka Pohulanka 
39 — 4, nerwowe i umysł, (od 
10—12 i 5-7). 

Okołow HrynkiewiczowaZofja, Suwal¬ 
ska 3—1, okulistka. 

Olsejko D., T. Zana 20—16, tel. 8-46, 
otolaryngolog, Kierownik Lecz¬ 
nicy Litewsk., Stów. Pomocy 
Sanitarnej. 

Opoczyński Kazimierz, prof. patolog. - 
anatom. Wielka 17. 

Orłowski Wacław, Sadowa 21—5, 
Zakład Pasteurowski (od 8—10). 

Orłowski Zenon, prof. U. S. B., Ja¬ 
giellońska 3/5 — 10, wewn. 

Oskierczyna Ewa, Podgórna 8, wewn. 

Papp Leon, M. Pohulanka 10, ginekol. 
i położn, tel. 17-64. 

Paszkiewicz Stanisław, Mickiewicza 30, 
m. 2 (od 5—7), akuszerja i gine- 
kologja. 


Paszkiewiczówna Zofja, Kolumna 
epid. 4, Wil. Urz. 

Pawłowicz Feliks, W Pohulanka 32—3, 
płucne. 

Pawłowski Kazimierz, Tatarska 1—11, 
wewn. (od 5—7), telef 2-75. 

Pelczar Kazimierz, prof., Zakretowa 5, 
wewn. 

Perelman W, Szopena 1—22, tel.8-50, 
wewn. 

Perewozski A., Jagiellońska 16, m. 3, j 
tel. 18-15, przyj. 8 — 9 i 4 — 6, : 
chor. wewn. 

Pergament R., Trocka 3—2, tel. 11-51, i 
wewn. (od 5—7). 

Perlman-Borszczewska Doba, ul. Szo- • 
pena 1. 

Petruse wieżo w r a Marja, Mickiewicza 
37—2, położn., ginekol. (od 5—7) 
oprócz dni świąt, i niedziel. 

Piaskowski Michał, Tatarska 10—1, | 
higjena szkolna. 

Piaszczyńska Henryka, Arsenalska 
6—8, stomatolog. 

Pietkiewiczów na Katarzyna, Nowo¬ 
gródzka 107. 

Piętrowa Aleksandra, Klinika oczna, 
Antokoi, okulistka. 

Piotrowicz - Jurczenkowa Janina, dr. 
Ordynator szpitala „Sawicz - , 
skórne i weneryczne — kobiece. 
Wileńska 34 tel. 18-66 (od 5—7). 

Piotrowski Florjan, Witebska 15 — 2, 
higj. szkol. 

Piotrowska - Orgelbrand Emilja, Ko¬ 
lejowa 17, położ.-ginek. i chirurg. 

PoczterWłodzimierz, Zarzeczna 17—2, 
tel. 15-87, wewn. (od 8—9 i 5—7). 

Podwiński Juljan, dr. med., 3-go Maja 
11 — 1, psychjatra i neurolog 
(od 12—1 i 6—7), tel. 41. 

Pomeranc Lejba, Targowa 15, bakter* 

Potocki Wacław, 3 pałk sap. 

Prażmowski Władysław, Rosa 1, bak- 
terjolog., med. sąd. 

Przyałgowski Marjan, Pobrzeżna Anto- 
kolska 10—2, wewn. 

Puchowski Bronisław, Konarskiego 
25-a—3, med. sąd. 

Rafałowski Izaak, Jagiellońska 16—1. 

Rafes Izaak, Wiwulskiego 6—5, wewn. 

Reginisówna Marja, Przejazd 18, oczne. 

Rejzenberg H., W. Pohulanka 1, telef. 
5-78, chor. uszu, gardła i nosa 
(od 9-11 i 4-7). 

Reyro Sobiesław, Połocka 13, połoin.- 
ginekol. 

Rittler Edward, ul. Mostowa 9—22, 
okulista. 

Romanowska - Jabrowa Tamara, Kal- 
waryjska 4—6, ginekol., położn. 


- 92 — 
Romanowski Jakób, Wileńska 25, tel. 
11 68, kobiece i akuszer. (od 
1-3 i 5-7). 

Romanowska Izabella, Piłsudskiego 
29 — 3, ginekol., rentgen. 

Romm Aleksander, Wileńska 22—4, 
bakterjolog. (od 8— 20 1 , tel. 9-49. 

Rosę Maks., Zygmuntowska 6, psychj. 
przyim. poniedziałki, czwartki 
i soboty od 5—6. 

Rosset Aleksander, Sierakowskiego 
29—8, wewn. 

Rozwadowski Piotr, Zygmuntowska 
28—9, chor. płuc, krtani, gardła, 
nosa i uszu (od 3y 2 —4%). 

Rubinsztejn Abram Michał, Porto¬ 
wa 7—4. 

Rucznik Icko, Trocka 1—3, okulista, 
tel. 7-30 (od 8—11 i 4—7). 

Rudziński Henryk, Mickiewicza 22 
tel. 4-22, wewn. i dziec. (od 4—6). 

Rudziński Cezary, Antokolska 96, 
wewn. i dziec. 

Rulko Władysław, Słomianka 10/9—1. 

Rustejkówna Zofja, Kalwaryj*ka 19—1, 
ginek. i akusz. (9-10 i 4—6). 

Rutkowski Aleksander, Zygmuntow¬ 
ska 20, psychj. 

Rutkowski Ludwik, Lwowska 9, wewn., 
tel. 2-25. 

Rybicka Stefanja, Przejazd 6, dziec. 

Rymkiewicz Tadeusz, Mickiewicza 
22—6, wewn. 

Rydzewska Janina, ul. Mostowa 5, 
chirurgja. 

Ryll-Nardzewska Janina, Jagiellońska 
16. ginekol. położn. 

Ryll-Nardzewski Czesław, Jagielloń¬ 
ska 16, wener. i skórn. 

Rymaszewska Jadwiga, Mostowa 
3-a—14, stomatolog. 

Rymaszewski Kasper, Mostowa 3-a—14, 
wewn. (od 4—5). 

Rywkind Lew, Trocka 9, choroby 
gardła i t. d. 

Safarewicz Aleksander, Portowa 14—3, 
higjena, (od 5—7). 

Sakowicz Stanisław, Bakszta 15. 

Salitówna Emilja, 3 Maja 1—5, wewn., 
tel. 3-49. 

Samborski Jefrem, Antokolska 42—41, 
anatomja patol. 

Sandecka - Rymkiewiczowa Helena, 
Mickiewicza 22 — 6, bakterjol. 

Sawicki Emil, Portowa 14, skórne 
i wener. (od 5—7), tel. 9-17. 

Sawicki Bernard, M. Pohulanka 11 — 20 

Sedlis E., Teatralna 4, tel. 7-82, po¬ 
łożn. ginekol. 

Segal M., Zawalna 15—12, dziec. 

Seńkowski Michał, prof., Zakretowa 23. 


Siedlecki Marjan. Mostowa 27—l r 
chirurg (od 3—4). 

Sochaczewska Helena, Ostrobramska 
25—8, wewn. (od 3- 5). 

Sokołowski Ksawery, Wileńska 30—14, 
skórne i wener. (od 9 — 12 i 5—7 . 

Staniszewska Karolina, ul. Witoldo- 
wa 5—3. 

Stawiarska Krystyna, Piekiełko 3—14 y 
dziec. 

Sukiennicka Jadwiga, z. Portowy 5—1, 
tel. 18*92, nerw*. 

Sułkowski Leon, Montwiłowska 21—3, 
telef. 6 58, chirurgja, (prześwietl 

Sumorok Juljusz, Styczniowa 1 — 2, 
wewn. (od 7—10 r.), chirurg. 

Sumorok Marjan, Styczniowa 1, anat. 
patalog. 

Surawiczowa Matylda, Witoldowa 33, 
wewn. 

Suszyński Edward, dr. med., Mickie¬ 
wicza 30 — 5, wener. i skórne 
(od 9-12 i 4—7). 

Sycianko Czesław, Dąbrowskiego 7—8, 
nerw. i umysł, (od 6—7). 

Sylwanowicz Witold, Zakretowa 7 y 
higjena szkolna. 

Szabad Cemach, Styczniowa 8, t. 1-87, 
wewn. (od 5—7). 

Szadowski Rafał, W. Pohulanka 16—4, 
wewn., tel. 4-30. 

Szalewicz Władysław. Zawalna 8—4, 
telef. 12-60, chor. uszu, nosa, 
gardła i płuc (od g. 10—12 
i 5*4-7%). 

Szapiro B., Sadowa 9—3, tel. 10-64, 
chor. wewn. (od 10—11 i 5—7). 

Szapiro Kalman, Wielka 7, tel. 12-50, 
wewn. (od 10-11 i 4—6). 

Szczepański Zygmunt, Bakszta 15—31. 

Szczerbiński Władysław, Dąbrowskie¬ 
go 3. 

Szczerbo Antoni, W. Pohulanka 35 
chirurg. 

Szeinkierowa Brocha, Żeligowskie¬ 
go 10, okulistka. 

Szelhaus Jan Marjan, Słonecza 11-a—1. 

Szemis Wł. - Karol, 3-go Maja 9—8, 
wewn. (1—3). 

Szerman Ludwik, 3-go Maja 7 — 13. 

Szmurło Jan, prof. otolaryng., Mosto¬ 
wa 7—3, choroby nosa, gardła 
i uszu (od 4—6). 

Szniolis Bolesław, Portowa 26—4, 
wewn. (od 2—3%). 

Szpilewski Wacław, Antokolska 35—8, 
psychjatra. 

Sztolcman Gustaw, ul. Mostowa 27, 
wewn., spec. serca (od 10—11% 
i 5-6). 


93 — 

Szukiewicz Jarosław, Słowackiego, 
17/4—-5, lek. nacz. Dyr. Kol. 
Państw, chirurg. 

Szumieliski Wulf, Trocka 9, tel 5-89, 
wewn. (od 3—5). 

Szymański Tadeusz Karol, Pióro- 
mont 11—4. 

Szilling-Sengalewicz Sergjusz, Zamko¬ 
wa 24—2, prof. medyc. sąd. 

Śmigielski Jerzy, Oranżeryjny 4—2. 

Świda Michał, 3-go maja 11—5, chor. 
wewn. (od 5—6V 2 ). 

Swieżyński Florjan-Felicjan, św. Jakó- 
ba 16 — 5, choroby płuc, nosa, 
gardła i uszu (od 10—12 i 4—6). 

Świdowa Zofja, Portowa 26, dziec. 

Tołczyński Borys, Makowa 22—1. 

Traczewski Cezary, prof. farmak., Za- 
kretowa 23. 

Trocki Fałk, Zawalna 49, tel. 5-02, 
chirurg (od 3—5), 

Trocki Zelman, Wileńska 31 — 4. 

Trusiewiczówna Alina, Mostowa 5, 
dziec. 

Tunkel-Jutan Rachela, Kalwaryjska 
20, dziec. 

Turuto Antoni, zauł. Portowy 3, wewn. 

Tymiński Józef, dr. med., Mickiewicza 
4—5, (od 6 — 7), Nacz. Lek. 
Szpit. Kolej. tel. 15-66. 

Uciechowska Henryka, Sadowa 15—4, 
płucne. 

Umia3towski Witold, Żeligowskiego 
5 — 45, tel. 3-93, chor. płuc., 
gruźlica (od 6—7). 

Wajnsztejn-Lidzka Pesia, Zawalna 8, 
dziec. 

W r ajnsztejn L., Wileńska 26—5, t. 9-81, 
chirurg, (od 4—6). 

Wasilewska Halina, Mickiewicza 22, 
Lek. szk., wewn. 

Wasilewska Świdowa Zofja, 3-go Maja 
11—5, wewn. 

Wasilewski Feliks, W. Pohulanka 
18—4, wewn. (od 5—6). 

Waszkiewicz Antoni, Portowa 10—1, 
chor. kobiece i akusz. (od 2—3 
i 5-6). 

Waśniewski Norbert, Mickiewicza 15, 
m. 25, skórne, wener. 

Wąsowski Tadeusz, Portowa 10—2, 
chor. uszu, nosa i gardła (od 
4 — 5). Starszy Asyst, kliniki 
usznogardlanej U.S.B., tel. 16-22. 

Wieczorek Bolesław, SS. Miłosier¬ 
dzia 9, otolaryng. 

Werner Erazm, Tatarska 5 m. 1, 
wewn.-dziec. 


Wierciński Andrzej, Zygmuntowska 

20 — 8 . 

Wińcz Aleksander, Mostowa 7 m. 6, 
tel. 4-34, wewn. i dziec. (od 
8—9 i 5—7). 

Wirszubski Abraham, Dominikańska 
7 — 3, choroby nerw. i umysł, 
(od 5-7). 

Wiśniewski Stanisław, Dobra 5—3, 
dziec. 

Witek Stanisław, Letnia 5, tel. 11-81, 
psychjatra (Ord. Państw. Szpit. 
Psychjatr.). 

Witortowa Teodora, Archanielska 3, 
m. 2, wewn. i dziec. 

Witukiewiczówna Regina Felicja, So¬ 
snowa 11 — 6. 

Władyczko Stanisław, Zamkowa 13—1, 
neurologja, przyj. ul. Mickiewi¬ 
cza 24 — 8, (od 4 — 6) ponie¬ 
działki, czwartki i soboty, te- 
lef. 9-63. 

WojtkiewiczównaJuljaWeronika, Szpi¬ 
tal na Wilczej Łapie, dziecinne 
i wewn. 

Wolf son G., skórne, wener., (od 9—1 
i od 4 — 8), Wileńska 7, tel. 10-67. 

Wojkow r Gabrjel, 4 pułk uł. 

Wołodkowiczówna Marja, Mickiewicza 
22, wewn. 

Wołkowyski Fajngold Noach, Trocka 
5—4, otolaryng. 

Wołodźko Witold, Zawalna 22 — 2, 
ord. szp. „Sawicz tt , skórne i 
wener. (od 12 — 2 i 5—7). 

Wrześniowski Feliks, Portowa 6—10, 
wewn. (od 5—7). 

Wysłouchowa Adela, Przejazd 20, 
wewn. 

Wyganowski Edward, Mickiewicza 37. 
mieszk. 28. 

Wygodzki Jakób, Gdańska 1—19, po- 
łożn.-ginek. 

Wysocki Wacław, z. św. Michała 2—16, 
kobiece i akusz. (od 3—5). 

Zagórska Marja, Mickiewicza 33—6, 
tel. 12—12, dziec., (od 1—3). 

Zajączkowski Wacław, Zakretowa 9—5, 
wewn. 

Zajdman Hirsz, Piłsudskiego 2—36. 

Zaleski Wacław, Mickiewicza 5, po- 
łożn.-ginekol. 

Załkindson Owsiej, Zawalna 24 — 7, 
tel. 4-64, chirurgja (od 3—5). 

Załkindsonowa Pesia, Zawalna 24 — 

7, tel. 4-64, chor. oczu (od 3—5). 

Załuska Stefanja, Mostowa 25—1, chi¬ 
rurg. i kobiece (od 4—6). 

Zarcyn C.,Słowackiego 24—16,tel. 5-87, 
chirurg, (od 12—1). 


— 94 


Zauerman Majlich, Szopena 3—16. 

Zawadzki Zygmunt, Sierakowskiego 8, 
tel. 39, wewn. 

Zawadzki Wacław, Konarskiego 9—1. 

Zeldowicz Dawid, Wileńska 28. 

tel. 2-77, wenerycz., narząd, mo¬ 
czów. i skórne (od 10—12 i 5—8). 

Zeldowiczowa S., ul. Wileńska 28, 
telef. 2-77, choroby kobiece, 
wener. i narząd, moczow. (od 
12 — 5). 


Zienkiewicz Jan, Przejazd 6, chor.dziec. 
(od 5—6). 

Żabko-Potapowicz Bolesław, zauł. św. 

Michalski 10, dziec. 

Żebrowski Bronisław, Wiwulskiego, 
22—15, położn.-ginekol. 
Żomojtal Władysław, Ostrobramska 
25—15, chirurgja (od 6—7). 
Żodzizski Abram, Subocz 6a—8. 


IZBA LEKARSKA WILEtiSKO-NOWOGRÓDZKA 

ul. Wileńska 25—3, tel. 16-85. 


Prezes: Doc. Dr. Edward Czarnecki, 
przyj, wtorki i piątki od godz. 
14- 15. 

Vice-Prezesi: Dr. Romuald Sopoćko 
i Dr. Michał Brodzki. 


Sekretarz: p. o. Dr. S. Załuska. 
Skarbnik: Dr. W. Bądzyński. 
Kancelarja czynna od godz. 9 — 15. 


LEKARZE WETERYNARJI 


Archangielski Eugenjusz, ul. Królew¬ 
ska 6-2. 

Boborowski Brunon, Stara 14, kierown. 

miejskiej stacji mięsa przywoź. 
Cieśliński Walerjan, Krakowska 8. 
Dowbor Czesław, Zakretowa 40. 
Dowgiałło Józef, Wileńska 42—31. 
Łaszkiewicz Karol, Ponarska 54, kie¬ 
rownik rzeźni miejskiej. 


SZPITALE, PRZYCHODZI 

S z p i 

Św. Jakóba (miejski) oddziały: chirur¬ 
giczny, wewnętrzny, dziecięcy, 
p8ychjatr. nerwowy, ginekolo¬ 
giczny (położniczy), 3-go Maja 8, 
Dyrekt. vacat, tel. 39. 

Sawicz (miejski) oddziały: wewnętrzny, 
weneryczny, skórny, oczny, 
Bakszta 2 Dyrektor dr. Hanuso- 
wicz Bolesław, tel. 60. 

Zakaźny (miejski), Zwierzyniec, ul. 
Grodzka 10, tel, 26. Dyrektor 
dr. Giedgowt Walerjan. 

Kolejowy (Wilcza Łapa), Oddziały: 
Wewnętrzny: D-rzy Świda, 

Kisiel; Chirurgiczny: D - rzy 


Mackiewicz Józef, pow. lek. wet., Za- 
walna 22-1, od 4 do 6-ej w. 
Mut Bolesław, Ponarska 54. (rzeźnia), 
Nowicki Antoni, Zygrnuntowska 12. 
kier. Laborator. 

Rychwa Tadeusz, grodzki lek. wet., 
Ostrobramska 2—7. 

Rymkiewicz Mieczysław, Garbarska 5, 
Stankiewicz Stefan, sejmikowy lek. 
wet., Miodowa 3. 


: I ZAKŁADY LECZNICZE 

tale. 

W. Żemojtel,Janowicz;Kobiecy— 
akuszerja: D-rzy Karnicki, Do¬ 
brzański; Nerwowy: d-r Sy- 
cianko; Gardła, ucha i nosa: 
D-r. Czarnowski; Oczny: Dr. M, 
Milewska; Sanatorjum gruźlicze: 
D-r Umiastowski; Roentgen: 
D-r Sułkowski. Naczelny lekarz 
D-r J. Tymiński. 

Państwowy Psychjatryczny, Letnia 5, 
tel. 11-81, Dr. M. Rosę, 
Żydowski (miejski), Oddziały: chirur¬ 
giczny, wewnętrzny, położniczy, 
ginekologiczny, psychjatryczny, 
Zawalna 42. Naczelny lekarz 
D-r A. Wirszubski, tel. 3-57. — 95 — 

m 


m ; 


li 


i 


Kliniki Uniwersyteckie. 

A. Przy Szpitalu Wojskowym na 
Antokolu; 

Chorób wewnętrznych. Kierownik 
prof. D-r A. Januszkiewicz, te- 
lef. 2-46. 

Chirurgiczna. Kierownik prof. Dr. 
K. Michejda, tel. 86. 

Chorób skórnych i wenerycznych* 
Kierownik vacat. 

Chorób dziecięcych. Kierownik 
prof. Dr. W. Jasiński, tel. 2-21, 


Chorób gardła, ucha i nosa. Kie¬ 
rownik prof. D-r J. Szmurło. 
tel. 74. 

Chorób oczu. Kierownik prof. D-r 
J. Szymański, tel. 4-44. 

B. Przy ul. Letniej 5: 

Chorób umysłowych i nerwowych. 
Kierownik — prof. dr. M. Rosę. 

C. Przy ul. Bogusławskiego 3: 

Klinika chorób kobiecych i po¬ 
łożnicza. Kierownik —prof. D-r 
W. Jakowicki, tel. 61. 


Laboratorja chemiczno-bakterjologiczne. 


Miejska Pracownia badania żywności, 
Hetmańska 3, telef. 4-96. 
Laboratorjum analiz lekarskich Dr.Dr. 
Dunin - Horkawiczów, Portowa 
12, (od 7 r. — 7 w.). 
Laboratorjum djagnostyczne D - ra 
Jakubowskiego, ul. Zawalna 16 
(od godz. 7 rano do 7 wiecz.). 
Laboratorjum chem.-bakter. D-ra G. 

Gelmana, Zawalna 17 — 5. 
Laboratorjum chem.-bakterjolog. D-ra 
Kenigsberga, Mickiewicza 4. 


Wileńska Ekspozytura Państwowego 
Zakładu Higjeny w Warszawie, 
ul. Rossa 1. 

Laboratorjum dr. A. Romma, Wileń¬ 
ska 22—4, tel. 9 49. 

Dr. Rozentala, Zawalna 60, tel. 14-52. 

Laboratorjum weterynaryjne Minist. 
Rolnictwa, Zygmuntowska 12, 
tel. 14-11, (od 9—3). 

Państwowy Zakład Badania Żywno¬ 
ści, Tatarska 11. 


Lecznice (prywatne). 


Lecznica oczna Św. Józefa, „Tow. 
Pielęgnowania Chorych*—Przy¬ 
tulisko. Nowy Świat, Tyzen- 
hauzowska 16, tel. 7-38. 

Oddziały: oczny, chirurgiczny i 
wewnętrzny. 

Przychodnie: oczna od S%—10% 
dr. Dunin, wewnętrzna od 9% — 
12, dr. K. Kulejewska. 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiłii 

1 GABINET NOWOCZESNEJ RA-1 

1 CJONALNEJ KOSMETYKI LECZ- 1 

| NICZEJ Z. Arsenjewowej, Mickie- 1 
wieża 4 m. 3, przyj. 10—20. | 
Masarz twarzy i ciała (panie). | 
Najnowsze zdobycze kosme- 1 
tyki racjonalnej. 

ińnniitiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimMiintr 

Lecznica chirurgiczno - urologiczna 
D-ra Janowicza, Aleja Róż 2 — 
róg Małej Pohulanki, tel. 14-04. 

Lecznica Litewsk. Stów. Pomocy Sa¬ 
nitarnej, Mickiewicza 33, t. 17-77. 
Przychodnie: przyjmują lekarze 
specjaliści. Gabinet Roentge- 
nowsko - Elektroleczniczy. La¬ 
boratorjum. Przyj, od 9—2 i 5—7. 

Lecznica położniczo - ginekologiczna, 
D-rów Giecowa, Sedlisa i Ło- 
patto, M. Pohulanka 15, 1.14-71. 


Lecznicza położnicza, Teatralna 3, 
tel. 7-85. 

Lewina L. dr., ul. Żeligowskiego 5, 
położn., tel 10-45. 

„Miszmeres Chojlim", Kijowska 5, 
chirurgiczna, tel. 17-05. 

Sanatorjum dla chorych piersiowych 
Wil. Oddziału „Toz a Letnia 3, 
na Antokolu, tel. 10-32. 

Zakład położniczo - ginekologiczny — 
Doktorów: Dobrzańskiego, Erd- 
manowej i Karnickiego, Aleja 
Róż 2, róg Małej Pohulanki 
tel. 14-04. 

Zakład leczniczy pedjatryczno-gineko- 
logiczny gminy żydowskiej, pry¬ 
watny, Witoldowa 15, tel. 2-30. 

Zakład Pasteurowski D-ra W. Orłow¬ 
skiego, Sadowa 21 m. 5, lecze¬ 
nie osób pokąsanych przez 
zwierzęta wściekłe. 

Gabinet Kosmetyki Leczn. „Cedib 44 
J. Hryniewiczowoj, Mickiewi¬ 
cza 1 —11. Przyj. 10—1 i 4-7. 

Lecznica Weterynaryjna St. Bakuna, 
Ostrobramska 16, tel. 694, od 
10-2 i 5—7. 

Lecznica dla zwierząt Sejmiku Wileń- 
sko-Trock., Wileńska 12, t. 1-05. 


— 96 


\M ! 


■■ 


Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie 

udziela pomocy lekarskiej ubezpieczonym przez lekarzy domowych. 

Lekarzami domowymi są: 


Rejon Rejon 1 . 

dr. 

Alchimowicz Bolesław. 

11. 

dr. 

Dziadul Bronisław. 

2. 

7) 

Szumieliski Wulf. 

12. 

» 

Kodź Kazimierz. 

3. 

n 

Załuska Stefanja. 

13. 

r. 

Rozwadowski Piotr. 

4. 

V 

Pergament Szloma. 

14. 

y> 

Dmochowski Piotr. 

5. 

n 

Sochaczewska Helena. 

15. 

7) 

Rudziński Cezary. 

6 . 

» 

Szapiro Kalman. 

16. 

n 

Borowska Helena. 

7. 

r> 

Goldburt Ajzyk. 

17. 

r> 

yacat. 

8. 

T) 

Musmanowa Jadwiga. 

18. 

m 

Koiszewska Jadwiga. 

9. 

0 

Łęski Józef. 

19. 

t) 

Cukierman Mojżesz. 

10 . 

n 

Marczenko-Przybylakowa 

Tamara. 

20. 

» 

Mukowski Platon. 


B. 

m 

i 
Wymienieni lekarze domowi mogą kierować swych chorych na porady 
w wypadkach koniecznych do następujących lekarzy specjalistów: 


m 


Lekarze chirurdzy: 

1. Dr. Kucharski Józef. 

2. „ Lerenman Efraim. 

3. „ Siedlecki Marjan. 

Lekarze pedjatrzy: 

1. dr. Karnicka Kazimiera. 

2. „ Muraszko Jadwiga. 

Lekarze ginekolodzy: 

1. dr. Jaźwiński Antoni. 

2. „ Paszkiewicz Stanisław. 

3. „ Romanowski Jakób. 

Lekarze otolaryngolodzy: 

1. dr. Libo Aleksander. 

2. „ Szalewicz Władysław. 


Lekarze okuliści: 

1. dr. Kwaskowska Marja. 

2. „ Gurwicz Abram. 

Lekarz neurolog: 

1. doc. Hurynowiezówna Janina. 

Lekarz urolog: 

1. dr. Janowicz Jan. 

Lekarze dermatolodzy: 

1. dr. Suszyński Edward. 

2. „ Piotrowicz Janina. 

3. „ Globus Eljasz. 

4. „ Małkowicz-Sutocki Bo¬ 

lesław. 

5. ,, Mórawski Wacław. 


Badanie młodocianych pracowników: 

Dr. Marynowska Hanna, Dominikańska 15, w godz. 13—15 prócz środy. 

Centralne Ambulatorium Dentystyczne (W. Pohulanka 18) czynne od g. 9—11%,. 
12-2% i od 5-7%. 


I 


— 97 — 


7 
Zakład Przyrodoleczniczy (W. Pohulanka 18). 

1) Pracuwnia Roentgena Djagnostyczna (Dr. Margolis), 

a) fotografje godz. 3, 

b) prześwietlania godz. 4. 

2) Pracownia Roentgena Lecznicza (Dr. Bohuszewicz), 

a) lecznictwo powierzchowne (skórne) godz. 4, 

b) * półgłębokie i głębokie „ 5. 

3) Światło-elektrolecznictwo (Dr. Margolis) godz. 1—4 i 5—8. 

4) Diatermja (Dr. Margolis) godz. 2—8. 

Nocna Pomoc Lekarska Ubezpieczalni. 

(Dominikańska 15, tel. 4-86). 

Udziela pomocy lekarskiej w wypadkach niecierpiących zwłoki w godz. 
od 8 wieczór do 7 rano. 


Poradnia polskiego zrzeszenia lekarzy specjalistów 

Wilno, ul. Garbarska Nr. 3, II p„ telef. 658. 

Ordynują następujący lekarze: 


Choroby wewnętrzne: Dr. K. Kisiel, 
codz. od 4—5%. 

Choroby chirurgiczne: Dr. J. Dowgiał- 
ło-Moszyńska, poniedziałek, śro¬ 
da i piątek od 5%—6%; Dr. J. 
Janowicz codz. od 6—7. 

Choroby kobiece i akuszerja: Dr. J. 
Dobrzański, codziennie od g. 
7—8; Dr. A. Erdmanowa, codz. 
od g. 51 / 2 - 6 %. 

Choroby dziecięce: Dr. Karnicka co¬ 
dziennie od godz. ll A / y —12%. 

Choroby płuc: Dr. W.Umiastowski,wto¬ 
rek, i piątek od 4—5. 

Choroby oczu: Dr. Milewska, poniedz., 
wtorek, środa i piątek od 
godz. 6—7. 

Choroby ucha, gardła i nosa, Dr. Cz. 
Czarnowski, codz. od g. 5—6 


Przy c 

Ambulatorjum Dentystyczne M. G-old- 
barg, Wielka 26—1, przyj, od 
9—2 i 3--7. 

Dla dzieci szkolnych, Wielka 3. 

Przy szpitalu Sawicz, Bakszta 2, dla 
chorób ocznych. 

Przy Lecz. Lit. Stów. Pom. Sanit. Cho¬ 
roby ogólne, Mickiewicza 33-a. 

Przy Dyrekcji Wil. P. K. P., W. Pohu¬ 
lanka 12—2, dr. Żebrowski (od 


Choroby skórne i weneryczne, Dr. M. 
Mienicki, poniedziałki, środy 
i soboty od g. 3—4, Dr. K. So¬ 
kołowski wtorek, czwart. i piąt. 
od 3% —4%. 

Urologja chirurgiczna: Dr. J. Janowicz 
codziennie od 6—7. 

Choroby nerwowe: Dr. J. Borysowiez, 
poniedz.,środyipiąt.od2%—3%. 

Roentgen (prześwietlania); Dr. L. Suł¬ 
kowski codziennie od 5—7. 


Pracownia bakterjologiczna —wszelkie 
analizy lekarskie. 

Naświetlania lampą Sollux i górskie 
słońce (Bacha). Diatermja, wan¬ 
na fioletowa. 


o d n i e. 


9—12), ginekologja, dr. Czarnow¬ 
ski (od 8 — 10), we wtorki i 
czwart. chor. gardła, nosa i uszu. 

Państwowa bezpłatna dla leczenia 
chorób skórnych i wenerycz¬ 
nych, Żeligowskiego 4. Przyjęcie 
codzień od 1—2, mężczyzn, w po¬ 
niedziałki, środy i piątki, ko¬ 
biet i dzieci: we wtorki, czwart¬ 
ki i soboty. TOWARZYSTWA, 

Organizacje 

Stowarzyszę 

Koło Polonistów Studentów U. S. B., 
Zamkowa 24. 

Koło Historyków Studentów U. S. B., 
Zamkowa 24. 

Koło Filologiczne Studentów U. S. B., 
Zamkowa 11. 

Koło Filozoficzne Studentów U. S B., 
Zamkowa 11. 

Koło Etnologów Studentów U. S. B., 
Zamkowa 11. 

Koło Prehistoryków Studentów U.S.B., 
Zamkowa 11 

Koło Przyjaciół Białorusoznawstwa, 
Zamkowa 11. 

Koło Prawników Studentów U. S. B., 
Uniwersytecka 7—6. Prezes Kieńć 
Benedykt, Konto P. K. O. 81.910. Przychodnia przeciwkitowa, Wielka 46. 

Przychodnia przeciwjagliczna, ulica 
Wielka 46. 

Dla dzieci gruźliczych Uniwersytetu 
Stefana Batorego (Szpital Woj¬ 
skowy na Antokolu). 

T-wa Przeciwgruźliczego — Wileń¬ 
ska 27. 


Przychodnie 

Przy szpitalu św. Jakóba, 3-go Maja 8, 
chorób wewn., chirurg., nosa, 
ucha i gardła, oraz kobiecych. 

Przy szpitalu żydowskim, Zawalna 42, 


Ośrodek Zdrów i a 

(ul. Wielka Nr. 46, tel. 9-90). 

Kierownik Dr. Wasilewski Feliks, ul. W. Pohulanka Nr. 18—4. 

Czynne: Stacja Opieki nad Dzieckiem Nr. 1: od godz. 11—12%. 

Stacja Opieki nad Matką: od godz. 11.45 — 12.45. 

Stacja Opieki nad Dzieckiem Nr. 8 (przeciwkiłowa) 14 1 /* — 1 d 1 /^ 
Poradnia skórno-weneryczna, od godz. 14 — 14.45. 

w przeciwjagliczna: od godz. 14% — 16 l / iJ . 

Ambulatorjum oczne: od godz. 13 — 14. 

Poradnia przeciwgruźlicza: 

Dzieci do lat 7 od godz, 8.45—9.45. 

„ „ „ 15 od godz. 12-13%. 

Dorośli od godz. 15%—16% z wyjątkiem poniedz. i czwart. 
Poradnia Sportowa od 17 do 19 — z wyjątkiem poniedz. i sobót., 
mężczyźni: wtorki środy i czwartki, kobiety: piątki. 
Roentgen od 16 do 18 — z wyjątkiem piątków i sobót. 

Biuro Sanitarne od 9 do 10. 

Kuchnia Mleczna: od godz. 9 —13 (w święta 9 —11). 

Biuro Informacyjne od godz. 9—17. 


KLUBY I ZWIĄZKI 

Akademickie. 

nia naukowe: 

Koło Prawników Studentów Żydów 
U. S. B., Zawalna 6. 

Koło Teologów Studentów U. S. B., 
Śniadeckich 6. 

Koło Przyrodników Studentów U. S.B., 
Zakretowa 23. 

Koło Przyrodników Studentów Żydów 
U. S. B., Zakretowa 23. 
Chemików Studentów U. S. B., 
Bakszta 12—4. 

Chemików Studentów Żydów 
U. S. B., Zawalna 6. 
KołoMatematyczno-Fizyczno-Astrono- 
miczne Stud.U.S.B. Zamkowa 11. 
Koło Matematyków - Fizyków - Astro¬ 
nomów Studentów U. S. B., 
Zamkowa 11. 
Koło Rolników Studentów U. S. B., 
Żakietowa 23. 

Koło Rolników Studentów Żydów 
U. S. B., Zakretowa 23. 

Koło Medyków U. S. B., Zamkowa 24, 
Prezes Józef Świtek. Konto 
P. K. O. 160.138. 

Stowarzyszenia 

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 
Akademickiej U.S.B., Wielka24, 
tel. 7-70. Prezes Swierzewski 
Witold. 


Stowarzyszenie Medyków Studentów 
Żj dów, Zawalna 6. 

Akademickie Tow. Farmaceutyczne 
„Lechja*, Bakszta 12—4. 

Żydowskie Akademickie Koło Farma¬ 
ceutów, Zawalna 6. 

Klub Literacko - Naukowy Studentów 
U. S. B. 

s amopomocowe: 

Stów. Wzajemnej Pomocy Studentów 
Żydów U. S. B., Zawalna 6. 

Akademicka Kasa Pożyczkowo - Sty- 
pendjalna Medyków Żydów, 
Żawalna 6. 


Stowarzyszenia ideowo-wychowawcze: 


Akadem. Legjon Młodych Związek 
Pracy dla Państwa, Zamkowa 24, 

Myśl Mocarstwowa Akadem. Młodzież 
Państwowa, Uniwersytecka 6/8. 

Związek Polskiej Młodzieży Demo¬ 
kratycznej, Zygmuntowska 16. 

Stów. Katolickiej Mł. Akadem. „Odro¬ 
dzenie*, Uniwersytecka 7—9. 

Stów. Katolickiej Młodzieży Akade¬ 
mickiej „ Juventus - Christiana**, 
Zarzecze 5-a m. 2. 

Akademickie Koło Misyjne, Wielka 64. 

Sodalicja Marjańska Akadem. U. S. B., 
Wielka 64. 


Sodalicja Marjańska Akademiczek 
U. S. B., Uniwersytecka 9—9. 

„Młodzież Wszechpolska* 1 Związek 
Akad. U. S. B., Orzeszkowej 11. 

Związek Niezależnej Młodzieży Socja¬ 
listycznej, Ludwisarska 2—5. 

Związek Akademików Litwinów, Wi¬ 
leńska 28—1. 

Związek Studentów Rosjan U. S. B., 
Wielka 5-10. 

Koło Studentów Ukraińców U. S. B., 
Wileńska 28—1. 

Białoruski Związek Akadem. U. S. B. 
Bonifraterska 2—3. 

Stowarzyszenie Akad. „Prometheion**, 


Stowarzyszenia 

Akademickie Koło Łodzian, Wielka 
23-9. 

Związek Akad. Woj. Nowogródzkiego 
i B. Ziemi Mińskiej, Portowa, 
3-17. 

Akademickie Koło Grodnian. 

Akademickie Koło Białostoczan, Góra 
Bouffałowa 4. 

Związek Pol. Mł. Akadem, w Nowej - 
Wilejce. 

Stowarzyszenia 

Akademicki Konwent „Polonia", Kró¬ 
lewska 7—11-a. 

Akademicki Konwent „Batoria* 4 , Porto¬ 
wa 3—2. 

Akademicka Korporacja „Polesia**, 
Garbarska 1 — 16. 

Akademicka Korporacja „Leonidania**, 
Wielka 5-10. 

Akademicka Korporacja „Concordia 
Yilnensis**, Żygmuntowsfca 7—1. 

Polska Akad. Korporacja „Yilnensia", 
Uniwersytecka 6—8. 

Polska Akad. Korporacja „CresoYia*, 
Sierakowskiego 25—9. 


regjonalne: 

Akademickie Koło Inflantczyków. 
Akademickie Koło Zagłębian i Śląza¬ 
ków, Zauł. Szwarców y 5—18. 
Koło Kownian Studentów U. S. B. t 
M. Pohulanka 10—7. 

Koło Akademików Ziemi Lubelskiej. 
Koło Akademików Dziśnian, Domini¬ 
kańska 14—1. 

turalno-towarzyekie: 

Polska Akad. Korporacja „Piłsudia", 
Uniwersytecka 6/8 — 5. 

Akademicka Korporacja „Conradia", 
Sawicz 11—4. 

Akademicka Korporacja „Śniadecia*, 
Wiłkomierska 1—4. 

Akademicki Konwent „Ruthenia", 
Piwna 11 — 1. 

Akademicka Korporacja „Unitania**, 
Sawicz 12 - 4. 

Korporacja Stud. Ukraińców „Kruty", 
Wileńska 28—1. 

Akad. Klub Włóczęgów Wileńskich, 
Sawicz 15. 


kul 


— 100 - 
Stowarzyszenia różne: 

Akademickie Koło Polskiej Macierzy j Wileńskie Akad. Koło Esperantystów, 
Szkolnej, Wileńska 23—9. Mickiewicza 24—1. 

Akademickie Koło Walki z Alkoho- Żydowskie Akad. Koło Krajoznawcze, 
lizmem. Akad. Zw. Morski, Zygmuntowska 16. 

Stowarzyszenia sportowe: 

Akademicki Związek Sportowy, ulica Żydowski Akadem. Klub Sportowy, 
Sw. Jańska. | Zawalna 6. 

Organizacje filantropijne i religijne. 


Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka¬ 
tolickiej w Wilnie, Prezes Dr. 
Kazimierz Niżyński, Dyr. Ks. 
Franciszek Kafarski, Metropo¬ 
litalna 1, tel. 7-83. 

Katolickie Stów. Mężów Archidiec. 
Wileńskiej, ul. Metropolitalna 1, 
tel. 7-83. Prez. Marjan Kosiński, 
Mickiewicza 24. Sekr. Gen., 
Ks, Aleksander Mościcki. 

Katolickie Stów. Kobiet, Metropoli¬ 
talna 1, tel. 7-83. Prez. Marja 
Miecz. Jeleńska, Mickiewicza 
19 — 2. Sekr. Gen. Jadwiga 
Roszkowska. 

Archidjec. Związek Tow. Dobroczyn. 
„Caritas*, ul. Metropolitalna 1, 
Prez. ks. Jan Rzymełka. Dyr. 
Tadeusz Birecki. ul. Metropo¬ 
litalna 1. 

Towarzystwo Maryi Niepokalanej, 
Królowej Polski „Marianum*, 
Gł. przełożony Ks. St. Zawadzki, 
Dyr. Tadeusz Birecki, ul. Metro¬ 
politalna 1. 

Daieło Matki Boskiej Powołań, Za¬ 
rzeczna 16. Dyrektor Ks. Prof. 
L. Żebrowski. Prez. A. Sawicki. 


Dom Dziecka im. Marszałka Piłsud¬ 
skiego, Antokolska 143, t. 8-98: 
Prezes pułk. Wędziagolski. 

Wileńskie Tow. Dobroczynności, (egz. 
od 1807 r.), zauł. Dobroczynny 1, 
Prezes Marjan hr. Broel-Plater. 

Komitet „Chleb Dzieciom", J. Jasiń¬ 
skiego 14. Prez. dr. F. Świeżyń- 
ski, ul. Ś-to Jakóbska 16 — 5, 
tel. 15-99. 

Komitet walki z żebractwem i włó- 
częgowstwem, Metropolitalna 1, 
tel. 7-83. Prezes Antoni Gło¬ 
wiński, T. Zana 7. 

Wil. T-wo Opieki nad Dziećmi. J. 
Jasińskiego 22, tel. 14-85. Pre*. 
Jan Małecki, Aleja Róż 4. 

Patronat Opieki nad Więźniami, ulica 
3-go Maja, Sąd Grodzki, p. 15. 

Sodalicja Św. Piotra Klawera dla 
Misji Afrykańskiej. Kier. N. 
Konstantyno wieżowa, filja w 
Wilnie, Wielka 58. 

Bractwo Św. Genezjusza Sceny Ka¬ 
tolickiej (wystawia sztuki o tre¬ 
ści religijnej) Ś-to Jańska 12—4. 


Organizacje kobiece. 


Narodowa Organizacja Kobiet, Oddział 
Wileński, Orzeszkowej 11, Prez. 
Janina Burhardtowa. Zygmun¬ 
towska 12—7, tel. 11-32. 

T-wo Pomocy Żołnierzowi Polsk. w 
Wilnie, Sekretarjat — Pańska 
15 — 2 w mieszk. Prez. Heleny 
Wilczewskiej, tel. 11-15. 

T-wo Pań Miłosierdzia Św. Wincen¬ 
tego k Paulo, ul. Młynowa 12. 
Prez. Zofja Kościałkowska, ul. 
Bakszta 10. 

jednoczenie Ziemianek, Koło Woje¬ 
wódzkie Wileńskie, Mickiewicza 
19—2, tel. 12-54. Prez. Jadwiga, 
Tyszkie wieżowa. 


Z w. Katolicki Polek, Koło Wojewódz¬ 
kie Wileńskie, ul. Mickiewicza 
19 — 2, tel. 12-54. Prez. Marja 
Jeleńska, ul. Mickiewicza 19—2, 
tel. 12 54. 

Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet ~ 
Zrzeszenie Wojewódzkie. Prze- 
wodn. Dr. Janina Rostkowska. 
ul. Jagiellońska 3/5—1, t. 17-61. 

Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet — 
Zrzeszenie Grodzko-Powiatowe, 
przewodnicząca Marja Hille- 
rowa, ul. Zamkowa 26, tel. 11-44. 

Stów. Opieka Polska nad Rodakami 
na obczyźnie. Oddział Wileński, 
Orzeszkowej lim. 19, pok. 1. 
Prez. K. Bakszewiczowa. 


— 101 - Organizacje kulturalno - oświatowe. 


T-wo Polskiej Macierzy Szkolnej Ziem 
Wschodnich, Wleńska 23. 

T-wo P. M. S., Koło im. T. Kościuszki. 
Ponarska 42. 

T-wo P. M. S., Koło im. H. Sienkie¬ 
wicza, ui. Wiłkomierska 1. 

T-wo P. M. S., Koło „Dobra Książka*, 
Zarzeczna 16. 

Fundacja im. S. i J. Montwiłłów dla 
rozwoju pry w. inst. dobroczyn. 
i użytku ogólnego, Mickiewi¬ 
cza 6. Prezes Stan. Montwiłł. 
Sekr. Z. Śmiałowski. 

T-wo Krajozuawcze, Św. Anny 13, 
przy To warz. Sekcja Miłośników 
Wilna, ul. Ostrobramska 9, biu¬ 
ro od 5—7 czynne w lokalu 
Związku Literatów, tel. 16-34. 

T-wo Opieki nad Zwierzętami, Żeli¬ 
gowskiego 4, (od 6—7), prezes 
W. Olszewski. 


T-wo Przyjaciół Ogrodu Zoologiczne¬ 
go, M. Pohulanka 1, prezes A. 
Dmochowski. 

Pol. To w. Tatrzańskie, Oddz. Wil., 
Prof. T. Czeżowski, Uniwersytet. 

T-wo Chrzęść. Domu Ludo wego. Metro¬ 
politalna I. Prezes Adolf Kopeć. 
Delegat Arcyb. Ks. A. Mościcki. 

Dom Ludowy im. Ks. Bisk. Włady¬ 
sława Bandurskiego, Ponarska 
42. Prez. Julan Merklejn, zauL 
Warszawski 7—6. 

Rada Opiekuńcza Kresowa Ziem 
Wschodnich, Zauł.Bernardyński 
8—14. Prez. Dr. Witold Kopeć, 
Kalwaryjska 22, tel. 1-17. 

Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy 
Metropolitalna 1. Prezes Dr. 
Kazimierz Niżyński, vice-prer.: 
mec. J. Zmitrowicz i ks A. 
Mościcki. 

Towarzystwo Pomocy w Samokształ¬ 
ceniu im. T. Zana, W Pohu¬ 
lanka 14—15. 


Organizacje młodzieży. 


Zw. Harcerstwa Polskiego w Wilnie, 
ulica Zarzecze 25. Prezes 
gen Lucjan Żeligowski, Andrze- 
jowo, p. Turgiele. Harcmistrz 
Mateusz Puciata. 

Kat. Stów. Młodzieży Męskiej w Wilnie, 
Metropolitalna 1, tel. 7-83. Pre¬ 
zes płk. Władysław Piasecki, 
Słucka 5—1. Sekretarz gener. 
Ks. Frań. Kafarski, Metropoli¬ 
talna 1. 


Kat. Stów. Młodzieży Żeńskiej, Metro¬ 
politalna 1, tel. 7-83. Sekr. Gen. 
Jadwiga Roszkowska, ul. Bo¬ 
gusławska 5. 

Zw. Młodzieży ewang.-reform. im. Sz. 
Konarskiego, Zawalna 11. 

Zw. Młodzieży Wiejskiej, Ziemi Wi¬ 
leńskiej, ul. Zygmuntowska 16, 
tel. 10 - 25. Prezes Władysław 
Kamiński, ul. 3-a Polowa 1. 


Organizacje muzyczne. 


T-wo Muz. „Lutnia*, Mickiewicza 6. 

T-wo śpiewacze „Echo 4 ', z. Oranżeryj- 
ny 3—1. Prez. K. Kuehter. 
Dyryg. prof. Wład. Kalinowski 
(pon. i czw. 19—21). 

T-wo śpiewacze „Hasło*, św. Anny 10, 
(pon. czwartki i piątki 7—9). 


Prezes prof. Świacki. Dyrektor 
Jan Żebrowski. 

Wil. T-wo Filharmoniezne. Końska 1. 
Prezes O. Rackiewicz. Kierownik 
muzyczny A. Wyleżyński. Sekre¬ 
tarz O. Bielski. (Piątki 5—7). 


Organizacje naukowe. 


Instytut Naukowo-Badawczy Europy 
Wschodniej w Wilnie, Arsenal- 
ska 8, tel. 16-27. Prez. Zarządu 
prof. Stef. Ehrenkreutz. Sekre- 
tarjat czynny 10 —12 i 4—6. 


T-wo Przyjaciół Nauk, Lelewela 8, 
tel. 14-79. Prezes prof. M. Zdaic- 
chowski, Antokolska. Sekretar¬ 
iat czynny od 9—13. 

T-wo Prawnicze im. Daniłowicza, 
Mickiewicza 36. 


102 — 

Wil. T-wo Naukowe Lekarskie, Zam¬ 
kowa 24. 

Wil. T-wo Ginekologiczne, Bogusław¬ 
ska 3. 

Wil. T-wo Pedjatryezne, Antokol, 
Klinika dziecięca U. S. B. 

T-wo Przyrodników im. Kopernika. 
Oddz. Wil., Słowackiego 9. 


T-wo Historyczne, Oddz. Wileński, 
Zamkowa 11. 

Wil. T-wo Filozoficzne, Zamkowa 11. 
Tow. Bibljofilów Pol., BibJ. Wróblew¬ 
skich. Prez. L. Chomióski. 
T-wo Miłośników Reformacji Polskiej 
im. Jana Łaskiego, Zawalna 11. 


Organizacje^politycznc. 


Bezpartyjny Blok Współpracy z Rzą¬ 
dem, Sekretarjat Wojewódzki, 
ul. Św. Anny 2, tel. 12-95. Prezes 
sen. Witold Abramowicz. Sekre¬ 
tarz AlfredBirkenmaver. Ogólny 
tel. 13—13. 


Stronnictwo Narodowe, Sekretarjat 
dzielnicowy, Orzeszkowej 11, 
Prezes Aleksander Zwierzyński. 

Stronnictwo Narodowe, Okręg Wileń¬ 
ski. Prez. prof. W. Komarnicki, 
zauł. Ś-to Michalski 10. 


Organizacje społeczno - patrjotyczne. 


Liga Obrony Powietrznej i Przeciw¬ 
gazowej, Wileński Okręg Wojew , 
Wielka 51, tel. 1-69. Prezes 
Marjan Jankowski, Wice - Woje¬ 
woda Wileński, ul. Ostrobram¬ 
ska 21. 

Liga Morska i Kolonjalna Oddział Wi¬ 
leński, Mickiewicza 15, tel. 9-32 
(od 9 — 12). Prez. Wojewoda 
Wileński Władysław Jaszczołt. 


Polski Biały Krzyż, Okręg. Wileński 
Ostrobramska 6. Prez. inż. Jan 
Falkowski. 

Polski Czerwony Krzyż, Okręg Wileń¬ 
ski, Tatarska 5, tel. 12-28. Prez. 
płk. Kiakszto, Benedyktyńska 2. 

Polskie T-wo Opieki nad Grobami Bo¬ 
haterów, Filja Wileńska, Domi¬ 
nikańska 4—4. Prez. Ks. Adam 
Kulesza, Dominikańska 4—4. 


Organizacje sportowe i przysposobienia fiz. oraz wojsk. 


Wojewódzki Komitet W. F. i P. W. — 
ul. Magdaleny 2. Przewód, woj. 
W. Jaszczołt. 

Miejski Komitet W. F. i P. W. — Do¬ 
minikańska 2. Przewód, prezyd. 
W. Maleszewski. 

Okr. Ośrodek W. F , — Ludwisarska 4. 

Komendant por. J. Pawłowicz. 
Wil. Okr. Zw. Gier Sportowych — 
W. Pohulanka 14—37. Prezes 
mjr. Pfeifer. 

Wil. Okr. Z w. Hokeja na Lodzie — 
Jagiellońska 7 — 7, tel. 13-78. 
Prezes W. Kowalski 
Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczny — 
Metropolitalna 1. Prezes płk. 
Klewszczyński. 

Okr. Zw. Tenisowy —• Zakretowa 15. 

Prezes sędzia W. Tarasiewicz. 
Wil. Okr. Zw. Narciarski — Jagiel¬ 
lońska 7—7, tel. 13-78. Prezes 
dyr. L. Szwykowski, tel. 3-17. 
Wil. Okr. Zw. Piłki Nożnej — Koszary 
I Brygady Legjonów. Prezes 
płk. Z. Wenda 


Wil. Okr. Zw. Ping-Pongowy — Kole¬ 
jowa 19. Prezes A. Kisiel. 

Wil. Okr. Zw. Pływacki—Tatarska 10. 
Prezes mjr. Wąsowicz. 

Wil. Komitet Tow. Wioślarskich — 
Zygmuntowska 22—8, tel. 6-95. 
Prezes mjr. Z. Lankau. 

Kluby Sportowe: 

Akademicki Związek Sportowy — Św. 
Jańska 10 (zima) i Kościuszki 
12, przystań wioślarska (lato). 

K. S. Drukarz — Biskupia 4. 

K. S. Rodzina Wojskowa — Mickie¬ 
wicza 13. 

Stów. Młodz. Polsk. — Metropolitalna 1. 

K. S. Wilja — Magistrat. 

K. S. Żeglarski Ligi Morskiej i Ko- 
lonjalnej — Wolana 10. 

Klub Towarzysko - Sportowy Prawni¬ 
ków w Wilnie — Mickiewicza 28. 

Policyjny Klub Sportowy — Św. Jań¬ 
ska 3, Komenda P. P. 

Wil. Tow. Cyklistów i Motocykl. — 
Zygmuntowska 4, tel. 6-37. 


— 103 - 


Wid Tow. Łyżwiarskie — Królewska, 
Park Sportowy. 

WiL To w. Wioślarskie—Kościuszki 4 , 
teL autom. 13-82. 

Wojskowy Klub Sportowy — Dow. 
Obozu War. 

Tow. Gimn. „Sokół* — Wileńska 10. 
Żydowski Akad. Klub Sportowy — 
Zawalna 1. 

Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 


„Ognisko* — Dyr. Kolei P&ńst. 
Słowackiego 2, wzgl. Kolejowa 19 . 
Aeroklub — Zygmuntowska 4, t. 6-37. 
Pocztowe Przysp. Wojsk. — Urząd 
Pocztowy Wilno L 
Przysp. Wojsk. Kobiet — Wolana 10 . 
Przysp. Wojsk. Leśników — Wielka 66. 
Wych. Fiz. Rezerwistów — Mickie¬ 
wicza 22. 

„Strzelec* — Wielka 68, tel. 18-23. 


Organizacje wojskowe. 


Federacja Polskich Związków Obroń¬ 
ców Ojczyzny, Zarząd Woje¬ 
wódzki w Wilnie, Orzeszkowej 
11, tel. 14-94, konto P. K. O. 
60.806. Prez. kpt. rez. Dr. E. Góra, 
Ciasna 3—12. 

Związki sfederowane: 

1) Zw. Legjonietów Polskich, Okręg 

Wil., Dominikańska 8. Prezes 
Gen. Stanisław Skwarczyński, 
d-ca I Dy w. Leg. 

2) Związek P. O. W. Okręg Wileński, 

Ostrobramska 16. Prezes Teodor 
Nagurski, Przejazd 12 (Antokol). 

3) Związek Uczestników b. I Korpusu 

na Wschodzie Zarząd Główny, 
Jagiellońska 9—12. Prezes Gen. 
Lucjan Żeligowski, Okręg Wil., 
Jagiellońska 9—12. Prez. i Kom. 
por. rez. Władysław Smilgie- 
wicz, Jagiellońska 9—12. 

4) Związek Kaniowczyków i Żeligow- 

czyków. Okręg Wileński, Cicha 
3 m. 5. Prezes Stefan Skotnicki, 
Cicha 3—5. 

5) Związek Inwalidów Wojennych 

R. P. Komisja Administracyjna, 
Bazyljańska 5. Prezes Czesław 
Iwanicki. 

6) Legja Inwalidów Wojen. Wojsk 

Polskich im. Gen. So wińskiego, 
Zarząd Wojewódzki, Dąbrow¬ 
skiego 3— 10-a. Prezes mjr. 
Eugenjusz Kozłowski, Kaszta¬ 
nowa 2, teł. 17-05. 

7) Związek Sybiraków Okręg Wileń¬ 

ski, Orzeszkowej 11, tel. 14-94. 
Prezes Inź. Józef Sobolewski. 


Tow. Naucz. Szkół Wyższ. i Śr,, Oddział 
w Wilnie, M. Pohulanka 9, 
tel. 8-59. Prezes Konstanty 
Matulewicz. 

Stów. Chrz. - Naród. Nauczycielstwa 
Szkół Powszechnych, Oddział 


8) Związek Uczestników b. Wojsk. 

Straży Kolejowej, Okręg Wileń¬ 
ski, ni. Żwirki i Wigury 4—12. 
Prezes Władysław Henrych, ul. 
Żwirki i Wigury 4—12. 

9) Związek Legjonistek Polskich, 

Okręg Wileński, Orzeszkowej 11, 
teL 14-94. Prezeska Stanisława 
Smoterowa, ul. Inflancka 13—1. 

10) Związek Żydów Uczestników Walk 

o Niepodległość Polski, Okręg 
Wileński. Prezes por. rez. Julj&n 
Sternberg, Jagiellońska 1. 

11) Związek Osadników Rada Woje¬ 

wódzka. Zygmuntowska 16, tel. 
10-25. Prezes poseł Władysław 
Kamiński. 

12) Związek Oficerów w stanie spo¬ 

czynku Rz. P„ Okrąg Wileński, 
Mickiewicza 22—2, tel. 14-12. 
Prezes płk. Tomaezewicz. 

13) Związek Oficerów Rezerwy, Okręg 

Wileński, Orzeszkowej 11, tel. 
20-75. Prezes kpt. rez. Dr. Edward 
Góra, Ciasna 3—12, tel. 4-14. 

14) Stów. Podoficerów przeniesionych 

w stan spoczynku, Okręg. Wileń¬ 
ski, Mickiewicza 13. Prezes Hiero¬ 
nim Kuźniarski, Ułańska 19—3. 

15) Związek Podoficerów Rezerwy* 

Okręg Wileński, Orzeszkowej 11, 
tel. 14 94. Prezes Mieczysław 
Gniadowski, tel. 16-06. 

16) Związek Rezerwistów, Okręg Wi¬ 

leński, Ostrobramska 16. Prezes 
poseł Stanisław Dobosz. 

zawodowe. 

Okręgowy Wileński, Uniwersy¬ 
tecka 9. Prez. Antoni Romanow¬ 
ski, Uniwersytecka 9. 

Zarząd Okręgowy Zw. Polskiego Na¬ 
uczycielstwa Szkół Powszech¬ 
nych, 3 maja 13 — 7, tel. 14-76. 


104 — 
Prez. Stanisław Dobosz, 3 Maja 
13-7 tel. 14-76. 

Stów. Nauczycieli Szkół Zawodowych, 
Koło Wileńskie, Biskupia 4-4. 

Zw. Powszechny Emerytów Państwo¬ 
wych, Oddział Wileński, ul. 
Za walna 1. 

Stów. Urzędników Państwowych, 
Koło Wileńskie, Wileńska 33. 
Prez. Bronisław Ciuński, Sko- 
pówka 6, m. 24. 

Z w. Niższych Funkcjonarjuszy Pań¬ 
stwowych, Koło Wileńskie, Za- 
walna 1 — 4, tel. 12-95. Prez. 
Piotr Baranowski, Stara 11—3, 

Z w. Inżynierów Kolejowych, Okręg 
Wileński, Słowackiego 2. Prez. 
inż. Stefan Mazurowski, Sło¬ 
wackiego (dom kolejowy). 

Zw. Urzędników Kolejowych, Okręg 
Wileński, Słowackiego 11. Prez. 
Michał Puchalski, Wileńska 
25-21. 

Zrzeszenie Techników Kolejowych; 
Okręg Wileński, Poleska 28. 
Prez. Romuald Paszkiewicz, Po¬ 
leska 28. 

Zjednoczenie Kolejowców Polskich, 
Wiwulskiego 4 — 3, tel. 11-13. 
Prez. Witold Cieszewski, Lubel¬ 
ska 7—27, tel. 11-13. 

Zw. Zawodowy Kolejowców, Kijowska 
29. Prez. Franciszek Stążowski. 

Bezp. Zw. Zaw. Maszyn. Kolejowych, 
(B. Z.Z.M.K.) Okręg Wileński, 
Słowiańska 5—20. Prezes Konst. 
Ptasznik, zam. tamże. 

Zw. Drużyn Konduktorskich,, Koło 
Okręgowe Wileńskie, Śniego¬ 
wa 21. Prez. Stanisław Zawartko. 

Stów. Urzędników Poczt i Telegra¬ 
fów z wyższem wykształceniem, 
Okręg Wileński, Sadowa 25. 

Zw. Pracowników Teletechnicznych, 
Okręg Wileński, Sadowa 23, 
Prez. Stanisław Mickiewicz, Sło¬ 
wiańska 2-a. 

Zw. Pracowników Poczt, Telegr. i Tel. 
Zarząd Koła Okręg. Wileńsk. 
Wielka 1. Prez. E. Markiewicz. 

Z w. Niższych Pracowników Poczt, 
Telegr. i Tel. Zarząd Koła Okr. 
Wileńsk., Wielka 1 Prez. vacat. 

Zw. Leśników, Oddział Wileński, 
Wielka 66, t. 12-51. Prez. Stefan 
Jankowski, zauł. Św. Jerski 3. 

Zw. Zawodowy Pracowników Miej¬ 
skich m. Wilna, Dominikańska2. 
Prez. inż. Glatman, Elektrownia. 


Centralny Z w. Chrześcijańskich Związ¬ 
ków Zawodowych w Wilnie, 
Metropolitalna 1, tel. 7-83. Prez. 
Mec. Mieczysław Engiel, Dąbrow¬ 
skiego 5, tel. 5-09. 

Zw. Pracowników Inżynieryjnych Ziem 
P. W., Wielka 34. Prezes inż. 
Grzegorz Merson. 

Wileńskie Towarzystwo Artystów Pla¬ 
styków, Mickiewicza 7. Prezes 
Ludomir Śledziński, sekr. Mi¬ 
chał Rouba. 

Z w. Bibljotekarzy Polskich, Koło 
Wil. Uniwerytecka 5. Prezes 
dyr. A. Łysakowski. 

Zw. Księgarzy Polskich, Koło Wileń¬ 
skie, Zamkowa 22, (przy Księ¬ 
garni J. Zawadzkiego) Prez. 
K. Rutski, Zawalna 7. 

Zw. Zawodowy Liter. Polskich, Oddz. 
Wil., Ostrobramska 9. Prezes 
W. Hulewicz. 

Zw. Tow. Organizacji i Kółek Roln., 
Mickiewicza 28—1, tel. 7-84. Prę¬ 
ży djum tel. 9-50. 

Stów. Lekarzy Polaków w Wilnie, 
Wileńska 25, tel. 16-85. Prezes 
Dr. Florjan Świeżyński, Św. 
Jakóbska 16—5, tel. 15-99. 

Zw. Felczerów R. P., Mickiewicza 36 
m. 2. tel. 1 -29. Prez. Miecz. Rode, 
Kalwaryjska 15. 

Stów. Techników Polskich w Wilnie. 
Wileńska 33, tel. 75. Prez. inż. 
Wł. Hajdukiewicz. 

Stów. Właścicieli Nieruchomości, Ja¬ 
giellońska 14. Sekr. czynny od 
10 — 12. Prez. Bronisław Iżycki, 
Portowa 4-4. 

T-wo Myśliwskie, Mickiewicza 11. 

Rada Wojew. Zw. Ziemian Ziemi Wil. 
w Wilnie, Zawalna 9, telef. 7-30. 
Prezes Zygmunt Bortkiewicz, 
Mickiewicza 62. 

Zw. Przemysłu Polskiego ZiemWschod. 
Hotel Europejski. Prez. Mie¬ 
czysław Bohdanowicz, Mickie¬ 
wicza 12 - 1, tel. 7-09. 

Sekcja Eksportowa Materjałów 
Tartych z drzew iglastych, Ho¬ 
tel Europejski, Dominikańska 1, 
prez. M. Bohdanowicz, tel. 7-09. 

Stów. Kupców Chrześcijan w Wilnie, 
Bakszta 11, tel. 10-30. Prezez 
Edmund Kowalski, Mickie¬ 
wicza 20. 

Zw. Spółdzielni Polskich, Oddział 
w Wilnie, Zawalna 4/6—10, te¬ 
lef. 9-53. 


— 105 — 


te 


i 
m 

K; 


m 

m 

l:;v ; 


Im 


f 'W ■ 

m 


Zw. Właścicieli Średnich i Drobnych 
Nieruchomości xn. Wilna, ul. 
Gdańska 1. 

Z w. Det. Kupców i Przem. Chrześcijan 
w Wilnie, Ostrobramska 25—14, 
t. 10-17. Prez. Jan Borosewiez, 
Garbarska 8. 

Wileński Z w. Przemysł, i Kupców 
Drzewnych, Poznańska 2 — 4, 
tel. 4 06. Prezes inż. P». Parnes, 
Jagiellońska 7, tel. 6-84. 

Organizacja Młodzieży Pracującej, ul. 
Gdańska 6. 

Zw. Cechów Rzemieślniczych w Wil¬ 
nie, Bakszta 2. Prezes Piotr 
Hermanowicz, Wilkomierska 3. 
Bednarzy, Starszy Franciszek 
Pieślak, Szeptyckiego 18. 
Blacharzy i Kotlarzy. Starszy 
Jerzy Bernatowicz, Bonifratar- 
ska 2. 

Fotografów, Starszy Leonard 
Siemaszko, Wielka 44. 

Cech Fryzjerów i Golarzy. Starszy 
Franciszek Chrul, Tyzenhau- 
zowska 2. 


Cech 

Cech 


Cech 


Cech Jubilerów i Zegarmistrzów. Star¬ 
szy Wacław Andrukowicz, Zam¬ 
kowa 10. 

Kowali, Stelmachów, Lakier¬ 
ników i Rymarzy. Starszy Da¬ 
niel Adamowicz, Mickiewicza 24. 

Cech Krawców, Bakszta 1. Starszy 
Alfons Nosowicz, Zamkowa 12. 

Cech Murarzy, Malarzy, Sztukatorów 
Kamieniar. i Cieśli. Starszy Piotr 
Hermanowicz, Wiłkomierska 3. 

Cech Piekarzy. Starszy Stanisław 
Strugalski, Ostrobramska 4 . 

Cech Stolarzy. Starszy Michał Oszurko, 
Ludwisarska 8. 

Cech Szewców. Starszy Tadeusz Krzy¬ 
żanowski, Ludwisarska 10. 

Cech Ślusarzy. Starszy Apolinary Ślu¬ 
sarski, Jagiellońska 11. 

Cech Rzeźnikó w i Wędliniarzy. Starszy 
Józef Uziałło, Kalwaryjska 16. 

Cech Zdunów i Garncarzy, Bakszta 1. 
Starszy Piotr Godlewski, Po¬ 
pławska 27-a. 


Ogniska i Kluby. 


Klub Emerytów, Zawalna 1. 

Klub Narodowy, Orzeszkowej 11. 
Klub Myśliwski, Mickiewicza 23. 
Klub Szlachecki, Mickiewicza 19,12-49 


Ognisko Akademickie, Wielka24,t. 7-70 
Ognisko Kolejowe, Kolejowa 19. 
Resursa Rzemieślnicza, Prezes Wład. 
Szumański, Mickiewicza 1, tele¬ 
fon 12-78. 


Białoruski Komitet 
walna 1—3. 


Towarzystwa Białoruskie. 

Narodowy, %a- 


Białoruski Instytut Gospodarki i Kul¬ 
tury, Zawalna 1—1. 

Towarzystwo Naukowe i Muzeum Bia¬ 
łoruskie im. Jana Łuckie wicza- 
Ostrobramska 9, (działy: bibljo- 
teczny, rękopisów, numizma¬ 


tyczny, historyezno-obyczajowy, 
malarstwo, grafika, wyroby lu¬ 
dowe). 

T-wo Białoruskiej Szkoły, Bonifrater¬ 
ska 2. 

Związek Akademików Białorusinów, 
U. S. B. Zawalna 1 — 1. 

Białoruskie Wydawnictwo Katolickie, 
Św. Ignacego 9-13. 


Towarzystwa Karaimskie. 

Wileńskie Stowarzyszenie Karaimów, Grodzka 6. Proz. Dr. Konstanty Łopatto. 
Portowa 19, Sekretarz Emanuel Aranowicz, Jasna 34. 


ss, j 


Towarzystwa Litewskie. 


Wil. Tymcz. Komitet Litewski, Anto- 
kolska6. Kanc. czynna we wtorki, 
środy i piątki od 11—14. 

T-wo Litewskie Naukowe, Antokol- 
ska 6, Czytelnia otwarta w dni 
powszednie od 16—19. 


T-wo Litew. Sztuki i Liter. Antokol- 
ska 6. Prez. szamb. ks. Wiskont. 
Stowarzyszenie Litewskie Pomocy 
Sanitarnej, Mickiewicza 33-a. 
T-wo Litewskie Sług św T . Zyty, ulica 
św. Mikołaja 9. 


- 106 

T-wo Litewskie Oświatowe „Rytas", 
Antokolska 6. 

Lit.T-woRzemit ślnicze, Wielka 12 —37. 
T-wo Litewskie Oświatowe „Kultura 44 , 
Św. Anny 2—3. 

Związek Nauczycielstwa Litewskiego, 
Dąbrowskiego 5. 

Związek Akademików Litwinów U.S.B. 
Wileńska 28. 


T-wo Litewskie Dobroczynności, ul. 
Wielka 12, tel. 14-37. 

Litewskie Towarzystwo Św. Kazimie¬ 
rza — wychowanie młodzieży 
i opieka nad nią. Wielka 12, 
czytelnia otw. od g. 16—19. 

T-wo Litewskie Roln., ul. Wielka 12. 

T-wo Kat. Trzeźwości, Św. Mikołaja S. 


Towarzystwa Rosyjskie, 


Wileńskie Towarzystwo Rosyjskie, 
Mickiewicza 23 — 6. Prez. adw. 
Krestjanow Aleksander, Mickie¬ 
wicza 35—10. 

Z w. Studentów Rosyjskich, Wielka 


5—10. Prez. Włodzimierz Pie- 
tuchow, Tatarska 22. 

Zw. Inwalidów Rosyjskich, Mickiewi¬ 
cza 22 — 43. Prez. Leonid Matwie- 
jew, Zakretowa 5. 


Towarzystwa Żydowskie. 


Zrzeszenie Harcerzy Żydowskich 
„Brith Trumpeldor“, Gdańska 
5. Piez. Wolf Szocher, Rydza- 
Smigłego 34. 

Klub Gimnastyczno-Sportowy „Maka- 
bi“, Nikodema 6. Prezes Dr. Eljasz 
Globus, Wileńska 22-1, tele¬ 
fon 5-90. 

Żyd. Akad. Klub Sportowy „Żaks", 
Ludwisarska 4. 

Wil. Stów. Kupców i Przemysłowców 
Żydowskich, Wielka 36, t. 14-99. 

Zw. Przemysłowców Leśnych w Wil¬ 
nie, Poznańska 8. Prez. B. Par- 
nes. Gdańska 1, tel. 6-84 

Zw. Kupców Żydowskich w Wilnie, 
W. Pohulanka 5, tel. 7-58. Prez. 
Kryński Wulf, Szopena 1 — 19, 
tel. 6-81. 

Centr. Zw. Drobnych Kupców Żydow¬ 
skich w Wilnie, Wielka 39, tel. 
14-58. Prez. Owsiej Widuczań- 
ski, Niemiecka 3. Dyrektor B. 
Segall. 

Związek Inżynierów Żydów, ul. Gdań¬ 
ska 3, tel. 18-43. 

Zw. Rzemieślników Żydów na Wileń- 
szczyznę, Rudnicką 11. 

Zw. Lekarzy Dentystów Żydów. Prez. 
Lipszyc, Wielka 24. 

Żydowski Instytut Naukowy, W. Po¬ 
hulanka 18, tel. 15-05. 


T-wo hist. - etnograf. Muzeum, Orzesz¬ 
kowej 7. 

Tow. Ochrony Kobiet Żydowskich, 
Wielka 30—11, tel. 11 : 39. 

Stów. Wzaj. Pomocy Stud. Żydowsk., 
Ludwisarska 4. 

Krajowy Komitet Żydowski „Ekopo w , 
Oddz. Żydowsk. Centr. T-wa 
Emigr. „Jeas tt , W. Pohulanka 5, 
. tel. 5-26. 

Z w. Żyd. Inwalidów, Wdów i Sierot 
Wojen, na wojew. Wileńskie, 
Niemiecka 4. 

Stów. Dyplomów. Inżynierów na Wi¬ 
leńszczyźnie „Dipling**, Wileń¬ 
ska 25 2 . Prez. inż. A. Klebanow. 

Żydowskie T-wo Krajoznawcze, u!. 
Gdańska 3, tel. 17-60. Prezes 
Red. S. Szyk. 

T-wo Kultur. - Oświatowe „Tarbut 44 , 
Niemiecka 21, tel. 5-71. 

Sjonistyczny Wydział Palestyński, 
Niemiecka 21, tel. 5-71. 

Żydowskie Stowarzyszenie Esperan- 
tystów „Uniyerso 44 , Makowa 5. 

Żydowsk. T-wo Rolnicze, Styczniowa 5. 

Żydowskie T-wo Oświaty „Willig 44 , 
Makowa 5. 

Syndykat Dziennikarzy Prasy Żydow¬ 
skiej, Wielka 39, tel. 8-21. 

T-wo Rozpowszech. Oświaty „Szul - 
Kult", Bazyljańska 6. 


TEATRY I SALE KONCERTOWE 


Teatr Wielki Polski, W. Pohulanka 9, 
tel. 7-87. 

Teatr Polski w sali „Lutnia 44 Mickie¬ 
wicza 6, tel. 2-24. 

Teatr Polski Letni,Ogród Bernardyński. 


Teatr Żydowski, ul. Ludwisarska 4. 
Sala Miejska, Ostrobramska 5. 

Sala Miejska (Mała), Końska 3. 

Sala Konserwatorjum Muzycznego, 
Końska 1. 


107 

ZAKŁADY NAUKOWE 

Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 

J. M. Rektor Dr. Witold Staniewicz (tel. biur. 3—47, mieszk. 14 22) 
przyjmuje w Rektoracie (ul. Uniwersytecka 3 I p.) w poniedziałki, 
wtorki, środy i czwartki od 13 do 14-ej. 

Skład Senatu Uniwersytetu Stefana Batorego 
w roku akademickim 1934135. 

T. M. Rektor: Dr. Witold Staniewicz. 

Prorektor: Dr. Tadeusz Czeżowski. 

Dziekan Wydziału Humanistycznego Dr. Manfred Kridl. 

„ „ Teologicznego Ks. Dr. Ignacy Świrski. 

„ „ Prawa i Nauk Społecznych Bronisław Wróblewski. 

„ „ Matematyczno-Przyrodniczego Dr. Józef Patkowski. 

„ „ Lekarskiego Dr. Michał Reicher. 

„ „ Sztuk Pięknych Prof. Ludomir Sleńdziński. 

Prodziekan Wydziału Humanistycznego Dr. Stanisław Kościałkowski. 

„ „ Teologicznego Ks. Dr. Aleksander Wóycicki. 

„ „ Prawa i Nauk Społecznych Dr. Jerzy Panejko. 

„ „ Matematyczno-Przyrodniczego Dr. Jan Priiffer. 

„ „ Lekarskiego Dr. Wacław Jasiński, 

„ „ Sztuk Pięknych Ludwik Sokołowski. 

Wydział Humanistyczny: 

Profesorowie zwyczajni: Dr. Jan Otrębski (Kolonja Kolejowa, Klini¬ 
czna 5). Dr. Manfred Kridl (Zakretowa 17). Profesorowie nadzwyczajni: 
Dr. Tadeusz Czeżowski (Zakretowa 15). Dr. Stanisław Kościałkowski (Za- 
walna2m. 1). Dr. Jan Oko (Wielka 17). Stefan Srebrny (Wielka 24). Dr. Janusz 
Iwaszkiewicz (Zygmuntowska 18). Dr. Erwin Koschmieder (Zygmuntowska 2). 
Dr. Bogumił Jasinowski (Dąbrowskiego 7). Dr. Stanisław Zajączkowski (Zam¬ 
kowa 22). Dr. Henryk Łowmiański (Lwowska 13). Dr. Konrad Górski. 
Zastępcy profesorów: Dr. Rajmund Gostkowski (Dobra I2\ Dr. Olgierd Cho- 
miński (W. Pohulanka 36). Docenci: Dr. Ryszard Mienicki (Rzeczna 11). 
Dr. Stanisław Cywiński (Trocka 11 —10). Dr. Jan Safarewicz (Portowa 14). 

Wydział Teologiczny: 

Profesorowie zwyczajni : Ks. Dr. Bronisław Żongołłowicz (Uniwersytec¬ 
ka 7 m. 8) Ks. Dr. Czesław Falkowski (Wielka 24). Ks. Dr. Aleksander, Wóy¬ 
cicki (Uniwersytecka 7). Profesorowie nadzwyczajni: Ks. Dr. Ignacy Swirski 
(Wielka 24). Ks. Dr. Paweł Nowicki (Wielka 24). Zastępcy profesorów: 
Ks. Doc. Dr. Leon Puciata (św. Anny 10). Ks. Dr., Michał Sopoćko (Semi- 
narjum Duchowne). Ks. Dr. Władysław Suszyński (Śniadeckich 6). 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych: 

Profesorowie zwyczajni : Dr. Franciszek Bossowski (Wielka 17). Dr. 
Wacław Komarnicki (Św. Michalska 10). Władysław Zawadzki (Zamkowa 24). 
Dr. Stefan Ehrenkreutz (Wielka 24). Bronisław Wróblewski (Wielka 17). 
Ks. Dr. Bolesław Wilanowski (Parkowa 4). Profesorowie nadzwyczajni: 
Mieczysław Gutkowski (Wielka 24). Dr. Jerzy Panejko (Wielka 24 m. 7). 
Dr. Adam Chełmoński (Wielka 17) Dr. Iwo Jaworski (Mostowa 3). Docenci: 
Dr. Stanisław Świaniewicz (Antokol, Piaski 7). Dr. Wiktor Sukiennicki (Pańska 1). 
Dr. Michał Król (Słowackiego 17 m. 38). Dr. Witold Świda, (Portowa 8—3). 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (ze Studjum Rolniczem): 

Profesorowie zwyczajni: Dr. Władysław Dziewulski (Zakretowa 23). Dr. 
Bronisław Rydzewski (Zakretowa 27). Kazim. Sławiński (Nowogródzka 22). Dr. 
Piotr Wiśniewski (Zakretowa 21). Dr. Juljusz Rudnicki (Zamkowa u). Dr. Józef 
Trzebiński (Zakretowa 7). Dr. Witold Staniewicz (Mickiewicza 62). Profesorowie 
nadzwyczajni: Dr. Edward Bekier (Wielka 24). Dr. Wacław Michał Dziewulski 


— 108 - 

(Zakretowa 2i). Inż. Wacław Łastowski (Aleja Róż 4). Dr. Władysław Szeliga- 
Mierzeyewski (Zakretowa 23). Dr. Józef Patkowski, (Nowogródzka 22). Dr. lan 
Weyssenhoff (P.askowa io). Dr. Marjan Hłasko (Mostowa 7). Inż. Witold 
Kraszewski (Nowogrodzka 22). Dr. Stefan Kempisty (Zamkowa 24). Dr. Lima¬ 
nowski Mieczysław (Wielka 24). Dr Kazimierz Jantzen (Wielka 24). Dr. łan 
Pruffer (Zakretowa 21). Dr. Antoni Zygmund (Wielka 24). Inż Edmund 
Lelesz (Zakretowa 21). Zastępcy profesorów: Doc. Dr. Tadeusz Vetulani (Zakre¬ 
towa 23). Dr Janusz Jagmin (Zakretowa 7). Docent Dr. Henryk Niewodni- 
czanski (Piaskowa 12). 

Wydział Lekarski (z Oddziałem Farmaceutycznym): 

Profesor honorowy: Dr. Bolesław Motz (Paryż). Profesorowie zwyczajni: 
Dr. Marjan Eiger (Wileńska 44). Dr. Teofil Gryglewicz (Objazdowa 2). 

u A l. / S A ande / (Uniwersytecka 5?. Dr. Kazimierz Karaffa- 

Korbiitt (Antoko 1 Zakł. Hig ). Dr. Juljan Szymański (Antokol, Klinika Okuł.) 
Dr. Jan Szmurło(Mostowa 7). Dr. Cezar Szczęsny Traczewski (Zakretowa 23). 
Dr. Kazimierz Opoczyński (Wielka 17). Dr. Kornel Michejda (Cicha 1). 
Dr. Władysław Jakowicki (Arsenalska 6-3). Dr. Wacław Jasiński (Wielka 24). 
Dr. Michał Reicher (Wielka 24). Dr SergjuszSchilling Siengalewicz (Mickie^ 
wieża 62). Profesorowie nadzwyczajni: Dr. Stanisław Hiller (Zakretowa 21). 
Inz. VVładysław Karaffa-Korbut (Wielka 24). Dr. Kazimierz Pelczar (Zakre- 
towa 5). Mr. Jan Muszyńsk 1 (Widka 241. Dr. Maksymiljan Rosę (Zygmuntow- 
ska O). Prof. tytularny: Dr. Aleksander Safarewicz (Portowa 6). Prof. ty¬ 
tularny (Dr. Ignacy Abramowicz (Orzeszkowej 3). Docenci: Dr. Edward 
Czarnecki (Wielka 17). Dr. Stefan Bagiński (Zakretowa 2 — 5). Dr. Janina 
Hurynowiczówna (Tomasza Zana 16-3-3). Dr. Tadeusz Wąsowski (Jagielloń¬ 
ska o). Dr. Wacław Zaleski (Mickiewicza 5). Dr. Benedykt Dylewski (Sw 
Janska u). Dr. Marjan Mienicki (Wileńska 31). Dr. Stanisław Mahrburg 
(Sierakowskiego 14*. 

Wydział Sztuk Pięknych: 

Profesorowie zwyczajni: Ferdynand Ruszczyć (Zamkowa 24). Profe- 
sorcwie nadzwyczajni: Benedykt Kubicki (Wielka 24). Ludwik Sokołowski 
Wielka 24). Ludomir Sleńdziński (Teatralna 4). Dr. Marjan Morelowski (Tea¬ 
tralna 5). Zastępcy profesorów: Bolesław Bałzukiewicz (Zamkowa 3\ Kie¬ 
rownicy artystyczni: Jan Bułhak (Orzeszkowej 3). Jerzy Hoppen (Kaszta¬ 
nowa 4). Aleksander Szturman (Sierakowskiego 8). Tymon Niesiołowski 
(Zamkowa 22). Bronisław Jamontt (Mickiewicza 22). 


Powszechne Wykłady Uniwersyteckie . 

ZAKŁADY POMOCNICZE. 

A. Uniwersytecka Biblioteka Publiczna w U. S. B. 

(ul. Uniwersytecka 5). 

Dyrektor: Dr. Adam Łysakowski. (Wielka 17 m. 14) Bibljotekarze: Sta¬ 
nisław Lissowski, (Wiieńska 26m. 10). Mikołaj Dzikowski (Zakretowa 9 m. 3). 
Asystenci bibljoteczni: Michał Brensztejn (Montwiłłowski zauł. 13), Stefan 
Burhardt (Mickiewicza 48 m. 6). Michał Ambros (Piekiełko 3 m. 10). 

B. Seminarja . 

Seminarja Filozoficzne, (Unwersytecka 5). Seminarja Historyczne, 
(Zamkowa 11). Seminarjum Literatury Powszechnej, (Ś-to Jańska 4). Semi- 
narjum Literatury Polskiej, (Zamkowa u). Seminarjum Filologji Klasycznej 
(Zamkowa II). Seminarjum Językoznawstwa Indoeuropejskiego (Zamko¬ 
wa u). Seminarjum języka polskiego. Seminarjum Filologji Słowiańskiej 
(Zamkowa 11). Seminarjum Filologji Romańskiej, (S-to Jańska 26). Semi¬ 
narjum etnologji i etnografji oraz muzeum etnologiczne (Zamkowa 13), 
muzeum archeologiczne (Zamkowa 13). Seminarjum Archeologji Klasycznej 
(Zamkowa u). Seminarjum Teologji Fundamentalnej, (Uniwersytecka 7). 
Seminarjum Historji Kościelnej, (Uniwersytecka 7). Seminarjum Teologji 
Moralnej, (Uniwersytecka 7). Seminarjum Teologji Dogmatycznej (Uni- 


109 - 
I 

wersytecka 7). Seminarjum Prawa Kościelnego (Uniwersytecka 7). 
Seminarjum Chrześcijańskich Nauk Społecznych (Uniwersytecka 7). Semi¬ 
narjum, Pisma Św. Starego Testamentu (Uniwersytecka 7). Seminarjum 
Pisma Św. Nowego Testamentu (Uniwersytecka 7), Seminarjum Teologii 
Pastoralnej (Uniwersytecka 7). Seminarjum Filozofji Chrześcijańskiej (Uni¬ 
wersytecka 7). Seminarjum Ekonomji Politycznej (Uniwersytecka 7). Semi¬ 
narjum Prawa Rzymskiego (Uniwersytecka 7), Seminarjum Dawnego Prawa 
Polskiego (Uniwersytecka 7 ). Seminarjum Prawa Publicznego (Uniwersytec¬ 
ka 7). Seminarjum Teorji Prawa (Uniwersytecka 7). Seminarjum Nauk, Śkar- 
bowości i Pr. Skarbowego (Uniwersytecka 7). Seminarjum Prawa Cywilnego 
(Wielka 241. Seminarjum Prawa Karnego (Wielka 24). Seminarjum 
Prawa Handlowego i Wekslowego (Uniwersytecka 5). Seminarjum Proce¬ 
dury Cywilnej (Wielka 24). Seminarjum Historji Prawa na Zachodzie 
Europy (Uniwersytecka 7). Seminarjum Nauki i Prawa Administracyjnego 
(Uniwersytecka 7). Seminarjum Prawa Handlowego i Wekslowego (Wielka 24). 
Seminarja Matematyczne I, II i III (Zamkowa 11). Seminarjum Historji 
i Filozofji Medycyny (Zamkowa 11). 

C. Zakłady. 

Obserwatorjum Astronomiczne (Zakretowa 23). Zakład Meteorologii 
(Zakretowa 23). Zakład Fizyczny I (Nowogródzka 22). Zakład Fizyczny II. 
(Nowogródzka 22). Zakład Fizyki Teoretycznej (Nowogródzka 22). Seminar¬ 
jum Mechaniki Teoretycznej (Nowogródzka 22). Zakład Chemji Nieorganicznej 
(Nowogródzka 22). Zakład Chemji Organicznej (Nowogródzka 22). Zakład 
chemji Technicznej (Zakretowa 23). Zakład Chemji Fizycznej (Nowo¬ 
gródzka 22). Zakład Chemji Rolnej i Mikrobiologji (Zakretowa 1). Zakład 
Geologiczny (Zakretowa 23). Zakład Mineralogji (Zakretowa 23) Zakład 
Geografji fizycznej (Zakretowa 23). Zakład Botaniki ogólnej (Zakretowa 23). 
Zakład systematyki roślin (Objazdowa 1). Zakład Zoologji (Zakretowa 23). 
Zakład Anatomji Porównawczej (Zakretowa 23). Ogród Botaniczny (Zakręt). 
Zakład Ekonomji rolniczej (Uniwersytecka 3). Zakłady: Fizjologji i żywienia 
zwierząt, Hodowli zwierząt, Chemji rolnej i mikrobiologji. Ogólnej uprawy 
roli i roślin, Szczegółowej uprawy roli i roślin (Objazdowa 2). Zakład Ana¬ 
tomji Opisowej (Słowackiego 9). Zakład Anatomji Patologicznej (Prosektor- 
jum w Szpitalu Wojskowym na Antokolu). Zakład Anatomji Topograficz¬ 
nej i Chirurgji Operacyjnej (Słowackiego 9). Zakład Farmakologji (Zakreto¬ 
wa 23). Zakład Histologji i Embriologji (Zakretowa 23). Zakład Bakterjo- 
logji (Objazdowa 2). Zakład Patologji Ogólnej (Zakretowa 23). Zakład Biologji 
(Zakretowa 23). Zakład Fizjologji (Zakretowa 23). Zakład Higjeny (Szpital 
Wojskowy na Antokolu). Zakład Farmakognozji i Hodowli Roślin Lekarskich 
(Objazdowa 2). Zakład Chemji Fizjologicznej (Zakretowa 23). Zakład Chemji 
Farmaceutycznej (Objazdowa 2). Zakład Medycyny Sądowej (Zakretowa 23). 

D. Kliniki. 

Klinika Wewnętrzna. Kierownik: Prof. Dr. Aleksander Januszkiewicz. 

Klinika Chirurgiczna. Kierownik: Prof. Dr. K. Michejda. 

Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych: Doc. Dr. Marjan Mienicki. 

Klinika Chorób Dziecięcych: Kierownik Prof. Dr. W. Jasiński. 

Klinika Chorób Gardła, Ucha i Nosa: Kierownik Prof. Dr. J. Szmurło. 

Klinika Chorób Oczu: Kierownik Prof. Dr. J. Szymański. 

Wszystkie przy Szpitalu Wojskow. na Antokolu. 

Klinika Chorób Umysłowych i Nerwowych: Kierownik Prof. Dr. M. Rosę 
(Letnia 5 ). 

Klinika Chorób Kobiecych i Położnicza: Kier. Prof. Dr. W. Jakowicki 
(Bogusławska 3). 

Poliklinika Stomatologiczna: Kierownik Dr. Eug. Mancewicz. (Antokol 
Szpital Wojskowy). 

E. Pracownie. 

Pracownia Malarska I — pleinair i pejzaż — (Św. Anny 4). Pracownia 
Malarska II—akt i portret —(Sw. Anny 4). Pracownia Malarstwa Dekoracyj¬ 
nego (Zamkowa u). Pracownia Rzeźbiarska, (Zamkowa u), Zakład Archi- 

— 110 — SniiimiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiitiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiii 


tektury I — architektura polska i historja architektury - (Sw. Anny 4). Pra- 

?*S!f^"p5lSS‘ ,|,k " ,cb ’ l6w - A " n >’ 4 ’ Zbior » w ’- 

F. Sekretarjat Uniwersytetu . 

(Uniwersytecka 3). 

Kierownik Sekretariatu: Dr. Walentyna Horoszkiewiczówna, tel. 3-47 
(Uniwersytecka 7-31, godz. przyj. 11—13 oprócz sobót. 

a) Kancelarja Sekretarjatu. Zastępca kierownika Sekretariatu Tanina 
Zanowna (Zygmuntowska 12). 

b Kwestura tel. 96. Kwestor Jan Edward Hanka (Zamkowa 24). 
c; biuro i echniczno Gospodarcze (Uniwersytecka 5, parter) Kie¬ 
rownik: Inż. Bolesław Domański, (Wolana 14 m. 1. Intendent 
Uniwersytetu Piotr Wołodźko (Zamkowi 22 m. 1). 
d) Dziekanaty Wydziałów: Humanistycznego tel. 10 43, Teologicz¬ 
nego, Prawa i Nauk Społecznych tel. 12-93, Matematyczno-Przy- 
rodniczego wraz z Dyrekcją Studjum Rolniczego tel. 91, Lekar¬ 
skiego wraz z Dyrekcją Oddziału Farmaceutycznego tel. 0-11 i Sztuk 
Pięknych, tel. 6-43, (wszystkie przy ul Uniwersyteckiej 3). 

Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie, 

przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej 

ul. Arsenalska 8, tel. 16—27. 


Inż. Władysław Wielhorski. Sekretarjat czynny od 11 —12 


Dyrektor 
i od 4—6. 

instytut Nauk Handlowo-Gospodarczycfr. 

A. Mickiewicza 18, tel. 14 14 
Dyrektor inż. Jan Trzeciak, godz. przyj, od 8 do 14-ej. 


Instytut Mnemoniczny 

ul. Żeligowskiego 1 m. 4. 


PAMIĘĆ 


liiiiiiiiiiiimimiiiiiiiHiimiiimiiiiiiiiiuitiiiiiiiiiiitiiiiiiitiniiiifntiiiiNiitHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiintK 

WZMACNIA I UDOSKONALA I 

według metody trzykrotnie premjowanej przez Akademję Paryską | 
PROF. MNEMONIKI D. FAJNSZTEJN, WILNO, ŻELIGOWSKIEGO I— 4 . 1 
Dzięki mojej metodzie mnemoniki, opartej na prawach psychologji, fizjologii, logiki, 1 
1 pedagogiki, PAMIĘĆ przywrócona zostaje tym, którzy ją utracili, polepsza się i 
2 ^ * udoskonala się u obdarzonych dobrą, przyczem usuwa się = 
nL N Jf^jJ enistw<) ’ w - macnia si <? w 0LA i polepszają się WSZYSTKIE ZDOL- | 
UM.SŁuWE (wpływając korzystnie na charakter i system nerwowy) u osób = 
kaŻdeg0 Wieku ’ P ocz Y ua vH c od 8 lat DO SĘDZIWEJ STAROŚCI. f 

Moje lekcje mnemoniczne, zawierające łatwe i przyjemne ćwiczenia umysłowe o tyle I 
swobodnie dają się przyswoić, że zupełnie nikomu nie przeszkadzają w konty- 1 
nnowauiii fizycznych i umysłowych zajęć, przy których ćwiczenia mnemoniczne są | 
odpoczynkiem po zwykłej uciążliwej pracy, i, poświęcając na nie 20 —80 minut | 
dziennie, każdy, po ukończeniu mego PEŁNEGO KURSU mnemoniki, rozwija i wzmacnia f 
snę 1 działalność swej pamięci do takiego stopnia, że po przeczytaniu czegokol- 1 
wiek jeden lub dwa razy, jest w stanie nietylko powtórzyć natychmiast przeczy- | 
tane w porządku prostym i odwrotnym -na pamięć, lecz także, co jest najważniejsze— I 
wszystko przyswojone zatrzymać w pamięci NA ZAWSZE. 1 

Jednocześnie z ogólnem wzmocnieniem pamięci moje lekcje sprzyjają łatwemu, I 
szybkiemu i trwałemu zapamiętywaniu wszelkiego materjału naukowego. 1 
s Moje lekcje korespondencyjne dla zamiejscowych w zupełności zastępują ustne 1 
I wykładanie. | 

| Prospekty broszury wysyłam bezpłatnie. Informacje osobiste 4—7 po południu codziennie . i 

rMllllllHIIJIIIIIIIIIII«|l|||||J||l||,|»|||,|,,||,,|,,| l ,,,,,, || , | ,, | , |||ia|) || J| | || | M||| , ||) |,,,, I , ł|ł| ,, | , | , ł||| ,,,, | , | ,, | , ||J ,,,, || 1 , ł| | || , || |, |lf m| ( || (J| |i (ł|(l |j| ||ł || ijj( m|| | i MMuMMMj | W |= 

— Ili — 


m 


m 


i i 


tel. 8-59. 


Szkoły średnie ogólnokształcące 

A. Państwowe. 

Gimnazjum im Kr. Zygmunta Augusta (męsk.) -M. Pohulanka 9, 

Gimnazjum im. Joachima Lelewela (męsk.) — M. Pohulanka 9. 

Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej (żensk.) - Mickiewicza 38, tel. 3 *- 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza (męsk.) — Dominikańska 3 — 5 , tel._ 9 ' 8 9 - 
Gimnaz um im. Juljusza Słowackiego (męsk.) - Dominikańska 3, tel. 100. 
uimndzjum j j fil j a Białoruska — Ostrobramska 9. 

Gimnazjum im. A.-J. Czartoryskiego (żeńsk.) — Orzeszkowej 9, tel. 9-0 3 - 

B. Prywatne . 

Gimnazjum OO. Jezuitów (klas. męsk.)—Wielka 58, tel. 77, kanc. czyn. 
Gimnazjum Zgromadzenia SS. Najśw. Rodziny z Nazaretu (hum. żensk.) 

Gimnazjum (semin. duchów.) ks. ks. Misjonarzy (klas. męsk.) — Subocz 118, ■t. 6_»Si 
Gimnazjum Humanist. (koed.) dla dorosłych im. ks. Piotra Skargi z oddział. 

matem -przyrodn., Ludwisarska i 0 

Liceum im. Filomatów (żeńsk.) — Żeligowskiego i 2, tel. 14-20. 

Gimnazjum żeńskie PP. Benedyktynek imienia sw. Scholastyki — z. sw- lgną 

Gimnazjum Litewskie im. Witolda Wielkiego (koed.) - Dąbrowskiego 5. 1 .13-20. 
Gimnazjum rosyjskie im. A. Puszkina (koeduk.) Mickiewicza 23. 

Gimnazjum Humanist. Koed. T-wa Pedagogów z pełń. praw. gimn. panstw.- 
Benedyktyńska 2 róg Wileńskiej, tel. 14- 9 *- • . T c 7n;ł ; zpra 

Gimnazjum Humanist. Koeduk. z jęz. wykł poi. C. Epsztejna 1 I. Szpajzera 
z pełń. praw. gimn. państw. — Archanielska 11, tel. 4 ;./ 5 - r K 
Gimnazjum Koedukacyjne z jęz. wykład, żydowskim, Zyd. Centr. Kom. 
Oświaty ż prawami gimn. państw., ulica Konska 3, tel. 19 99 ? \ S 

Gimnazjum 1 Hebrajskie Humanist. „Tarbuth" (koed. z hebr. jęz. nauczania) - 
Zawalna 4. . , N . , 

Gimnazjum Hebrajskie Tuszyja (męsk.) — Szopena 6-6. 

C. Kursy gimnazjalne . 

Koedukac. Kursy Wieczór, z program, gimn. państw. Im. „Komisji Edukacji 
Narodowej 14 — Mickiewicza 23. m iv v 

Kursy Rozpowszechnienia Średniego Wykształcenia w zakresie : III, IV. V. 
VI, VII i VIII klas. Kurs 2-ch klas przechodzi się w i-roku. Wykiaoy 
wieczorowe od g- 4% popoł. Zawalna 21 . 

Seminarja nauczycielskie i zakłady kształcenia nauczycieli 

A. Państwowe. 

Seminarjum Nauczycielskie żeńskie im. Królowej Jadwigi — Św. F'lipa 3 
Seminarjum Naucz, męskie im. T. Zana. — Ostrobramska 29, tel. 12-09. 
Seminarjum Naucz. Ochroniarskie Moniuszki 30- 

B. Prywatne. 

Seminarjum Naucz, hebrajskie — Orzeszkowej 7. „Tarbuth . ,, , 

Seminarjum żydowskie z hebr. język, wykład, (kurs dwuletni) - Zawalna - 
Seminarjum żydowskie Ochroniarskie im. Dr. Czarno — Zawalna 21. 

Szkolnictwo zawodowe 


I. Szkoły państwowe. 

o. Męskie. 

Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa — Kopanica 5 i tel. 9 ' 2 9 - 
Szkoła Rzemiósł Budowlanych - Kopanica 5, tel 9 - 43 - 

Szkota Techniczna im. Marszałka Piłsudskiego — Holenderma 12, tel. 11 9 L 

warsztaty tel. 11-92. . _. , 

Średnia Szkoła Ogrodnicza (koed.) — Sołtamszki 50, tel. 10 - 74 - 


— 112 — 
b Żeńskie. 

Szkoła Przemysłowo - Handlowa imienia E. Dmochowskiej — Wileńska 10. 
tel. 7-25 i 5-25 


Szkoły prywatne. 

a) Rzemieślnicze męskie. 

Salezjańska Szkoła Rzemiosł — Dobrej Rady, 22, tel 2-32. 

Szkoła Odzieżowa im. Promienistych T-wa Światło —W. Pohulanka i4—19. 

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego Wil. 
Tow. Art. Piast. — Mickiewicza 7. Wydziały: Malarstwa dekoracyjnego, 
m. Rouba, 2) rzeźby dekoracyjnej T. Godziszewski i P. Hermanowicz, 
3) tkactwa, 4) zabawkarstwa. 

b) Rzemieślnicze żydowskie. 

Trzyletnia Szkoła Zawodowa Męska T-wa Pomoc Pracy—Subocz 19, t. i-q8. 

Żeńska Szkoła Zawód. Zw. Kob. Żyd. — Wielka 30, tel. 11 39. 

c) Średnie techniczne żydowskie. 

Prywatna Męska Techniczna Szkoła Żydowska T-wa Szerzenia Pracy Za¬ 
wodowej i Rolnej wśród Żydów (dawn. Technikum Wileńskie) — 
Gdańska 3, tel. 18-43. 

d) Handlowe. 

Średnia Szkoła Handlowa Stów. Kupców i Przemysłowców Chrześcijan — 
Biskupia 4, tel. 4-23. 

3-klas. Średnia Męska Szkoła Handlowa im. St. Staszica z 4-tą klasą specjalną 
o kierunku spółdzielczym, Wileńska 28. 


e) Żeńskie przemysłowe, i gospodarcze. 

Liceum Gosp.-Społeczne im. Filomatów, ul. Żeligowskiego 1 — 2, tel. 14-28. 
Prywatna Żeńska Szkoła Zawodowa, Stów. „Służba Obywatelska", ul. Mic¬ 
kiewicza 7—4, tel. 6-32. 

Żeńska Szkoła Zawodowa Dokształcająca im. M. Konopnickiej, ul, Mickie¬ 
wicza 7. 

Szkoła Pracy Domowej „Światło" — Franciszkański 7. 

Żeńska Szkoła Zawodowa niższa SS. Salezjanek — W. Stefańska 37, tel. 4-55. 
Szkoła pracownic gospod. Zw. Pracy Ob. Kob. — Jagiellońska 3/5 m. 3. 
Szkoła pracownic gospod. domowego SS. Serafitek—SS. Miłosierdzia u. 
Trzyletnia Szkoła Zawodowa Żeńska T-wa „Pomoc Pracy“, Wilno, ulica 
Subocz 19, tel. 1-98. 

f) Muzyczne. 

Konserwatorjum Muzyczne — Wielka 47 (wejście z ul. Końskiej), tel. 15-88. 
Szkoła Muzyczna Wojewódzkiej — Mickiewicza 22. 

Żydowski Instytut Muzyczny — Rudnicka 6. 

Szkoła Organistów im. J. Montwiłła T-wa „Lutnia" — Oranżeryjny 3. 


g) Tańców. 

Szkoła Tańców M. Frosta i M. Alperowieża, Mickiewicza 22. 

Szkoła Tańców prof. J. Różańskiego — Niemiecka 19 (udziela lekcji pojed. 
i grupowo) bez względu na zdolności uczniów. 113 — 


8 h) Dokształcające. 

Żeńska Szkoła Zawód. Dokształć, im. M. Konopnickiej-Mickiewicza 7—2. 
Szkoła Zawód. Dokształć, im. Promienistych — W Pohulanka 14. 

Szkoła Handlowa Dokształcająca wieczorna Stów. Kupców i Przem. Chrzęść.— 
Biskupia 4, tel. 4 23. 

Szkoła Zawodowa Dokształć. Stów. Techników Polskich — Kopanica 5. 
Szkoła Zawodowa Dokształć, im. św. Teresy Zw. Mł. Pol. —Uniwersytecka 9. 
Szkoła Dokształcająca T-wa „Pomoc Pracy 44 — Subocz 19, tel. 1-98. 

III. Kursy. 

a) Specjalne. 

Kursy Wieczorowe dla dorosłych T-wa „Pomoc Pracy u —Subocz 19, tel. 198 
(oddz. krawiecki, fryzjerski, kroju, trykotarski, techn.-chem. i gorse- 
ciarski). 

Instytut Pielęgniarek i Wychowawczyń Społecznych M. Przewłockiej-Mickie¬ 
wicza 22—5, tel. 1602. 

Kursy Miernicze, Meljoracyjne, Drogowe, Radjo i Elektrotechniczne, Towa¬ 
rzystwa Kursów Technicznych. Informacje ': Holendernia 12. 

Kursy Samochodowe Towarzystwa Kursów Technicznych, Holendernia 12. 
Warsztaty Samochodowe przy Kursach Samochód. Tow. Kurs. Techn., 
Holendernia 12. 

Koedukacyjne Kursy pisania na maszynach A. Bildziukiewicza, Wileńska 32. 
Kursy pisania na maszynach Gesundheita — Zamkowa 26. 

Prywatne Koed. Kursy Kroju dla krawiectwa damskiego i męskiego Adama 
Duszy — Skopówka 5. 

Prywatne Koed. Kursy Kierowców Samoch., Motocykl, i Traktorowych 
Zw Strzelec, w Wilnie, ul. Św. Anny 2. 

b) Rzemieślnicze męskie. 

Wiecz. Kursy Zawodowe T-wa „Pomoc Pracy* — Subocz 19. 

c) Handlowe. 

Roczne Kursy Handlowe M. Przewłockiej — Mickiewicza 22—5, tel. 16 02. 
Kursy Handlowe ekonom. Łazarza Ceśli — Rudnicka 6 . 

Kursy Handlowe Szaji Gesundheita — Zamkowa 26. 

Prywatne Koed. Roczne Kursy Stów. Absolwentów I. N. H G. w Wilnie, 
Mickiewicza 18. 

Roczne Koed. Kursy Handlowe Juljana Sternberga, Wilno, ul Biskupia 4 — 1. 

d) Techniczne. 

Wiecz. Kursy Elektromonterskie Stów. Techników Polskich, Wilno, Kopanica 5. 

e) Zawodowe żeńskie. 

Kursy Kroju, Szycia i robót ręcznych G. Tomkowiczówny -Królewska 5 — 11. 
„ „ i Szycia Z. Godlewskiej — Jacewiczowej — Wileńska 34—21. 

„ i robót ręcznych S. Stefanowiczówny — Wielka 56—3. 
v „ „ B. Kieżunowej — Wielka 11-2. 

„ Zawodowe Stowarzyszenia „Nauka i Praca* — z. Bernardyński 8—2. 

„ „ Zw. Kob. Żyd. — Wielka 30-11, t. 11-39. 

„ Gosp. domow. Zw. Kob. Żyd. — Wielka 30 — 11, t. n*39- 
„ Trykotarstwa T-wa „Pomoc Pracy* — Wilno Subocz 19. 

Trzyletnie Kursy Krawiectwa i Bieliźniarstwa T-wa Św. Wincentego a Paulo, 
Wilno. Trocka 19 -4 

Pryw. Żeńskie Kursy Gosp. Dom. Zgromadzenia S- S Serafitek — Wilno, 
ul. S. Ś. Miłosierdzia u. 


— 114 — 

Prywatne Lotne Kursy Gosp. dom. Zrzesz. Woj. Zw. Pr. Ob. Kobiet w Wilnie. 
Prywatne Żeńskie Wędrowne Kursy Gotowania i Szycia Koła Zjednocz. 
Ziemianek Woj. Wileńskiego w Wilnie, ul. Zawalna 9. 

f) Kursy rysunkowa. 

Kursy Rysunku i Malarstwa im. Fr. Smuglewicza, Wil. Tow. Art. Piast. — 
Mickiewicza 7, Kurs dla starszych m. natura, głowa, akt. Kurs rysunku 
wieczorowego. 

Kursy Rysunkowe Twa r Pomoc Pracy* — Subocz 19, tel. 198. 

g) Kursy językóiu obcych. 

Shelley’s Institute for foreigners — Zygmuntowska 20. 

Publiczne szkoły powszechne. 

1) Żeligowskiego 1, 2) Inflancka u, 3) Ostrobramska 5, 4) Polna 1, 
5) Piwna 3, 6) Wiłkomierska 31, 7) Rydza-Smigłego 9, 8) W. Pohulanka 14, 
9) Krakowska 25, 10) Dąbrowskiego 5, u) Zarzecze 5, 12) Nowoświecka 27, 
13) Pióromont 10, 14) św. Anny 3, 15) Antokol — Piaski 1, 16) Beliny 4, 

17) W. Pohulanka 18, 18) Radlińska 56, 19) Królewska 9, 20) Ostrobram¬ 
ska 8, 21) Ostrobramska 5, 22) M. Pohulanka 4, 23) Kolonja Kolejowa, 
24) Wileńska 10, 25) Połocka 2, 26) Wiwulskiego 13, 27) Kalwaryjska 73, 
28) Szeptyckiego u, 29) Antokol — Piaski 1, 30) Legjonowa 85, 31) Je- 
rozolimka, 32) Kuprjaniszki, 33) Słowiańska 15, 34) Wileńska 39, 35) Szo¬ 
pena 8, 36) Trocka 22, 37) Mickiewicza 22, 38) Wielka 15, 39) Trocka 7, 
40) Stefańska 31, 41) Zawalna 28/30, 42) Wiłkomierska 3. 

Publ. szkoły specjalne. 

1) Dla morał, zaniedb. chłopców, Ostrobramska 27. 2) Dla umysł, upośledź., 
Wileńska 8. 3) Dla głuchoniemych, Witoldowa 37. 4) Dla ociemniałych, 

Antokolska 44. 

Prywatne szkoły powszechne. 

„Dziecko Polskie" prywatna powszechna z 1 i 2 klasą gimnazjalną i przed¬ 
szkolem — Mickiewicza 11 — 11. 

Promień* Pryw. koed. szkoła powszechna „Wiwulskiego 4, i Witoldowa 35a 
wszystkie oddziały oraz przedszkole. Po sześciu oddziałach dziecko 
jest należycie przygotowane do kl. I gimn. nowego typu (dawn. kl. III). 
6 Klas pryw. szkoła powszechna i przedszkole F. Komisarowej i F. Szwar- 
cówny, Uniwersytecka 1—5. 

Prywatna Szkoła Powszechna przy K. P. W. — Kolejowa 19. 

Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna im. El. Orzeszkowej z polskim 
i francuskim jęz. nauczania, oraz przedszkole, Zarzecze, zauł. Pono- 
marski 2, gmach własny. Po sześciu oddz. dziecko jest należycie przy¬ 
gotowane do I kl. gimn. nowego typu (dawn. kl. III). 

Prywatna Szkoła Powszechna i Przedszkole B. Machcewiczowej i H. Siewi- 
czowej, Mickiewicza 19—22. 

Prywatna Koedukacyjną Szkoła Powszechna T-wa „Kultura 44 z litewskim języ¬ 
kiem nauczania, Sw. Anny 2—3. 

Prywatna Szkoła Powszechna S. S. Wizytek, Rossa 2. 

ZAKŁADY OPIEKUŃCZE. 

Bursy (internaty). 

Bursa przy Salezjańskiej szk. rzem. „Dom Serca Jezusów."—Dobrej Rady 22. 
Internat Sw. Jadwigi SS. .Urszulanek S. J. K. — Skopówka 4, tel. 13*95. 

Bursa T-wa „Labor® — Żeligowskiego 1. 

Pensjonat przy Gimnazjum SS. Nazaretanek — Sierakowskiego 13. 


— 115 — Internat przy kursach tkackich SS. Bernardynek — Św. Anny 13. 

Internat T-wa wych.-ośw- „Przyszłość" — Zarzecze 5-a—2. 

Bursa im. Biskupa Cywińskiego (dla chłopców) — Uniwersytecka 9. 

Bursa przy Państw. Szkole Rzemiosł Budowl. — Kopanica 5. 

Internat SS. Benedyktynek — zauł. Ignacowski 3. 

Internat SS. Misjonarek (dla gimnazistek i akademiczekj — Wielka 40. 
Internat przy niższej żeńskiej szkole za w SS. Salezjanek, W. Stefańska 3 7 y 
telefon 4-55. 

Internat przy gimnazjum OO. Jezuitów — Wielka 58. 

Internat dla dziewcząt T-wa „Nauka i Praca" — z. Bernardyński 8. 

Bursa „Ognisko" dla chłopców Zw. Osadników Wojsk. — Zygmuntowska 16. 
Bursa „Ognisko* dla dziewcząt Z w. Os. Wojsk, — Zygmuntowska 4. 

Bursa dla dziewcząt żydowskich — Kopanica 8. 

Bursa przy Seminarjum nauczycielskiem męskiem — Ostrobramska 27. 

Bursa przy Seminarjum nauczycielskiem żeńskiem — Augustjańska 4. 

Bursa imienia ks. K. Staszysa — Filarecka 17. 

Bursa „Żiburelis“ — zauł. Literacki 11—20. 

Bursa im. Kiejstuta — Jasna 14. 

Bursa im. Biruty — Zwierzyniec, Fabryczna 34. 

Bursa „Markucie“ — Czarny Trakt 5. 

Bursa przy Gimnazjum Białoruskiem — Ostrobramska 9. 

Bursa dla młodzieży rzemieślniczej Zw. Prac. Ob. Kob.— SS. Miłosierdzia 11 
Bursa dla dzieci niewidomych — Antokolska 18-29. 


Wil. Lit. 

Tow. 

Dobrocz. 


m\ 


m 


Domy Noclegowe. 

Dom Noclegowy dla mężczyzn — Połocka Nr. 4. 

Dom noclegowy dla kobiet — Żydowska 10. 

Domy Ochrony Kobiet. 

Zakład Opieki Matki Bożej — Senatorska Nr. 25. 

Misje Dworcowe T-wa Ochrony Kobiet — Dworzec Kolejowy. 

Domy Opieki. 

Wil. T-wo Dobroczynności — zauł. Dobroczynny Nr. 1. 

Dom Opieki dla starców (OO. Bonifratrów) — Plac Napoleona 6 . 

Miejski Dom Opieki dla starców — Połocka 6. 

Dom Opieki św. Józefa — Wiwulskiego 11. 

Dom Inwalidy Wojennego — Jakóba Jasińskiego 18. 

Zakład dla niewidomych — Antokolska 18/29. 

Schronisko staruszek im. Zofji Tyszkiewiczowej — Trocka 9. 

Dom Opieki dla staruszek — Turgielska 12. 

Dom Opieki dla starców (ew.-aug.) — M. Pohulanka 19 

Dom Opieki Towarzystwa filantropijnego prawosławnego — Fabryczna 20 
(na Zwierzyńcu). 

Dom Opieki dla starców żydowskich — Portowa 17. 

Dom opieki dla staruszek — Kalwarja. 

Ochrony. 

Przedszkole miejskie Nr. 1 — Ostrobramska 5. 

„ Koła Polskiej Macierzy Szkolnej im. T. Kościuszki — Ponarska 42. 
„ „ „ * im. H. Sienkiewicza — ul. Wiłko- 

v> n n n w . 

mierska 1. 

Przedszkole „Rodziny Policyjnej" — Mostowa 9. 

Ochrona dzienna im. Gabrjela Narutowicza—W. Pohulanka 28. 

Ochrona dzienna Zw. Pracy Oby w. Kobiet — Fabryczna 32. 

Ochrona dzienna Zw. Pracy Ob. Kob. — Bobrujska 20. 

Ochrona dzienna im. Z. Kościałkowskiej — Jakóba Jasińskiego 18. 

Ochrona dzienna T-wa Wincentynek — Koszykowa 7. 
— 116 — Ochrona dzienna Zw. Prac. Ob. Kobiet — Kalwaryjska 72. 

Ochrona dzienna T-wa Pań Wincentynek — Połocka 3. 

Ochrona dzienna Z w. Kob. Żydowskich — Nowogródzka 45. 

Ochrona dzienna Z w. Kob. Żydowskich — zauł. Krupniczy 1. 

Poradnie. 

Przychodnia - poradnia przeciwgruźlicza — Wileńska 27. 

Przychodnia dla dzieci szkół powszechnych i średnich — Trocka 14. 

Schroniska dla dzieci. 

Schronisko Matki Boskiej Ostrobramskiej — Witebska 21. 

Gniazdo im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus — Jakóba Jasińskiego 20—22. 
Schronisko SS. Salezjanek — Stefańska 37. 

Schronisko dla sierot (chrześc.) im Ksawerego Zubowicza—Jasińskiego 20-22. 
Schronisko T-wa Caritas — Połocka 2. 

Schronisko Dom św. Antoniego — Brzeg Antokolski 11. 

Schronisko św. Kazimierza — Mostowa 10. 

Schronisko im Jezus — Zygmuntowska 4. 

Schronisko Izolacyjne dla dzieci gruźl. im. Śniadeckiego — Senatorska 16. 
Dom wychowawczy dla chłopców moralnie zaniedbanych — Trwała 3 
Schronisko Prawosławne — Ostrobramska 10. 

Schronisko dla sierot ew.-aug. — M. Pohulanka 19. 

Schronisko przy Domu Rosyjskim — Brzóska 3. 

Oczna Lecznica, Oddział dla dziewcząt chorych na jaglicę—Tyzenhauzowska 16. 
Schronisko litewskie im D-ra J. Basanowicza — Filarecka 40. 

Schronisko im. św. Mikołaja (litewskie) — Objazdowa 1. 

Schronisko Wileńskie Talmud-Tory miejskiej — Gdańska 5. 

Dom sierot dla dziewcząt żydowskich — Kopanica 8. 

Schronisko dla sierot im. Gertrudy Marks — Połocka 5. 

Schronisko dla dzieci więźniów — ul. Jar 3. 


Stacje dożywiania. 

Tania Kuchnia dla biednych i bezrobotnych żydów — Nowogródzka 8. 
Jadłodajnia Wileńskiego T-wa Rosyjskiego — Mickiewicza 46. 
Jadłodajnia higjeniczna — Sw. Jańska 8. 

Jadłodajnia dla biednych staroobrzędowców — Nowy Świat 27. 
Jadłodajnia Zw. Pracy Obywat. Kobiet — Zamkowa 26—1, tel. 11-44. 


Stacje opieki nad matką i dzieckiem. 


Stacja opieki 
* 

Ił » 

Ił 11 

Stacja opieki 

i» n 

n Ił 

n n 


nad matką i dzieckiem Nr. 

Nr. 

u „ Nr. 

n r n Nr* 

nad matką i dzieckiem Nr. 

Nr. 

r> jł n Nr. 

r> 11 « Nr. 


Ił 7ł 71 


Nr. 


1 Ośrodek Zdrowia — Wielka 46. 

2 — M. Pohulanka 18. 

3 — Antokol, Klinika Dziecięca. 

4 — Pióromont 8. 

6 — Dominikańską 15. 

7 (przeciwgruźl.)—Żeligowsk. 1—16. 

8 (przeciwkiłowa) — Wielka 46. 

9 (porada dla ciężarnych) — Bogu¬ 

sławska 3. 

10 — Finna 3 . 


Żłobki. 

Żłobek p. n. „Dom Dzieciątka Jezus w Wilnie" — Subocz 16. 
Żłobek Imienia Maryi — Fabryczna 39, (Zwierzyniec). 

Żłobek dla niemowląt żydowskich — W. Pohulanka 15. 
Żłobek dzienny — Kalwaryjska 69. — 117 — 
JwSR 


III. Handel i Przemysł. 


Apteki. 

Ajzensztadt G. SapożnikowH. 
Zawalna 41 (tel. 7-99) 

Augustowski Witold, Mickiewicza 
(tel. 9-98). 

Augustowska J. (dzierż. Sianko), Ki¬ 
jowska 2. 

Chrościcki J., (dzierż. Czapliński), 
Ostrobramska 25. 

Chomiczewski W., sukc. (dzierż. Ru¬ 
dolf Bergman), W. Pohulanka 
25, telefon 16-92. 

Frumkin B., Niemiecka 23, tel. 3-29. 

Jundziłł, Mickiewicza 31, tel. 10-98. 

Jurkowska J. i Romecki, Wileńska 8. 

Miejska apteka, Wileńska 23, tel. 2-90. 

Mańkowicz M., Piłsudskiego 30 

Narbut Wł., Ś-to Jańska 2, tel. 7—62. 

Niementowska M., (homeop.), Domi¬ 
nikańska 7. 

Maciejewicz W. i Filemonowicz J., ul. 
Wielka 29. 

Pak A., Antokolska 54. 

Rodowicz J., Ostrobramska 4. 

Rostkowski A. „Pod Dzwonem", Kal- 
waryjska 31. 

Sarola K. Zarzecze 20, tel. 16-73. 

Sokołowski W., Tyzenhauzowska 1. 

Szantyr W., Legjonów 10. 

Szantyr B., Bruchański S., Werki 

Turgiel B. i N. Oh. Przedmiejscy, Nie¬ 
miecka 15, tel, 9-22. 

Wysocki A., Wielka 3, tel. 11-99. 

Zajączkowski W., Witoldowa (Zwie¬ 
rzyniec). 


Apteczne składy 
(kosmet. i perfum.). 

Andrzejkowicz M. i S-ka, Wielka 46. 

„Arx a , Mickiewicza 5, tel. 8-73. 

Bądzyński L., Mostowa 2. 

Berman i Lurje, (hurt) Ostrobram¬ 
ska 25, tel. 13-12. 

Charytonowicz W. D/H., Mickiewicza 7, 
tel. 9-71. 

Dąbrowska H. Wileńska 18. 

„Farma", Zamkowa 26, tel. 10-23, 

„Flora* Niemiecka 21. 

Grużewski K., Wielka 25. 


miiiiimiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiimmiiiUHiiimiiimiummmiiiiiimmiiiiMii! 

| Towarzystwo dla Handlu Aptecz- | 
| nemi i perfumeryjnemi towarami 1 
„I B S“ Sp. z ogr. odp. 

| Trocka 7, tel. 5-42. Dental—Depot, | 

niiiimimiimmiiiiiiniimiimiiimimmiiimimniiiimmiiiiiiiiminiimilT 


| Przedstawicielstwo Wileńskie To- 
1 warzystwo Przemysłu Chemiczno- 
I Farmaceutycznego. 

i d. Magister KLAWE sp. akc. 

i ul. Wileńska 32 m. 3, tel. 10-18 

riiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiitiKtiiiiiimimłnmmiHimiH 

Kudrewicz E. i S-ka, Mickiewicza 26. 
tel. 7-10. 

„Ludwik*, Zamkowa 12. 

Narbut Wł., Ś-to Jańska 11, tel. 4-72. 
„Kosmod* Skład apteczno-optyczny, 
Zawalna 52, róg Rudnickiej. 
Prużan E. (hurt), Wielka 14, tel. 7-77. 
Prużan L., Mickiewicza 15, tel. 4-82. 

niititiiiiMiiiiiHiinitiiiiiiiiiitiiitiitiiiitiuitiiniiiiHHifiiiiiiiiiiiiinittmiMWM. 

I Przem. Handl. Zakł. Chemiczne | 

| Ludwik Spiess i Syn, S. A. | 

= w Warszawie. 

| Skład fabryczny w Wilnie, ul. Ja- | 
| giellońska 16 m. 4, tel. 17-80. | 

niiiimiiiiiitnimititiYiiiiitimtiiiiiiiiMiiiiHitiiłiiiiiiiHimiitiiiiiiitiNHMHHT 

Pumpiański M., ul. Rudnicka 9—11 
tel. 8-77. 

Sosnowski M., Antokolska 30. 
Szambedał J., W. Pohulanka 14. 
Szymański J., Witoldowa 26. 

Trubiłło W., Ludwisarska 12. 


Wirszubski J. i Czesli Sz., 

S-ka Firm., ul. Niemiecka 22, 
tel. 10-99. Hurtownia apteczna 
i drogeryjna. 


Załb S., ul. Mickiewicza Nr. 42. 

Asekuracja 

patrz Ubezpieczeniowe Towarzystwa. 

Banki. 

Bank Polski, Mickiewicza 3, telefony : 
sal. oper. 2-47, gab. Dyr. 2-48. 

Bank Gospodar. Kraj., Śniadeckich 8. 
telefony: Dyrek. 3-17, Kasy i 
buchalt. 14-41, Sala Likwid. 29. 

Bank Rolny Państwowy, W. Pohulan¬ 
ka 24, tel.: Dyr. 1-73, og. 1-99. 


— 118 — 


111111111 i 111II111111111M111 i 11 - Pocztowa Kasa Oszczędności, Mickie¬ 
wicza 32, tel.: gab. kier. 16-40, 
sal. oper. 16-41. 

Wileński Bank Ziemski, Mickiewicza 8> 
tel. 6-07. 

Wileński Prywatny Bank Handlowy, 
Mickiewicza 8, tel.: Prez. 3-16, 
Dyr. 4-08, giełd 8-16, ogólny 4-45. 

Tow. Kredytowe m. Wilna, Jagiel¬ 
lońska 14, telefon biura 18-58, 
Żarz. 18-68. 

Bank Tow. Spółdzielczych Sp. Akc. 
Oddział w Wilnie, Mickiewicza 
29, tel.: gab. Dyr.4-11,wydz. 1-10. 

Bank Handlowy w Warszawie, Oddz. 
w Wilnie, Mickiewicza 17, tel. 
gab. Dyr. 1-83, ogólny 5-27, 
mieszk. Dyr. tel. 19-63. 

Bank Związku Spółek Zarobkowych, 
Mickiewicza 19, t.: gab. Dyr. 2-85, 
gab. zast. Dyr. 2-87, wydz. 9-92. 

Kasa Komunalna m. Wilna, Mickie¬ 
wicza 11, tel. 17-73, dyr. 15-70. 

Dom Bankowy Bnnimowicz T., Wiel¬ 
ka 44, tel. 2-70. 

Dom Bankowy Kłeck i Lewin, Wiel¬ 
ka 14, tel. 9-52 i 3-39. 

łMMIMMMłliłlllłlltiUKiMIłlllNIIIIIIIIIIIIłlllllllltlllHIHIIIIlItllłlłłHłtHliMIłtłl 

| Dom bankowy M. Ryndziuńskil 

| i K. Kaufmans. Niemiecka 87, | 

i 1.1-70, 4-40;adr.t. „Ryndkaufbank". 1 

iwmNiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiHiiuiiiiiimiHHiiiiiimiiiiiiniHiitniniiiiiimiimtiT 

Spółdzielczy Bank Rzemieśln. i Kupc. 
Polsk., Niemiecka 25, tel. 7-87. 


POLSKI SPÓŁDZIELCZY 

BANK RZEMIEŚLNICZY W WILNIE 

Spółdz. z ogr. odp. 
ul. Portowa 28 m. 1, tel. 8-22. 
Przyjmuje od 9—11 i 5 -7. 

Wydaje pożyczki. 

Przyjmuje wkłady. Załatwia inkaso. 


Wileńsko-Trocki Bank, Wileńska 10. 
Litewska Spółdz. Kredyt., Wielka 12, 
tel. 16-39. 

pmilllilllllilllllllllllll^ 

1 CHRZEŚCIJAŃSKI BANKg 
M SPÓŁDZIELCZY NA ANTOKOLU I 
W WILNIE | 

H z siedzibą ul. Zamkowa Nr. 18 . = 

§§ Teł. 18-81. P. K. O. 81.418. g 

| Wkłady. Pożyczki. Inkaso. | 

Centralna Kasa Spółek Roln., Oddz. 
w Wilnie, ul. Mickiewicza 28, 
tel. 13-65. 


BANK SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZKÓW 
KUPCÓW I PRZEMYSŁOWCÓW 
w Wilnie, Niemiecka 22, t. 9-37 i 9-38. 
BANK DEWIZOWY. Załatwia 
wszelkie operacje bankowe. 
Wkłady, rachunki czekowe, 
dyskont weksli, przekazy, 
oraz inkaso weksli. 

Centralny Bank Lud. Spółdz.Żydowsk., 
W. Pohulanka 3, tel. 5-79 i 4-29. 
Pierw. Wil. Żyd. Kasa Poż. - Osacz., 
Rudnicka 7. 

Szeskin, Kantor wymiany, Wielka 42 
Złatin M., Kantor wymiany, Wielka 21, 
telef. 9-19. 

Bielizna męska i damska. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuililliiiiłiiiiiiłiiuiiiiiiiniii 

I FRL1CZKA FRANCISZEK 1 

1 „POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 14 1 
i Zamkowa 9, teł. 9-46. i 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimmu 
nmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiM 
| „JANUSZEK", Pol. Sklep galant, 1 
i trykotaży, Ś-to Jańska 6. 

liiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiHiniiuiiiHiiiimiMiniiiiimuiNHmiNr 

Kłodecki J., Zamkowa 17, tel. 9-28. 


— 119 — ^ SKŁAD TRYKOTÓW FABRYKI ^ 

'LEON P LI HAL i S-ka 

tel. 14-75. 

► Poleca: wykwintną jedwabną bie- < 
liznę dla pań. Trykoty^ 
^ wszelkiego rodzaju. Poń- 4 

czochy i skarpetki. Swetry ^ 
) i pulowery. 

Wileński Dom Towar Przemysł. * 
B - cia JABŁKOWSCY, Sp. Akc. * 
Mickiewicza 18, tel. 7-33. 


Biura parceiacyjne, leśne 
i melioracyjne. 

Błażejewicz Kazimierz, inż., Objazdo¬ 
wa 8, tel. 12-30, przyj, od 8—15 
i 17—19. 

Łastowski J., Mickiewicza 42, m. 5, 
tel. 10-84. 

Pierwsza Wil. Sp. Parcelac. Parcelacja, 
pomiary, sporządzenie wszel¬ 
kich planów. Mickiewicza 15 —4, 
tel. 5-45. I 


Przedstawicielstwo Kraj. To w. Melio¬ 
racyjnego w Wilnie, Zygmun- 
towska 18, tel. 5*56. 

Stulgióski Tadeusz, inż. raiern. przys., 
Uniwersytecka 2 m. 2. 
Zawadzki F., Sw. Anny 3, tel. 5-20. i 

ml 


Biura podań, tłómaczeń 
i przepisy wań na maszynach. 

Fajnsztejn A., Zawalna 15, tel. 12-73. 
Orzechowska J., Orzeszkowej 3. 
Michaóczyk Józef, W.Pohulanka 9—13, 
tel. 20-98. 

Szer C., Trocka 5—2. 

Rottal K., ul. Mickiewicza 15—17. 
Zdarzyńska A., Dobroczynny 2-a m. 14. 

Biura podróży. 

Wagons Lits „Cook*, Mickiewicza 6. 
„Orbis", Mickiewicza 20, tel. 8-83. 

Biura roszczeń (taryf.-reklam.). 

Borkowski A. i S-ka, ul. Trocka 13, 
tel. 17-63. 

Biżuteria p. Jubilerzy. 

Bławatne sklepy. 

„Bielskie Sukno*, Wielka 2. 

„Bławat Polski 44 , Wielka 28, tel. 15-92. 
Błoch M. i Poświański J., Rudnicka 6, 
tel. 11-00. 

Dubicka J. i S.ka D/H., Wileńska 33. 
Głowiński A., Wileńska 27, tel. 12-63. 
Goldberg i Bergen, Niemiecka 25. 
Gurwicz W., Zawalna 58. 

jnniiiiiiiiiitiiiiiiiiiimłiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii 
| Wileński Dom Towar. - Przemysł, i 
| B-CIA JABŁKOWSCY, Sp. Akc. 1 
| Mickiewicza 18, telef. 7-33. Wełny \ 
jedwabie, bawełny. * 1 

MIlilllllllllillllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllliiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHilij 

Jankielewicz S., Rudnicka 13. 
Kłodecki J., Zamkowa 17, tel. 9-28. 
Kobryński, Niemiecka 31. 

Kremer Sz , Niemiecka 27. 
Maćkowiak M. i Romańczuk T, ul. 
Wielka 47. 

Noz C., Niemiecka 19. 

Pikiel Włodzimierz, Wielka 7, tel.11-55. 
Ruciński R., Wielka 30, tel. 2-53. 
Szczybuk, Indrupski i Syn, ul. Nie¬ 
miecka 28. 

Żuk A., Niemiecka 20 


Browary. 

„Lipski E.* Sp. Akc., Popławska 31, 
tel. 16-19. 

„Szopen*, Sierakowskiego 18, tel. 6-72. 

Broń. 

Stefanowski E., Ś-to Jańska 8. 

Warszawska S-ka Myśliwska, Oddział 
w Wilnie, Wileńska 10. 

Zienkiewicz Fr., Sw. Jańska 9. 

Buchalteryjne biura. 

Gąsiorowska S., Mickiewicza 8. 

Budowlane biura 
i przedsiębiorstwa. 

Grodzki Przemysław inż., Zakreto- 
wa 11, tel. 9-40. 

Lange E. inż., M. Pohulanka 6, 1.11-03. 

Malinowski W. i S-ka, Wileńska 23, 
tel. 3-10. 

Olejnik Eugenjusz, Słowackiego 26. 

Spółdzielnia Pracy robotników bu¬ 
dowlanych „Rob-Bud“, Zawal¬ 
na 30—5, tel. 17-83. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiKniNiiii 

| Przedsiębiorstwo Robót Malarskich | 

1 i Konserwacyjno-Budowlanych | 

1 mistrz, cech. 

| Jana Bieńkuńskiego i J Świetlikowskiego | 

1 ul. Wiwulskiego 8—6. 

'TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiMiiiiiftiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiifHtnm 

Państwowa Szkoła Rzemiosł Budowla¬ 
nych w Wilnie, Kopanica 5, 
tel. 9-43, buduje: Kościoły, 
gmachy rządowe, domy drew¬ 
niane, murowane i z materjałów 
zastępczych z kompletnem wy¬ 
kończeniem. Wykonanie termi¬ 
nowe. Robota dokładna. 

Tomkiewicz J. Przedsiębiorstwo robót 
malarskich i budowlanych, Wi¬ 
wulskiego 8. 

Budowlane materjaty. 

Andrzejewski K., ul. Niemiecka 31 
(w podw.). Sprzedaż dykt, for- 
nierów i inn. art. budowl. 

„Ceramika*, Zawalna 26, tel. 16-35. 
Centrala materj. budowlanych. 

Chelem J., Spadkobiercy, Końska 16, 
tel. 2-91. 

Tow. Metalurgiczne B-cia Czerniak 
i S-ka, Bazyljańska 6, tel. 2-73. 


120 — 
Lew. Cb., Zawalna 31, tel. 8-87. 

J. L E W I N | 

Zawalna 37, tel. 9-74. 

Tuiiiiiiiiimiiiiiiiiinmiimuuiiiiiiiłtiniiiiiiiiiiiiiiimitiimiiirainniiiiiinii 

Malczyk R. i Chajkin J. (fabryka 
kafli), Krakowska 14., tel.16-72. 

Polski Skład materjałów budowla¬ 
nych „Nadzieja 44 , Styczniowa 3. 

Rymań i Szafer, Zawalna 25, t. 12-18. 

Spółdzielnia Producentów „Centro- 
wapno u z ogr. odp. Zawalna 
30—5, tel. 15-69. 

Szkolnicki K., Wingry 21, tel. 6-69. 

Szuster Ch., Zawalna 40 (front). 


Rudnicki S., Trocka 1 tel. 12-22. 
Sztrall B., Mickiewicza 12 tel. 4-51. 
Sztrall K., Mickiewicza 22, tel. 4-68. 
Sztrall K., Wielka 2, tel. 4-67 
Staszkiewicz W., Wileńska 34. 
„Turan", Zamkowa 8, Mickiewicza 10, 
Mickiewicza 42. Zarzecze 10. 
Wedel E., Mickiewicza 5. 


Cynkografje. 

„LL“, Zamkowa 18—25 (w dziedz.). 
Zaniewski F., Wielka 3. 


Cegielnie. 


Czekolady i cukrów fabryki. 


Purto Sz., Mysia 23, tel. 2-23. 
„Szeszkinie", M. Uciechowskiego, Stry- 
charska 28, tel. 12-81. 

„Ponary". Cegielnia i zakłady wa¬ 
pienne. Biuro : Wilno, Piwna 
7—4, tel. 3-77 i 14-43. 

Ceramiczne Zakłady. 


ZAKŁAD CERAMICZNY 

«■ Aleksandra Azarewieża 

Wilno, Wiłkomierska 163. 


Ceraty, linoleum, chodniki. 

Idelson S., Niemiecka 20, tel. 16-18. 
Rymkiewicz A., Mickiewicza 9, t. 15-80. 

Chirurgiczne instrumenty. 

Pancewicz D., Dominikańska 7.1.13-05. 
Cukierman M., Wielka 26, tel. 4-37. 
D/H Jakubowski, Królewska 4, 1.14-60. 
Mieczkowski J., Uniwersytecka 4. 
Żejmo M. Mickiewicza 24, tel. 1-61. 

Cukier (hurt). 

Bank Cukrownictwa, S. A., w Pozna¬ 
niu, Oddz. w Warszawie. Skład 
cukru w Wilnie, Słowackiego 27, 
tel. 16-45. 

Cukiernie. 

Alperowicz S„ Wileńska 20, tel. 18-29. 
Boszkow Z., Mickiewicza 4. 
„Franboli 44 , Mickiewicza 4. 
„Leonarda", Mickiewicza 27 i Zam¬ 
kowa 4. 

Rudnicki S., Mickiewicza 1 tel. 12-70, 


,.Atlaspol a , Zawalna 47. 

Charmac J., Bazyljańska 6. 
„Floralja", daw. Wołkow, Piwna 3. 


| ANTONI GŁOWIŃSKI® 

® FABRYKA CUKR. 1 CZEKOL. 

0 Wileńska 27, teł. 12-63. 

§ KARMELKI ŚMIETANKOWE 

I „BRZEŹN1SZK1" 

II firmy Antoni Głowiński, polecane 
H jako osobliwość z. Wileńskiej, 

znane ze swej dobroci 


ne 0 

i 

o® 


„Hanka Wileńska, Wielka 30-14. 
Kirkiłło-Stacewicz, Sołrańska 36. 
„Nadzieja", właśc. S. Wirszup., Za- 
„Triumfator 44 , Zawalna 58. 

Wytwórnia chałwy i Słód. Wschód. 
Zdrawko Boszkow, Mickiewi¬ 
cza 4 i Wielka 52. 


Czytelnie i wypożyczalnie. 

Bibljoteka miejska I, Ostrobramska 5 
m. 17 (w pasażu). 

Bibljoteka miejska II, Bonifraterska 8, 
m. 1. 

Czytelnia Polska, Tatarska 22. 

„Dobra Książka 44 , Zarzecze 16. 

Nowa Wypożyczalnia Książek, Jagiel¬ 
lońska 16-9. Ostatnie nowości. 
Dział dla dzieci i naukowe. 

Syrkin A. G-., Bibljoteka, Wielka 14 
(od 9-19). 

im.Tomasza Zana, W. Pohulanka 14-15 
i Mickiewicza 28. 


— 121 

Dewocjonalia. 

Jurkiewicz J., Ostrobramska 23. 
Korszykowa T., Ostrobramska 8. 
Kiewlicz A., Wielka 68. 

Narkiewicz M,. Ostrobramska 17. 
Sakowicz W., Ostrobramska 21. 
Tarasiewicz Jan, Bazyljańska 1. 
Wysocki L., Ostrobramska 8. 

Drożdże. 

Epsztejn W., Wielka 37, tel. 13-29. 

Drukarnie. 

Arkuski G., Niemiecka 7, tel. 7 11. 
Drukarnia Archidiecezjalna, Metropo¬ 
litalna 1. 

Drukarnia Białoruska im. Fr. Skaryny, 
Zawalna 1—3. 

L. Efron, Hetmańska 1. 

„ Grafika 14 , Trocka 4- 

IPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

| DR U K AR NIA | 

1 D. KREJNESA \ 

| WILNO, RUDNICKA 2. Tel. 18-63. | 
pMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiHiiiiłiiiiiiiiiiiiiil 
Latour M., Mickiewicza 11. 
Lewkowicz K., Św. Michalski 14. 
„Lux“, Portowa 9, tel. 2-03. 

Mac H., Zawalna 30. 

„Pogoń u , T-wo Wyd. św. Ignacego 5, 
tel. 8-93. 

„Rom“, Cerkiewna 2, tel. 10*48. 
„Ruch“, Tatarska 6. 

Szymanowicz M., Zawalna 15. 

Spółd. Wytw. Handlowa z odp. udz., 
Trocka 7. 

... 

| Polska Drukarnia „ŚW1T“ | 

1 ul. Wielka 46. Tel. 3-26. 1 

ŚmMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiimimiimiumiiiiiiiHiiiiimmiiiiiiiiiniiiiMiM 


| DRUKARNIA:! 

I B JÓZEFA ZAWADZKIEGO | 

WILNO, ŚW. ANNy 3. 

TEL. 5-20. 


II ; ,Zorza tt , Wileńska 15. 

„Znicz tt , Biskupia 4, tel. 4-40. 
Zwierzyński A., Mostowa 1. t. 12-44. 
Żabiński M., Niemiecka 6, tel. 17-17. 


Ekspedycyjne i transportowe 
biura i przedsiębiorstwa. 


iiiiiiiiiiiiniimiiiniimiiiiiiifiniiiminmiiiuiiiiiMiuiimiiiiiiiiiimiiMłWiii 

| „EKSPEDYCJA MIEJSKA*, S-ka Firm. | 

| ul. Dominikańska 17/5, tel. 9-87. | 

uiitiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiimmiiiiiiitHiiimmiiimamii 


MIĘDZYNARODOWI EKSPEDYTORZY 

C. HARTWIG Sp. Akc. 

zauł. Rossa Nr. 3, tel. 14-40. 


r Pacific tt (biuro), Dominikańska 17. 
Pirocki G., Rudnicka 5—7, tel. 2-16. 
Sigal N. i Krengiel Ch., Rudnicka 17, 
tel. 2-79. 

B,/E. „3pedwil tt , Rudnicka 3, t. 5-03. 
Dom Ekspedycyjny I. Strakun i S-ka, 
Wielka 32, tel. 2-93. 
Wojewódzki W., Wielka 66. 

Elektrotechniczne materjały. 

„Elektropol", Trocka 6, tel. 3-41. 


Biuro elektro i radiotechniczne 
„DZWON" Ł. W aj mana, Wileńska : 
21, tel. 6-55. Sprzęt elektro i radio¬ 
techniczny oraz grzejniki elek- 
% tryczne na prąd gospodarczy. Pio- 
j runochrony i dodatki. ^ „ 

Girda Michał, Zamkowa 18, tel. 16-28. 

Składy materjałów elektrotech¬ 
nicznych i koncesjonowane biuro 
instalacyjne Z. KACE W, ul. Ste¬ 
fańska 8, m. 5, tw podw.), tel. 11 -02. 

Sałasiński Jan, Wileńska 25, t. 19-01. 
Skład radjo-elektrotechniczny. 


SKŁADY ELEKTRO I RADIOTECHNICZNE 
D. WAJMANA. Trocka 17, tel. 7-81. 

Sprzęt elektro i radjotechniczny. 
żyrandole w wielkim wyborze dla 
urzędów, biur i mieszkań prywat¬ 
nych po cenach najniższych. 


Szur H. i S-ka, Niemiecka 3, 1.11-11 

iiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiimiiiiiimimuiiiitiniiiiiiiiiiHiiiiiHiiłmimniiitnHiw 

| ZJEDNOCZONE T-WU ELEKTR. | 
| Sp. z ogr. odp. w Warszawie oddz. | 
i w Wilnie. Żeligowskiego 5, t. 3-24. | 

lUiiiiinuiuiiunłiimmiiiinimuiuiiimMiiiiiiiHmiiiiiniiiiimiimntmmii 

Elektrotechniczne warsztaty. 

Danilenko P.—Zakład elektro-mecha- 
niczny, Teatralna 9. 


— 122 - 


H i hi—I— i 1 resgBBttłfc 

■a**eQ**oo««B a*QC34»a[34s»aM 

{POMOC INŻYNIERSKA2 

Sp. Z O. O. I 

□ WARSZTATY ELEKTRO-MECHANICZNE § 
j Wilno, Literacki 5, tel. 17-48. X 
■ Reperacja liczników. Budowa: fi 
maszyn, transformatorów, przeka- * 
y źników, wyłączników, regulatorów, n 
X grzejników i t. p. Instalacje. X 
g Ładowanie akumulatorów. J 
|[MK]CMK]IBMK]G^K][MMM 

Emigracyjne biura. 

Syndykat Emigracyjny, Sadowa 12, 
tel. 16-95. 

Farby. 

Aronowicz i Łubocki, Rudnicka 11, 
tel. 11-52. 

Ch. Fajmuszewicz, Gaona 8. 

JtNMMtłllłlllltlllłlllllilllllllliiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

| Składnica farb i przetworów chemiczn. 1 

„M. JANKOWSKI" 

| Wilno, ul. Św. Jańska 9, tel. 3-96. 1 


Polaki Sklep Farb „Michał* Ś-to 
Jańska 1. 

Rymaszewski F., Mickiewicza 35. 
Skład farb i chemikalji: „Polska 
Farba 4 , wł. Józef Tomaszewicz, 
ul. Dominikańska 11, t. 11-36. 
Szur R., św. Mikołaja 1, tel. 11-84. 
Szur H. i S*ka, Niemiecka 3, t. 11-11. 

Fortepiany, pianina i instru¬ 
menty muzyczne. 

Abelow H., Niemiecka 22 — 19. 

Dinces Ch., Wielka 15, tel. 10—46. 
Gierwiatowski W., pi. Orzeszkowej 
11-a — 11. 

Korecki T., Trocka 5. 

Luk E. Trocka 7. Przyjmuje wszelkie 
reperacjefortepjanów i strojenie. 
Pacak E., Zamkowa 17 — 11. 

Zajewski M., Wileńska 27 m. 4. 

Fotograficzne artykuły. 

Magun L., Mickiewicza 4. 

„Optyfot*, Wielka 66. *;C 
„Optypol 4 , Mickiewicza 11-a. 

„Optyk Rubin*, Dominikańska 17, 
tel. 10-58. 

„Poifot 4 , Mickiewicza 23, tel. 13-52. 
Rabinowicz M., Wielka 8, tel. 7-59. 
Wojczyk Józef i S-ka, Wileńska 38. 


— 123 

Fotograficzne zakłady. 

„Apollo 4 (daw. Czyż), Ostrobramska 17. 

„Foto-Ars“, Tatarska 1 — 13. 

„Fotoamator*, Garbarska 4. 

Tomaszewicz M., Zamkowa 3. 

Bułhak Jan, Orzeszkowej 3, tel. 9-68. 

Butkowscy M. L., Mickiewicza 22. 

Cynowiec A., Mickiewicza 11—9. 

„Fortuna 4 , Zamkowa 12. 

„Foto-Studjo 4 , B-cia Szer., Zamkowa 
26—2. 

niwiiHiiiiiiiuiinłiiiiiiii{intuiu<tunmiiiiiiiiHi!imimiiiiiitmmiimi>»»iiM 

| „FOTOART 4 ,Mosto wa 3-a -7,(dom | 

= spółdzielczy), właśc. J. Rożnowski, i 

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiimmiimmiu 

Grossman M. Wielka 47. 

Ignatowicz S., Św. Jańska 6. 

Miedzionis B., Wielka 22. 

Płaskow E., Zamkowa 10. 

Siemaszko L., Wielka 44. 

Skurjat A., Wielka 3. 

Wajsbord Sz., W. Pohulanka 7. 

Zdanowscy E. i B., Mickiewicza 1 
(wejście od pl. Katedralnego). 

Fryzjerzy. 

„Anna*, Miłosierna 2 (daw. Spaska). 

Choson J., Niemiecka 4. 

Chrul i Skórek, Zamkowa 24. Salon 
męski i damski. 

„Elisabeth*, wł. A. Kruk, Trocka 11, 
tel. 6-64. 

„Helena 4 , Kalwaryjska 12. 

„Ludomir 4 , Mickiewicza 4, tel. 17-54, 

Mural i Michał, Mickiewicza 1, tele¬ 
fon 10-71. 

Mural i Michał, Wielka 51, tel. 11-34. 

Okoń M., Niemiecka 1. Salon damski 
i męski. 

„Pol“, Wileńska 31, Salon des Dames. 
Farbowanie włosów nowoczesną 
metodą. Trwała ondulacja pod 
gwarancją, oraz wszelkie zabie¬ 
gi higjeny. 

Waldemar, Mickiewicza 20. 

„Władysław 4 , Królewska 5. 

Futra. 

Gitel M. i S-ka, Niemiecka 31. I pię¬ 
tro w bramie. 

Lides M., Niemiecka 19. 

Łopuszański L. Zamkowa 4. 

Porndomińscy B-cia, Niemiecka 28, 
tel. 13-72. 

„Seal 4 , fabryka wyprawiania i farbo¬ 
wania futer Sp. z og. odp., Po¬ 
pławska 30, tel. 4-87. jjiiiiiiiiuii u iiiiiiiti limit iiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiłiiiiitiiiiiiiiiiiiiii 

| BRACIA TRACHTENBERG § 
Wielka 37. tel. 7-12. 

= E 

iłiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiuMiiuiiuiiiiiiiimiiiuiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiiiili 

Wiśniewski Stan., Królewska 1. 

Złatkowicz M., Niemiecka 33, tel. 9-06 

Gabinety kosmetyczne. 

Gabinet Kosmetyki Leczniczej Z. Ar- 
senjewowej, Mickiewicza 4 — 3, 
przyj. 10—20. 

Gabinet Kosmet. Parysk. Inst. „Keva* 
A. Chylewskiej, Zawalna 22, 
m. 13 od 4 do 6. 

„Cedib* J. Hryniewiczowej, Mickiewi¬ 
cza 1—11, przyj, od 10—1 i 4—7. 

Nowootwarty gabinet racjonalnej ko¬ 
smetyki „Cleo“, absolw. Uniw # 
de Beaute Cedib w Paryżu j 
Mickiewicza 22-a—15 (parter)] 

Galanterja. 

Balińscy T. i B., Mickiewicza 15. 

Barysznik M., Niemiecka 16. 

„Bon-\Iarche u , Wielka 3. 

Demidowiczowa W., Antokolska 30. 

Dubicki J. i S-ka D/H., Wileńska 33. 

Dusiacki Ch., Wielka 44. 

Fin Sz., „Regina*, Wileńska 17,1.11-86. 

FRLICZKA FRANCISZEK, 
„Polska Skład. Galant.* 
Zamkowa 9, tel. 6 - 46. 


Głowiński A., Wileńska 27, tel. 12-63. 
damskie, dziecinne i galanter. 


„Nowość*, Zamkowa 24. 

Pawłowicz M. i Strebejko W., Wiłko- 
mierska 21. 

Podzelwer A., Mickiewicza 7. 

„Renome*, Kalwaryjska 18. 

Romanowski W., Bazyljańska 13 (vis 
a vis Hali). 

„Syrena*, Trocka 20. 

„ Warwil* 1 , D/H. Sp. z o. o., Wielka 36. 

Wojciechowska M , W. Pohulanka 8. 

Zabłocki M., W. Pohulanka 19. 

Zajdsznur M. Z. i M., Niemiecka 21. 

„Źródło Polskie*, wł. T. i P. Feldma- 
nówny (S-ka), Wileńska 29—1. | .ŹRÓDŁONOWOŚCI®,właśc.Zofja 1 

= Jankowska, Wielka 15. 


Garbarnie. 

Boruchowicz Jewno, Zakład biało- 
skórniczy. Tartaki 4, tel. 20-48. 

Epsztejn M., Białoskórnia, Tartaki 2, 
tel. 18-08. 

Klembocki S., Staroszlachturna 9, 
tel. 16-47. 

B-cia M. i S. Margolis, Staroszlach- 
turna 9, tel. 16-47. 

Pietryk Sz., Zakł. białosk., Staro¬ 
szlachturna 6 

Rzewuscy, B-cia. Zakł. białoskórniczy, 
ul. Podgórna 7-a. 

Salman I., Meczetowa 9, tel. 9-36. 

„Surawicz*, T-wo, St.-Szlachturna 6, 
tel. 8-03. 

Sztejn i Szturman. Sp. firm. Tartaki 4, 
tel. 9-55. 


„Gazolina* S. A. w Borysławiu, Ekspo¬ 
zytura w Wilnie, Ostrobram¬ 
ska 19 — 1. 

Gorsety. 

NAJSTARSZA PRACOWNIA 
GORSETÓW PASÓW I BIUSTONOSZY 

„JANINA" 

ul. Ś~to. Jańska 2. 

rTo szmian 

Wilno, ul. Rudnicka 13, tel. 7-54. 

GAL Al T ER JA I MATERJAŁY GORSETOWE. 

E. Pawłowiczówna, Ś-to Jańska 8, 
Zamkowa 17, przy sklepie 
J. Kłodeckiego, tel. 9-28. 

Ruczyńska J. Wileńska 36—6. 

Gremplarnie. 

Brąz B., Niemiecka 31—23 (egz. od 
1830 r.). 

Pil. B., Niemiecka 29—33 (w podwó¬ 
rzu). Gremplowanie, plisowanie, 
obciąganie guzików, oraz roboty 
szmuklerskie. 

Gumowe wyroby i linoleum. 

Angielsko-polski przemysł gumowy 
„Gentleman* 4 Sp. Akc., Oddział 
w Wilnie, Niemiecka 22,1.14-47. 

„Ardal 44 S-ka Akc. Wielka 56, t. 20-15. 

„Art-Rubber rt , Trocka 20, tel. 18-67. 

Przedstawicielstwo „Dunlop u , Gdań¬ 
ska 6, tel. 4-21. 

Rymkiewicz A., Mickiewicza 9, t. 15-80. 

♦—•■‘•jAKiMÓwsia—i 

i Rudnicka 11, tel. 1-93. j 

KOMISOWA SPRZEDAŻ WYROBÓW " 

• „PEPE6 E“. • 

► • ♦ • ♦ • • ^ ^ ♦ • ♦ « ♦ « ♦ « ł ^ ^ 

Herbata. 

Arluk S. Sadowa 23, tel. 13-99. Her¬ 
bata B. Wysocki i S-ka. Anglas- 
czekolada i kakao. 


Hotele i pokoje umeblowane 

„Anglja 44 , Kwiatowa 7, tel. 16-67. 

„Belgja 44 , Szopena 5, tel. 9-30. 

„Bristol 44 , Mickiewicza 22, tel. 7-64. 

„Ermitaż 44 , Biskupia 4 (pl. Katedr.), 
tel. 14-67. 

„Europa 44 , Dominikańska 1, tel. 5-48. 

Grand-Hotel Aleksandrowicza, Troc¬ 
ka 2, tel. 11-58. 

„Georges 44 , Mickiewicza 20, tel. 4-84 
i 15-09. 

„Hotel-Pensjonat* J. Cywińskiej, Mi¬ 
ckiewicza 19 m. 23, tel. 17-03. 

„Italja 44 , Wielka 49, tel. 2-55. 

„Łódź*, Sadowa 17, tel. 11-58. 

„Polonja*, Wielka 44, tel. 7-16. 

„Popow 44 , Zawalna 37, tel. 12-10. 

„Szlachecki 44 , Ostrobramska 4, tel. 9-47. 

„Wilno 44 , Sadowa 7, tel. 6-76. 

Huty szklane. 

Kalwaryjska Huta Szklana Z. Szapiro, 
Kalwaryjska 3, tel. 3-68. 

„Yitrum". Rossa 9, tel. 18-97. 


Introligatornie. 

Abramowicz N., Ignacego 1 — 12, 

Butkow M., fabryka wyrobów introlig. 
i ksiąg buchalter. Dziśnieńska 4. 

Czuchowski J., Passe-partout, albumy, 
bombonierki i olamowanie pod 
szkło. Zauł. Szwarcowy 5, m. 1. 

Derczański I., Subocz 4, fabryka ksiąg 
handlowych „WłLJA“. 

Domaracki S., Ś-to Jańska 5. 

Kamiński K., Bernardyński 6. 

Kochański K., z. Ś to Michalski 4. 

Kowarski E., Literacki 11. 

„Leonard* właśc. Puzelis, zauł. Ś-to Mi¬ 
chalski 10. 

Br. Łukaszok i M. Żylin, Św. Jańska 1. 

Narkiewicz A., Młynowa 9. 

Podziuński, Zawalna 6. 

„Pożytek* T-wo, Dziśnieńska 4. Fa¬ 
bryka wyrób, introlig. i skórzan. 

Purski J., Bonifraterska 10. 

Spółdzielcza Wytw. Handlowa z odp 
udz., Trocka 7. 

Strzedziński Władysław, Królewska 1, 
pracownia ram. 

Szyszkowski W. Przyjmuje wszelkie 
roboty w zakres introligatorstwa 
wchodzące: broszurowanie, na¬ 
klejanie map i planów na płó¬ 
tnie w sekcjach i do pałek. Ceny 
najniższe. Św. Ignacego 5—9. 

Zameczek S., Zawalna 35. Oprawa 
książek po cenach najniższych. 

|7A^^Krj^^Ś^AmiyXtei^2o"i 

Instrumenty muzyczne. 

Patrz: Fortepjany, pianina i instr. muz. 

Jadłodajnie. 

Jadłodajnia Higjeniczna, Ś-to Jańska 8. 

Jadłodajnia Stów. Żeńsk. Służby dom. 
Św. Zyty, z. Kazimierzowski 3. 

Jadłodajnia Zw. Pracy Oby wat. Kobiet, 
Zamkowa 26—1, tel. 11*44. 

Jubilerzy, biiuterja i złoto. 

Bańkowski Z., Zamkowa 4 (w podw.). 

Dyakowski St., Zamkowa 4—5. Pra¬ 
cownia wyrobów kościelnych 
i zegarmistrzowstwa. 


j t. fi lipski 

*• Zamkowa 6, teł. 10-26. • • 

Biżuterja. Wytwórnia stempli. 

• Drukarnia. J J 

• • • 


Fin Ch., Mickiewicza 22. 
Gorzuchowski. Zamkowa 9 # tel. 11-50. 
Kalinowski K., Ś-to Jańska 12. 
Mączyński W, Królewska 7—8 (front). 
Niewiadomski, Zamkowa 5. 

Pak J, Mickiewicza 24. 

Tojbin R., Zamkowa 24. 

Winkowski A., Zamkowa 15. 

Kamieniarskie pracownie. 

A. Baranowska, Rossa 20 d. wł. 
Bikner R., Rossa 15, tel. 17—29 (vis 
a vis bramy cmentarnej). 

Błocki K., Rossa 24. 

Subocz J,, Rossa 18, mieszk, właśc.— 
Olimpja 6ą. 

Trydul J. i Wł., Żwirowa Góra 2—1. 

Kanalizacyjno - wodociągowe 
materjały. 

Szkolnicki J.. Wingry 21, tel. 6-69. 

Kanarki i gołębie. 

Frydland B., Szpitalna 4. 

Kapelusze damskie. 

„Angelique“, Mickiewicza 4. 
Dwornikowska M., Dominikańska 14. 
„Fanni*, Dominikańska 8. 

Fejgiel N., Ś-to Jańska 2. 

„Gienia", Wileńska 4. 

„La Derniere Modę*, Wielka 34. 
Liwszyc Z., Niemiecka 5. 

Olechnowicz Kazimiera, Mickiewicza 
22-a — m. 38 (parter w po¬ 
dwórzu). 

„ Polska pracownia czapek i kapeluszy* 
Zofji Wołejko, WileńskaliO. 
Popławska Zofja, Mickiewicza 21. 
Witko W., Uniwersytecka 2. 
Wiszniewska, Mickiewicza 1. 

Wil. Dom Towarowo - Przemysłowy 
B - cia Jabłkowscy S. A., 
Mickiewicza 18, tel. 7-33. 

Kapelusze i czapki męskie. 

Fin S., Niemiecka 20. 

Łam A, Wielka 37—10. 

Łam I. i Syn. Wielka 52. 

Mieszkowski E., Mickiewicza 1. 

Milch B., Niemiecka 12. Czyszczenie, 
farbowanie i przeróbki dam¬ 
skich i męskich kapeluszy. 
Minicer, Wileńska 21. 


Wil. Dom Towarowo - Przemysłowy 
B-cia Jabłkowscy S. A.. 
Mickiewicza 18, tel. 7-33. 

Kawiarnie. 

Hejber J., Mickiewicza 9, tel. 14-77. 
„Spółko wa*, Dmochowska J., Mickie¬ 
wicza 4. 

Oraz przy głównych cukierniach. 

Kąpiele (łaźnie). 

Agrest A., Mostowa 13. 

Kantorowicz C., Trocka 20, tel. 12-69. 
Łaźnia „Anto kolska*, Antokol 56. 
Sokołowski Antoni, Tatarska 13. 
„Strauss", Popławska 3. 

Tyszkiewicz A., W. Stefańska 29. 

Kefir leczniczy. 


KEFIR LECZNICZY 

SIGALINA KLAUDJA, Trocka 

Kilimy i samodziały. 

Bazar Przem. Ludowego, Zamkowa 8, 
tel. 16-29. 

Rymkiewicz A., Mickiewicza 9, tel. 

15-80. Kilimy Gliniańskie i in. 
Idelson S., Niemiecka 20, tel. 16-80. 

Kina. 

„Casino*, Wielka 47. 

„Heljos" Wileńska 38. 

„Roxy*, Mickiewicza 22. 

„Lux“, Mickiewicza 11. 

„ «Vir", Wielka 25. 

„Ognisko*, Kino Kolejowe, Kolejo¬ 
wa 19. 

„Pan*, Wielka 42. 

„Rozmaitości", Ostrobramska 5. 
„Światowid*, Mickiewicza 9. 

Kolektury Loterji Państw. 

Fajnsztejn A., Zawalna 15. 
Gorzuchowski K., Zamkowa 9, te- 
lef. 11-50. 


KOLEKTURA 
LOTERJI PAŃSTWOWEJ 
„DROGA DO SZCZĘŚCIA" 

Wielka 44, telef. 4-25, 
Mickiewicza 10, t. 13-38. 


Wolańska A., Wielka 6, tel. 11-06. 
Złatin M., Wielka 21, tel. 9-19. 


- 126 — 

Kolonjalne i spoż. sklepy. 

£«ikiniiiiiintuuuiiimiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiimiHiiiiiimiiiiimiiiiiiii: 

| D/H. STANISŁAW BANEL i S-ka | 
| Wilno, ul. Mickiewicza 22-a, t. 8-49. 1 
1 Skład win, towarów kolonjalnych i 
i delikatesów. 

= Własna palarnia kawy na miejscu. 1 
| Własna rozlewnia i import win. | 
i Detal. hurt. 1 -iHiMitmmiimmiiiimuiiiitiiiittiiiiimiiiiiiniHiiiiiiiiiiimiiiimimmmir 

Bieliński St., Mickiewicza 26. 
Cukierraan A., Rudnicka 10. 
DźwiłlE., W. Pohulanka 41. 

Giesajtis F., Mickiewicza 37. 
Goldsztcjn M. i Zeldowicz D., Rudnic¬ 
ka 2 tel. 5-61. 

Gołębiowscy B-cia, Trocka 3, tel. 7-57. 
Gordon Sz. Sadowa 16. 

Januszewicz A., Zamkowa 20, tel. 8-72. 
Jasieńska S, Wielka 26, tel. 11-20. 
Kissin A., Końska 8, tel. 13-07. 
Pawłowska Marja, Witoldowa 41—2. 
Polski Sklep Spoż., Kalwaryjska 56. 
Rawko M., Senatorska 13. 

Rupejko i Konstantynowicz, Mickie¬ 
wicza 31. 


„Bałtyk" T-wo, Beliny 7, tel. 4-31. 
Węgrowski A., Nikodema 6, t. 17-66. 


Koszykarskie wyroby. 

Warsztaty Koszykarskie Ociemniałych, 
M. Pohulanka 20. 

Sklep wyrobów Koszykarskich ociem¬ 
niałych, Gdańska 2. 


Księgarnie. 


Palarnia kawy i wytwórnia 
produktów pożywnych 

KAROLA SAWICZA 

Wilno, Popowska 6 — 6. 


„Alfa" Księgarnia 
Wielka 16. 


antykwarnia, 


Sielska M., Wileńska 27. 

Urbanowicz A., Uniwersytecka 4. 
Wasilewski J., Giedyminowska 67. 
Węcewicz K., Mickiewicza 7, tel. 10-62. 
, t Zgoda“, Polski sklep spoż. Kalwa¬ 
ryjska 56. 

Zwiedryński, Wileńska 36, t. 12-24. 
Żebrowski F., Zamkowa 3, tel. 4-90. 

Komisowe sklepy i biura. 

„Galma a , D/H.-Kom., Wielka 52, te- 
lef. 11-96. 

Konfekcja męska i damska. 

jimfłftMMiłiiiifMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiniiiiiin 

= Wileński Dom Tow. Przemysł, i 

| B-cia JABŁKOWSCY S. A. | 

1 Mickiewicza 18, telefon 7-33. | 

Nowości sezonu. 1 

UfiiiiimiiiiiiiiiiiiiiNłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłimiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

&0 - OD 

9 FRL1CZKA FRANCISZEK 9 
„Polska Składnica Galanteryjna" 

Q Zamkowa 9, teł. 6-46. ń 

8b-ds 


— 127 - |§§ DORZYNKIE WICZ S. 

HH Antykw. Wil., Wielka 9. s==? 

Funk Salomon, Rudnicka 10. 

Funk Sz. f Szpitalna 13. 

Funk T., Niemiecka 12. Sprzedaż ksią¬ 
żek nowych i używanych. 

Ganes S., W. Pohulanka 9. 

Gebethner & Wolff i S-ka, Mickiewi¬ 
cza 7, tel. 6-24. 

Girszowski J., Zamkowa 13. 

iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiH 

I KSIĘGARNIA A. ICKOWICZA i 

| Wielka 6, Literacki 2, teł. 8-29. | 

| Kupno i sprzedaż książek nowych § 

= i używanych, oraz zamiana, i 
TitiiimiiiiiiiiiiimmmuiiiiiiiiiiłiiinimHiłiimmiłimiimiiiitiHłitfiiiiNnłi 

Kiewlicz A., Wielka 68. 

„Księgarnia św. Kazimierza 44 , (lit.), 
Ostrobramska 12. 
Kacenelenbogen J., Żydowska 1. 
„Księgarnia św. Wojciecha", Domini¬ 
kańska 4, tel. 8-45. 

„Kultura", Trocka 3. Kupno, sprzedaż 
i zamiana. 

„Lektor*, Mickiewicza 4. 

Łupiec I., Literacki 3. 

Mankiewicz W., Ostrobramska 1. 

Maże N., Rudnicka 23. 

Merlis O., Ostrobramska 4. 

Rutski K, Wileńska 38, tel. 9-41. 

Stankiewicz, Ostrobramska 2. 

„Straż 44 księgarnia, właśc. Ch. Straż, 
Zawalna 40. Kupno i sprzedaż 
książek nowych i używanych 
we wszystkich językach. Duży 
wybór materjałów piśmiennych 


KSIĘGARNIA LITEWSKA g 

M. SZLAPELISA. 


Posiada wszelkie druki w języku 
litewskim, stare, nowe i naj- Q 
nowsze. Literatura we wszyst- 8 
kich językach, o Wilnie, o Litwie, 
o Litwinach i o języku litewskim. 
Słowniki i podręczniki litewskie. , 
Wilno, Dominikańska Nr. 13- § 

>oooa§ 

Tarasiewicz J. Podręczniki szkolne 
nowe i używane. Książki treści 
religijnej. Bazyljańska 1/3. 
Waker D., Wielka 11. 


I JÓZEF ZAWADZKI \ 

f KSIĘGARNIA I SKŁAD NUT f 

| nl. Zamkowa 22, tel. 6-60. | 

^luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiiiimimmimiiHiiiiifUHimiiiiiiiitmr 

Krawcy męscy. 

Alukonis J. Jagiellońska 1. 

Bierniukiewicz W., Zamkowa 3—4. 

Chrześcijańskie Krawiecko - Szewckie 
Pogotowie „Amerykanka 44 Ś-to 
Jańska 6. Przyjmuje wszelką 
garderobę do nicowania, prze¬ 
róbki, odświeżania, reperacji, 
prasowania i prania chemicz¬ 
nego, oraz farbowanie obuwia, 
torebek, kurtek i kożuszków. 

Cesiul Adolf, zauł. Św. Michalski 12 — 1. 

Dowgiałło Wilhelm, Ś-to Jańska 6. 

Dubiński J. Ludwisarska 4/6—5 (wej¬ 
ście z ulicy). 

mNmłuiimiiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiimimimiiiimiiiiiitinfluinmmij 

| Wileński Dom Tow. Przemy c lowy i 

| B-cia JABŁKOWSCY S. A. § 

1 Mickiewicza 18, telefon 7-33. § 

Solidne wykonanie. 

nuHiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiuHiimiiimiimniiiiiiimiiiM 

Kaleczyć Antoni, Wileńska 29—7. 

Kiłdanowicz S., Arsenalska 6. 

Krauze St., Wileńska 32. 


Kryszkiewicz Leon, Tatarska 12, m. 12. 
Kuzniecow Rafał, Piłsudskiego 11—2. 
Ławrynowicz Br., Tatarska 1 — 10. 
Łotysz A., Mickiewicza 22 m. 15. 
Mularczyk Józef., Św. Filipa 1—35. 
Pracownia ubiorów męskich 
i damskich. 

Nagrodzki W., z. Sw. Michalski 4. 
Nosowicz A., Zamkowa 12. 

Zakład Krawiecki, Wojskowy i Cy¬ 
wilny. Juljan Nowicki, Wielka 24. 
Ostrowiański B., mistrz cechu, Lidzki 
9—23. 

Piech M. i Syn, Zamkowa 10, 1.10-04. 
Pitek Alojzy, Tatarska 17. 

Piotrowski O., Mickiewicza 44—30. 
Rynkiewicz J., Królewska 1 —8 (w pod¬ 
wórzu). 

Rzeczycki K., Dominikańska 17. 
Stołow A., Wileńska 10. 

miiiuiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiimiiuiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiHiiifniiiiiiiiHfii 
i Pierwszorzędny Zakład Krawiecki | 
| ALEKSANDRA SAMOLUKA | 
| b. krojcz. pierwszorz. firm zagrań. | 
| Wielka 5 m. 5, tel. 20-27. (wejście | 
1 z bramy). Robota gwarantowana | 
| ściśle wedł. najnowszych mód. § 

liuuiiiiiiiiuimiiuiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimimiHiitim 

Szumański W., Mickiewicza 1, t. 12-78. 
Sławecki M., Śniadeckich 4—5. 
Stołow C., Wileńska 17—2 (wejście 
z bramy). 

Twerdin M., Niemiecka 31—4. 
Wasilewski Jan, W. Pohulanka 37— 9. 
Walter F., Dominikańska 8 m. 4. 
Żmujdzin Andrzej, Wielka 12. 

Krawcy damscy. 

Bernat-Ostrowska F., Jagiellońska 7 9. 


) SALON DAMSKICH MÓD ( 
j OKRYCIA 1 FUTRA. { 

j BREGER D. ul- Niemiecka 3-10 ( 

Czajkowski J., Mostowa 15. 
Duboniewicz E., Zamkowa 10 — 2. 
Dubiński J., Ludwisarska 4/6 m. 5 
(wejście z ulicy). 

Dutkiewicz E., Mickiewicza 7. 
Gurewicz S., Wileńska 6 m. 7. 
Kownacki A., Mickiewicza 1. 
Kobyliński A., Mickiewicza 15. 
Kochańska K., Trocka 11. 

iiiHiHiiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmHniHiinmmtHii 

| „LAB0R* pracownia ubrań damskich, | 
Dominikańska 4 — 2. 

HniiniHiiNttHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniHiiiiiiiitimmHiitiiiiNiiiHiiM 


128 — 


JHMH 

•. „..rrtr^ęr-'ęr^r. -Tvk>* “Jrfi 


.Marja a , Trocka 1 - 4. 

Naruszewicz J., Dominikańska 
Uniwersytecka 2 — 3. 

Rachman W., Wileńska 32, te). 18*55. 
Sakowicz A., Zamkowa 3 m. 3. 
Skinderowa Jadwiga, Wielka 3—8. 
Szostakówna H., Królewska 7 — 13. 
Szumańska W., ul. Mickiewicza 1. 
Węckiewiczowa Stefanja, Bonifrater¬ 
ska 2 — 9. 

Wiśniewski Stan., Królewska 1 (sklep). 
Specjalność roboty kuśnierskie. 


WISZNIEWSKI A., Zamkowa 20, 
wejście z zauł. Św. Michała 1. 


PRACOWNIA UBRAŃ DAMSKICH 

D. WORONIN 

uJ t Niemiecka 19 m. 5. 

Zakrzewska M., Kalwaryjska 20—2. 
Zakrzewski Józef, Wileńska 37—1. 
„Źródło Pracy", Trocka 19. 

Kroju nauczyciele. 

f "nauczyciel 'kroju * 

* R. GISIN, Zawalna 55 m. 2. 


it.ir.n.ii.u 


Kuchenne naczynie. 

Wileński Dom To w. - Przemysłowy 
B - cia Jabłkowscy S. A., 
ul. Mickiewicza 18, telef. 7-33, 
oddział „c. i. o. *. Artykuły 
codziennej potrzeby od 25 gr. 
do 3 zł. 

Polski Sklep naczyń kuchennych 
P. Brajbisz i H. Krakowska, 
Zamkowa 24. 

Kwiaty (żywe). 

Grintowt-Dziewałtowski, Zamkowa 11. 

Moczulak J., Wileńska 36. 

Swirklis A., Mickiewicza 20. 

Weller, Zawalna 18, Sadowa 8, tel. 
10-57. 

Kuśnierskie pracownie. 

Bielewicz J., Wileńska 42 (Dom ofi¬ 
cera polskiego). 

Pierwszorzędna Pracownia Kuśnierska 
L. Kamaj, Wileńska 6 m. 9. Wy¬ 
konywa wszelkie roboty w za¬ 
kres kuśnierstwa wchodzące. 

Łopuszański L., Zamkowa 4. Pracownia Kuśnierska B. S o r e z o n, 
Niemiecka 21 — 1. Przyjmuje się 
różne obstalunki i reperacje. 
Sakowicz A., Zamkowa 3—3. 


I PRACOWNIA KUŚNIERSKA 1 

W1 K1 E R L. 

ul. Sawicz 1—3. 

iTiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiT 

Wiśniewski S., Królewska 1 (sklep). 

Lampy. 

D/H. T. Odyniec, Wł. I. Malicka, 
Wielka 19, tel. 4—24. 


Centrala Bazarów Przemysłu Ludo¬ 
wego Spółdz. z o. o.,Poznańska2, 
tel. 13-47. Sprzedaż lnianych 
płócien samodziałowych i goto¬ 
wych wyrobów z nich. 

„Flaxtow“ Sp. z o. o., Kwiatowa 7, 
tel. 17- 42. Eksport oraz dosta¬ 
wa do krajowych fabryk lnu, 
pakuł i siemienia lnianego. 

„Len tt , Sadowa 4, tel. 179. Skup za¬ 
wodowy lnu, siemienia lniane¬ 
go i innych ziemiopłodów. 

„Standart* T-wo Handl. Sp. z o. o., 
Gościnna 1, tel. 19-02. Expoit, 
oraz dostawa do fabryk krajo¬ 
wych lnu i siemienia lnianego. 

LeSny handel. 

Abramowicz A., Żeligowskiego 10, 
tel. 5-53. 

Alperowicz A., Zawalna 15, tel. 8-44. 

Alperowicz Z., Portowa 5, tel. 6-36. 

Aramowicz F., M. Pohulanka 16/9, 
tel. 2-94. 

Bastuńscy B-cia M. i J., Subocz 8, 
tel. 13-97. 

Fernand Chalos, Paris. Importation 
de bois.RepresentantenPologne 
I. Martens. Export drzewa, Te¬ 
atralna 9—4, tel. 15-84, 


- 129 - iranHHiłłuimiiiłiiiiiiuniiiiniuiłiiiiHiłiiiiiHmiMiiiiiiiHimmniimuiiiin 

I GURWIOZ A., Łukiska 8, tei. 18-04- | 

'TifłiHiiiitimiłfinitiifinititiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiM 

Korzon S., Mickiewicza 60, tel. 1-68. 
Kremer E., 3-go Maja 1, tel. 3-34. 
Lederman B. iM., Teatralna 7, t. 18-39. 
Lewin Juijusz i Józef, Kolejowa 15, 
tel. 7-04. 

Sołowiejczyk B., Nowogródzka 16, te¬ 
lefon 8-42. 

Wojewódzki W. t Arsenalska 6. 

Lltografje. 

... 

I LITOGRAFJ A 

| AJZENSZTAT H. i LAPID S. j 

ul. Subocz 10. 

... 

itfiuifiitiiiifitiiniiitfiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiaimiiiiiiiiiiii 

LIT OGRAFJA 

I J. KLEMBOCKI i Syn | 

| Kwaszelna 21, lei. 9-16. 

^mniwiuMiiniiiiiiiHiiiiiuiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiifim 

Łasków Ch. i Syn, Subocz 9. 

Mac N , Dąbrowskiego 3, tel. 4-18. 

Lombardy. 

Kresowja u , Hetmańska 1, tel. 7-22. 


ZAKŁAD ZASTAWNICZY 

Komunalnej Kasy Oszczędności 
Trocka 14, tel. 7-27. 


Lustra. 


Malicka, 


D./H. T. Odyniec, wł. I. 

Wielka 19, tel. 4-24. 

Sobol Sz. Niemiecka 3, tel. 3*63. 

Malarskie pracownie. 

Strebejko Czesław, Wileńska 33. 
Artystyczna pracownia obrazów, 
i restauracja takowych, oraz 
oprawa w ramy. 

Tomkiewicz Józef, Wiwulskiego 8—3. 

Manufaktura. 

„Bazar Przem. Lud. u , Zamkowa 8. 
Barysznik M., Niemiecka 16. 
Głowiński A., Wileńska 27, tel. 12-63. 
Gordon N., Niemiecka 26, tel. 3-06. 


uiuiiiiiiiiimiiiiiiimimmiiuiiiimiuiiiuiitmmiimiiiłiułiiiiimmiiiimiH 

i Wil. Dom Towarowo-Przemysłowy | 
1 B-CIA JABŁKO W SCY S. A. § 
1 ul. Mickiewicza 18, tel. 7-33. = 

Nowości sezonu. 

Tiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiuii«imsmn»Ti 

Maćkowiak M. i Romańczuk T., Wiel¬ 
ka 47. 

Molenda G. i Syn, Niemiecka 22. 

Noz, Niemiecka 19, tel. 8-90. 

Nowicki i Syn, Wielka 24, tel. 2-92. 
Pikiel Włodzimierz, Wielka 7, tel. 11-35. 
„Przemysł Bławatny“. Oszmiańska 3. 
Ruciński R., Wielka 30, tel. 2-53. 

J. Szczybuk, Syn i L. Indrupski, Nie¬ 
miecka 28, tel. 11-95. 

Maszyny do pisania. 

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiimiiiimiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiimiiiiłłiMmu 

i Block-Brun S. A. Oddz. w Wilnie, | 

Mickiewicza 31, tel. 3-75. 

1 Maszyny do pisania R e m i n g t o n. | 

TiiiiiMiiiiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiinułtffMsuiiii 

Lacki, Wielka 5, tel. 12-31. 

Peneusow S., Wileńska 10, tel. 19*45. 
Warsztat reperacyjny wszelkich 
maszyn do pisania, rachowania 
i kas rejestracyjnych. 

? PRACOWNIA ŚLUSARSKO-MECHANICZNA 1 

i WALENTYNOWICZ W. 

% ul. 3 Maja 1 m. 15. 

f Reperacje wszelkich maszyn biurowyck. 1 

Maszyny do szycia. 

Lacki P., Wielka 5, tel. 12-31. 
Nagrodzki Z., Zawalna lla. 

Singer Seving Company, Magazyn : 

Zawalna 15, Biuro: Zawalna 10. 
„Uniwersał**, Wielka 9, tel. 12-83. 

Maszyny i narzędzia roln. 

patrz Rolnicze narz. i masz. 


Meble. 


Wy- 


Gurwicz Zelman, Troca 16—8. 

twórnia miękkich mebli. 

Kac A., Wileńska 7 (Antykw.) 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiMiiiiiiiiiSHiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiHiiiinimiHiwiiHU 

| Skład mebli, wyrobów stolarek. | 
i tapicerskich = 

B. ŁOKUCIEWSKI 
Wilno, ul. Wileńska 23. 


skład mebli 

5 SPÓŁDZIELNI ZRZESZONYCH STOLARZY 

„MEBLOWIL” 

■ ul. Trocka 9. 


130 — 

Ołkin B-cia S. i Sz., ul. Niemiecka 3, 
telefon 13-62. 

Wilenkin M. i S-ka, Skład mebli, 
wyrobów stolarskich i tapicer- 
skich, Wielka 21. 

Spółdzielnia Zjednoczonych Stolarzy 
Chrześcijan, Trocka 6. 

Miernicze narzędzia. 

Żejrao M., Mickiewicza 24, tel. 1-61. 

Mleczarnie. 

Bylińska S., Wileńska 13. 

..Ferma-Lubow*, Gdańska 6. 

Hejber J,, Mickiewicza 9, Zamkowa 14, 
Ostrobramska 5, Ludwisarska 1, 
Szopenowska 6 i Kalwaryjska 9. 

* Kresowianka*, W. Pohulanka 19. 

Eynikowa Kamilla, Wileńska 8. 

Olszewska A., Antokolska 62. 

świdzióski N , ul. Mickiewicza 31. 

Urbanowicz W., W. Pohulanka 27. 

Młyny. 

Chwoles F. i C. B-cia, Pióromont 6, 
telefon 3-65. 

„Kresowy Młyn Parowy*, Słowackie¬ 
go 22, tel. 9-04. 

Kinkulkin M., Leoniszki 9, tel. 7-52; 
biuro, Kwaszelna 19, tel. 4-06. 

„Zbożo-młyn <k , Ponarska 36, tel. 2-78. 

Motocykle. 

Ronczewski A., Wileńska 10. Moto¬ 
cykle F. N. 

Mydła fabryki. 

Fabryka mydła „Byk“, ul. Wróbla 7, 
tel. 2-60; biuro: Hurtownia Kupc. 
i Przemysłów., Ostrobramska 25, 
tel. 10-17. 


Naczynia Kuchenne. 

D/H. T. Odyniec, Wł. I. Malicka, 
Wielka 19, tel. 4-24. 

Nafta i smary (hurt). 

„Galicja" S-ka Akc., Zawalna 60, tel. 
9-69. 

„Karpaty tf , Gościnna 1—3, tel. 7-24. 
„Polmin w Wilnie* S-ka, Jagielloń¬ 
ska 11, tel. 1-72. 


Nasiona i nawozy sztuczne. 

Centrala Spółdzielni Rolniczo-Handlo¬ 
wych, Mickiewicza 19, tel. 2-56, 

Hamburg M., Sadowa 7. 

Nagrodzki Z., Zawalna 11-a tel. 6-87. 

Syndykat Roln. Wil., Zawalna 9, t. 3-23. 

Szyk F., Zawalna 58, tel. 17-60. Poleca 
także pokarmy dla wszelkiego 
drobiu i ptactwa. 

Wilpiszewski D., ul. Bonifraterska 8. 

Weller E., Sadowa 8 i Zawalna 18. 


DELEGATURA 

Zjednoczonych Fabryk Związków Azotowych 
w Rflościcach i w Chorzowie 
w WILNIE, 
ul. Portowa 23 m. 21. Telefon 16-68. i 


Nici. 


FRL1CZKA FRANCISZEK, 
Polska Składnica Galanteryjna 
Zamkowa 9, teł. 6-46. 


Nuty (muzyczne). 

Gebethner & Wolf, Mickiewicza 7. 
tt Lira“, Trocka 15. 


Nabiał (hurt). 


ZRZESZENIE PRODUCENTÓW NABIAŁU 1 
w WILNIE. 

ul, Piłsudskiego 13, teł. 20-33 
i 22-22. 


Deul M. i J., Rudnicka 13, tel. 11-04. 

Masło i sery. Hurt, detal. 
Związek Spółdzielni Mleczarskich i 
Jajczarskich, Zamkowa 18, 


I ZAWADZKI JÓZEF, 
i KSIĘGARNIA I SKŁAD NUT, 
[ Zamkowa 22. 


Obicia meblowe, dywany, 
firanki. 

Bazar Przem. Lud., Zamkowa 8. 
Idelson S, Niemiecka 20, tel. 16-18. 
Jerenburg M. Niemiecka 21. tel. 15-47, 


— 131 — 


maatk 
| Białomiejski J., Zamkowa 7, tel. 11-50. | 


Czapliński Wł., Wielka 13. 
Gawroński F., Mickiewicza 5. 
Kaźmirski S., Mickiewicza 4. 
Kabacznik R., Wileńska 34. 
Krzyżanowski T., Ludwisarska 2. 
Litwinowicz W., Zamkowa 24. 
Moczulski T., Zamkowa 12. 

Moroz A., Wileńska 18. 

Sawicki B., Ludwisarska 3. 

Szulman Z , Niemiecka 18. 

Tarasewicz B., Wielka 17. 

Urbanowicz P., W. Pohulanka 33. 
Węckowicz J., Ludwisarska 2. 
Wildsztejn J., Rudnicka 2. 
Wojtkiewicz M., Wileńska 42. 
Wołodkowicz Jan, ul. Zamkowa 18. 
Zubowicz W., Wileńska 23. 

Odlewnie żelaza, bronzu 
i innych metali. 

Bekker B-cia Węglowa 9, tel. 10-41. 
Jankowski W, Saska Kępa 6. 

Mozer A. i S-wie w Wilejce, Połocka 
35, tel. 14-48. 

Ogłoszeniowe 
i reklamowe biura. 

Grabowski S., Garbarska 1, tel. 82. 
Karlin J., Niemiecka 35, tel. 6-05. 
„Pośrednik", właśc. E. Sobol, ul. 
Wileńska 8. 


Olejarnie. 

Akc. T-wo Kurlandzkiej Olejarni Sp. Akc. 
Zarząd: Wilno, ul. Słowackiego 28, 
tel. 602. Fabryka: Wilno, ul. Kur- , 
landzka 3, tel. 603. Oleje oraz ma¬ 
kuchy: lniany, słonecznikowy, rzepa¬ 
kowy. Oleje rafinowane i pokosty. 

Opony i dętki samoch. 

p. Samochody. 

Optyczne materjały. 

„Optyka”, Arcichowski Edward i S-ka, 
Niemiecka 4, tel. 3-28. 
Iwaszkiewicz Jan, Ostrobramska 15. 


Optyk L. Magun, Wilno, Mickiewicza 4, 
„Optyfot 4 , Wielka 66. 

„Optypol a , Mickiewicza 11-a. 


f ,0 P T Y K RUBIN” 

Wilno, ul. Dominikańska 17, 
tel. 10-58. Najstarsza Firma 
w kraju. Zał. 1840 r. 


Rąbinowicz M., Wielka 8. 
Rabinowicz L. Ostrobramska 4. 

SNARSKI M., Niemiecka 22. 


Owoce. 

Banel S., Mickiewicza 22, tel. 8-49. 
Binuński M., Mickiewicza 11. 
Januszewicz A., Zamkowa 20, t. 8-72. 
B-cia Michelis, ul. W. W. Świętych 3, 
tel. 14-23. Hurt. 

Szlosberg M., zauł. Oszmiański 1. 
T-wo „Agrumwil 4 Straszuna 7, t. 5-31. 
hurtowy skład. 

„Zakopianka 4 Polski owocowo-mlecz. 
sklep. Mickiewicza 11-a. 


Papier i tektura (hurt). 

„Dawidson A. u , Centrala, ul. Szawel- 
ska 10, tel. 14-86. 

Dessler Feliks, Sadowa 9, tel. 4-35. 
Dubiński W., Jatkowa 1. 
Kalmanowicz J., Sadowa 23, tel. 6-16. 
Karkliński S., Niemiecka 22, tel. 16-76. 
Mejer Lewin, Kwiatowa 3, tel. 17-23. 

Sprzedaż papieru i mat. piśm. 
„Papier 4 , Sp. Akc., Zawalna 13, t. 5-01. 
Rodziewicz M., Wielka 9, tel. 6-25. 
Szub J., Stefańska 2. 


Parasole. 


JFRLICZKA FRANCISZEK, „Polska* 
JSkład. Galant. 4 , Zamkowa 9, t. 6-46.2 


II 


„JANUSZEK", Pol. Sklep Ga 
lant. i trykotaży, S-to Jańska 6 


II 


Wil. Dom Towarowo -Przemysłowy 
B - cia J a b ł k o w s c y S. A., 
ul. Mickiewicza 18, tel. 7-33. 


— 132 
Perfumerje. 

Patrz apteczne składy. 

Pieczęcie. 

Arkuski G., Niemiecka 7, tel. 7-11. 
Ass L, Niemiecka 10. 

□ 7 -□ 

POLSKA WYTWÓRNIA STEMPLI 

„CZESŁAW” 

WILNO, UL. ZAMKOWA 26 

Wykonanie solidne i terminowe. 

CENY NAJTAŃSZE. 

n- n 

Filipski T„ Zamkowa 0. 

Mączyński W., Królewska 7—8 (front). 
Wakser J. Wileńska 6 (front). 
Wo£nieki A. i Syn, Młynowa 5/7 
(front). 

Żabiński M., Niemiecka 6, tel. 17-17. 

Pieczywo: Chleb, bułki. 

Alperowicz, Wileńska 20, tel. 18-29. 
Ankudowicz J. t Nowoświecka 9. 
Karpiejczyk M., Tatarska 9. 
Kondratowicz M., Wileńska 28. 
Marcinkiewicz J. i Korzon J., Rossa 11. 
Nowicki A., Kalwaryjska 10. 
Rutkowski W., Szopenowska 3. 
Strugalska, Ostrobramska 4. 
Taraszkiewicz L., Mickiewicza 27. 
„Turan“, Zamkowa 8. 

„Udziałowa", Garbarska 1. 

Piśmienne materjały. 

Arkin J., Wileńska 32. 

Arkuski G., Niemiecka 7, tel. 7-11. 
Borkowski W., Mickiewicza 5., t. 3-72. 
„Dawidson A.“, Oddz, Rudnicka 31, 
tel. 15-96. 

Dubiński W., Jatkowa 1. 

„Eleonora", S-to Jańska 1. 

Fiałko A., Niemiecka 35. Sprzedaż 
artystycznych pocztówek. 

Ganes S., W. Pohulanka 9. 

Girszowski J , Zamkowa 13. 

Gordon D., Papier, materjały piśmien¬ 
ne, księgi buhalteryjne. 

Heller A., Mickiewicza 17. 

Kiewlicz A., Wielka 68. 

Karkliński S., l-sza Jatko wa 2. 

.... 

^ Papier, materjały piśmienne, księgi ? 
/handlowe i zakład introligatorski- 
< M. ŁUKASZOK 

WILNO, TROCKA 9. 


Mejer Lewin, Kwiatowa 3, tel. 17-23. 

Sprzedaż papieru i mat. pism. 
Mackiewicz, Mickiewicza 30. 
Macewiczowa E., Wileńska 22. 
Hiiłiiłiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiijiiiiiiiiiiimiiiiiiimiimiiiii 

Sklep raaterjałów piśmiennych i 
„PROGRES” B. Gofung 

1 Zamkowa 22. 

THiiiiiiiłaiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaifiaitiiiiicifiiiiiiiiiifiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

1 Pllhaczewski W., Zamkowa 7. ! 

Rodziewicz, Wielka 9, tel. 6-25. 

Rutski K., Wileńska 38, tel. 9-41. 
„Sobol ZMickiewicza 37 (od frontu). 
Tarasiewicz J., Bazyljańska 1/3. Ma¬ 
teriały piśmienne i kancelaryjne. 
Żuk, Mickiewicza 1. 

Piwo (hurf). 

jiiiiHmtiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 

| BERGER M., hurt. skład piwa 1 
| oraz fabryka wód gazowych i le- | 

1 moniady, Kwaszelna 17, t. 14-95. 1 
iiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm 

Chojnicki W., (Haberbusch i Schiele), 
Kopanica 12, tel. 8-82. 


mimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiimiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 

i Goldberg T. f Reprez. Browaru | 
| Okocimskiego i fabryka napojów | 
| „Nektar", Lelewela 1—3, tel. 4-60. | 

Patasznik T-wo, Jagiellońska 9, tel. 
5-44 (repr. Lwówek. T-wa Akc. 
Bro w.). 

Rajchel Sz. (Drozdowskie - Lutosław¬ 
skich), Wiłkomierska 3. 
Weksler J., Piwna 6 m. 23, t. 3-97. 

Platery. 

D/H. T. Odyniec, Wł. I. Malicka, 
Wielka 19, tel. 4-24. 

Podróżne artykuły. 

Rymkiewicz A., Mickiewicza 9, tele¬ 
fon 15-80. 


m 

I 

■d 


K 


'M 


Pomniki. 

(patrz kamieniarskie pracownie). 


PoAczochy. 

FELICZKA FRANCISZEK, ) 
Polska Skład. Galant* 
Zamkowa 9, tel. 6-46. 


| „JANUSZEK", P d. Sklep Galant. % 
i trykotaży, Ś-to Jańska 6. 

....IMmroWIHUHIIlimilllHłHMWIłll 


„Pogotowie Pończosznicze”. 

Wileńska 30. 

Wszelkie obstalunki trykotaży 
i pończoch, oraz reperacje. Pończo¬ 
chy i skarpetki w wielkim wyborze. 


Wileński Dom To w. - Przemysłowy 
B-cia J a b ł k o w s c y S. A., 
Mickiewicza 18, tel. 7-33. 

Pomoce Szkolne. 

„Wil. Pomoc Szkolna*, Wileńska 38, 
tel. 9-41. 


Porcelana. 

Kalita P., Zabłocki L. i S-ka, Wielka 17, 
tel. 17-57. 

D /H. T. Odyniec, Wł. I. Malicka, 
Wielka 19, tel. 4-24. 


Wileński Dom Tow. Przemysłowy 


) 


B-CIA JABŁKOWSCY S. A. , 

> Mickiewicza 18, tel. 7-33 

Oddział „C. I. D”. Artykuły co- ) 
( dziennej potrzeby od 25 gr. do 3 zł. ) 


Pralnie i chemiczne 
farbiarnle. 

„Apollo" pralnia i cbem. czyszcz., 
Arsenalska 4 (vis a vis Katedry). 
Farbiarnia, pralnia bielizny białej 
i chemiczna, Dominikańska 14. 
Kuczyńska U., Św. Jańska 1. 
Kryzysowa Pralnia, z. Literakki 5. 
Przyjmuje wszelką bieliznę po 
cenach kryzysowych. 


POGOTOWIE KRAWIECKIE 
Farbiarnia i Pralnia Chemiczna 
„POLOMJA”. 

Zawalna 6, tel. 6-98. 


I Najstarsza w krają farbiarnia chemiczna f 
i pralnia, prasowalnia i gremplarnia me- ] 
{ chaniczna „EXPRESS U . Wielka 31 * 
| (róg Szklannej), tel. 17-00. j 

Pralnia i chem. czyszcz. K. Leieckiej, 
Wiwulskiego 22. 

„Polska Pralnia", Bazyljańska 3 (front). 
Piotrowieżowa H., Kalwaryjska 20. 
Pralnia „Pracowitość", Ostrobramska 2. 
Pralnia Francuska, Wileńska 27—6. 
Pralnia Ryska Heleny Rynkiewicz, 
W. Pohulanka 2. 

Pralnia Wiedeńska, Sawicz 8. 

•«••••••••••#••••«•••••••••••••••••• 

5 Farbiarnia i chemiczna pralnia J 
I WOJTKIEWICZ A. : 

S Bonifraterska 2 i Wielka 66, t. 20-45. % 

Pralnią zwyczajna i ehmiczna im. 

Św. Zyty, zauł. Kazimierzowski 3. 
Ś-to Jańska Farbiarnia i pralnia che¬ 
miczna J. Siwińskiej ul. Św. 
Jańska 3—1. 

Prepar. zwierząt i ptactwa. 

Łodzińeki R., Garbarska 1. 

Szczur W., Ś-to Jańska 7. 

Radio. 

Biuro radjo i elektrotechniczne | 
1 „DZWON” Ł. Wajmana, Wileń- 1 
| ska 22, tel. 6-55. Sprzęt radjo | 
| i elektrotechniczny oraz grzejniki g 
1 elektryczne na prąd gospodarczy. | 
Piorunochrony i dodatki. 
liiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiitHHłiiitiiiłiiimłiiiiiiNiiiHmmmtimmmimimit 

„Elektrit", Wileńska 24, tel. 10-38. 
Girda Michał, Zamkowa 20, tel. 16-28. 
„Ogniwo", Ś-to Jańska 9. 

Polskie Zakłady Philips S. A., ulica 
Jagiellońska 9, tel. 11-25. 
Sałasióski Jan, Wileńska 25, tel. 19-01. 
Wajman D., Trocka 17, tel. 7-81. 
„Wil. Pomoc Szkolna", W 7 ileńska 38* 
tel. 9-41. 

Ramy. 

Borkowski W., Mickiewicza 5, t. 3-72. 
Kutulski M., przy Ostrej Bramie 23. 


- 134 — 
Narkiewicz A , Młynowa 21. 
Puhaczewski Wł., Zamkowa 7. 
Strzedziński W , Królewska 1, t . 13-13. 
Wysocki L., Ostrobramska 8. 

Ręczne roboty. 

„Praca 4 , Zamkowa 26. 

Sklep robót ręcznych „Sophir”, Wi¬ 
leńska 13. 

SRestauracje. 

„Bristol 4 , Mickiewicza 22, tel. 7-64. 
„Bukiet 44 , Mickiewicza 7, tel. 17-93. 
„Europa 4 , Dominikańska 1, tel. 5-48 
i 12-37. 

„George’a 4 , Mickiewicza 20, tel. 4-74. 
„Kaukaska Saaszłyczamia*, Mickiewi¬ 
cza 22. 

„Klub Szlachecki 4 , Mickiewicza 19. 

| B Ł A Z A R kabaret-dancing, | 
Niemiecka 35, tel. 8-71. | 

irmaRiimiiiimHiiimimumiimmiiimimuiiiiimiimuiiiiiiiiiiiimimiiii 

„Mazowiecka 4 , Jagiellońska 2-a. 

„Nowa Gospoda”. Paszteciarnia, Nie¬ 
miecka 1 (róg Trockiej). 

S-ka Wil. Pracown. Rest., Dworzec 
Kolejowy. 

„ Staro-Wileńska 44 , Wielka 8. 
„Zacisze 4 , Mickiewicza 25, tel. 8-14. 
„Ziemiańska 44 , Mickiewicza 9. 

Rękawiczki. 

Wytwórnia rękawiczek skórzanych 
i kurtek M. Bengen, Niemiecka 
Nr. 37, 

Blumental F., Wielka 27—6. 


FRL1CZKA FRANCISZEK, 
Polska Składnica Galanteryjna, 
ul. Zamkowa 9, tel. 6-46. 


Indurski S, Wielka 4. 

Centralne Biuro Eksportowe wyrobów 
rękawiczników wileńskich .,Ka- 
zanwil“, Spółdz. z o. o. Zawal- 
na 60—6. 

Kinkulkin D., Niemiecka 29—9. 

Kliot Ch. Pracownia rękawiczek i kur¬ 
tek skórzanych, Wielka 52—5. 

Trocki J. Wytwórnia rękawiczek skó¬ 
rzanych, Trocka 1 — 1. 


Rolnicze narzędzia 
i maszyny. 

Centrala Spółdzielni Rolniczo-Hand!., 
Mickiewicza 19, tel. 2-56. 

Nagrodzki Zygmunt, Zawalna 11-a, 
tel. 6-87. 

„Ostrówek 4 , Zawalna 51, tel. 3-91. 

Wileński Syndykat Rolniczy, Za¬ 
walna 9, tel. 3-23. 

Rowery I części. 

Lacki, Wielka 5, tel. 12-31. 

Nagrodzki Z., Zawalna 11-a. 

„Uniwersał 4 , Wielka 9, tel. 12-83. 

Ryby. 

Spółdzielnia Rybacka, Zawalna, rynek 
drewniany, stiagan 41. 

Rymarskie wyroby. 

Jankiewicz J., Wileńska 30. 

Krusiewicz J., Wileńska 28. 

Samochody, opony I dętki. 

„Auto-garaże 44 , Tatarska 3, tel. 17-5. 

Przedstawicielstwo „Dunlop 44 , Gdań¬ 
ska 6. 

„Essex“, Mickiewicza 23. 

„Fiat 44 , T-wo, Mickiewicza 24. 

Malinowski W., inż. (Foid), Wileńska 
23, tel. 3-10. 

„Ursus" i C. W. S.— przedstaw, inż. Ja- 
nowicz, Holendernia 12, t. 13-30. 

Włodawski J., Wileńska 32, przed¬ 
stawicielstwo sam. „Federal* 
i „Chevrolet tt . 

Skóry. 

Brener B-cia hurtownia Rudnicka 9, 
tel. 11-67. 

Brojdo A., Węglowa 12. 

Czapla T., Szklana 2. 

Majster W., Szklana 16. 

Ślusarskie pracownie. 

Gawła K. Mostowa 16. 

Kiepałas F., Łotoczek 4. 

Koszyc St., Archanielska 3. 

Lisowski A., 3-go Maja 9. 

Lubin Feliks, W. Pohulanka 27—22. 

Piotrowski A., Legionowa 3. 

Sosnowski M., Kalwaryjska 18. 

Stawiarski J. i S-ka, z. Bernardyński 4. 


— 135 - 

IT 
|>w I 


I 

I 


oitiiiimiiiifiiiiiiiiiHtimHiiniiiumuiHiiuiHiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiłiiiiiii 

1'frlTczka'fr 

i Składnica Galant., ul. Zamkowa 9, i 
| tel. 6-46. | 

TiiiiiiHiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiimiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiimififiiiiiifi 

Przedstawicielstwo „Dunlop", Gdań¬ 
ska 6, tel. 4-21. 

■ Dom Sportowy „DINCŁS” ■ 

■ WILNO. Wielka 15, tel. 10-46. ■ 

j KRYM STANISŁAW ; 

(j UL. BAKSZTA 9 (front) 0 

D WYTWÓRNIA 
; OBUWIA SPORTOWEGO. ! 


• ••CD IZJCDOOOC 
IlimilllllillllllUlflllllllilllillilillllllHIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIlillUUlillllll 

1 D H „L Ł C H” 1 

| Wielka 24, tel. 4-00. Wytwórnia | 
| i składnica artykułów sportowych. | 
Kożuszki zakopiańskie. 

niiaiiiimiiiimiiiiiiiiiiitifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiniiiiiiiiiiiiTi 


] WYDAWNICTWO „OGNIW O” § 

"WILNO, ul. Teatralna 11, tel. 5-17.0 

3 Sprzęt do wyszkolenia strzelec- 3 
j kiego, sportu i gimnastyki.^ 


jj „SPORT I MUZYKA” 

WILNO, ul. Wielka 34, tel. 20-16. 

g Najtańsze źródło nabycia 
§ artykułów sportowych 
i muzycznych. 


Spożywcze Sklepy 

patrz Koionjalne. 


S 

D 


Spółdzielcze centrale 
handlowe. 

Spółdzielnia Hurtownia Artykułów 
Spożywczych Detalicznych Kup¬ 
ców i Przemysłowców Chrześci¬ 
jan, Ostrobramska 25, t. 10-17. 

Związek Spółdzielni Mleczarskich 
i Jaj Czarskich, Zamkowa 18, 

Zwązek Spółdzielni Spożywców R. P., 
w Warszawie, oddz. w Wilnie, 
zauł. Rossa 3, teł. 56. 

Krajowa Spółdzielnia Spożywców Ko¬ 
lejarzy z odp. udział, w War¬ 
szawie — sklepy w Wilnie. 

Starożytności. 

Rołtupski S., Wileńska 10. 

Kac A., Wileńska 7. 

Notes Dawid, Wileńska 13. 

Stemple. 

(patrz pieczęcie). 

Stolarskie pracownie. 

Brewiński A., Wileńska 6. 

Gajdul Piotr, Wiwulskiego 14—16. 

Grodzieński E., Wielka 33—42 (wej¬ 
ście z bramy). 

Lit. T-wa Dóbr., Kier. Uszkiewicz J., 
zauł. Literacki 11—32. 

Oszurko M., Ludwisarska 8 (w po iw.). 

Ostromecki W., W. Pohulanka 20. 

Pawilonis W. i J. Gapanowicz, Rydza 
Śmigłego 22. 

Rekieó K., Borowa 3. 

Sienkiewicz M., Chocimska 27. 

Wołosewicz W., Mickiewicza 46. Wy¬ 
konywa wszelkie roboty sto¬ 
larskie. 

Suszarnie. 


K. SIENKIEWICZ 

Wytwórnia suszonych owoców 
i jarzyn oraz kwaszarnia kapusty 
i ogórków. 

w Wilnie, ul. Saska Kępa 1. 
Tel. 8-94. 

Firma eg z. od r. 1893. 


Swetry. 


HiimuiiiiiiiiłiiłiiiimiiMiiimiiiiiiiiuiimiiMmiiiiiimiiiiiiimiiiiiiNiiiHmi 

| FRL1CZKA FRANCISZEK 1 
1 Polska Składnica Galanteryjna \ 
ul. Zamkowa 9, tel. 6-46. 

nfiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiłintiiiiniłiuinniwTn 


1 
136 


Szczotki i pędzie. 

Kronik L., Rudnicka 7. 

Odyniec P. i S-ka Wielka 19. 
Sennewaldt I. S. v Wileńska 25. 
Symonowicz B., Ś-to Jańska 7. 

Szkło I lustra. 

Bloch J., W. Świętych 3. 

„Etna* 4 , Rudnicka 2, Szkło i lustra. 
Kalita P., Zabłocki L. i S-ka, Wiel¬ 
ka 17. 

,,Kryształ^, Szkło okienue, Rudnicka 7. 
D/H. T. Odyniec, wł. I. Malicka, ul. 

Wielka 19, tel. 4-24. 

Pak J., Mickiewicza 24. 

„Szyba* 4 , Zawalna 32, tel. 17-92. 

Sobol Sz., Niemiecka 3, tel. 5-73. 
Szyby i lustra. 


WIL. DOM. TO W. PRZEMYSŁOWY 

8racia Jabłkowscy, Mickiewicza 
18 . tel. 7-33. Oddz. „C. I. D.“ Ar¬ 
tykuły codz. potrz. od 25 gr. 3 zł. 


Szyldy. 

jjuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiimiiiiiiu 
1 Artystyczna pracownia szyldów | 

I. Wiguszyn 

| Wilno, ul. Niemiecka Nr. 8. 1 

| Szyldy na blasze, szkle, świetlne, | 
| emaljowane i herby państwowe, f 

Ceny dostępne. I 

Tiiiiiiiiiiiuiiuiitiiiiiiiiiiiiiłiłmiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiinif 

Tapety. 

Brojdo N., Rudnicka 6. 

Rymkiewicz A., Mickiewicza 9. 
Reches N., Niemiecka 20. 

Tapicerskie wyroby. 

Czyż E., Św. Ignacego 14 — 18, fil ja: 

ul. Wsz. Świętych 3—8. 
Gurwicz Zelman, Trocka 16—8. 
Łokuciewski B., Wileńska 23. 

Mikiasz J., Trocka 6. 

Mołodecki W., Jagiellońska 8. 

Tartak. 

Baran O. i M., Szopena 4, tel. 7-14. 
Chwoles F. i Ch., Pióromont 6, tel. 
3-65. * 

Gerszater K., Antokolska 116, tel., 7-29. 
Lewin C. i Szelubski, Pióromont 7. 
„Morgensztern M. S. a , Tartaki 34, 
tel. 7-60. 

Parne9 B., Tartaki 32, tel. 1-76. 


Stefański Tartak Parowy Z. N. Epsz- 
tejna, Słowackiego 42, t. 17-26, 
m. pr. t 1. 6-93. 

Świrscy B-cia, Fabryczna 14, tel. 7-71. 
Szapiro, Wysoka, tel. 413, filja W. 
Pohulanka 4, tel. 12-07. 

Techniczne biura. 

Komaj Don, inż., Bosaczkowa 5, te- 
lef. 12-77. 

„Elektrokan tt , Piwna 9, tel 17-89. 
„Eiektrit", Wileńska 24, tel. 10-38. 
Wajman D., Trocka 17, tel. 7-81. 
Żejmo M., Mickiewicza 24, tel. 1-61. 

Tektura. 

(Patrz papier i tektura). 

Trumny 

(Patrz pogrz. zakł.). 

Trykotaże. 

liiiHiiiiiiiiiiiimimHiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiłHiiHuiMł 

| FRLICZKA FRANCISZEK, „Polska 1 
= Skład. Galant. a , Zamkowa 9 t. 6-46. i 

iiimiiiHiuiiumuiiimiiiuiuiiiiiiiłiiiiiiiiiiiuiimimiiiiiiiiiiinimmiaiiiin 

j.ifti«iił!itiiiiiiiitniiiitiiiiiiiiiiiiłiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiujiiiiiiiiiuiiiiuł«aimfi 

| „JANUSZEK", Poi. sklep galant. 1 
i trykotaży. Ś-to Jańska 6. I 
TiiiiimmmmimmimiiiimiuiiiiiimiiiitimiiimmimiiiinuiiiiiiHiiiiraw 

Błoch, małżonkowie, Rudnicka 17, 
fabryka, Straszuna 6. 


Tytoń I wyroby. 

Ebin A. i I., Wielka 44, tel. 4-25. 

Gorzuchowski, Zamkowa 9, tel. 11-50. 

Hurt. Wyrób. Tyt., Ostrobramska 27. 

Hurtownia Wyr. Tyt. Stanisława Pro- 
fica, Niemiecka 3. 

Jezierski N. H., Wielka 47. 

Monopol Polski, Jagiellońska 1. 

Osmołowska M., Zamkowa 14. 

Zajączkowski Aleksander, Wileńska 42. 

Ubezpieczeniowe t-wa. 

uimiimriifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuuiiiiiiiiitiiiłiiiiiiiiiiiummiiiiiiuiHiNMisiłM 

= Assicurationi Generali Trieste (Włoska | 

| Sp. Akc. w Tryjeście), Oddział w | 

= Wilnie, ul. Mickiewicza 19, tel 8-40. 1 

TitinHiiimiimitmiiiiiinimmiiiiiiiiiiHiumiiiniiiiiiiiuiłiiiiiiiiiiiiiHUłim 

„Europa", Inspektorat, Mickiewicza 15. 

Krak. Tow. Ubezp. „Florjanka* 4 S, A. 
w Krakowie, Jener. reprez. 
w Wilnie. Mickiewicza 9, tele¬ 
fon 20-62. 

„RiunioneAdriaticadiSicurta tt i „Piast", 
Oddziały, Biskupia 4, tel. 8-23. 


— 137 — 


HHH Hi 


w 


p 

h 
„Port", Sp. Akc., T-wo Ubezpieczeń, 
Oddział w Wilnie, Gdańska 1, 
teł. 17-62. 

Powszechny Zakł. Ubezp. Wzaj., Od¬ 
dział. Mickiewicza 18. 

Poznańsko-Warsz* T-«o Ubezp., Od¬ 
dział, Mickiewicza 7, tel. 8-25. 

„Przezorność", Oddział, Mickiewicza 
24, tel. 19-24. 

„Prudential*, przedstawicielstwo, ul. 
Mickiewicza 24, teł. 19-24. 

Przyszłość", Sp. Ake. Oddział działu 
życiowego, Wielka 26/2, t. 4-93. 

T-wo Ubezp., „Port", Benedyktyń¬ 
ska 2, mieszk. 3. tel. 18-60 

Warszawskie T-wo Ubezp., Oddział, 
Mickiewicza 17, tel. 3-03. 

T-wo Ubezp. na Życie w Vita i Kra¬ 
kowskie", Sp. Akc., w Warsza¬ 
wie, Oddz. w Wilnie, ul. Mic¬ 
kiewicza 17, tel. 15-03. 

T-wo Ubezp. „Orzeł", oddział w Wil¬ 
nie, Mickiewicza 37, tel. 6-57. 

Ubrania gotowe. 

Dutkiewicz E., (damskie), Mickiewi¬ 
cza 7. 

Michalski S., Uniwersytecka 2. Polski 
sklep ubrań i futer. 

Nowicki J. i Syn, Wielka 24, t. 2-92. 

Salit M., Syn, Wielka 52. 

Szczybuk M. G., Wielka 48. 

Szumańscy W. i E., Mickiewicza I. 

Tarasiewiczów na K. (dziecinne), Wi¬ 
leńska 15 m. 12. 


iimiiminiiłtttiitujmiiuiiiiiiifuiH 


1 Wileński Dom. Tow. Przemysłowy 1 

1 B-CIA JABŁKOWSCY Sp. Akc., i 

| u). Mickiewicza Nr. 18, telef. 7-33. 1 
Wykwitna robota. | 

THtiiHiifiHHifitiiuttMiiiiimiiiitłiiintiiiiifiiiiiłmiimiiiiiiiiimimmułtmti 

Warsztaty. 

„Autogaraże", Tatarska 3, tel. 17-52. 

Ślusarski A., Jagiellońska 11. 

Warszt. mech., slus., stolar., odlewn., 
kuźnia mech.,spawanie Pań 
stw. Szk. Techn. Holendernia 12, 
tel. 11-92. 

Warszt. samoch., kursy kierów, sa- 
moch. Tow. Kursów Techn.. 
Hoiendernia 12. 

Warszt. Samoch. „Fiat", Kalwaryj- 
eka 6, tel. 4-01. 


Warszt. ślus.-mech. i spawalnicze. 
Litewskiego T-wa Dobroczyn¬ 
ności, pod kier. mistrza Cz. Xa- 
rolusa. Przyjmują wszelkie ro¬ 
boty w zakres ślusarstwa i mech. 
wchodzące oraz szwejsowank. 
Wykonanie solidne i tanie. 

Wina i wódki. 

Ajzensztad M., Zawalna 45. 

Akselrod i Szwarc Niemiecka 22, 
tel. 18-59. 

Antonowicz W., Zawalna 53. 

Banei S., Mickiewicza 22, teL 8-49. 

Barszczewski P., Piłsudskiego 61. 

Bieliński S., Mickiewicza 26, t. 18-98. 

Giesajtis F., Mickiewicza 37. 

Gołębiowscy Br. D/H., ul. Trocka 3, 
tel. 7-57. 

Hawryłkiewicz J., Mickiewicza 33-a. 

Januszewicz A., Zamkowa 20, tel. 8-72. 

Jasieńska S., Wielka 26, tel. 11-20. 

Ławrynowicz F., Zawalna 21. 

Olszewski I., Zawalna 55. 

Rymkiewicz A., Mickiewicza 9. 

Sienkiewicz M., Witoldowa 47. 

Suswiłło Jan, W. Pohulanka 27. 

Szantyr W., Legjonowa 10. 

Węeewicz, K., Mickiewicza 7, tel. 10-62. 

„Wilja", Antokolska 78. 

Zwiedryński, Wileńska 36, tel. 12-24. 

Win owocowych i wód 
mineralnych fabryki. 

„Narocz“, T-wo dla przetworu, importu 
i exDortu win. S-ka z ogr. odp., 
Wielka 30. 

Osmołowski, Kazimierzowski zauł. 9. 

Tromszczyński E., Piwna 7., magazyn 
Wielka 50. 

Wekeler J., Piwna 6 m. 3. tel. 3-97. 

Wądiiny (Masarnie). 

Bartoszewicz K., Ostrobramska 18. 

Czerek W., Wileńska 20 (róg Gdań¬ 
skiej). 

Czyż P., Mickiewicza 49. 

Knapik L., Wileńska 27, tel. 15-27. 

Pietkiewicz J., Wielka 2. 

| M E N K E K., Wielka 7. | 

Pietrow, Mickiewicza 10. 

Tomaszewski J., Zarzecze 21. 

Wojtkiewicz F., Ś-to Jańska 7. 

Żytkiewicz M., Mickiewicza 22. 


- 138 — 


'Wm J3uUh!> 


^^P^iiliPIPiP 


Węgiel. 

„Centro opał*, Zamkowa 18, t. 17-90. 

Deul, M., biuro Jagiellońska 3 — 5, 
tel. 8-11, Bocznica: Kijowska 8, 
tel. 9-99. 

Fidler Leon, Makowa 15, tel. 13-55. 
Bocznica: ul. Słowackiego 17, 
tel. 8-79 Węgiel i koks. 

„Górnośląskie Zakłady Górnicze* 
Biuro : Mickiewicza 27, tel. 12-52. 
Skład : bocznica „Pacific", Ros¬ 
sa 9, tel. 3-69. 

| Wileńskie Towarzystwo ,Węglowe j 

j WITOLD KIEWLICZ i S-ka j 

♦ Mickiewicza 9 (wejście z ul. Śnią- • 

• deckich), tel. 1-46. ♦ 

* • * ^ ^ ^ ^ <• ^ ^ ^ ł 

Lewin A., Piłsudskiego 29. Bocznic* 
Kijowska 8, tel. 10-49. 

„Płomień", Piwna 5. Skład drzewa 
i węgla. 

„Węgloopał", W. Pohulanka 33. 

Wileński Syndykat Rolniczy, Zawal- 
na 9, tel. 3-23. 

Polski Skład węgla i drzewa „Nadzie¬ 
ja*, Styczniowa 3. 


Zabawki. 

Borkowski W., Mickiewicza 5. 
Kowalewski J., Połocka 3—13. 
Osmołowska M., Zamkowa 14 


Zegarki. 

Andrukowicz W., Zamkowa 10. 

Chowtin P., Lwowska 17. 

Finn Ch. Mickiewicza 22, obok hotelu 
George’a. Złoto, srebro, brylan¬ 
ty. Zegarki, platery, kryształy 
francuskie i wiedeńskie w wiel¬ 
kim wyborze po cenach niskich. 

Gorzuchowski K., Zamkowa 9, t. 11-50. 

Lewin W., i S-ka, W. Świętych 21. 

Jurewicz W., Mickiewicza 4. 

Johan Pak, Mickiewicza 24. 

Malinowski, Ś-to Jańska 12. 

Podzelwer M., Niemiecka 37. 

Rejtbord N., Niemiecka 17. 

Rydlewski A., Wileńska 34. 

Tomaszewski W., Subocz 2. 

Tojbin R. Zamkowa 24. 

Winkowski A. Zamkowa 15. 

Załkind J., Wielka 47. 

Żelazo i wyroby. 

Bieniakoński Sz., Zawalna 43, spec, 
okucia do drzwi i okien. 

Brąz S. Materjały techniczne i wodo¬ 
ciągowe,, Trocka 3, tel. 5-77. 

Cholem B-cia D/H, ul. Kwiatowa 5, tele¬ 
fon 3-53, 9-19 i 17-94. 

To w. Metalurgiczne B-cia Czerniak 
i S-ka, Bazyljańska 6, tel. 2-73. 

Jerenburg M., Niemiecka 21. 

Kulesza S. H., Zamkowa 3, tel. 14-06. 

Rudomiński Sz. Zawalna 28, t. 7-32. 

Ślusarski A., Jagiellońska 11. 

Sennewaldt J. E., Wileńska 25. 


i 

■ 


1 

I 


il 

.. 


i 


<s%| 


fbl 


I KSIĘGARNIA- 
I I SKŁAD NUT ^W<lllf!llllllllllllilllllllllllllllllillllllll!lllllllllllllltlll!l|j||||illllllll|j||||||!llillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllillllllll!l!^ 

1 -" “ W WILNIE! 


ZAMKOWA 22. m 


POSIADA STALE NA SKŁADZIE : | 

PODRĘCZNIKI DO WSZYSTKICH SZKÓŁ 

(TAKŻE W STANIE UŻYWANYM, O ILE ZAPAS STARCZY) 1 

ORAZ LITERATURĘ SZKOLNĄ POMOCNICZĄ 

(BIBLJOTECZKI, TEKSTY, SŁOWNIKI ETC. ETC.). i 

DOSTARCZA DRUKI I ŚWIADECTWA SZKOLNE 
(upoważn. sprzedaż wydawn. Drukarń Państw, w Warszawie i Łodzi). 

DOSTAWA DO BIBLJ0TEK SZKOLNYCH. 

| DZIAŁ PEDAGOGIKI. DZIAŁ TEATRÓW AMATORSKICH i 

NUTY NA WSZYSTKIE INSTRUMENTY. g 

^il)ittlllllllll!lll!lllilllllllllllllillllllllllll!llllllll!lllll!llll!lllllllllllllllllil||||!l||!lllll||||||||||||||||||||||||||||||!|||||||||||||||||i||||||||||||||||||||||!||||||||||||||||||||||||||i^ 
Jarmarki i targi w 

Brasław, jarmarki 3 po 3 dni. 2 lut., 
św. Jerzy — 23 kwietnia i 
1 października. Targi we środy 
i piątki (zw.). 

Budsław, jarmark 2 lipca, targi w po¬ 
niedziałki (zw.). 

Daugieliszki, targi poniedziałki (zw.). 

Bokszyce, targi we wtorki. 

Dołhinów, jarmarki: 23 maja 1 13 
czerwca; targi we czwartki (zw.). 

Druja, targi we wtorki i piątki (zw.). 

Dryłwiaty, targi we czwartki (zwierz). 

OukSZty 0 targi we środy (zw.). 

Duniłowicze, targi we wtorki (zw.). 

Dziewieniszkl, jarmarki 3: 23 kwiet¬ 
nia, 18 sierpnia i 13 paździer¬ 
nika. Targi we czwartki (zw.). 

Bzisna, targi we wtorki i piątki (zw.). 

Głębokie. targi: poniedziałki i piątki. 

Gródek, jarmark 1 maja, targi we 
wtorki (zw.). 

Hermanowicze. targi w poniedziałki. 

Hoduciszki, targi we czwartki (zw.). 

Holszaity. jarmarków 6: 25 marca, 
ostatni poniedział. przed Wiel¬ 
kanocą, św. Antoni — 13 czer¬ 
wca, św. Jan — 24 czerwca, 26 
lipca i 9 grudnia. Targi w po¬ 
niedziałki (zw.). 

Hołubicze. targi we wtorki (zw.). 

Mruzdowo. targi we środy (zbożowe). 

Ignalino. targi we czwartki (zw.). 

Mja. targi we środy (zw.). 

Jody. targi we wtorki (zw.). 

Kiemieliszki. targi we środy (zw.). 

Kobylnik. targi we wtorki (zw.). 

Komaje, jarmarków 7: 3 lutego, 20 
marca, 24 kwietnia, 17 maja, 30 
czerwca, 2 października i 2 listo¬ 
pada. Targi we środy (zwierz.). 

Koziany. targi we środy. 

Kraśne, targi w poniedziałki. 

Krewo, jarmarki: 2 stycznia, 22 maja, 

1 sierpnia, 12 września oraz 
25 każdego miesiąca. Targi we 
wtorki. 

Królewszczyzna, targi w poniedział¬ 
ki (zwierzęce). 

Krzywicze, targi we środy (zw.). 

Kurzeniec, jarmarków 3: 19 sierpnia, 

21 września i 22 grudnia. Targi 
we wtorki (zw.). 

Landwarów, targi w poniedziałki. 

Lebiedziewo, jarmarków 6: ponie¬ 
działek po Nowym Roku, 24 
kwietnia, 12 czerwca. 11 lipca. 

8 i 21 listopada. Targi w ponie¬ 
działki (zw.). j 


Ziemi Wileńskiej. 

Leonpol, targi we czwartki. 

Łuźki, targi we wtorki (zw.), 

Łyntupy, jarmarki 2: Trzeci dzień 
po Wielkiejnocy, dzień Zie¬ 
lonych Św. Targi we czwartki. 

Hejszagola. targi w poniedziałki (z w.). 

Mielegjany, targi w poniedziałki (zw.). 

Miadziot, jarmarków 9: 19 stycznia, 

15 lutego, 15 maja, 6 lipca. 
14 sierpnia, 14 i 29 września 
11 listopada. 21 grudnia. Targi 
we czwartki (zw.). 

Michalfszki, jarmark 29 września, targi 
we wtorki (zw.). 

Miory, jarmarki 3: w najbl. środę, 
czwartek i piątek po Trzech 
Królach, 28, 29 i 30 czerwca, 8,9 
i 10 listopada. Targi w ponie¬ 
działki i czwartki (zwierz.). 

Mołodeczno, targi we środy. 

Niemenczyn, targi we czwartki (zw.). 

Nowy-Pohost. targi we czwartki. 

Nowo - Święciany. jarmarków 2: od 
1—5 stycznia (5 dni) i od 1—7 
września (7 dni). Targi we wtor¬ 
ki, środy i piątki (zw.). 

Nowo-Wilejka, targi we wtorki i pią¬ 
tki (zwierz.). 

Olkieniki, targi we wtorki (zw.). 

Opsa, Targi w poniedziałki (zwierz.). 

Orany, targi we wtorki (zw.). 

Ostrowiec, targi w poniedziałki (zw.). 

Oszmiana, jarmarków 6: 24 kwietnia, 
następnych dni po Wniebo¬ 
wstąpieniu Pańskiem, Bożem 
Ciele, 16 sierpnia, 11 września, 
i 2 października. Targi w po¬ 
niedziałki i czwartki (zw.). 

Paraffjanów, targi we środy. 

Plissa, targi we środy (zw.). 

Podbrodzie, jarmarki we czwartki 
po 1 każdego miesiąca, ponie¬ 
działek po Niedzieli Palmowej 
i we wtorek po Niedzieli M. B. 
Różańcowej. Targi w ponie¬ 
działki (zw.). 

Podbrzezie, targi we środy (zw.). 

Postawy, targi w poniedziałki (zw.). 

Prozoroki, targi w poniedziałki (zw.). 

Radoszkowicze, targi we czwartki. 

Raków, targi w poniedziałki. 

Rudziszki, targi we środy każdego 
tygodnia (zwierz.). 

Słobódka, targi w poniedziałki. 

Smorgonie, targi we środy i piątki 
(z w.). 

Solecznlki W., targi 1-go każdego 
miesiąca (zwierz.). 

Soły, targi we wtorki. 

Spiahło, targi we wtorki. 

Szarkowszczyzna, targi we śro¬ 
dy (zw.). 

Szemietowszczyzna, targi we środy 
każdego tygodnia (zw.). 

Szumsk, targi we środy (zwierz.). 

Świr, jarmarków 6: 20 kwietnia, 2-go 
maja, 30 czerwca, 12 paź¬ 
dziernika, 2 listopada, 7 grudnia. 
Targi we czwartki (zw,). 

Taboryszki, jarmarki 3: 31 marca, 
19 maja i 16 lipca. Targi 25-go 
każdego miesiąca (zwierzęce). 

N. Troki, jarmarki 4: 6 stycznia, 19 
marca, 13 czerwca, 28 paździer¬ 
nika. Targi we czwartki i pierw¬ 
szy poniedziałek każdego mie- 
siąca. 

Turgiele, jarmark 8 maja. Targi 10 
każdego miesiąca. 

SPIS 


Od wydawnictwa.2 

Zaćmienia słońca. 3 

Jak przewidzieć pogodę. 3 

Święta ruchome w latach 1935 — 43 4 

Liczba zwrotów kalendarzowych . 5 

Pory roku. 5 

Święta ruchome w 1935 r.5 

Suche dni. 5 

O poście. 5 

Epoki główne. 6 

Ewangelje na wszystkie niedziele 

i uroczystości 1935 r. . . . 6 

Kalendarjum.8—31 

SKOROWJ] 

Adwokaci (Okręgu Sądu Okręgo 

wego w Wilnie).79 

Adwokacka Rada (Okręgu Sądu 

Apelac. w Wilnie) .... 81 

Agencje prasowe.82 

Akuszerki.82 

Aplikanci adwokaccy (Okr. Sądu 

Okręgów, w Wilnie). ... 81 

Apteki.118 

Archiwum Państw, w Wilnie . . 70 

Banki.118 

Bibljoteki, Czytelnie i Muzea . . 82 
Bibljoteki Państw, w Wilnie . . 71 
Bibljoteka Uniw. Publiczn. . . .109 
Biuro centr. adresowo-meld. ... 73 

Bursy (internaty).115 

Centralne Władze i Urzędy Pań¬ 
stwowe w Warszawie ... 55 


Turmonty, targi we wtorki. 

Widzę, jarmarków 6 we wtorki: po 
6 stycznia, po niedzieli głuchej, 
w drugi po Wielkiejnocy, po 
Bożem Ciele, po 16 lipca i po MB. 
Różańc. Targi we wtorki i piątki 
(zwierz.). 

Wilejka, targi we czwartki (zw.). 

Wilno, jarmarków 5: Św. Kazimierz — 
4 marca,(3dni—naczynia drew¬ 
niane), Ponarska 54, 4-go marca 
przez kilka dni targi koni, Św. 
Jerzy—23 kwietnia (kwiaty i na¬ 
siona), Św. Jan — 24 go czerwca 
(kwiaty i zioła), Sw. Piotr — 
29 czerwca (3 dni — płótno 
i samodziały). Targi we wtorki 
i piątki. 

Wojstom, targi w poniedziałki (zw.). 

Wołkołata, targi we środy (zbożowe ). 

Worniany, targi we czwartki każd. 
tygodnia (zwierz.). 

Źuprany, jarmarki 3: 30 czerwca, 25 
lipca i 2 listopada. 


Wykaz imion Świętych.32 

Stały kalendarz.37 

Wilno. Krótki zarys hist. z uwzględ¬ 
nieniem topografji oraz sta¬ 
tystyki miasta ...... 38 

DZIAŁ INFORMACYJNY: 
Taryfa kolejowa ..... • . . 45 
Krótka taryfa opłat stemplowych . 47 
Taryfa pocztowo-telegraficzna . . 49 

Taryfa telefoniczna .51 

Opłaty paszportowe.-52 

Ważniejsze miary i wagi .... 53 

ADRESÓW: 

Czasopisma .83 

Dentyści lekarze . 84 

Domy Noclegowe.116 

Domy Ochrony Kobiet.116 

Domy Opieki.116 

Dowództwa, Urzędy i Zakłady 

Wojskowe.78 

Duchowieństwo karaimskie ... 77 
Dyrekcja Okręg. Kolei Państw. . 67 

Dyrekcja Lasów państw. .... 69 

Elektrownia miejska.73 

Felczerzy i masażystki.85 

Gabinety kosmetyczne . . 96 i 124 

Gmina Wyzn. Żyd.77 

Handel i przemysł.118 

Hierarchja Kościoła Katolickiego 54 
Inspektoraty Szkolne m. Wilna 

i pow. Wileńsk. ..... 66 


— 14 - i 


Instytut Mnemoniczny . . . . .111 
Instytut Nauk Handl. Gosp. . . .111 
Internaty (bursy) ....... .115 

Inżynierowie, Budowniczowie i 

Technicy.85 

Izba Lekarska Wileńsko * Nowo¬ 
gródzka .95 

Izba Skarbowa.65 

Izba Przem. Handl.73 

Izba Rzemieślnicza.73 

Kliniki U. S. B.96, 110 

Komenda Policji Państwowej m. 

Wilna. 64 

Komenda Wojew. Pol. Państw. 

w Wilnie.64 

Komisarjaty Pol. Państw, w Wilnie 64 

Komornicy ... 63 

Konsulat Łotewski w Wilnie . . 71 
Konsystorz Prawosławny .... 76 

n Wil. Ewang.-Reform. 77 
Kościoły paraf, rz.-kat. w Wilnie 75 
Księgarnie . . ....... 127 

Kuratorjum Okręgu Szkoln. Wil. 66 
Kurja Metropolitalna Rz-Katol. . 75 

Kursy gimnazjalne.112 

Kursy zawodowe .114 

Laboratorja chem.-bakterjolog. . 96 

Lecznice prywatne.96 

Lekarze.* • 88 

Lekarze woterynarji.95 

Magistrat p. Zarząd Miejski . . . 

Mierniczowie przysięgli.87 

Notarjusze.63 

Ochrony.116 

Ogniska i Kluby.106 

Okręgowa Izba Kontroli Państw. 61 
Okręg Wil. Administracji Miar . 70 
Okręgowa Dyr. Poczt i Telegrafów 

w Wilnie.67 

Organizacje akademickie .... 99 

„ filantr.-relig.101 

„ kobiece.101 

„ kultur.-oś wiat. . . . 102 

„ młodzieży.102 

„ muzyczne.102 

„ naukowe.102 

„ polityczne.103 

„ społ.-patrjot. . . . • 103 

„ sportowe i przysp. fiz. 103 

„ wojskowe .104 

„ zawodowe.104 

Ośrodek zdrowia.99 

Parafja Ewangel.-Augsb. • .... 77 

Poradnie . .. 117 

Poradnia Polsk. Zrzeszenia Leka¬ 
rzy Specjalistów.98 

Posterunki Policji Państwowej . . 65 
Powsz. Zakł. Ubezp. Wzaj. ... 71 

Pracownie U. S. B.110 

Prokuratorja Generalna R. P. . . 63 
Przemysł i Handel ....... 118 Przychodnie. 

Sąd Apelacyjny w Wilnie .... 61 
Sąd Okręgowy w Wilnie .... 62 

Schroniska dla dzieci.117 

Sekretarjat U. S. B.111 

Seminarja naucz, państw, i pryw. 112 

Seminarja U. S. B. 109 

Senat U. S. B..108 

Stacje dożywiania.117 

Stacjo opieki nad matką i dzieck. 117 
Starostwo Grodzkie Wileńskie . . 60 
Starostwo Powiat. Wil.-Trockie . 60 
Szkoła Nauk Polityczn. przy Inst. 

Nauk. Badawcz. Europy Wsch. 111 
Szkoły państwowe zawodow T e . .112 
Szkoły publ. powszechne . . . .115 

Szkoły publ. specjalne.115 

Szkoły prywatne zawodowe . . .113 

Szkoły pryw. powsz. ..115 

Szkoły średnie ogólnokształcące 

państwowe i pryw.112 

Szpitale, przychodnie i zakłady 

lecznicze.95 

Teatry i sale koncertowe .... 107 
Towarzystwa Kluby i Zw. Polskie. 99 
„ Białoruskie . . . .106 

„ Karaimskie .... 106 

„ Litewskie.106 

„ Rosyjskie.107 

„ Żydowskie ... 107 

Ubezpieczalnia Społeczna .... 97 

Ubezpieczeniowe T-wa.137 

Uniwersytet St. Bat.108 

Urząd celny.66 

Urząd Probierczy.70 

Urząd Wojewódzki.57 

Urzędy i agencje poczt.-telegr. . . 68 

Urzędy Wojskowe.78 

Wileńska Izba Rolnicza .... 74 
Wil. Okręg Wojewódzki Związku 

Straży Pożarnych R. P. . . 71 
Wileńskie Starostwo Grodzkie . . 60 
Wileńsko-Trocki Powiatowy Zwią¬ 
zek Samorządowy.73 

Wojewódzki Urząd.57 

Wydział Humanistyczny U. S. B. 108 
Wydział Lekarski U. S. B. ... 109 
Wydział Matem.-Przyr. i Studjum 

Rolnicze U. S. B.108 

Wydział Prawa i Nauk Społecz¬ 
nych U. S. B.108 

Wydział Sztuk Pięknych U. S. B. 109 
Wydział Teologiczny U. S. B. . . 108 

Wypożyczalnie książek.121 

Wyznanie muzułmańskie .... 77 
Zagrań, poseł, i konsul, w Warsz. 56 
Zakłady pomocnicze U. S. B. . . 109 

Zakłady Opiekuńcze.115 

Zakony i kongreg. zakonne ... 75 

Zarząd Miejski.72 

Żłobki.117 


— 142 — 


SKOROWIDZ OGŁOSZEŃ: 


Alukonis J. IV 

Baranowska A.okł. III 

Bazar Przem. Lud. okł. II 

Bikner R.III 

„Bławat Polski 44 .VI 

Błocki K.III 

Borkowski Wł.. VI 

r Cel u J. Tomaszewskiego (narty) . IV 
Chrześcijański Bank Spółdzielczy 

naAntokolu kalendarjum 9—U 

Dorżynkiewicz St. II 

„Eleonora 14 . III 

Elektrownia Miejska. V 

Fajnsztojn A.1-14 

Fajnsztejn D.111 

Gazol. II 

Gebethner & Wolf i S-ka ... II 

Gąsiorowska S.• . IV 

Jurewicz W. okł. III 

Kłeck N. i Lewin J.144 

Komunalna Kasa Oszczędności 

Kalendarjum 9 — 31 
LitewskaSpółdz.Kredytowa . . . IV 

Laatowski L.VI 

Łopuszański L. . 144 


Maćkowiak M. i Romańczuk T. . II 

Narbut Wł.okł. III 

Pacak E.IV 

Państwowa Szkoła Rzemiosł Bu¬ 
do wl. w Wilnie.III 

Pikiel Włodzimierz .... okł. II 

„Polska Farba 44 .IV 

„Przezorność 44 Tow. Ubezp. okł. IV 
i kalendarjum 9—31 

Rakowski L. V 

Kuczyńska J.143 

Rutski K. . . . ,. 52 

Ryndziuński i Kaufmans . . okł. II 

Ślusarski Apolinary.143 

Sobol Sz.VI 

Strzedziński Wład.okł. II 

Symonowicz B. . V 

Tomkiewicz Józef. VI 

Tromszczyński E.okł. 111 

Warsztaty Państw. Szk. Techn. . III 

Wil. Pryw. Bank Handl. I 

Wolańska A. . . 45 

Zajewski M.IV 

Zaniewski F. . .. II 

Zawadzki Józef, Drukarnia ... 44 


Zawadzki Józef, Księgarnia 46, 74, 139 


UWADZF PAU I I I była pracowniczka pierwsiorzedhych 

U ,ł Ł * ^ 11 1 ' ■ FIRM PETERSBURSKICH __ _ 

JÓZEFA RUCZYŃSKA 

wykonuje gorsety, całoici, pasy, staniki i pasy ciężarne według zasad lekarskich. 
WILNO, UL. WILEŃSKA 36, m. 6. WARSZTATY MECHANICZNE 

APOLINAREGO ŚLUSARSKIEGO 

WILNO, JAGIELLOŃSKA 11, róg Portowe!. 

Telef. 12-74. 

WYKONYWA: 


KONSTRUKCJE ŻELAZNE, 

REMONTY WSZELKICH MASZYN 
ORAZ ROBOTY TOKARSKIE, KOWALSKIE 
I KOTLARSKIE. — 143 — DOM BANKOWY 

N. KŁECK i J. LEWIN 

WILNO, UL. WIELKA 14. TEL. 3-39 i 9-52. 

Załatwia wszelkie czynności w zakresie bankowości. 


KOLEKTURA 
LOTERJI PAŃSTWOWEJ 


BIURO PISANIA PODAŃ 

DO WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH 
I SĄDOWYCH 


A. FAJNSZTEJN 


'Wilno, Zawalna 15. 


P.K. O. 61.526. 


Tel. 12-73. 


Szczęście grającym u nas « 
zawsze sprzyja! 

1.000.000 zł., 100.000 zł., 50.000 zł. 
i wiele, wiele innych wygrać 
może każdy biorąc szczęśliwy 
los w naszej kolekturze. 
Cena V| losu .... 10 zł. 

„ V 2 „ .... 20 „ 

„ Vi ♦, .... 40 „ 


Podania, umowy, sprawozdania, 
rachunki, rachunki budowlane, 
reklamacje i t. p. 

POWIELANIE. 

Korespondencja handlowa 
w jęz. polskim, niemieckim, 
rosyjskim, esperanto i in. 


m 


i 

I; > ]: 


PRACOWNIA KUŚNIERSKA i FARBIARNIA FUTER 

FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA 

L. ŁOPUSZAŃSKI 

WILNO, ZAMKOWA 4. 

WYKONUJE FUTRA KARAKUŁOWE, FOKOWE. DACHY, 
PRZEFAS0N0WUJE, ODŚWIEŻA. PRZYWRACA SKÓRZE 
MIĘKKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ, WŁOSOM NADAJE POŁYSK. 

WSZELKIE REPERACJE USKUTECZNIA Z FACHOWĄ 
DOKŁADNOŚCIĄ PRZY CENIE KRYZYSOWEJ. 

DŁUGOLETNIA PRAKTYKAj.W PARYŻU, LONDYNIE, MOSKWIE l AMERYCE. 


. ~^44 - 

!■ SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY i KOSMETYCZNY 

Prow. farm. WŁ. NARBUTA 

WILNO. UL, Ś-to JAŃSRA U. 


TELEF. 4-72. 


1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze. 

2) Odżywki krajowe i zagraniczne. 

3) Cheraikalja techn. 1 do fotografji. 

4) Pastylki, sole i wody mineralne. 

5) Sole i extr. sosn. do wanien. 

6) Środki dezynfekcyjne. 


POLECA: 


7) Artykuły opatrunkowe i do pielęgn. chorych. 

8) Perfumerja i kosmetyka. 

9) Oalanterja apteczna. 

10) Artykuły gospodarstwa domowego. 

11) Środki do walki z robactwem. 

12) Wszystko do wyrobu wiu owocowych. 


POLSKI Pinu IZEhimiNIElISM 

A. BARANOWSKA WILNO, ROSSA 20. 

Poleca: gotowe pomniki i płyty pamiqtkowe z granitów szwedzkich, 
krajowych i marmurów; stoły i stopnie marmurowe i granitowe, 
żelazne ogrodzenia, figury i t. p. Grobowce i pomniki z żelbetu 
w/g rysunków własnych i powierzonych, oraz odnawianie 
pomników na cmentarzach w Wilnie i na prowincji. 

Wykonanie zamówień solidne i fachowe. Ceny umiarkowane, warunki dogodne. FABRYKA 

JITKIIKI III IlIEIlllTtl 
mmi i iupijIi utiDwni 

„E. TROMSZCZYKSKI” 

KIEROWNIK I WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

W. WRZEŚNIOWSRI 

WILNO. PIWNA 7. 

MAGAZYN, 

WIELKA 50 

(vls A ,ls teatru). 
7 9 m 1934 

-- ■. 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 

„PRZEZORNOŚĆ” 

SPÓŁKA AKCYJNA 

Siedziba Dyrekcji: 

W arszawa, Plac Napoleona 9. 

Założone w roku 1891. 

Zawiera ubezpieczenia od OGNIA# kradzieży 
z włamaniem, TRANSPORTÓW i odpowiedzialności cywilnej 

oraz 

na ŻYCIC: pośmiertne, mieszane, posagowe i bez 
badania lekarskiego — od NI ES ZCZI£SLIAVYG H 
W YPADRÓ W: jednostkowe i zbiorowe na warun¬ 
kach liberalnych, odpowiadających ostatnim wymogom 
techniki asekuracyjnej. 

Towarzystwo Ubezpieczeń „Przezorność 1 S. A. należy 
do koncernu najpotężniejszej wszechświatowej instytucji 
ubezpieczeniowej, posiadającej największą ze wszystkich 
towarzystw asekuracyjnych na świecie liczbę ubezpieczonych 

„THE PRUDENTIAL ASSURANCE 
COMPANY LIMITED** 

HOLBORN BARS LONDON E. C. I. 

Z ROKU 1848 . 


Zdolni i solidni ajenci poszukiwani. 

Oddział Towarzystwa „PRZEZORNOŚĆ” S. A. w Wilnie 
na województwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie i Białostockie 

W ilno, \il. Ad. Mickiewicza 24, tel. Nr. Nr. 6*49 i 19-24. 
Konto P. K. O. Nr. 80.602. 

_ J lilliii 
'' , - i ‘” 


V : • . Y i ' ; ff :